ta inir mal y netmel n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 411 Views
 • Uploaded on

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ. NERİMAN YERLİKAYA Taşınır İşlemleri Yönetim Birimi Sorumlusu STOK TAKİP VE ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI. Konu başlıkları. Gerekçe Amaç Dayanak Sorumluluk Sorumlular Taşınır Taşınır Kayıt İşlemleri. Taşınır Gerekçe.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ta inir mal y netmel

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

NERİMAN YERLİKAYA

Taşınır İşlemleri Yönetim Birimi Sorumlusu

STOK TAKİP VE ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

konu ba l klar
Konu başlıkları
 • Gerekçe
 • Amaç
 • Dayanak
 • Sorumluluk
 • Sorumlular
 • Taşınır
 • Taşınır Kayıt İşlemleri
ta n r gerek e
Taşınır Gerekçe
 • Devlet muhasebesi alanında yapılan reform çalışmaları sonucu Taşınır Mal Yönetmeliği ortaya çıkmıştır.
 • (1050 sayılı kanun yerine 5018 sayılı Kanun)
ta n r gerek e1
Taşınır Gerekçe
 • 5018 sayılı Kanununda taşınır varlıklar kamu kaynakları arasında sayılmış, her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasında, sorumluluk verilmiştir.
slide5

Taşınır Gerekçe

 • Üst yöneticiler, bu sorumluluğu, harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracığıyla yerine getirirler.
 • Kurumumuzda taşınır kaynakların kullanılmasında 5018 sayılı Kanunun öngördüğü etkililik ve hesap verme sorumluluğunu esas alınarak yapılmaktadır.
slide6

Taşınır Mal Yönetmeliği Amaç

 • Kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı,
 • muhafazası, kullanımı, yönetim hesabının verilmesi,
 • Taşınır yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesi,
 • Kamu idareleri arasında taşınırların bedelsiz devri ile tahsisineilişkin esas ve usulleri belirlemektir
slide7

Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ; İşletmelerce edinilen taşınırların kayıtlara alınmasında, verilmesinde ve izlenmesinde, 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 • Taşınırların muhasebe hesap planında yer alan ilgili stok ve maddi duran varlık hesaplarına kaydının sağlanması için, taşınır işlemlerini yürütmekle görevli birimler tarafından düzenlenen belgelerin bir nüshasının muhasebe birimine gönderilmesi zorunludur.
dayanak
Dayanak
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • 209 sayılı Sağlık bakanlığına bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Kanunu
 • V.U.K 213 Sayılı Kanun
 • İlgili Yönetmelikler, Tebliğler, Genelgeler
sorumlular
Sorumlular
 • Harcama Yetkilileri
 • Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri
 • Taşınır Konsolide Görevlileri
 • Muhasebe Yetkilileri
harcama yetkilileri
Harcama yetkilileri
 • Taşınırların;
  • Etkili, ekonomik, verimli, ve hukuka uygun edinilmesinden
  • Kullanılmasından
  • Kontrolünden
  • Kayıtların Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre tutulmasından
  • Taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumludur. Bu sorumluluğu taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirir.
slide11

Harcama yetkilileri

Harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol

etmeye veya ettirmeye; kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için gerekli işlemleri yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir

slide12

Taşınırların muhafazasından ve yönetilmesinden sorumlu olanların, gerekli tedbirlerin alınmaması veya özenin gösterilmemesi nedeniyle taşınırın kullanılmaz hale gelmesi veya yok olması sonucunda sebep oldukları kamu zararları hakkında, Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

ta n r kay t ve kontrol yetkilisi
Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi

Harcama yetkilisi adına taşınırları teslim alan, koruyan, kullanım yerlerine teslim eden, bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlilerdir.

ta n r konsolide g revlileri
Taşınır konsolide görevlileri
 • Merkez ve taşra harcama birimlerinin taşınır hesaplarını ilçe, il, bölge, dış temsilcilik ve merkez teşkilatları itibarıyla konsolide işlemlerini yürüten görevlilerdir.
muhasebe yetkilileri
Muhasebe yetkilileri
 • Edinilen veya elden çıkarılan taşınırları değer olarak muhasebe kayıtlarında izlemekten ve idarece hazırlanan cetvellerde yer alan değerlerin muhasebe kayıtlarına uygunluğunu kontrol ederek onaylamaktan, görevli ve sorumludurlar.
slide16

Muhasebe yetkilileri

 • Taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinedayanılarak çıkarılmış ilgili muhasebe düzenlemeleri ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde muhasebe yetkilileri tarafından yapılır.
 • Muhasebe yetkilileri, harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinde gösterilen tutarların muhasebe kayıtlarıyla uygunluğunu kontrol ederek onayladıktan sonra, harcama yetkilisine göndermekle görevli ve sorumludurlar.
 • Muhasebe yetkililerinin bu Yönetmelikteki görevleriyle ilgili sorumlulukları, taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının, dayanağı belgelere uygunluğu ile harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini inceleyip onaylayarak harcama yetkilisine vermekle sınırlıdır.
slide17

Taşınır: Çeşitleri ile kod numaraları Yönetmeliğe ekli Taşınır Kod Listesinin (A) ve (B) bölümlerinde gösterilen taşınırları,

 • Taşınır I inci düzey detay kodu: Taşınır Kod Listesinde gösterilen taşınır hesap kodundan sonra gelen iki haneli detay kodunu,
 • Taşınır II nci düzey detay kodu: Taşınır Kod Listesinde gösterilen taşınır I inci düzey detay kodundan sonra gelen iki haneli detay kodunu,
 • Taşınır hesap kodu: 3/5/2005 tarihli ve 2005/8844 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği çerçeve hesap planında yer alan ve taşınırın kaydedildiği ilgili hesap kodunu
slide18

Defterler;

 • Tüketim Malzemeleri Defteri , Taşınır Kod Listesinin (A) bölümünde yer alan tüketim malzemelerinin giriş ve çıkış kayıtları için kullanılır.
 • Dayanıklı Taşınırlar Defteri, Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde yer alan dayanıklı taşınırların kayıtları için kullanılır. Her bir dayanıklı taşınıra ait giriş ve çıkış kayıtları ayrı yapılır.
 • Müze Defteri Bu defter, müzelerde sergilenen veya sergilenmek üzere muhafaza altında bulundurulan taşınırlar için tutulur. Her bir taşınır için ayrı kayıt yapılır.
 • Kütüphane Defteri , kütüphanelerdeki yazma ve basma nadir eserler ile kitap ve kitap dışı materyal için tutulur. Her bir taşınır için ayrı kayıt yapılır.
slide19

Belge ve cetveller

 • Taşınır işlemlerinde, işlem türüne göre belge ve cetveller kullanılır
 • a) Taşınır İşlem Fişi
 • b Fişi Zimmet Fişi
 • c) Taşınır İstek Belgesi
 • d) Dayanıklı Taşınırlar Listesi
 • e) Taşınır Geçici Alındısı Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı
 • f) Ambar Devir ve Teslim Tutanağı
 • g) Sayım Tutanağ
 • ğ) Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli
 • h) Taşınır Hesap Cetveli
 • i) Taşınır Kesin Hesap Cetveli
 • j) Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli
 • k) Müze/Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli
slide20

Defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması

 • Taşınırların tüm giriş ve çıkış kayıtları ile kullanılacak defter, belge ve cetvellerin bilgisayar ortamında tutulması ve düzenlenmesi esastır.
 • Kamu idareleri, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere bağlı kalmak ve Bakanlığın uygun görüşünü almak koşuluyla özel düzenleme yapabilir ve gereken hallerde bu Yönetmelikte yer alan defter, belge ve cetveller yanında başka defter, belge ve cetveller de kullanabilirler.
ta n r kay t i lemleri
Taşınır Kayıt işlemleri
 • Bütün taşınırlar Kayıt altına alınacaktır. Her kayıt bir Belgeye dayanacaktır. Kayıtlar yönetim hesabına esas olacak şekilde tutulacaktır.
slide22

Dayanıklı taşınırlarda değer artışı

 • Kullanım devamlılığının sağlanması için yapılan bakım ve onarım harcamaları hariç olmak üzere dayanıklı taşınırların;
 • niteliğini, kullanım şeklini değiştiren, hizmet kalitesini ve taşınırlardan sağlanan faydayı artıran ve benzeri amaçlarla yapılan değer artırıcı harcamalar, taşınırın kayıtlı maliyet değerine Taşınır İşlem Fişi düzenlenmek suretiyle ilave edilir.
 • Bu şekilde maliyetlere ilave edilecek değer artırıcı harcamalar nitelik, tür ve tutar itibarıyla Bakanlıkça belirlenebilir.
ta n r
Taşınır
 • İşletmelerde hizmet üretimi için önceden tedarik edilip (üretim, satın alma, vb.) atıl olarak bekletilen ve ihtiyaç doğdukça kullanıma sunulan kaynakları ifade etmektedir.
 • A-Tüketim Malzemeleri
 • B-Dayanaklı Taşınırlar
slide24

Taşınır Kayıt İşlemleri

Her kayıt bir

Belgeye

dayanacaktır

Bütün taşınırlar

Kayıt altına

alınacaktır

Kayıtlar yönetim

hesabına esas

olacak şekilde

tutulacaktır

ta n r kay t ve kontrol yetkililerinin yapaca lemler
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerinin Yapacağı İşlemler
 • A-GİRİŞ
 • İŞLEMLERİ

B-ÇIKIŞ

İŞLEMLERİ

slide27

Taşınırların Giriş İşlemleri

 • Satın Alınan
 • Bağış ve yardım,
 • Sayım Fazlası,
 • İade Edilen,
 • Devir Alınan,
 • Tasfiye İdaresince Edinilen,
 • İç İmkanlarla Üretilen
slide28

Taşınırların Çıkış İşlemleri

 • Tüketim Suretiyle Çıkış
 • Kullanım Suretiyle Çıkış,
 • Devir Yoluyla Çıkış,
 • Yabancı Ülkeler Bağış Yoluyla Çıkış,
 • Satış Suretiyle Çıkış,
 • Kullanılmaz Hale Gelme Yok Olma Yoluyla Çıkış,
 • Hurdaya Ayırma
slide29

Taşınır giriş ve çıkış işlemlerinin muhasebe birimine bildirilmesi

 • Satın alma suretiyle edinilenlerin giriş işlemleri ile değer artırıcı harcamalar için düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerinin bir nüshası ödeme emri belgesi ekinde, muhasebe birimine gönderilir.
 • Diğer şekillerde edinilen taşınırların girişleri için düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerinin birer nüshası, düzenleme tarihini takip eden en geç on gün içinde ve her durumda malî yıl sona ermeden önce muhasebe birimine gönderilmesi zorunludur.
 • Ek cümle: 8/10/2012-2012/3832 K.) Ancak, aynı muhasebe biriminden hizmet alan harcama birimleri arasında yapılan taşınır devirlerinde, devreden harcama birimince düzenlenen Taşınır İşlem Fişi muhasebe birimine gönderilmez.
slide30

Taşınır giriş ve çıkış işlemlerinin muhasebe birimine bildirilmesi

 • Muhasebe kayıtlarında "150-İlk Madde ve Malzemeler Hesabı"nda izlenen tüketim malzemelerinin çıkışları için düzenlenen Taşınır İşlem Fişleri muhasebe birimine gönderilmez.
 • Her ayın 6 ‘sındakullanılmış tüketim malzemelerinin taşınır II nci düzey detay kodu bazında düzenlenen onaylı bir listesi, (Tüketim Bildirim Listesi) muhasebe birimine gönderilir.
 • Muhasebe yetkilileri, taşınır giriş ve çıkış işlemlerine ilişkin olarak kendilerine gönderilen Taşınır İşlem Fişlerinde gösterilen tutarları II nci düzey detay kodu itibarıyla ilgili hesaplara kaydeder.
slide31

Taşınır yönetim hesabı

 • : Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerince, Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli, düzenlenir. Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli eklenir ve harcama yetkilisinin onayına sunulur.
 • Harcama yetkilisince, Cetvelin Taşınır Sayım ve Döküm Cetveline uygunluğu kontrol edilerek muhasebe yetkilisine gönderilir.
 • Muhasebe yetkilisi, gönderilen cetvellerdeki kayıtları muhasebe kayıtlarıyla karşılaştırıp uygunluğunu onaylar ve harcama yetkilisine geri gönderir.
slide32

Malzemelerin günlük giriş/çıkış hareketleriyle, düzenli envanter sayımlarıyla yönetimi sağlanır.

 • Stok, somut olup, hareketsiz duran her çeşit malzemeyi ifade eder, fiziksel varlığını gösterir. (miktar)
 • Envanter daha geniş anlamlıdır. Stok kavramını kapsar, ancak stoğun parasal değeri olarak anlaşılmalıdır. ( değer)
slide33

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Ambarlar Arası Devir Fişleri Muhasebeleştirilmez.
 • Taşınır tüketim bildirim listeleri ekod toplamda gösterilen tutarlar taşınır hesap kodundan sonra gelen II nci düzey detay kodu da dikkate alınarak muhasebeleştirilir. (150-03-03/150-03-01)
 • Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan su, doğalgaz, kum, çakıl, bahçe toprağı, bahçe gübresi ve benzeri maddeler,
 • Makine, cihaz, taşıt ve iş makineleri ile demirbaşların servislerince yapılan bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parçalar ile doğrudan taşıtların depolarına konulan akaryakıt, likit gaz (LPG) ve yağlar,
 • Kısa sürede tüketilen mutfak tipi tüpler ve yangın söndürme tüplerine yapılan gaz dolumları ile yazıcı kartuşlarının dolumları,
 • Dergi ve gazete gibi süreli yayınlar ile arşivlenme niteliği olmayan kütüphane materyalleri ,
slide34

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • (Ek: 8/10/2012-2012/3832 K.) Bütçenin temsil ve tanıtma giderleri tertibinden makam için alınan yiyecek ve içecekleriçin TİF düzenlenmez.
 • Satın alma suretiyle edinilen taşınırların maliyet bedelinin tespitinde, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.
 • Faturada çeşitli taşınırlar için topluca gösterilmiş giderler olması durumunda, giderler taşınırların alış bedelleri ile orantılı olarak paylaştırılır. Taşınırlar faturada kayıtlara esas olacak şekilde çeşitleri itibarıyla ayrı ayrı gösterilir.
slide35

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Farklı hesaplara kaydı gereken taşınırların aynı faturada yer alması halinde, faturadaki taşınırların kaydedileceği hesap sayısınca fatura fotokopileri çıkarılır ve üzerine her hesap için düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin numarası yazılır. Fişin birinci nüshası ödeme emri belgesine bağlanır.
 • Aynı Genel Sekreterliğin farklı işletmelerinde (Hastaneler) yapılan Stok Fazlası taşınır satışında Protokol düzenlenmez.
 • Farklı Genel Sekreterliklerin işletmeleri (Hastane) arasında bir defaya mahsus Protokol düzenlenir.
slide36

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Aynı Genel Sekreterliğe bağlı işletmelerinde (Hastaneler) yapılan Stok Fazlası taşınır satışında kanuni kesintiler eklenmeden (ihale bedeli kadar) TİF bedeli kadar fatura edilir.
 • Farklı Genel Sekreterliklerin farklı işletmeleri (Hastane) arasında yapılan Stok fazlası Taşınır satışında TİF bedeline kanuni kesintiler eklenerek fatura edilir.
 • Farklı kurumlar arasında İhtiyaç fazlası taşınır devrinde (Say:1) Bedelsiz Devre İlişkin Tebliğ ekinde Protokol düzenlenir.
slide37

Teşekkür Ederiz.Türkiye Kamu Hastaneleri KurumuNeriman YERLİKAYAmail : neriman.yerlikaya@saglik.gov.trTel : 0 312 705 13 27