Forældrekredsmøde 2013 Torsdag den 31/10 - PowerPoint PPT Presentation

for ldrekredsm de 2013 torsdag den 31 10 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Forældrekredsmøde 2013 Torsdag den 31/10 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Forældrekredsmøde 2013 Torsdag den 31/10

play fullscreen
1 / 43
Forældrekredsmøde 2013 Torsdag den 31/10
123 Views
Download Presentation
kimama
Download Presentation

Forældrekredsmøde 2013 Torsdag den 31/10

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Forældrekredsmøde 2013Torsdag den 31/10 Velkommen

 2. Dagsorden for forældrekredsmødetorsdag den 31/10 2013 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen og ledelsen orienterer om skolens økonomiske, driftsmæssige og pædagogiske forhold 3. Valg af bestyrelsesmedlem i medfør af skolevedtægten § 3, stk. 3. 4. Valg af suppleant, jfr. skolevedtægten § 3, stk. 4. 5. Eksternt tilsyn 5.1. Fremlæggelse af den tilsynsførendes tilsynserklæring jfr. skolevedtægten § 6 stk. 2 5.2. Valg af tilsynsform jfr. skolevedtægtens § 6 stk. 1 6. Det almindelige tilsyn jfr. skolevedtægten § 6 stk. 3 6.1. Beretning v/ forældrerepræsentantskabets formandskab 6.2. Forældrekredsen har hidtil ladet dette tilsyn ske gennem konstruktionen, forældrerepræsentantskabet, og det anbefales, at forældrekredsen fastholder skolevedtægtens § 7 stk. 15. 7. Eventuelt

 3. Dagsorden for forældrekredsmødetorsdag den 31/10 2013 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen og ledelsen orienterer om skolens økonomiske, driftsmæssige og pædagogiske forhold 3. Valg af bestyrelsesmedlem i medfør af skolevedtægten § 3, stk. 3. 4. Valg af suppleant, jfr. skolevedtægten § 3, stk. 4. 5. Eksternt tilsyn 5.1. Fremlæggelse af den tilsynsførendes tilsynserklæring jfr. skolevedtægten § 6 stk. 2 5.2. Valg af tilsynsform jfr. skolevedtægtens § 6 stk. 1 6. Det almindelige tilsyn jfr. skolevedtægten § 6 stk. 3 6.1. Beretning v/ forældrerepræsentantskabets formandskab 6.2. Forældrekredsen har hidtil ladet dette tilsyn ske gennem konstruktionen, forældrerepræsentantskabet, og det anbefales, at forældrekredsen fastholder skolevedtægtens § 7 stk. 15. 7. Eventuelt

 4. Den frie skole  Vejen ad hvilken… Skolens særlige værdigrundlag§2 stk. 2 Skolen bygger hele sit virke på det katolsk-kristne livs- og menneskesyn…. Bestyrelse

 5. Eleven i centrum Velkomst-tekst: 1. Hvert barn er en unik del af skaberværket. Derfor må hver enkelt elevs helt særlige kvaliteter fremmes – så eleven kommer til at opleve egentlig selvværd. 2. Men skaberværket er også i sig selv unikt. Elevens ansvarsfølelse for dette skaberværk (fællesskab/samfund), han/hun er en del af, skal derfor også fremmes.

 6. Årsplan Handlinger Bestyrelsens arbejdsfelt Mål/vision Strategi Daglig undervisning

 7. lærere bygninger IT Økonomi Strategi til at nå/fastholde værdierne Elever Ledelse Strategi Øvrige interessenter

 8. De frie skolers økonomi Udfordringer for de frie skoler

 9. Fokus i 2014 1. Folkeskolereformen a. skal udfordre alle elever b. skal mindske betydningen af social baggrund c. skal styrke tillid og trivsel Hvad gør SJS allerede? Hvad kan vi lade os inspirere af? 2. Inklusion…. En katolsk kerneværdi (Katolsk bet. universel /for alle) 3. Økonomi a. Reduktion i koblingsprocent (til 71%) b. Dobbelt reduktion, når Folkeskolen effektiviserer (fx sammenlægges) c. Økonomisk konsekvens af folkeskolereform

 10. ØKONOMI

 11. Resultat 2011 og 2012

 12. Resultat 2012 Indtægter Stigning i antal årselever er nu stagneret. Der var 434 elever på skolen 5. sept 2012 og der er pr. 5. sept 2013 optalt 436 elever Stigning i antal elever i skole og SFO har øget statstilskuddet med 430 tkr og elevbetaling med 440 tkr Udgifter Udgift til lærerlønninger er steget med omkring 250 tkr. SFO lønudgifter er ikke steget. Afskrivninger af nyt indskolingshus og inventar i samme udgør 200 tkr Udgifter til lån udgør ca. 200 tkr. Investeringer Nye kviste i HCA-bygning kostede 210 tkr. Renovering af flagstangsgård med træ, pergola og rodeo kostede 120 tkr. Heraf dækkede indsamling og gaver 75 tkr.

 13. Indtægter 2012

 14. Udgifter 2012

 15. undervisningsudgifter fordelt

 16. Resultat 2012 og Budget 2013

 17. HANDLEPLAN 2013

 18. HANDLEPLAN 2013Resultat Få driften til at udvise et overskud på kr. 400.000. • I dette er medregnet en ramme til udgifter i forbindelse med fejring af skolens jubilæum. Samlet 350.000 kr. Heraf 250.000 kr. til personalets rejse til Rom • Skolen stiler fremdeles mod overskud, der ligger over kr. 500.000 pr. år Skolen har al mulig grund til at tro, at vi vil holde det budget. Grundet lockout’en vil der være en manglende lærerudgift for 2013, som der via erstatningstimer skal kompenseres for ind i 2014. Finansministeriet har desuden annonceret en ”dispositionsbegrænsning” svarende til 0,3 %.

 19. HANDLEPLAN 2013Markedsandel/omsætning Fastholde et elevantal tæt på maksimum, som er 20 klasser à 22 elever = 440 elever. Elevtallet pr. 5/9 2013 blev 437 elever.

 20. HANDLEPLAN 2013Byggeri (eksisterende bygninger) • Fase 3’s projekter, som er omtalt i Handleplan 12 (kort orientering). Skal ses i sammenhæng med pkt. 2 nedenfor. • Skolens muligheder for at overtage Ordenssamfundets ejendomme (orientering). • 5 årig vedligeholdelsesplan (udarbejdet og vedtaget (2013 er planens første år)).

 21. HANDLEPLAN 2013Byggeri (udearealer) Udearealer • I sommerferien erstattes de af faldunderlagene, som har været med grus til underlag med gummi. • Træskulptur laves ud af det gamle cedertræ. 

 22. HANDLEPLAN 2013Priser • Januar 2013 • Fra kr. 1430 til kr. 1550 pr. mdr. • Øvrige priser forhøjes med samme % stigning Genopretningsplanens virkninger på koblingsprocenten Virkninger af finansloven 2014 Besparelser på Folkeskoleområdet i form af effektiviseringer • Januar 2014 • I skrivende stund er prisstigning ikke planlagt. Bestyrelsen skal analyser og vurdere skolens økonomi i lyset af finanslov 2014 herunder prognoserne for statstilskuddet fremdeles.

 23. SJS udviklingsplan • Selvevalueringsmodellen • Tanker om ændret organisationsplan (nyt ledelsesinput) • Projektarbejdsformen (opfølgning) • Inddragelse af eleverne i dialog om undervisningens ”hvad” og ”hvornår” (nyt ledelsesinput) • Kurser • Evaluering • Læringsstrategier • Inklusion • Kursus i ”Appreciative Inquiery” (fortsættelse af kurser m.h.p. reducering af stress). • Opsamling fra høringerne i Forløb 1 og 2, herunder tiltag i retning af ”autentiske læringsmiljøer” (opfølgning). • Yderligere bevidstgørelse af skolens værdigrundlag (opfølgning)

 24. Værdier • Inputs via INFO • Trivselsaftaler • Forældreaftaler • Fortløbende ”revision” af værdigrundlaget • Bestyrelsen og ledelsen tænker strategier • Værdifolder udkommer ultimo december 2013

 25. Danne/Uddanne • Sende • Værdier ud i verden • Have værktøjer til det • Fællesskab • SJS er ”et mødested for mennesker, der vil værdier baseret på det katolsk-kristne menneskesyn” "Dannelse er kultivering af mennesket i overensstemmelse med dets egen bestemmelse, men over for dette står et stigende samfundskrav om at forme mennesket i overensstemmelse med samfundets behov.” (Professor Sven Erik Nordenbo DPU)

 26. Den frie skoles frihed ? Den frie skole skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen ! Resultat Vejen, ad hvilken Sct. Joseph Sr. Skole Dannelse Værdier Holdninger Færdigheder og viden/kundskaber Personkarakter

 27. Evaluering gennem tests Matematik: Tages i starten af skoleåret og inden 1. oktober. Derved tages testen, når alle områder ER indlært, og testresultatet kan bruges til skole-hjem. Dansk: Tages i november/december og maj.

 28. Evaluering gennem elevsamtaler • Sker 2 gange om året i tilknytning til årets skole-hjem-samtaler

 29. Evaluering gennem skriftlig bedømmelse. • Sker 2 gange om året i tilknytning til årets skole-hjem-samtaler • For 9. klasser dog 3 gange • 3.-6. klasse (blev forsinket grundet lock-out) • En 3 punkts skala • 7.-9. klasse • En 7 punkts skala

 30. Evaluering gennem skole-hjem • I efterårssemesteret afholdes samtaler, hvor der ud over DANSK og MATEMATIK er mulighed for en samtale om ENGELSK og FYSIK. • I forårssemesteret afholdes en samtale på alle klassetrin, hvor alene DANSK og MATEMATIK er repræsenteret. • Forbehold: Læreren skal lige lære en klasse at kende, før skole-hjem giver mening.

 31. Evaluering gennem Nationale Tests (forsøges i november 2013)

 32. Selvevalueringsmodellen Skoleudviklings-manual Tilsyns-redskab

 33. SELV-EVALUERINGSMODELLEN 1. Skolens profil 2. Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen 3. Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse 4. Elevens alsidige personlige udvikling 5. Frihed og folkestyre 6. Specialundervisning 7. Dansk som andetsprog 8. Elevens videre forløb i uddannelsessystemet 9. Skoleledelsens kvalitetssikring og -udvikling af undervisningen 10. Samlet vurdering og handlingsplan

 34. IT – medie – plan • Teksbehandling 1 2 3 • Regneark 1 2 3 • Elevintra 1 2 3 • Præsentationsmuligheder 1 2 3 • Informationssøgning og kildekritik 1 2 3 • Web-etik 1 2 3 • Billedbehandling 1 2 3 • Video og lyd 1 2 3 • Computeranatomi 1 2 3

 35. Skolens 125 års jubilæum Foråret 2013: Studietur til Rom for alle ansatte onsdag den 8/5 til lørdag den 11/5. Stor TAK til forældrene for indsatsen den 8/5 ! Efteråret 2013: • Mandag den 9. september: Koncert i DR’s koncerthus for hele skolen - • Uge 40: Fordybelsesuge • Lørdag den 5. oktober: Intern reception • Torsdag den 10. oktober: Ekstern reception • Mandag den 25. november: Gamle elever • Lørdag den 21. december: Værdifolder udkommer

 36. Nye udfordringer qua foråret 2013 Oplæg til alle forældremøder efteråret 2013: • Lockout - erstatningstimer • Ny overenskomst - hvordan forberedes, så denne kan implementeres 1. august 2014 ? • Den lokale forankring / de frie skolers økonomiske kobling på Folkeskolens økonomi • Folkeskolereform - hvordan forberedes til 1. august 2014 ? • Den lokale forankring / de frie skolers frihed contra afhængighed af Folkeskolens planer for hovedfag

 37. HANDLEPLAN 2013Kommunikation • Skole-Intra • Lærer-intra • Forældre-intra • Elev-intra • Justeres løbende • Elevevaluering sker nu på INTRA • Fraværsregistrering sker nu på INTRA • Kontaktbog sker nu på INTRA

 38. Spørgsmål / debat

 39. Dagsorden for forældrekredsmødetorsdag den 31/10 2013 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen og ledelsen orienterer om skolens økonomiske, driftsmæssige og pædagogiske forhold 3. Valg af bestyrelsesmedlem i medfør af skolevedtægten § 3, stk. 3. 4. Valg af suppleant, jfr. skolevedtægten § 3, stk. 4. 5. Eksternt tilsyn 5.1. Fremlæggelse af den tilsynsførendes tilsynserklæring jfr. skolevedtægten § 6 stk. 2 5.2. Valg af tilsynsform jfr. skolevedtægtens § 6 stk. 1 6. Det almindelige tilsyn jfr. skolevedtægten § 6 stk. 3 6.1. Beretning v/ forældrerepræsentantskabets formandskab 6.2. Forældrekredsen har hidtil ladet dette tilsyn ske gennem konstruktionen, forældrerepræsentantskabet, og det anbefales, at forældrekredsen fastholder skolevedtægtens § 7 stk. 15. 7. Eventuelt

 40. Dagsorden for forældrekredsmødetorsdag den 31/10 2013 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen og ledelsen orienterer om skolens økonomiske, driftsmæssige og pædagogiske forhold. 3. Valg af bestyrelsesmedlem i medfør af skolevedtægten § 3, stk. 3. (Maja Thylander er villig til genvalg). 4. Valg af suppleant, jfr. skolevedtægten § 3, stk. 4. 5. Eksternt tilsyn 5.1. Fremlæggelse af den tilsynsførendes tilsynserklæring jfr. skolevedtægten § 6 stk. 2 5.2. Valg af tilsynsførende jfr. skolevedtægtens § 6 stk. 1 (Valg for en 4-årig periode er sket i 2009, hvorfor punktet udgår). 6. Det almindelige tilsyn jfr. skolevedtægten § 6 stk. 3 6.1. Beretning v/ forældrerepræsentantskabets formandskab 6.2. Forældrekredsen har hidtil ladet dette tilsyn ske gennem konstruktionen, forældrerepræsentantskabet, og det anbefales, at forældrekredsen fastholder skolevedtægtens § 7 stk. 15. 7. Eventuelt

 41. Dagsorden for forældrekredsmødetorsdag den 31/10 2013 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen og ledelsen orienterer om skolens økonomiske, driftsmæssige og pædagogiske forhold 3. Valg af bestyrelsesmedlem i medfør af skolevedtægten § 3, stk. 3. 4. Valg af suppleant, jfr. skolevedtægten § 3, stk. 4. 5. Eksternt tilsyn 5.1. Fremlæggelse af den tilsynsførendes tilsynserklæring jfr. skolevedtægten § 6 stk. 2 5.2. Valg af tilsynsform jfr. skolevedtægtens § 6 stk. 1 6. Det almindelige tilsyn jfr. skolevedtægten § 6 stk. 3 6.1. Beretning v/ forældrerepræsentantskabets formandskab 6.2. Forældrekredsen har hidtil ladet dette tilsyn ske gennem konstruktionen, forældrerepræsentantskabet, og det anbefales, at forældrekredsen fastholder skolevedtægtens § 7 stk. 15. 7. Eventuelt

 42. Dagsorden for forældrekredsmødetorsdag den 31/10 2013 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen og ledelsen orienterer om skolens økonomiske, driftsmæssige og pædagogiske forhold 3. Valg af bestyrelsesmedlem i medfør af skolevedtægten § 3, stk. 3. 4. Valg af suppleant, jfr. skolevedtægten § 3, stk. 4. 5. Eksternt tilsyn 5.1. Fremlæggelse af den tilsynsførendes tilsynserklæring jfr. skolevedtægten § 6 stk. 2 5.2. Valg af tilsynsform jfr. skolevedtægtens § 6 stk. 1 6. Det almindelige tilsyn jfr. skolevedtægten § 6 stk. 3 6.1. Beretning v/ forældrerepræsentantskabets formandskab 6.2. Forældrekredsen har hidtil ladet dette tilsyn ske gennem konstruktionen, forældrerepræsentantskabet, og det anbefales, at forældrekredsen fastholder skolevedtægtens § 7 stk. 15. 7. Eventuelt

 43. Dagsorden for forældrekredsmødetorsdag den 31/10 2013 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen og ledelsen orienterer om skolens økonomiske, driftsmæssige og pædagogiske forhold 3. Valg af bestyrelsesmedlem i medfør af skolevedtægten § 3, stk. 3. 4. Valg af suppleant, jfr. skolevedtægten § 3, stk. 4. 5. Eksternt tilsyn 5.1. Fremlæggelse af den tilsynsførendes tilsynserklæring jfr. skolevedtægten § 6 stk. 2 5.2. Valg af tilsynsform jfr. skolevedtægtens § 6 stk. 1 6. Det almindelige tilsyn jfr. skolevedtægten § 6 stk. 3 6.1. Beretning v/ forældrerepræsentantskabets formandskab 6.2. Forældrekredsen har hidtil ladet dette tilsyn ske gennem konstruktionen, forældrerepræsentantskabet, og det anbefales, at forældrekredsen fastholder skolevedtægtens § 7 stk. 15. 7. Eventuelt