1 / 42

บทที่ 4 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำนักงาน 1

บทที่ 4 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำนักงาน 1. สารบัญ. ซอฟต์แวร์สำนักงาน การประมวลผลคำ หลักการทำงานของโปรแกรมประมวลผลคำ การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ จริยธรรมการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ. ซอฟต์แวร์สำนักงาน. ซอฟต์แวร์สำนักงาน. เป็นชุดของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในสำนักงาน เกี่ยวข้องการการทำงานในสำนักงาน

kimama
Download Presentation

บทที่ 4 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำนักงาน 1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. บทที่ 4 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำนักงาน 1

 2. สารบัญ ซอฟต์แวร์สำนักงาน การประมวลผลคำ หลักการทำงานของโปรแกรมประมวลผลคำ การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ จริยธรรมการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ บทที่ 4 ซอฟต์แวร์สำนักงาน 1

 3. ซอฟต์แวร์สำนักงาน บทที่ 4 ซอฟต์แวร์สำนักงาน 1

 4. ซอฟต์แวร์สำนักงาน เป็นชุดของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในสำนักงาน เกี่ยวข้องการการทำงานในสำนักงาน งานเอกสาร งานคำนวณ งานนำเสนอ งานติดต่อสื่อสาร งานเก็บข้อมูล ฯลฯ บทที่ 4 ซอฟต์แวร์สำนักงาน 1

 5. ซอฟต์แวร์สำนักงาน ชุดซอฟต์แวร์ (Software Suite) ที่นิยมใช้ MS Office OpenOffice.org OfficeTLE IBM SmartSuite Apple iWork บทที่ 4 ซอฟต์แวร์สำนักงาน 1

 6. การประมวลผลคำ บทที่ 4 ซอฟต์แวร์สำนักงาน 1

 7. การประมวลผลคำ การประมวลผลคำ(Word processing) นำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์มาช่วยจัดการเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ จดหมาย แบบฟอร์ม และรายงานต่าง ๆ แทนเครื่องพิมพ์ดีด มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงกว่ามาก ทั้งในด้านง่ายต่อการใช้งาน จัดรูปแบบได้สวยงาม แก้ไข เพิ่มเติมได้สะดวกโดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่ทั้งหมด จัดเก็บเอาไว้เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำกลับมาใช้ในภายหลังได้ โปรแกรมประมวลผลคำ (Word processor) ใช้ประมวลผลคำ ใช้งานประเภทงานเขียน (writing) สร้างเอกสาร (document) ที่มีทั้งตัวหนังสือและรูปภาพ บทที่ 4 ซอฟต์แวร์สำนักงาน 1

 8. การประมวลผลคำ โปรแกรมประมวลผลคำที่มีชื่อเสียงโปรแกรมแรก คือ โปรแกรมเวิร์ดสตาร์ (Word Star) เกิดขึ้นในช่วงที่มีการนำเอาคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาใช้ในสำนักงาน ประมาณปี 1980 ปี 1983 ที่เริ่มใช้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ โปรแกรมประมวลผลคำจึงมีการพัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง ที่ใช้วิธีจัดเอกสารบนจอภาพ ให้เห็นเหมือนรูปแบบที่เราต้องการ ที่เรียกว่า WYSIWYG (What You See Is What You Get) โปรแกรมที่วิธีการนี้มาใช้ คือ โปรแกรม Apple Writer ของบริษัทแอ๊ปเปิ้ลคอมพิวเตอร์ ต่อมาก็มีโปรแกรม Word Prefect ของบริษัท Corel และโปรแกรม Microsoft Word ของบริษัทไมโครซอฟท์ ที่โด่งดังในปัจจุบัน บทที่ 4 ซอฟต์แวร์สำนักงาน 1

 9. การประมวลผลคำ สำหรับผู้ใช้งานที่ไม่ต้องการมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ เลือกใช้โปรแกรม OpenOffice.org Writer เป็นโปรแกรมประมวลคำที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำมาใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากเป็นโปรแกรมประเภทโอเพนซอร์ส บทที่ 4 ซอฟต์แวร์สำนักงาน 1

 10. หลักการทำงานของโปรแกรมประมวลผลคำหลักการทำงานของโปรแกรมประมวลผลคำ บทที่ 4 ซอฟต์แวร์สำนักงาน 1

 11. หลักการทำงานของโปรแกรมประมวลผลคำหลักการทำงานของโปรแกรมประมวลผลคำ การสร้างเอกสาร เอกสารที่กล่าวถึงในที่นี้ หมายถึง สิ่งตีพิมพ์ทุกชนิดที่ผลิตขึ้นโดยใช้โปรแกรมประมวลผลคำในส่วนที่เป็นตัวอักขระ ตัวเลข รูปภาพ และภาพกราฟิก การจัดรูปแบบเอกสาร เอกสารที่เราสร้างขึ้นมาจะต้องมีการจัดรูปแบบให้ถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานอาจจะเป็นรูปแบบที่ประมวลผลคำออกแบบไว้ให้เราเลือกใช้หรือออกแบบใหม่โดยผู้ใช้งานก็ได้ บทที่ 4 ซอฟต์แวร์สำนักงาน 1

 12. หลักการทำงานของโปรแกรมประมวลผลคำหลักการทำงานของโปรแกรมประมวลผลคำ การบันทึกลงสื่อ เอกสารที่สร้างขึ้นมา สามารถจัดเก็บส่งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ฮาร์ดดิสก์ หรือ flash drive เป็นต้น เพื่อนำมาแก้ไขและใช้งานภายหลังได้ การนำไปใช้ การนำเอกสารไปใช้ อาจจะพิมพ์ลงบนกระดาษโดยผ่านทางเครื่องพิมพ์ หรืออาจจะส่งผ่านระบบเครือข่ายไปยังผู้เกี่ยวข้อง บทที่ 4 ซอฟต์แวร์สำนักงาน 1

 13. การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ บทที่ 4 ซอฟต์แวร์สำนักงาน 1

 14. การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมประมวลผลคำที่มีการใช้งานมากที่สุดในปัจจุบัน ผู้ใช้งานจะต้องศึกษาฟังก์ชั่นการทำงานของโปรแกรมให้ดี เช่น การจัดรูปแบบเอกสาร การทำงานร่วมกับโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ เป็นต้น บทที่ 4 ซอฟต์แวร์สำนักงาน 1

 15. การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ เริ่มต้นสร้างเอกสาร รูปแบบของเอกสาร เอกสารแต่ละอย่างจะมีรูปแบบ หรือฟอร์มเป็นลักษณะเฉพาะในตัวเอง ผู้ที่จะสร้างเอกสารด้วยโปรแกรมประมวลผลคำจึงต้องรู้จักรูปแบบนั้น ๆ มาก่อน เอกสารที่จัดว่าเป็นเอกสารแบบง่าย เช่น บทความ ข่าว เรื่องสั้น จะประกอบด้วย ย่อหน้า ตั้งแต่ 1 ย่อหน้าขึ้นไป ย่อหน้าของเอกสารคือ ข้อความที่ประกอบด้วยประโยคหลาย ๆ ประโยค ที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กัน อันจะทำให้เกิดใจความเป็นเรื่องราวขึ้น การจัดพิมพ์เอกสารแต่ละย่อหน้า ให้พิมพ์ต่อเนื่องไป เมื่อจบหนึ่งบรรทัด ตัวชี้ตำแหน่งหรือเคอร์เซอร์จะเลื่อนขึ้นบรรทัดใหม่เองโดยอัตโนมัติ เมื่อพิมพ์จบ 1 ย่อหน้ากดแป้น Enter เพียงครั้งเดียว บทที่ 4 ซอฟต์แวร์สำนักงาน 1

 16. การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ เริ่มต้นสร้างเอกสาร จุดเด่นของการพิมพ์เอกสารเป็นย่อหน้า คือ เมื่อมีการแก้ไขคำผิด การเพิ่มเนื้อหา การลบข้อความออก โปรแกรมประมวลผลคำจะจัดเนื้อหาที่ตามหลังใหม่ โดยการขยับข้อความที่ติดให้เลื่อนช่องเข้ามา หรือดันออกไปยังบรรทัดที่อยู่ติดต่อ ๆ ไปจนจบย่อหน้านั้น ส่วนย่อหน้าอื่นที่อยู่ติดไปจะไม่ถูกจัดใหม่ มีผลเพียงถูกดันออกไปหรือถูกดึงขึ้นมาเท่านั้น บทที่ 4 ซอฟต์แวร์สำนักงาน 1

 17. การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ เริ่มต้นสร้างเอกสาร ในการพิมพ์เอกสารภาษาไทย แต่ละย่อหน้าจะมีการเว้นระยะต้นย่อหน้าประมาณ 1 นิ้ว และจะต้องเว้นวรรคระหว่างประโยค หรือเนื้อความให้ถูกต้องตามหลักภาษาด้วย ไม่ควรพิมพ์เนื้อหายาวมากจนล้นบรรทัด โดยไม่เว้นวรรค และต้องไม่เว้นวรรคในตำแหน่งที่ทำให้ใจความเสียไป สำหรับเอกสารภาษาอังกฤษ ในปัจจุบันนิยมเว้นบรรทัดระหว่างย่อหน้า โดยไม่มีการเว้นระยะหน้าต่อหน้า บทที่ 4 ซอฟต์แวร์สำนักงาน 1

 18. การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ ข้อความที่เป็นภาษาไทยนั้น จะต้อมีการย่อหน้าโดยการเว้นระยะห่างเข้ามาอีก เมื่อขึ้นย่อหน้าใหม่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแก้ไขเอกสารมากมาย โปรแกรมจะจัดหน้าให้โดยอัตโนมัติ But if you write in English, please just begin your paragraph at the line begin. For a new paragraph, you have to press Enter 2 times and let one line between them. บทที่ 4 ซอฟต์แวร์สำนักงาน 1

 19. การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ การตั้งค่าหน้ากระดาษ เพื่อให้ได้ตามรูปแบบของเอกสารที่ต้องการต้องมีการ ตั้งค่าหน้ากระดาษ การตั้งค่าหน้าเอกสาร Page setup ได้แก่ การเลือกกระดาษ ระยะขอบ การวางกระดาษ รูปแบบย่อหน้า Paragraph Format ได้แก่ การจัดวาง (Alignment) ระยะระหว่างย่อหน้า ระยะระหว่างบรรทัด บทที่ 4 ซอฟต์แวร์สำนักงาน 1

 20. การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ การตั้งค่ารูปแบบอื่น ๆ การจัดการรูปแบบตัวอักษรนั้น ต้องใช้ตัวอักษรที่เหมาะสม ควรคำนึงถึงภาษาด้วย เช่น ภาษาไทยใช้รูปแบบตัวอักษรอะไร ภาษาอังกฤษก็ต้องใช้รูปแบบนั้น การจัดรูปแบบข้อความ รูปแบบตัวอักษร การทำงานอื่น ๆ การจัดรูปแบบรูปภาพ Insert Picture และ Format Picture การสร้างตาราง บทที่ 4 ซอฟต์แวร์สำนักงาน 1

 21. การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ หนังสือราชการ หนังสือราชการหรือจดหมายราชการ เป็นหนังสือที่มีถึงส่วนราชการอื่น หรือหน่วยงานภายนอก มีรูปแบบมาตรฐานตามระเบียบที่กำหนด ส่วนจดหมายของ สำหรับหน่วยงานเอกชน หรือบริษัทธุรกิจ อาจจะปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับงานได้ บทที่ 4 ซอฟต์แวร์สำนักงาน 1

 22. การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ บทที่ 4 ซอฟต์แวร์สำนักงาน 1

 23. การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ บทที่ 4 ซอฟต์แวร์สำนักงาน 1

 24. การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ แนวปฏิบัติในการพิมพ์จดหมายราชการ ใช้แบบตัวอักษรเรียบง่าย เช่น Angsana New, Cordia New หรือ TH SarabunPSK หรือแบบอื่น ขนาด 16 pt มีตราครุฑ (หรือตราของหน่วยงาน) อยู่ด้านบนกึ่งกลางหน้ากระดาษ เลขที่หนังสือออกอยู่บรรทัดแรกชิดซ้ายกระดาษ ระดับปลายตีนครุฑ ส่วนด้านขวามือเป็นชื่อส่วนราชการ วันที่ออกหนังสืออยู่กึ่งกลางครุฑ ต่ำลงมาบรรทัดครึ่ง เรื่องหนังสืออยู่แนวเดียวกับเลขที่หนังสือบรรทัดครึ่ง เรียนหรือคำนำหน้าชื่อ (หรือตำแหน่ง) อยู่แนวเดียวกับเรื่อง ต่ำลงมาบรรทัดครึ่ง อ้างถึง (ถ้ามี) อยู่แนวเดียวกับเรียน ต่ำลงมาบรรทัดครึ่ง สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) อยู่แนวเดียวกับอ้างถึงต่ำลงมาบรรทัดครึ่ง บทที่ 4 ซอฟต์แวร์สำนักงาน 1

 25. การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ แนวปฏิบัติในการพิมพ์จดหมายราชการ ข้อความจดหมาย ต่ำลงมาบรรทัดครึ่ง ย่อหน้าหนึ่งระยะ Tab หรือ ประมาณ 1 นิ้ว ย่อหน้าอื่นหรือย่อหน้าสรุป ที่ขึ้นต้นด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรด….. ต่ำลงมาบรรทัดครึ่ง ย่อหน้าหนึ่งระยะ Tab คำลงท้ายจดหมาย อยู่ระดับเดียวกันกับวันที่ออกจดหมาย ต่ำลงมาบรรทัดครึ่ง ชื่อของผู้ออกจดหมาย อยู่ในระยะสมดุลกับคำลงท้าย ตำแหน่งของผู้ลงชื่อ ต่ำลงมา 1 บรรทัดอยู่ในระยะสมดุลกับชื่อ ส่วนราชการของหนังสืออยู่ในตำแหน่งชิดซ้ายตรงเลขที่ออกหนังสือ ต่ำลงมาบรรทัดครึ่ง หมายเลขโทรศัพท์ใช้ติดต่อกับ อยู่ในตำแหน่งชิดซ้ายต่ำลงมา 1 บรรทัด บทที่ 4 ซอฟต์แวร์สำนักงาน 1

 26. การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ หนังสือประเภทบันทึกข้อความ มีลักษณะรูปแบบคล้ายกับจดหมายราชการ เป็นรูปแบบตายตัวตามที่กำหนด แต่มีเนื้อหาข้อความสั้นและกะทัดรัดกว่า ไม่มีคำลงท้ายแบบจดหมาย บทที่ 4 ซอฟต์แวร์สำนักงาน 1

 27. การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ บทที่ 4 ซอฟต์แวร์สำนักงาน 1

 28. การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ รายงานทางวิชาการ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานการศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือประกอบการเรียนการศึกษารายวิชาใดวิชาหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย หรือประกอบการศึกษาระดับหนึ่ง ถ้าเป็นระดับบัณฑิตศึกษา ก็อาจจะเรียกว่าเป็นวิทยานิพนธ์ ความละเอียดลึกซึ่งของรายงานก็ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษา แต่ที่ขาดไม่ได้คือการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของเนื้อหาสำคัญ สำหรับรูปแบบของรายงานนั้น มักจะกำหนดเป็นมาตรฐานไว้อย่างเคร่งครัดในการทำวิทยานิพนธ์ ส่วนรายงานประกอบรายวิชา ก็ให้อนุโลมได้ไม่เคร่งครัดนัก บทที่ 4 ซอฟต์แวร์สำนักงาน 1

 29. การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ รายงานทางวิชาการ ประกอบด้วย หน้าปกรายงาน เหมือนหน้าปกหนังสือ แต่เรียบง่าย คำนำของผู้จัดทำ สารบัญ หรือบัญชีเรื่อง และอาจจะมีสารบัญตาราง สารบัญภาพด้วย เนื้อเรื่อง อาจจะมีหลายตอน หลายบท ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและความละเอียดลึกซึ้ง ส่วนท้ายรายงาน ซึ่งจะประกอบด้วย บรรณานุกรม หรือเอกสารหนังสืออ้างอิง นอกจากนี้อาจจะมีภาคผนวกและอภิธานศัพท์ บทที่ 4 ซอฟต์แวร์สำนักงาน 1

 30. การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ บทที่ 4 ซอฟต์แวร์สำนักงาน 1

 31. การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ บทที่ 4 ซอฟต์แวร์สำนักงาน 1

 32. การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ เชิงอรรถ คือ การใส่ข้อมูลเพิ่มเติม หรือเป็นการอธิบายเพิ่มเติมในเนื้อหา แต่ไม่ใช่เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาโดยตรง จึงไม่จำเป็นต้องอยู่ในเนื้อหาทั้งหมด การที่ใส่เชิงอรรถสามารถป้องกันการเข้าใจผิดได้ หรือบอกแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น ซึ่งจะมีตัวเลขหรือสัญลักษณ์ปรากฏที่หลังคำที่ต้องการอธิบาย เราสามารถดูคำอธิบายเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างสุดของหน้านั้น ๆ บทที่ 4 ซอฟต์แวร์สำนักงาน 1

 33. การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ บรรณานุกรม คือ การอ้างอิงไปยังแหล่งที่มาของข้อมูลที่เราได้ศึกษาค้นคว้า ทั้งนี้ รูปแบบของการเขียนอ้างอิงนั้น จะแตกต่างกันไปในแต่ละที่ เช่น การอ้างอิงแบบ Chicago, Harvard หรือ IEEE เป็นต้น โดยรูปแบบของ IEEE[1]จะเป็นดังนี้ ชื่อผู้แต่ง, ชื่อหนังสือ(ตัวเอียง). สถานที่พิมพ์: โรงพิมพ์, ปีที่พิมพ์.[1]ที่มา http://www.library.uq.edu.au/pse/useits/ieee_style.pdf บทที่ 4 ซอฟต์แวร์สำนักงาน 1

 34. การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ [1] P. McBreen, Questioning Extreme Programming. Boston: Addison-Wesley, 2003. [2] T. Fahringer and B. Scholz, Advanced Symbolic Analysis for Compilers: New Techniques and Algorithms for Symbolic Program Analysis and Optimisation. Berlin: Springer, 2003. บทที่ 4 ซอฟต์แวร์สำนักงาน 1

 35. การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ แผ่นพับ แผ่นพับเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เผยแพร่ข่าวสาร แนะนำสินค้า ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้สนใจนำไปอ่าน และนำติดตัวกลับไปได้ สามารถจัดทำแผ่นพับได้โดยใช้โปรแกรมประมวลผลคำ การออกแบบนั้น ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ ความประณีต และความมีศิลปะในการใช้ถ้อยคำที่กระชับ เหมาะสม และการใช้รูปภาพประกอบที่เหมาะสม ตรงตามเนื้อเรื่อง บทที่ 4 ซอฟต์แวร์สำนักงาน 1

 36. การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ แผ่นพับ - ขั้นตอนการทำ พิจารณาถึงรูปแบบของแผ่นพับที่ต้องการ เช่น เป็นแบบ 3 คอลัมน์ เป็นต้น เพื่อวิธีการจัดวางข้อความและรูปภาพให้เหมาะสม จัดเตรียมเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ มีความกระชับ และเข้าใจง่าย เนื่องจากพื้นที่ของแผ่นพับนั้นมีจำกัด ต้องให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลเร็วที่สุด ทดลองเอากระดาษเปล่ามาพับ และลองกำหนดว่า จะวางกระดาษแบบใด ส่วนไหนเป็นหน้าปก ตั้งค่าในโปรแกรมประมวลผลคำ ให้มีจำนวนคอลัมน์ตามที่เราต้องการ ควรตั้งระยะห่างระหว่างคอลัมน์ให้ถูกต้อง เพื่อพับกระดาษแบ่งข้อความอยู่ในตำแหน่งที่สวยงาม ไม่ล้ำแนวคอลัมน์ บทที่ 4 ซอฟต์แวร์สำนักงาน 1

 37. การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ บทที่ 4 ซอฟต์แวร์สำนักงาน 1

 38. การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ บทที่ 4 ซอฟต์แวร์สำนักงาน 1

 39. จริยธรรมการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำจริยธรรมการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ บทที่ 4 ซอฟต์แวร์สำนักงาน 1

 40. จริยธรรมการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำจริยธรรมการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ ผลกระทบ ด้านร่างกายและจิตใจ ผู้ที่ทำงานด้านเอกสาร มักจะต้องรับผิดชอบจัดทำเอกสารคราวละมาก ต้องเร่งจัดทำให้ทันตามกำหนดเวลา ต้องระมัดระวังและคำนึงถึงหลักความปลอดภัยด้านการยศาสตร์ (Ergonomics) เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาว หรือ เกิดความเครียด ปวดเมื่อย ปวดศีรษะ เป็นต้น ด้านภาษาและวัฒนธรรม ผู้จัดทำเอกสารควรจะได้ศึกษาหลักภาษาและไวยากรณ์ของภาษานั้น ๆ เช่น ภาษาไทย ต้องรู้หลักของการจัดประโยค คำ และย่อหน้าให้เหมาะสมได้ใจความ รวมถึงการเว้นวรรคตอนให้ถูกต้อง ไม่ใช้ภาษาสแลง หรือคำภาษาสมัยใหม่ในเอกสารทางราชการ หนังสือ หรือตำรา ไม่ใช้คำหยาบคำสองแง่สองมุม คำผวนที่ส่อไปในทางหยาบโลน ขัดต่อศีลธรรมและประเพณีดีงาม บทที่ 4 ซอฟต์แวร์สำนักงาน 1

 41. จริยธรรมการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำจริยธรรมการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ ผลกระทบ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ไม่นำเอาโปรแกรมประมวลผลคำมาใช้เป็นเครื่องมือสร้างเอกสารที่เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดความแตกแยกสามัคคี หรือทำลายความมั่นคงของประเทศ เช่น ทำใบปลิวโจมตีผู้อื่น ทำบัตรสนเทศ กล่าวร้ายป้ายสีต่อผู้อื่น นอกจากจะผิดด้านจริยธรรมแล้วยังเป็นความผิดทางกฎหมายด้วย ด้านการละเมิดลิขสิทธิ์ ต้องเป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง อาจจะใช้โปรแกรมประเภทโอเพนซอร์ส เช่น OpenOffice.org แทน เพราะช่วยประหยัดเงินด้วย บทที่ 4 ซอฟต์แวร์สำนักงาน 1

 42. คำถาม บทที่ 4 ซอฟต์แวร์สำนักงาน 1

More Related