Rašybos taisyklės - PowerPoint PPT Presentation

kim-sherman
ra ybos taisykl s n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rašybos taisyklės PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rašybos taisyklės

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation
Rašybos taisyklės
525 Views
Download Presentation

Rašybos taisyklės

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Rašybostaisyklės KartojimopamokaIgklasei

 2. Nosinėsraidėsgalūnėse(linksniuojamižodžiai) • Vienaskaitosgalininkoirdaugiskaitoskilmininkolinksniai (gražųmedį, gražiųmedžių) • Įvardžiuotiniųformųvienaskaitosgalininko(gražųjįmedį) irdaugiskaitoskilmininko(gražiųjųmedžių)linksniai • Įvardžiuotiniųformųmoteriškosgiminėsvienaskaitosįnagininko (gražiąjapieva) irdaugiskaitosgalininko (gražiąsiaspievas) linksniai • Įsidėmėti: naudininkoirvietininkolinksniųgalūnės be nosiniųraidžių (gražiajammedžiui, gražiajamemedyje)

 3. Nosinėsraidėsgalūnėse(veiksmažodžiaiirjųformos) • Vienintelėasmenuojamųveiksmažodžiųgalūnėsunosineraide – tariamosiosnuosakos3 asmuo (eitų, darytų) • Būtųjųlaikųdalyviųgalūnės –ęs (ėjęs, eidavęs), -ę (ėję, eidavę) • Esamojolaikodalyviųtrumpųjųformųgalūnės –(i)ąs (-(i)ą), -įs (-į) (einąs, einą, mylįs, mylį)

 4. Nosinėsraidėsžodžiųšaknyse • Kai giminiškųžodžiųšaknysebalsiaią, ę, į, ųkaitaliojasisudvigarsiaisan, en, in, un (kąsti – kando,bręsti – brendo, lįsti – lindo, skųsti – skundė) • Kai giminiškųžodžiųšaknysebalsiaią, ę, įkaitaliojasitarp savęs (grąža – gręžti – grįžti, tąsa – tęsti – tįsti) • Kai kuriųžodžiųtikesamojolaikoformose: šąla, bąla, sąla, mąžta, tęžta, tręšta, šąšta, gęsta, glęžta, gvęra, klęra • Nosiniųraidžiųrašybapagaltradiciją (žąsis, žąsinas, ąsa, ąsotis, ąžuolas, vąšas, tęvas, lęšis, žąslai)

 5. Nosinėsraidėsžodžiųšaknyse Nosinėsnerašomoskai • giminiškųžodžiųšaknyseatsirandakaitaliojimasissuoarbaė(gražinti – grožis, drasko, dreskia – drėskė, graso, gresia – grėsė) • mastas, mastelis • įgristi – įgrysta – įgriso • tysoti, tesėti • brasta, asla, asilas, žastas, masalas

 6. Priešdėliųrašyba • Du priešdėliaisunosinėmisraidėmis: są- irį- (sąrašas, įrašas) • Nepainiotisu san- irsam- (sandėlis, samprata) • Įsiminti: samanos, savas • Įsiminti: yda, yra, ypač, ypatingas, yla

 7. Priesagųrašyba • Priesagos –el- arba –ėl- (mergelė, mergužėlė) • Priesaga –iav (vėliava, keliavo) • Esamojolaikodalyviųirpadalyviųpriesaga –iant- (laukiantis, laukiant) • Veiksmažodžiųpriesagos –yti, -ija, -ijo (rūdyti – rūdija –rūdijo)

 8. Veiksmažodžioformųrašyba Būsimasislaikas • kaibūsimasislaikasdaromasištrumposdviskiemenėsbendraties, būsimojolaikošaknissutrumpėja (lyti – lis, būti – bus; išimtysvyti – vys, ryti – rys) • kaibūsimasislaikasdaromasišilgesnėsdviskiemenėsarba dvi priesagasturinčiosbendraties, būsimojolaikošaknisnetrumpėja (slysti – slys, daryti – darys)

 9. Tarptautiniųžodžiųrašyba • Reikiaįsimintipriesagą -iac- (aviacija) • jrašyba dažniausiainerašomašaliai (stadionas, biblioteka, heorizmas) išskyrus: a) senuoseskoliniuosešaliapailgėjusios o (alijošius, fortepijonas, milijonas (pagalanalogijąirmilijardas), Marijonas b) priešlietuviškaspriesagasirgalūnes (herojiškas, herojus)

 10. Žodžiųrašymaskartuirskyrium ne, nebe Kartu • Su būdvardžiaisirveiksmažodžiaisneigiant (negražus, nedirba) • Su daiktavardžiais, kaisudaromasneigiamosprasmėsžodis (nedarbas, nelaimė) • Su būdvardinėskilmėsprieveiksmiais (negražiai, negerai) • Su įvardžiais, kaisudaromasnaujosprasmėsžodis (nekoksoras, nekątenuveikė, elgėsikaipnesavas, nekaipparašė)

 11. Žodžiųrašymaskartuirskyrium ne, nebe Skyrium • nuobūdvardžiųirdaiktavardžių, kaisakomasprieštaravimas (ne gražus, o tikmielas; ne dirba, o tinginiauja) • nuoaukštesniųbūdvardžiųarprieveiksmiųlaipsnių (ne geresnis, ne geriausiai, ) • nuo ne būdvardinėskilmėsprieveiksmių (ne dviese, ne kartu) • Nuovisųįvardžiųirskaitvardžių (ne tu, ne visi, ne vienas, ne du)

 12. Žodžiųrašymaskartuirskyrium Gi Kartu • Su vienskiemeniaisnekaitomaisžodžiais (visgi, netgi, ogi) Skyrium • Nuokaitomųarbadaugiaskiemeniųžodžių (kasgi, kadagi) Išimtys: kadangi, nejaugi

 13. Žodžiųrašymaskartuirskyrium Te, tebe Kartu • Su veiksmažodžiais (tedirba, tebedirba) Skyrium • Nuoveiksmažodžių, kai tarp dalelytėsirveiksmažodžioįsiterpiakitižodžiai (tejisdirba)

 14. Žodžiųrašymaskartuirskyrium Vis • Visadaatskirai, išskyrusvisgi (visdar, visdėlto) Per • Visadaatskirai, jei tai nėraveiksmažodžioardaiktavardžiopriešdėlis (per daug, per geras) Tegu • Visadaatskirai (tegudirba, tegumokosi)

 15. Užduotis – linksmasisdiktantas Kartąbąlantisžąsinas Tupėjoprieužšalusiosupės. Mąsliaitekėjovanduo, Seniaiužsklęstasledų. Šaltisdrąsuoliuigrasė Laukiančiamirtimiirbadu. Tačiauįgriso jam skųstis Sunkiažiemairšalčiu.

 16. Namųdarbai • Sudaryti25 junginių žodžių diktantą pagal prisimintas taisykles

 17. Užduotis – taisykliųkartojimas • Išsakiniųišrinktikeblesniusrašybosatvejusirparašyti, pagalkokiastaisyklesšiežodžiairašomi: Aviacijosbatalionevisdarrengiamišimtaikareivių. Jųherojiškižygdarbiai ne kartągelbėjomūsųšalį. Per daugpasirengimoniekadanebūna. Argi mums nereikiadidingųbiografijų? Ne tikčempionaigarsinašalį. Nekąmažiausvarbūsirkariaibeiherojai. Net jeijieskambinafortepijonuarauginaalijošius.

 18. Namųdarbai • Išskaitomosknygosnurašytiištrauką, kuriojebūtų bent 5 žodžių rašymo kartu arba skyrium atvejai. • Jei užduotis atrodytų per sunki, sukurti savo tekstą apie skaitymo naudą. Tekste taip pat turi būti bent 5 žodžių rašymo kartu ir skyrium atvejai.