بنام خدا
Download
1 / 50

بنام خدا عنوان: درس ماشین 1 بخش اول: مدارهای مغناطیسی استاد: حسین عزیزی مقدم نیمسال دوم 92-91 - PowerPoint PPT Presentation


  • 317 Views
  • Uploaded on

بنام خدا عنوان: درس ماشین 1 بخش اول: مدارهای مغناطیسی استاد: حسین عزیزی مقدم نیمسال دوم 92-91. سرفصل مطالب: مقدمه و تعاريف پایه رابطة i -H رابطة B-H مدار معادل مغناطیسی منحنی مغناطیس شوندگی حل مدار معادل مغناطیسی محاسبة اندوکتانس حلقة هیسترزیس و محاسبة تلفات فوکو و هیسترزیس

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'بنام خدا عنوان: درس ماشین 1 بخش اول: مدارهای مغناطیسی استاد: حسین عزیزی مقدم نیمسال دوم 92-91' - kiley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  • بنام خدا

  • عنوان:

  • درس ماشین 1

  • بخش اول: مدارهای مغناطیسی

  • استاد: حسین عزیزی مقدم

  • نیمسال دوم 92-91


سرفصل مطالب:

مقدمه و تعاريف پایه

رابطة i-H

رابطة B-H

مدار معادل مغناطیسی

منحنی مغناطیس شوندگی

حل مدار معادل مغناطیسی

محاسبة اندوکتانس

حلقة هیسترزیس و محاسبة تلفات فوکو و هیسترزیس

حل مدار مغناطیسی با وجود آهنربای دائم


رابطة :i-H

با عبور جریان از یک هادی میدان مغناطیسی در اطراف هادی شکل می گیرد

جهت خطوط شار یا شدت میدان مغناطیسی H توسط قانون شست دست راست تعیین میشود

رابطه بین جریان وشدت میدان مغناطیسی از قانون مداری آمپر حاصل میشود

قانون آمپر: انتگرال خطی شدت میدان مغناطیسی برروی هرمسیرمسدود معادل مجموع جریانهایی است که بواسطه آن مسیر مسدود احاطه میشود.


مثال : یک سیم هادی جریان را در نظر بگیرید. شدت میدان و چگالی شار در اطراف آن را بیابید؟

قانون آمپر:


رابطة بگیرید. شدت میدان و چگالی شار در اطراف آن را بیابید؟:B-H

شدت میدان مغناطیسی H ، چگالی شار مغناطیسی B را ایجاد می کند .

بردار چگالی شار همجت با راستای میدان در هر نقطه میباشد.

چگالی شار: شار عبوری از واحد سطح

ضریب نفوذپذیری مغناطیسی فضای آزاد

ضریب نفوذپذیری مغناطیسی نسبی مادة مغناطیسی


مدار معادل مغناطیسی: بگیرید. شدت میدان و چگالی شار در اطراف آن را بیابید؟

هستة مغناطیسی چنبره:

:R شعاع متوسط هسته

نیروی محرکة مغناطیسی یا MMF :

MMF : آمپر دور مورد نیاز برای ایجاد شار مورد نیاز در مدار مغناطیسی


مدار معادل مغناطیسی: بگیرید. شدت میدان و چگالی شار در اطراف آن را بیابید؟

کل شار عبوری از یطح مقطع داده شده

با جایگذاری :


تعریف رلوکتانس یا مقاومت مغناطیسی :

مقاومت مواد مختلف در مقابل نفوذ میدان الکتریکی

مواد با نفوذپذیری مغناطیسی بالا مقاومت مغنطیسی کمتری دارند

عکس مقاومت مغناطیسی هدایت مغناطیسی یا پرمانس

نیروی مغناطیس کنندگی با واحد آمپر دور بر متر:


مثال: مغناطیسی :منحنی مغناطیس شوندگی: مغناطیسی:

در هسته چنبره با افزایش جریان،شدت میدان مغناطیسی افزایش می یابد

با افزایش H چگالی شار در هسته افزایش می یابد

منحنی مشخصه B-H یا منحنی مغناطیس شوندگی

چگالی شار در ناحیه ای که شدت میدان مغناطیسی اندازه های کمی دارد تقریباًخطی افزایش میابد

در اندازه های بیشتر H تغییرات B غیر خطی استو ماده مغناطیسی اثر اشباع از خود نشان میدهد

مقاومت مغناطیسی مسیر مغناطیسی به چگالی شار بستگی دارد.

آنگاه که B کم است مقاومت مغناطیسی کوچک است و هرگاه Bبزرگ باشد مقاومت مغناطیسی نیز بزرگ است.

تفاوت مدار الکتریکی (مدار مقاومتی) و مغناطیسی: مقاومت به جریان در مدار الکتریکی بستگی ندارد، حال آنکه مقاومت مغناطیسی به چگالی شار مدار مغناطیسی وابسته است.


مشخصة مغناطیسی:B-H چند مادة فزومغناطیس


مقایسة مواد مغناطیسی مختلف بر حسب چگالی شار اشباع:


مقایسة مواد مغناطیسی مختلف بر حسب چگالی شار اشباع:

مواد با چگالی اشباع بالا:


مقایسة مواد مغناطیسی مختلف بر حسب چگالی شار اشباع:


چند نمونه ورق مغناطیسی تجاری: حسب چگالی شار اشباع:


جمع بندی: تعاریف پایه و واحد های مورد استفاده در تحلیل مغناطیسی:


مدار مغناطیسی با فاصلة هوایی: مورد استفاده در تحلیل مغناطیسی:

مثال:


مثال: مورد استفاده در تحلیل مغناطیسی:


مثال: مورد استفاده در تحلیل مغناطیسی:


Magnetic circuit with an air gap
Magnetic Circuit with an Air Gap مورد استفاده در تحلیل مغناطیسی:


Fringing
Fringing مورد استفاده در تحلیل مغناطیسی:

We approximately account for fringing by adding the length of the gap to the depth and width in computing effective gap area.


Magnetic circuit with an air gap1
Magnetic Circuit with an Air Gap مورد استفاده در تحلیل مغناطیسی:


Exercise 15 9
Exercise 15.9 مورد استفاده در تحلیل مغناطیسی:

Determine the current required to establish a flux density of 0.5T in the air gap


Exercise 15 91
Exercise 15.9 مورد استفاده در تحلیل مغناطیسی:


Exercise 15 92
Exercise 15.9 مورد استفاده در تحلیل مغناطیسی:


Exercise 15 93
Exercise 15.9 مورد استفاده در تحلیل مغناطیسی:


A magnetic circuit with reluctances in series and parallel
A Magnetic Circuit with Reluctances in Series and Parallel مورد استفاده در تحلیل مغناطیسی:

Find the flux density in each gap


A magnetic circuit with reluctances in series and parallel1
A Magnetic Circuit with Reluctances in Series and Parallel مورد استفاده در تحلیل مغناطیسی:


ادامه دارد مورد استفاده در تحلیل مغناطیسی:


ad