todistukset n ytt tutkinnoista ja n ytt tutkintoihin valmistavasta koulutuksesta n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Todistukset näyttötutkinnoista ja näyttötutkintoihin valmistavasta koulutuksesta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Todistukset näyttötutkinnoista ja näyttötutkintoihin valmistavasta koulutuksesta

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Todistukset näyttötutkinnoista ja näyttötutkintoihin valmistavasta koulutuksesta - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Todistukset näyttötutkinnoista ja näyttötutkintoihin valmistavasta koulutuksesta. Oppisopimuksen tulevaisuus – seminaari 29.102009 Lea Lakio Opetusneuvos , OPH. Oppisopimuskoulutuksen kehittäminen OPH:ssa. AMMATTIKOULUTUS –toimintayksikössä, johtajana Pasi Kankare

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Todistukset näyttötutkinnoista ja näyttötutkintoihin valmistavasta koulutuksesta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
todistukset n ytt tutkinnoista ja n ytt tutkintoihin valmistavasta koulutuksesta

Todistuksetnäyttötutkinnoista janäyttötutkintoihin valmistavasta koulutuksesta

Oppisopimuksentulevaisuus –seminaari 29.102009

Lea Lakio

Opetusneuvos, OPH

oppisopimuskoulutuksen kehitt minen oph ssa
Oppisopimuskoulutuksen kehittäminen OPH:ssa

AMMATTIKOULUTUS –toimintayksikössä,

johtajana Pasi Kankare

Ammattikoulutuksen kehittäminen yksikössä 1.1.2009 alkaen

päällikkönä Mari Räkköläinen

”vastuuihmisenä” Lea Lakio:

oppisopimusasioiden valmistelu ja esittelijänä toimiminen

lea.lakio@oph.fi

puh. 040-348 7643

menossa olevia asioita
Menossa olevia asioita

Oppisopimuskouluttajien rekisterin tietojen päivitys, sähköpostilistan ylläpito jatkossa

Rekisterin ylläpito muuttuu vuoden alussa, uusilla nettisivuilla erilainen toimintatapa

Opas oppisopimuskoulutukseen

Oppisopimuskansio poistettu myynnistä – arviointiohjeiden kehittäminen

Henkilökohtaistaminen ja arviointi –mapa koulutustilaisuudet

Osaan fi:n kehittäminen henkilökohtaistamisen apuvälineeksi

Oppisopimusosaajien koulutus NTM-koulutuksen kaltaiseksi?

OPM:n hankkeessa käsitellään em. asioita

todistukset
TODISTUKSET

OHJE 5/012/2009 (18.9.2009)

Todistusmallit

Ammatilliset perustutkinnot ja valmistava koulutus

MÄÄRÄYS 41/011/2009 (10.9.2009)

Todistukset näyttötutkinnoista, näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta, näyttötutkintoon valmistavasta oppisopimuskoulutuksesta sekä erotodistus ja todistus suoritetuista opinnoista.

jatkuu laki ammatillisesta koulutuksesta 630 1998 25 3 mom
JatkuuLaki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 25 § 3 mom
 • Valtioneuvoston asetuksella säädetään opintosuoritusten arviointiasteikosta, aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta, opinnoissa etenemisestä ja arvosanan korottamisesta, tutkintotodistuksista ja muista opiskelijalle annettavista todistuksista.
 • Opetushallitus voi antaa opinto-, näyttö- ja tutkintosuoritusten arvioinnista asetusta tarkentavia määräyksiä.
 • Todistuksiin merkittävistä tiedoista päättää asetusta täydentäen Opetushallitus.
s d kset laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 631 1998 16 1 mom 2 kohta
SäädöksetLaki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 631/1998, 16 §, 1 mom, 2 kohta
 • Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) eräiden säännösten soveltaminen

Tässä laissa (631/1998) tarkoitettuun koulutukseen ja tutkintoihin sovelletaan lisäksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 25 §:n 1 ja 3 momentin säännöksiä opiskelijan arvioinnista

jatkuu asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 812 1998 6
JatkuuAsetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 812/1998, 6 §

Tutkintotodistukset

Tutkintotoimikunnan antamassa tutkintotodistuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

1) tutkinto sekä mahdollinen tutkintonimike ja osaamisala;

2) yksilöidyt tiedot opetushallituksen päättämästä tutkinnon perusteesta;

3) todistuksen antaneen tutkintotoimikunnan nimi;

4) tutkinnon suorittajan henkilötiedot;

5) tutkinnon osat ja niiden arviointi;

6) todistuksen myöntämispäivä;

7) arviointiasteikko; ja

8) tutkinnon tuottama jatko-opintokelpoisuus.

Tutkinnon osan suorittamisesta annettavassa todistuksessa tulee olla 1 momentin 1―7 kohdassa luetellut tiedot.

Tutkintotodistuksen allekirjoittaa tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjän edustaja.

jatkuu asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 812 1998 7 ja 9
JatkuuAsetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 812/1998, 7 § ja 9 §

Tutkintosuoritusten arviointi

Näyttötutkintoina suoritettavien ammatillisten perustutkintojen arvioinnissa noudatetaan ammatillisen peruskoulutuksen arviointiasteikkoa. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutuksesta on voimassa, mitä asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta säädetään.

jatkuu asetus ammatillisesta koulutuksesta 811 1998 10 ja 13
JatkuuAsetus ammatillisesta koulutuksesta 811/1998, 10 § ja 13 §

10 § 2 mom

Opiskelijan hyväksytyt opintosuoritukset ja osaaminen arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (3), hyvä (2) ja tyydyttävä (1). Vastaavaa asteikkoa käytetään arvioitaessa ammattiosaamisen näyttöjä.

13 § 6 mom

Opiskelijan muualla suorittamien hyväksi luettujen opintojen tai muutoin hankitun osaamisen arvosanat merkitään opiskelijalle annettavaan todistukseen. Opiskelijan suorittamat ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon osat merkitään opiskelijalle annettavaan todistukseen noudattaen ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen (812/1998) 7 §:ssä säädettyä edellä tarkoitettuja tutkintoja koskevaa arviointiasteikkoa.

jatkuu asetus ammatillisesta koulutuksesta 811 1998 14 10 13
JatkuuAsetus ammatillisesta koulutuksesta 811/1998, 14 §, 10 §, 13 §

14 §Kun näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus sekä muu ammatillinen lisäkoulutus järjestetään oppisopimuskoulutuksena, noudatetaan soveltuvin osin, mitä opiskelijan arvioinnista 10 §:ssä säädetään.

10 § Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijan opintosuoritukset ja osaaminen arvioidaan työpaikalla tapahtuvan koulutuksen osalta ja tietopuolisissa opinnoissa käyttäen asteikkoa ja arvosanoja kiitettävä (3), hyvä (2) ja tyydyttävä (1).

13 § Oppisopimuskoulutuksessa työnantajan ja tietopuolisen opetuksen järjestäjän suorittamat arvioinnit liitetään todistukseen.

jatkuu asetus ammatillisesta koulutuksesta 811 1998 13
JatkuuAsetus ammatillisesta koulutuksesta 811/1998, 13 §

Todistuksesta tulee käydä ilmi noudatetut opetussuunnitelman perusteet, tutkinnon laajuus sekä oppisopimuskoulutuksessa oppisopimuksen kestoaika.

Kesken ammatillisen tutkinnon suorittamista eroavalle opiskelijalle annetaan erotodistus, johon merkitään suoritetut opinnot arvosanoineen.

Opiskelijalle annetaan pyynnöstä todistus suoritetuista opinnoista myös opiskelun kestäessä.

yleist
Yleistä

Liitteinä ovat Opetushallituksen hyväksymät todistusten mallit ja niitä koskevat ohjeet. Mallit ovat:

 • tutkintotodistukset ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittamisesta sekä todistukset mainittujen tutkintojen osien suorittamisesta (liitteet 1–6)
 • osallistumistodistukset tutkintoon ja tutkinnon osaan valmistavasta koulutuksesta (liitteet 7 ja 8)
 • osallistumistodistukset tutkintoon ja tutkinnon osaan valmistavasta oppisopimuskoulutuksesta (liitteet 9 ja 10). 
 • Osallistumistodistuksia tutkinnon osaan valmistavasta koulutuksesta ja tutkinnon osaan valmistavasta oppisopimuskoulutuksesta (liitteet 8 ja 10) käytetään sellaisenaan myös todistuksina suoritetuista opinnoista opintojen kestäessä ja erotodistuksina.
jatkuu
Jatkuu
 • Näyttötutkintojen tutkintonimikkeet on suojattu siten kuin ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998 45 §) ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998 12 §) säädetään.
 • Tutkintonimikkeiden tulee olla lainsäädännön mukaisia. Tutkinnoista ei saa käyttää muita kuin säädöksissä mainittuja nimikkeitä.
jatkuu1
Jatkuu
 • Annettavien todistusten tulee olla ulkonäöllisesti arvokkaita.
 • Todistuksissa näyttötutkinnon tai sen osan hyväksytystä suorituksesta mainitaan todistuksen antavan tutkintotoimikunnan nimi ennen muuta sisältöä.
 • Tutkintotoimikunnan nimi yhdessä tutkinnon järjestäjän nimen kanssa kirjataan myös allekirjoitusten yhteyteen.
 • Tutkinnon järjestänyt organisaatio voi lisäksi sijoittaa oman leimansa allekirjoitusten alle.
 • Todistuksissa ei tule näkyä edellä mainittujen tunnisteiden lisäksi muita (esim. todistuspaperissa olevat logot) tutkintotoimikunnan tai tutkinnon järjestäjän tunnisteita.
jatkuu2
Jatkuu
 • Todistukset kirjoitetaan suomen, ruotsin tai saamen kielellä. Jos henkilö tarvitsee todistuksen jollain muulla kielellä, hän voi hankkia alkuperäisestä todistuksesta virallisen käännöksen.
 • Opetushallitus suosittelee, että Opetushallituksen Europassi-verkkosivuilta (www.oph.fi/europassi/cs) tutkinnon järjestäjä tulostaa ja antaa tutkinnon suorittaneelle kansainväliseen käyttöön tarkoitetun tutkintotodistuksen liitteen todistuksen antamisen yhteydessä. AINA!
 • Liitteet ovat samanmuotoisina käytössä kaikissa EU/ETA-maissa. Niissä annetaan perustietoa tutkinnoista ja niissä vaadittavasta ammattitaidosta. Perustutkintoihin laaditut liitteet ovat osaamisalakohtaisia. Perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin liitteet on laadittu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
perustutkinnot
Perustutkinnot

Sähkö ja –automaatiotekniikan pt

Sähkö ja –automaatiotekniikan koulutusohjelma/osaamisala:

sähköasentaja

automaatioasentaja

Tieto- ja tietoliikennetekniikan pt

Tieto- ja tietoliikennetekniikan

koulutusohjelma/osaamisala

elektroniikka-asentaja

ict-asentaja

ammatillisten opintojen 90 ov rakenne
Ammatillisten opintojen (90 ov)rakenne

Sähkö- ja automaatiotekniikan pt

 • Perusosaaminen 30 ov
 • Koulutusohjelman/osaamisalan

yhteiset 20 ov

 • Alakohtainen erikoistuminen 20 ov
 • Ammatillinen valinnaisuus 20 ov
  • Osat muista perustutkinnoista
  • Osa/osat ammattitutkinnoista
  • Osa/osat erikoisammattitutkinnoita
  • Myös 120 ov:n päälle tulevat osat merkitään
etusivulla
Etusivulla

Tutkinnon nimi, tutkinnon laajuus, osaamisala ja tutkintonimike

 • Tutkinnon nimi, osaamisala ja tutkintonimike kirjoitetaan siinä muodossa kuin ne ovat Opetushallituksen määräyksessä tutkinnon suorituksessa käytetyn ammatillisen perustutkinnon perusteista. Nimellinen laajuus (120 ov) kirjoitetaan tutkinnon nimen jälkeen. Jos tutkintonimike koskee vain yhtä osaamisalaa, se kirjoitetaan osaamisalan jälkeen. Jos tutkintonimike kattaa koko ammatillisen perustutkinnon, se kirjoitetaan välittömästi tutkinnon nimen jälkeen.  
 • Jos suoritettu tutkinto (valinnoista riippuen) kattaa kaksi kokonaista osaamisalaa, molemmat osaamisalat kirjoitetaan tutkintotodistukseen (esim. Asiakaspalvelu ja myynti ja Talous- ja toimistopalvelut).
 • Jos suoritettu tutkinto (valinnoista riippuen) kattaa kaksi tutkintonimikettä, molemmat tutkintonimikkeet kirjoitetaan tutkintotodistukseen (esim. Sähköasentaja ja Automaatioasentaja).
etusivulla1
Etusivulla

Tutkinnon osat ja niiden arviointi

Tähän merkitään Opetushallituksen päättämien tutkinnon perusteiden mukaiset, suoritetut tutkinnon osat sekä niiden arviointi ammatillisen perustutkinnon osista asteikolla kiitettävä 3, hyvä 2 ja tyydyttävä 1 sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintojen osista merkinnällä hyväksytty.

Päivämäärä

Tähän kirjoitetaan se tutkintotoimikunnan kokouksen päivämäärä, jolloin tutkintotoimikunta on päättänyt tutkintotodistuksen antamisesta.

takasivulla on seuraavat tiedot
Takasivulla on seuraavat tiedot
 • Tutkinto on järjestetty ja suoritettu ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) ja Opetushallituksen päättämien Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon perusteiden (31.3.2009 dnro 6/011/2009) mukaisesti tutkintotoimikunnan valvonnassa.
 •  Tutkinnon laajuudessa yksi opintoviikko vastaa 40 tunnin opiskelua ja yhden vuoden kokopäiväinen opiskelu 40 opintoviikkoa. 
 • Tutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.  

(muuttuu 1.1.2009)

jatkuu3
Jatkuu

Arviointiasteikko:

Kiitettävä 3

Hyvä 2

Tyydyttävä 1

Kuitenkin, jos tutkintoon sisältyy osa tai osia myös ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta tai molemmista, merkitään tiedot seuraavasti:

Arviointiasteikko ammatillisen perustutkinnon osista:

Kiitettävä 3

Hyvä 2

Tyydyttävä 1

Arviointiasteikko ammatti- ja erikoisammattitutkinnon osista:

Hyväksytty

Hylätty

jatkuu4
Jatkuu

Jos henkilö on suorittanut valinnaisena ko. perustutkinnon perusteiden kohdan Tutkinnon muodostuminen mukaisesti osan tai osia toisesta perustutkinnosta, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta tai molemmista, merkitään todistuksen takasivulle kohtaan Lisätietoja ko. tutkinnon osan nimi, mistä tutkinnosta se on sekä sulkuihin päivämäärä, jolloin määräys ko. tutkinnon perusteista on annettu, ja diaarinumero. Esimerkiksi Tutkinnon osa Nahka- ja turkistuotteet on valittu Vaatetusalan erikoisammattitutkinnosta (30.3.2005 dnro 4/011/2005).

jatkuu poikkeustapaus n in p tetty muussa lains d nn ss
Jatkuu(poikkeustapaus, näin päätetty muussa lainsäädännössä)

Mikäli suoritettuun tutkintoon (esim. Logistiikan perustutkinto) sisältyy tutkinnon osa Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, tutkintotodistukseen tämän osan arvioinniksi merkitään hyväksytty ja kohtaan Lisätietoja

joko

Tutkinnon suorittaja on suorittanut kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain (273/2007) edellyttämän kuorma-auton (tailinja-auton) kuljettajalta vaadittavan perustason ammattipätevyyskoulutuksen (koulutuksen kesto). Koulutus ja teoriakoe on suoritettu edellä mainitun lain ja kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen (640/2007) vaatimusten mukaisesti.

jatkuu5
Jatkuu

tai

Tutkinnon osa kuljetusalan perustason ammattipätevyys on hyväksytty kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain (273/2007) 29 §:n nojalla opetushallituksen henkilökohtaistamismääräyksen (43/011/2006) mukaisesti. tutkinnon suorittajalla on ollut linja-auton ajo-oikeus ennen 10.9.2008 (tai kuorma-auton ajo-oikeus ennen 10.9.2009).

sekä molempiin

koulutuskeskuskoodi:__________________

osaamisen arviointi uusissa perustutkinnossa
OSAAMISEN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNOSSA

TUTKINNON OSITTAIN

ARVIOINNIN KOHTEET jaoteltu seuraavasti:

 • Työprosessin hallinta
 • Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta
 • Työn perustana olevan tiedon hallinta
 • Elinikäisen oppimisen avaintaidot

(oppiminen ja ongelmanratkaisu, ammattietiikka, vuorovaikutus ja yhteistyö sekä terveys, turvallisuus ja toimintakyky)

Pääkohtien alla on useita kohteita ja niihin liittyvät kriteerit 3-portaisesti

osaamisen arviointi ammatti ja erikoisammattitutkinnoissa
OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOISSA

Arviointi suoritettava tutkinnon osittain

Kriteeriperusteisesti

Kohteet ja niihin liittyvät hyväksytyn suorituksen kriteerit kirjoitettu perusteisiin tutkinnon osittain