slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Presentatie titel PowerPoint Presentation
Download Presentation
Presentatie titel

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Presentatie titel - PowerPoint PPT Presentation


 • 291 Views
 • Uploaded on

Afstuderen bij Business IT & Management. Presentatie titel. Rotterdam, 00 januari 2007. Rotterdam, november 2012. Toelating tot de afstudeeropdracht. Toestemming van je studieloopbaancoach ( inclusief Plan van Aanpak vanwege eventuele studie achterstand )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Presentatie titel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Afstuderen bijBusiness IT & Management Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Rotterdam, november 2012

  2. Toelating tot de afstudeeropdracht • Toestemming van je studieloopbaancoach (inclusief Plan van Aanpakvanwegeeventuelestudieachterstand) • De minor is succesvolafgerond • Al het projectgestuurdonderwijs is succesvolafgerond • Maximaal 8 studiepuntenachterstand (inclusiefkeuzeonderwijs) De studieloopbaancoach dient expliciet toestemming voor de afstudeerstage te geven. Geen SLC-toestemming betekent geen afstudeerstage! TIP: NEEM ZELF INITIATIEF!

  3. Afstudeertrajectvolgens de Tienstappenplan (TSP) Methodiek • Afstuderen volgens de methodiek uit het boek ‘Competent afstuderen en stagelopen’ (Kempen en Keizer, 2011 vierdedruk, ISBN 978-90-01-77563-6) (boekwordtbehandeldtijdens workshops op 16 en 23 januari 2013) • Dit is in feiteeen consulting methodiek • Heb je het al? • Informatie in modulewijzerAfstuderen BIM en boek ‘competent afstuderen en stagelopen’ dusgoedeigenmaken!! www.competentafstuderenenstagelopen.noordhoff.nl

  4. Hoe lang afstuderen? Strikt Tijdpad! Dia 1 • Vooraanmelding afstudeerdocenten. Minimaal maand voor opdrachtgoedkeuring • Voorafgaande aan de opdrachtgoedkeuring doorloop je stap 1 t/m 4 van de TSP consultingmethodiek • Startpunt afstuderen is de opdrachtgoedkeuring (er van uitgaande dat de SLC-goedkeuring en goedkeuring bedrijf al een feit zijn). De teller begint te lopen! • Meld de opdracht aan op de IBK Campus • Doorlooptijd afstudeertraject 20 weken. De teller loopt door tijdens schoolvakanties

  5. Hoe lang afstuderen? Strikt Tijdpad! Dia 2 • Boek direct in 1e week de afstudeerzitting voor de 20e week, in overleg met bedrijfsbegeleider, eerste en tweede docent • Plan bedrijfsbezoek afstudeerdocent voor de 1e week. Stap 5 TSP • 2eweek opleveren plan van aanpak • 2e – 17e week werken aan afstudeeropdracht. Stap 6 t/m 10 TSP • Eind 17e week uiterlijk opleveren ‘final’ concept afstudeerscriptie • 19e week inleveren definitieve afstudeerscriptie (minimaal 7 werkdagen voor afstudeerzitting) • 20e week afstudeerzitting • 26e week eventuele herkansing tijdens een tweede afstudeerzitting • Zoeken nieuwe afstudeeropdracht, met twee nieuwe docenten, als de herkansing niet met een voldoende wordt afgesloten

  6. 4 om 1 model 4 dagen afstuderen bij bedrijf (24 SP) Terugkomdag op vrijdag (6 SP) • Aanwezigheid en inbreng op terugkomdag is niet vrijblijvend (in verband met flankerend onderwijs en reparatie van studieachterstand bijvoorbeeld), maar als vakken gehaald zijn, valt er automatisch tijd vrij voor de afstudeerstage

  7. De IBK Campus http://www.ibk-campus.nl/ • Overzichtbedrijven / Overzicht afstudeerplaatsen • Modulewijzerafstuderen BIM • Templates document ‘Opdrachtomschrijving Afstuderen BIM’ / formulier ‘Goedkeuring bedrijf’ • Templates Document Opdrachtomschrijving / Formulier Bedrijfsgoedkeuring / PVA/ Afstudeerscriptie • Aanmelden persoonlijk afstudeertraject • Boeken afstudeerzitting • Controle verkregen toestemmingen

  8. Modulewijzer Afstuderen BIM • Downloaden via afstudeersite IBKCampus vanaf 3 december 2012 • Lees de modulewijzer goed door • Houd je aan de procedures

  9. Afstudeeropdracht • Afgebakendeopdracht • Werkelijkprobleem/knelpunt – Ontwikkeleeneigenvisie! Grote hulphierbij is de TSP-methodiek • Zelfstandiguitgevoerd • HBO-niveau • Op grensvlakBedrijfskunde en Informaticadomein • Resultaatsverplichting • Zelfvindenafstudeeropdracht is een HBO-competentie • Opdrachtvastgelegd in document “opdrachtomschrijvingafstuderen BIM” waarvooreenvooronderzoeknodig is

  10. Goedkeuring Afstudeeropdracht • SLC-goedkeuring qua studieresultaten • Goedkeuringbedrijfafstudeercoördinator • Voorkeurafstudeerdocent en vooraanmeldingeerste en tweede docent • Doe volledigvooronderzoek (zie items document “opdrachtomschrijvingafstuderen”). Ditneemtenkeleweken in beslag! In periodevóórstartpunttijdpad. • Opdrachtgoedkeuringafstudeerdocent (= 1e docent) in overleg met 2e docent. Datum opdrachtgoedkeuring op controleformulierIBK Campus is het startpuntafstuderen, teller tijdpadbeginttelopen. • Als de eerste docent de opdracht goed vindt op basis van het document “opdrachtomschrijving afstuderen”, dan geeft hij dit per mail door aan de student. De student geeft per mail aan op welke datum hij de opdrachtgoedkeuring op het controleformulier op de IBK Campus verwerkt wil hebben. Let wel, het kan soms verstandig zijn om met de aftekening op IBK campus nog even te wachten omdat vanaf dat moment de teller van het tijdpad van 20 weken begint te lopen.

  11. Aanmelden afstudeeropdracht op IBK Campus Met .. • SLC-goedkeuring • Goedkeuringbedrijf • Opdrachtgoedkeuring .. op controleformulier IBK Campus, kan de student zijn afstudeeropdracht aanmelden op de IBK Campus. Zie de modulewijzer voor instructies hoe deze aanmelding moet worden gedaan. Deze aanmelding is nodig om de afstudeerzitting te kunnen boeken.

  12. BoekenAfstudeerzitting • Als de opdrachtgoedkeuringgegeven is en de aanmelding op de IBK Campus in orde, danboek je de afstudeerzitting • Boekvoor 20e week. Valtdeze in de zomervakantie, daneindaugustus • Student plant en coördineert het boeken van de afstudeerzitting met de anderebelanghebbenden (bedrijfsbegeleider, eerste docent en tweede docent) • De presentatie, onderdeel van de verdediging tijdens de afstudeerzitting, heeft de status van een tentamen en is dus niet openbaar

  13. Formulier “InschrijvenExamenraadsvergadering” • Verkrijgbaarbijbedrijfsbureau IBK of downloaden via IBK Campus • Deadlines: • Examenraadsvergaderingvóór de zomervakantie: maandag 8 juli 2013. laatstemogelijkheidvoor de afstudeerzitting op donderdag 4 juli. • Aanmelden voor examenraadsvergadering 8 juli, uiterlijk 11 juni 2013 • Examenraadsvergaderingna de zomervakantie: vrijdag 30 augustus 2013. laatstemogelijkheidvoor de afstudeerzitting op woensdag 28 augustus. • Aanmelden voor examenraadsvergadering 30 augustus, uiterlijk 15 juli 2013 • Dezemogelijkheid in augustus is in eenregulierafstudeertrajectdatalsstartpunt week 1 van OWP3 kent, ookmeteen de herkansing. • Wordtdezeherkansingniet met eenvoldoendeafgesloten, danmoetereennieuweopdrachtwordengezocht

  14. Afstudeerdossier Bij het inleveren van de scriptie hoort ook een afstudeerdossier aangeleverd te worden. Dit bevat: • Aftekenkaart kerncompetenties BIM (ondertekend) • Beoordeling en goedkeuring afstudeerorganisatie • Document Opdrachtomschrijving Afstuderen BIM • Plan van Aanpak • Gespreksverslagen, mails etc. tijdens afstudeerproces De docent voegt daar uiteindelijk aan toe: • De scriptie • Het beoordelingsdocument van de afstudeerzitting • Eventuele extra documentatie

  15. Communicatie • Via e-mail • In persoonlijkegesprekken met afstudeercoördinator (spreekuurmaandag 14:00 – 15:00 uur, bel 010 794 4863 voorafsprekenlocatiegesprek) • Januari en februari 2013 is Luuk Delahaye afwezig. • Hijwordttijdelijkvervangen door Hans Luksenburg (j.j.luksenburg@hr.nl / 010 794 8107) • Tot 31 december is Luuk Delahaye het aanspreekpunt • Van 1 januari tot 10 maart is Hans Luksenburg het aanspreekpunt • Maandag 11 maart 2013 is Luuk Delahaye weerbereikbaar

  16. Oriënteren & Solliciteren • Persoonlijkgesprek met afstudeercoördinator • Abonneren op RSS- feeds van aangebodenafstudeerplaatsen (en vacatures) op afstudeersite. • Gebruikopgebouwdnetwerk • Tip: zoek in MKB ! Bijvoorbeeld via Kamer van Koophandelsite • Sollicitatietips → www.leren.nl/rubriek/loopbaan/solliciteren

  17. Succes met afstuderen!