Letme t rler ve siniflandirilmasi
Download
1 / 41

Beşinci Bölüm - PowerPoint PPT Presentation


 • 184 Views
 • Uploaded on

İŞLETME TÜRLERİ Ve siniflandirilmasi. Beşinci Bölüm. A. İŞLETME TÜRLERİ. İşletmelerin büyüklükleri arasındaki sınırlar çeşitli ölçülere göre belirtilmektedir . Bu ölçütler : Nicelik belirten ölçütler Nitelik belirten ölçütler. Nicelik belirten ölçütler; . Ç alışanların sayısı,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Beşinci Bölüm' - kiandra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Letme t rler ve siniflandirilmasi

İŞLETME TÜRLERİ

Ve

siniflandirilmasi

Beşinci Bölüm


A letme t rler
A. İŞLETME TÜRLERİ

İşletmelerinbüyüklükleriarasındakisınırlarçeşitliölçüleregörebelirtilmektedir. Bu ölçütler:

 • Nicelikbelirtenölçütler

 • Nitelikbelirtenölçütler


Nicelik belirten l tler
Nicelik belirten ölçütler;

 • Çalışanların sayısı,

 • Belirli bir süre içinde ödenen ücret ve aylıkların toplamı,

 • Belirli bir süre içinde kullanılan hammadde miktarı,

 • Harcanan enerji miktarı gibi faktörlerdir


Nitelik belirten l tler
Nitelik belirten ölçütler ,

 • Müteşebbisin fiilen işletmede çalışması,

 • Işbölümü ve uzmanlaşma derecesi sermayenin sınırlı oluşu,

 • Mali yetersizlik ve yönetim tekniklerinin uygulanmaması veya yetersizliği gibi faktörlerdir


Letmeler d rt s n fa ayr l r
İşletmeler dört sınıfa ayrılır

 • Üretilen mal ve hizmet türüne göre işletmeler

 • Mülkiyet durumlarına göre işletmeler

 • Faaliyet alanlarına göre işletmeler

 • Büyüklüklerine göre işletmeler


1 retilen mal ve hizmet t r ne g re letmeler
1. Üretilen Mal ve Hizmet Türüne Göre İşletmeler

a.Dayanıklı tüketim malı üreten işletmeler.

 • mobilya,halı ve beyaz eşya olarak adlandırılan, kullanım süresi uzun olan ürünlerdir.

  b.Dayanıksız tüketim malı üreten işletmeler.

 • ekmek, peynir gibi gıda ürünleri ve deterjan gibi birkaç kez kullanıldığında tükenen kısa ömürlü tüketim ürünleridir.

  c. Hizmet Üreten İşletmeler.

 • ulaştırma işletmeleri ve bankacılık işletmeleridir.


2 m lkiyet durumlar na g re letmeler
2. Mülkiyet Durumlarına Göre İşletmeler

a. Özel işletmeler.

Üretim araçlarının mülkiyeti, özel teşebbüse ait olan işletmelerdir.

Burada işletmenin mülkiyeti, gerçek veya tüzel kişilere ait olabilir.

 • Tek kişi işletmesi

 • Şirket veya kooperatif

  b. Kamu işletmeleri.

  Sermayesinin tamamı veya yarıdan fazlası devlete veya devlete bağlı kamu tüzel kişilerine ait olan işletmelerdir.

 • Sosyal güvenlik kuruluşları,

 • Döner sermayeli işletmeler.

 • Özel bütçeli devlet işletmeleri.

 • Yerel yönetim.

 • Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT)


2 m lkiyet durumlar na g re letmeler1
2. Mülkiyet Durumlarına Göre İşletmeler

c. Karma işletmeler.

Gerçek veya tüzel olsun, özel kişiler ile kamu tüzel kişilerinin birlikte kurdukları ve kamunun pay çokluğuna sahip olduğu işletmelerdir.

Örnek: Demir Çelik Fabrikaları gösterilebilir.

d. Yabancı sermayeli işletmeler.

Mülkiyeti yabancı girişimcilere ait olan işletmelerdir. Bu işletmeler, yabancı sermaye sahiplerinin ülkedeki özel veya kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmaları ile kurulabildiği gibi, yabancı girişimciler tek başlarına da bu tür işletmeleri kurabilirler.


2 m lkiyet durumlar na g re letmeler2
2. Mülkiyet Durumlarına Göre İşletmeler

Yabancı sermayeli işletmeler:

 • Yabancı sermayeyi teşvik kanununa göre,

 • Petrol kanununa göre,

 • İki ve çok taraflı anlaşmalara göre,

 • Türk parasının kıymetini koruma kanununa göre,kurulan işletmelerdir.


3 faaliyet alanlar na g re letmeler
3. Faaliyet Alanlarına Göre İşletmeler

Bu işletmeler üçe ayrılır:

 • Sanayiişletmeleri

 • Ticaretişletmeleri

 • Hizmetişletmeleri


3 faaliyet alanlar na g re letmeler1
3. Faaliyet Alanlarına Göre İşletmeler

1. Sanayi işletmeleri.

Belirli hammaddeleri işleyerek, şeklini değiştirerek, bir araya getirip monte ederek yeni bir mal ortaya çıkarırlar.

Örnek:otomobil, buzdolabı, mobilya, çanta, gibi

2. Ticaret İşletmeleri

Üretilmiş olan malın alınıp satıldığı işletmelerdir.

Örnek:halı, mobilya, giyim gıda maddeleri gibi

3. Hizmet İşletmeleri

turizm, banka, sigorta, eğitim vb. hizmetleri yapan işletmeler


4 b y kl klerine g re letmeler
4. Büyüklüklerine Göre İşletmeler

İşletmelersınıflandırılırken;

 • işletmeninkuruluşyerininbüyüklüğü,

 • istihdamedilenpersonelinsayısı,

 • üretimvesatışhacmi,

 • özsermaye,

 • faaliyetkârıgibiölçütlerkullanılır.


4 b y kl klerine g re letmeler1
4. Büyüklüklerine Göre İşletmeler

Büyüklükaçısındanişletmeler:

 • Cüce İşletmeler

 • Küçük İşletmeler

 • Orta İşletmeler

 • Büyük İşletmeler

 • Çok Büyük İşletmeler

  Not:Optimal işletme büyüklüğü, mal ve hizmet başına ortalama maliyetin en düşük olduğu büyüklüktür.


4 1 b y kl k l tleri
4.1.Büyüklük Ölçütleri

İşletmelerbüyüklüklerinegörenicelvenitelolmaküzereikisınıfaayrılır.

1.Niceliksel(Kantitatif)

 • İstihdamedilenpersonelsayısı,

 • Toplamişletmesermayesi,

 • Yıllıküretimvesatışmiktarı,

 • Toplamyatırımmiktarı

 • Çalışanlaraödenentoplamücretmiktarı,

 • Kullanılanhammaddemalzememiktarı,

 • Kuruluşyerininfizikselbüyüklüğü,

 • Sektördekipazarpayı

 • Makineparkınınbüyüklüğü,

 • Kullanılanenerjimiktarı,


4 1 b y kl k l tleri1
4.1.Büyüklük Ölçütleri

2. Niteliksel(Kalitetif)

 • yönetimbiçimi,

 • hukuksalyapı

 • Pazaryapısı

 • Aynıveyafarklıendüstrilerdekiişletmelerleilişkidüzeyi,

  BazıaraştırmacılaragöreNitelkriterlerişöylesıralayabiliriz.

 • 1. Cüceİşletmeler

 • 2. Küçükİşletmeler

 • 3. OrtaBüyüklüktekiİşletmeler

 • 4. Büyükİşletmeler

 • 5. ÇokBüyük (Dev) İşletmeler


4 1 b y kl k l tleri2
4.1.Büyüklük Ölçütleri

1.CÜCE İŞLETMELER :

Tek bir çalışanı bile tam gün çalıştıramayacak kadar küçük işletmelere denir. Burdan elde edilen gelir bir aileyi geçindirmeye bile yetmez.

2. KÜÇÜK İŞLETMELER:

İşgören sayısı 1-5 arası olan işletmelerdir.

Bağımsız mülkiyete konu olan işletmelerdir.

Genellikle başka fırsatların yokluğu nedeniyle kurulan veya miras yoluyla devreden işletmelerdir.

İşletme sahipliği ve yöneticiliği aynı şahısta toplanmıştır.

Basit ve yalın bir örgütsel yapısı vardır


4 1 b y kl k l tleri3
4.1.Büyüklük Ölçütleri

Küçük İşletmelerin Başlıca Faydaları:

 • Küçük işletmeler bir mamulden diğerine kolaylıkla geçebilirler; bundan dolayı talepteki değişmelere karşı esnek bir yapı gösterirler.

 • Sınırlı sermayeyle kolaylıkla kurulabilirler.

 • Ürünlerinde nitelik önemli olduğu için, yüksek gelirli ve sipariş verme imkânına sahip kişilerin talebini karşılayabilirler.

 • Pazarda tüketicilerle, işletme içinde çalışanlarla ferdi ilişkiler kolayca kurulabilir.


4 1 b y kl k l tleri4
4.1.Büyüklük Ölçütleri

Küçük İşletmelerin Başlıca Sakıncaları:

 • Gelişme imkânları oldukça dardır.

 • Üretim teknolojilerinin kolayca değiştiremezler, üretim geliştirme ve çeşit-lendirme imkânları yoktur.

 • Küçük işetmelerin başında bulunanlar ve çalışanlar genellikle iyi bir eğitim görmeyip, tecrübeye ve görgüye dayanarak yetişmiş kişilerdir. Uzman per¬sonel çalıştırma olanakları pek yoktur.


4 1 b y kl k l tleri5
4.1.Büyüklük Ölçütleri

3. ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER:

 • Genellikle limited şirket biçiminde kurulurlar. Limited şirketler aile ortaklıkları olarak görülür.

 • 5-50 kişi arasında değişen çalışanı vardır

 • Dayanıklı tüketim mallarının imal edildiği işletmelerdir.

  4. BÜYÜK İŞLETMELER:

 • İşgören sayısı 50'den fazla olan işletmelerdir.

 • Çoğu anonim şirket biçiminde örgütlenmişlerdir

 • Sermaye piyasalarıyla önemli ilişkileri vardır.

 • Bu işletmelerin hisse senetleri, sık sık el değiştirir


4 1 b y kl k l tleri6
4.1.Büyüklük Ölçütleri

BÜYÜK İŞLETMELERİN FAYDALARI:

 • Geniş tüketici gurubunu tatmin ederler,

 • Genelikle yüksek kâr elde etme imkânına sahiptirler,

 • Modern teknikleri uygulayabilirler

 • Yüksek vasıflı yöneticilerle, uzmanlar çalıştırılabilirler,

 • Kredi imkânları oldukça geniştir,

 • Çalışanlarına sosyal ve kültürel olanak sağlarlar,

 • İstatistiklerde, yeni buluşlarda ve bilimsel araştırma sonuçlarında geniş ölçüde yararlanma imkânına sahiptirler.


4 1 b y kl k l tleri7
4.1.Büyüklük Ölçütleri

BÜYÜK İŞLETMELERİN SAKINCALARI:

 • Değişen tüketici taleplerine uydurulması ve imalat programlarınındeğiştirilmesi kolay değildir,

 • Organizasyon işlemleri çok güç ve yüksek maliyetlidir,

 • İşletme içinde çalışanların haberleşmeleri oldukça zordur,

 • Üretim fazlasının elde kalması ihtimali vardır.


4 1 b y kl k l tleri8
4.1.Büyüklük Ölçütleri

5. ÇOK BÜYÜK ( DEV ) İŞLETMELER:

 • Niceliksel ve niteliksel bakımdan çok büyük işletmelerdir (çok uluslu)

 • Personel sayısı 2000'den fazladır

 • Pazar büyüklükleri diğer işletmelerden daha büyüktür

 • Rekabet güçleri, yatırım yapma yetenekleri, araştırma geliştirmeye ayırdıkları pay ve sermaye büyüklükleri göreli olarak çok büyüktür

 • Pahalı yatırımlar yapabilir, maliyeti çok yüksek araştırma geliştirme çalışmalarına kaynak ayırabilirler


B letmeler n b y meler ve opt mum letme b y kl
B. İŞLETMELERİN BÜYÜMELERİ VE OPTİMUM İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜ

İşletmeleribüyümeyeitennedenler:

a. Hammadde teminindeki kolaylık

b. Büyük işletmelerde birim maliyet daha düşüktür.

c. Büyük işletmelerin teknik yenilikleri izleme kapasitesi yüksektir.

d. Satış olanaklarında üstünlüklere sahiptirler.

 • Nüfuz/etki yetenekleri yüksektir.


B letmeler n b y meler ve opt mum letme b y kl1
B. İŞLETMELERİN BÜYÜMELERİ VE OPTİMUM İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜ

İşletme büyüklüğünü etkileyen faktörler:

 • Bugünkü ve gelecekteki pazar şartları ve talep durumu,

 • Sermaye ve kredi tedarik durumu,

 • İşletme yöneticilerinin yönetim beceri ve yetenekleri.

 • Pazar şartları ve talep durumu.

 • Sermaye ve kredi tedarik durumu.

 • İşletme yöneticilerinin yönetim beceri ve yetenekleri


1 letmelerin b y me y ntemler
1. İşletmelerin Büyüme Yöntemlerİ BÜYÜKLÜĞÜ

 • İşletmeleri küreselleşmeye iten faktörler:

  a)Makro-Ekonomik Faktörler

  b)Politik Faktörler

  c)Teknolojik Faktörler

  d)Örgütsel Faktörler

 • İşletmelerin büyümeleri iki şekilde olur.

  1. İç Büyüme (özkaynaklarıyla )

  2. Dış Büyüme


1 letmelerin b y me y ntemler1
1. İşletmelerin Büyüme Yöntemlerİ BÜYÜKLÜĞÜ

 • 1.1 İçBüyüme

  Otofinansmanyoluylabüyümedir.

  Otofinansman;

  Birişletmeninkendigücüylesermayeyaratması ve faaliyet süresiboyuncaihtiyaçduyduğusermayeihtiyacınıkendiiçindenkarşılamasıdır.


1 1 b y me
1.1 BÜYÜKLÜĞÜİçBüyüme

İçBüyüme 4 şekildeolur:

 • Ekonomikbüyüme

 • Fizikselbüyüme.

 • Sosyalbüyüme.

 • Örgütselbüyüme.


1 2 d b y me
1. BÜYÜKLÜĞÜ2 DışBüyüme

Dışbüyüme, birişletmeninbaşkabirişletmeyi satın almasıveyaişletmeninbaşkabirişletmeylebirleşmesişeklindeolanbüyümebiçimidir.

DışBüyüme 4 şekildeolur:

 • Yataybüyüme

 • Dikey büyüme

 • Çapraz (Karma) büyüme

 • Dairesel Büyüme

  .


1 2 d b y me1
1. BÜYÜKLÜĞÜ2 DışBüyüme

1. YatayBüyüme:

Aynı iş kolunda çalışan birden fazla işletmenin birleşmesiyle meydana gelen büyümeye yatay büyüme denir.

Genel olarak, işletmelerden biri diğer işletmeyi satın alarak kendi mülkiyetine geçirmek suretiyle olur.

.


1 2 d b y me2
1. BÜYÜKLÜĞÜ2 DışBüyüme

2. Dikey Büyüme

Malların üretiminin ve dağıtımının farklı işletmeler tarafından yapılması durumunda meydana gelen büyüme biçimidir.

( tedarikçi farklı, üretici farklı ve pazarlamacı farklı işletmeler) Bu zincirdeki işletmelerden birinin diğerini satın alması durumunda dikey büyüme gerçekleşmiş olur.

** üretim girdilerini sağlayan işletmeyi satın alarak büyürse geriye doğru dikey büyüme,

**mal sattığı işletmeyle birleşirse ileridoğru dikey büyüme gerçekleşmiş olur.

.


1 2 d b y me3
1. BÜYÜKLÜĞÜ2 DışBüyüme

3. Çapraz (Karma) Büyüme

Farklı faaliyet kolundaki başka bir işletme ile birleşirse çapraz büyüme gerçekleşmiş olur.

Çapraz büyüme iş zenginleştirmesi şeklinde olur.

Örnek: Ayakkabı üreten bir işletme ile kırtasiye malzemeleri üreten bir işletmenin birleşmesi

3. Dairesel Büyüme

Faaliyette bulunulan alandaki diğer işletme faaliyetlerinin kontrolünü ele alan bir büyüme biçimidir.


D b y me ekilleri
Dış BÜYÜKLÜĞÜBüyüme Şekilleri

İşletmeler bazen ne iç büyüme, ne de dış büyüme yolunu seçerler. Örneğin centilmenlik anlaşması yapmak.

Centilmenlik antlaşması:tarafların çıkarlarının karşılıklı korunduğu ve tarafların veya bunlardan birinin vazgeçmesi halinde hiçbir yaptırımın söz konusu olmadığı anlaşmadır.

Dış Büyümede Birleşme 6 şekilde olur:

1.Konsorsiyum (konsern) 2. Tröst

3. Kartel (ayni iş kolunda çalışanlar) 4. Holding

5. Merger(füzyon) 6. Korner.


D b y me ekilleri1
Dış BÜYÜKLÜĞÜBüyüme Şekilleri

1. Konsorsiyum (konsern)

İki veya daha fazla işletme belirli bir amacı elde etmek için geçici olarak aralarında anlaşırlarsa buna konsorsiyum (konsern) denir.

Bu işletmeler hukuki bağımsızlıklarını korurlar. Rekabeti azaltmak veya bir işletmenin yerine getiremediği büyük işleri gerçekleştirmek için böyle bir büyüme yoluna gider.

Konsorsiyumlar, büyük işlerin, bir tek firmanın üstesinden gelemeyeceği durumlarda kurulur.

Projenin bitmesiyle birlikte konsernler ortadan kalkar

Örneğin, Keban barajı ve hidroelektrik santrali,


D b y me ekilleri2
Dış BÜYÜKLÜĞÜBüyüme Şekilleri

2. Tröst

Birdenfazlafirmanıntekbiryönetimaltındabirleşmesidir.

Birdenfazlaişletmeninhukukiveekonomikbağımsızlıklarınıtamamenortadankaldırarakoluşturduklarıbirleşmeyedenir.

Tröstüyeleribağımsızlıklarınıtümüyleyitirirler.

Tröstlerinbirçokçeşitlerivardır.

 • Ünittröstleri.

 • Yatırımtröstleri.

 • Oytröstleri.


D b y me ekilleri3
Dış BÜYÜKLÜĞÜBüyüme Şekilleri

3. Kartel

Aynı alanda çalışan iki veya daha fazla işletmenin, rekabeti azaltmak veya ortadan kaldırmak için, ekonomik ve hukuki bağımsızlıklarını yitirmeden yaptıkları anlaşma ile oluşturdukları tekelci birliktir.

Aynı malı üreten firmalardan oluşan kartele yatay kartel,

Gerekli ara malları üreten firmalardan oluşan kartele dikey kartel denir.

Kartele giren işletmeler, ortak bir üretim ve fiyat politikasını kabullenmek zorundadırlar.


D b y me ekilleri4
Dış BÜYÜKLÜĞÜBüyüme Şekilleri

3. Kartel

Önemli Kartel türleri:

• Miktar kartelleri. Ortakların, üretim miktarını belli bir seviyede tutmak için anlaşarak mal arzını istedikleri düzeyde ayarladıkları, böylece fiyatın üst düzeyde oluşmasını sağlayarak, tekel kârı elde ettikleri kartellerdir (OPEC).

• Fiyat kartelleri. Üye işletmelerin ürünlerini kartelin belirlediği fiyatın altında satamadıkları kartellerdir.

• Pazarlama kartelleri üye işletmelerin ürünlerini tek elden satmaları amacıyla kurulur.

• Pazarlama bölgesi kartelleri

• Kâr dağıtım kartelleri

• Satın Alma Kartelleri.


Tr st ile kartel aras ndaki fark
Tröst ile Kartel arasındaki fark BÜYÜKLÜĞÜ :

 • .Karteller aynı iş kolunda çalışan işletmelerin bir araya gelmesiyle,

 • Tröstler ise aynı iş kolunda olabileceği gibi, değişik işkolundaki işletmelerin birleş¬mesiyle de oluşturulabilir.

 • Kartele üye işletmeler hukuki ve ekonomik bağımsızlıklarını korurlarken,

 • Tröst üyeleri bağımsızlıklarını tümüyle yitirirler.


D b y me ekilleri5
Dış BÜYÜKLÜĞÜBüyüme Şekilleri

4 . Holding

Bir veya birden çok işletmenin pay senetlerinin denetimine sahip olan şirkete holding denir.

Başka bir tanımla holding; bir veya birden fazla şirketin hisselerini belirli bir miktarda elinde bulundurarak yönetimini denetleyen veya etkileyebilen şirkettir. Holding işletmeler arası bir birleşme şeklidir.

Holdingler açık olarak kurulurlar. Yani kartel ve tröstlerde olduğu gibi gizli ve kanunlara aykırılığı söz konusu değildir.

Bu bakımdan holdingler kanunların da itibar ettiği birleşme şeklidir.


D b y me ekilleri6
Dış BÜYÜKLÜĞÜBüyüme Şekilleri

5 . Merger (Füzyon, Tam Birleşme)

Füzyon kavramı, büyük bir işletmenin bir veya birkaç küçük işletmeyi satın alması anlamına gelir.

Füzyon yolu ile birleşen işletmelerin hukuki varlıkları tamamen ortadan kalkar ve yeni bir işletme doğar. Bir ekonomide görülen füzyon hızlı büyümenin sonucudur.

Yeni bir işletme olarak ortaya çıkmaları da mümkündür.

Aynı endüstri dalındaki firmaların yeni rakip firmalarla birleşmelerine yatay birleşme denir

Birbirlerine ara malı veya yarı mamül sağlayan firmaların birleşmesine dikey birleşme adı verilir.


D b y me ekilleri7
Dış BÜYÜKLÜĞÜBüyüme Şekilleri

5 . Merger (Füzyon, Tam Birleşme)

Merger üç şekilde ortaya çıkabilir:

 • Bir A şirketin bir B şirketinin tüm mal varlıklarını satın alması

 • A şirketi,B'nin hisse senetlerini satın alarak onun holding şirketi olur. Bu durumda B ayrı olarak faaliyetini sürdürür.

 • A şirketi, B şirketinin bütün malvarlığını ve borçlarını devralarak, B'nin kişiliğine son verir

  Füzyon, günümüzde şirket evliliği olarak da bilinen şirket birleşmelerinin bir şeklidir.

  Füzyonun ayırıcı özelliği, işletme mülkiyetindeki birleşmedir.


D b y me ekilleri8
Dış BÜYÜKLÜĞÜBüyüme Şekilleri

6 . Korner

Borsada taşınır malların spekülasyonunu gerçekleştirmek ve sürdürmek amacıyla kurulan işletmeler "korner" olarak adlandırılır.

Kornerler daha çok menkul kıymetler borsasında faaliyet gösteren, hisse senedi, tahvil gibi menkul kıymetlerden spekülatif kazanç hedefleyen ve işletmeler arasında resmi olmayan, sözlü anlaşmalarla kurulan birliklerdir.

İşletmeler arası birleşmenin diğer bir şekli de "pool"dür.

Pool:Geçici ve gizli bir işbirliği ile kurulan ve işleyişi itibariyle kartele benzeyen ekonomik birliklerdir.