Mi dzynarodowe standardy sprawozdawczo ci finansowej
Download
1 / 16

Mi?dzynarodowe Standardy Sprawozdawczo?ci Finansowej - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Autor: Tomasz Karczyński Zajęcia: Podstawy rachunkowości Prowadzący: prof. Dorota Kuchta. Podstawy prawne rachunkowości. Cel Sprawozdawczości finansowej. Celem sprawozdawczości finansowej jest

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mi?dzynarodowe Standardy Sprawozdawczo?ci Finansowej' - khuong


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mi dzynarodowe standardy sprawozdawczo ci finansowej

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Autor: Tomasz Karczyński

Zajęcia: Podstawy rachunkowości

Prowadzący: prof. Dorota KuchtaCel sprawozdawczo ci finansowej
Cel Sprawozdawczości finansowej

Celem sprawozdawczości finansowej jest

„[…] dostarczenie informacji o sytuacji finansowej, wynikach działalności oraz zmianach sytuacji finansowej jednostki, które będą użyteczne dla szerokiego kręgu użytkowników przy podejmowaniu decyzji gospodarczych” .*

*„Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych” poprzedzające treść poszczególnych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (cytowane za Z. Messner „Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF”, str. 24, 25)Harmonizacja rachunkowo ci
Harmonizacja rachunkowości

Historia

1973r. – Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikował pierwsze Międzynarodowe Standardy Rachunkowości;

1994r. – W życie weszła Ustawa o rachunkowości, która zapoczątkowała proces dostosowywania polskiego prawa bilansowego do zasad międzynarodowych;

2001r. – Powstała Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, która przejęła obowiązki Komitetu; od tego roku Rada ustanawia nowe standardy MSSF;

2005r. – Wprowadzony został obowiązek stosowania MSSF przez określone przedsiębiorstwa działające na terenie Polski.


Harmonizacja rachunkowo ci1
Harmonizacja rachunkowości

Przesłanki

Globalizacja gospodarki i postęp technologiczny

Chęć ujednolicenia zasad rachunkowości na świecie w celu:

 • ułatwienia prowadzenia księgowości w spółkach współpracujących z zagranicą i prowadzących działalność w innych krajach;

 • zapewnienia porównywalności wyników działalności przedsiębiorstw z różnych krajów.Komitet mi dzynarodowych standard w rachunkowo ci
Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości rachunkowości

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej opracowywane są przez Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (KMSR). Pod pojęciem MSSF kryje się szereg regulacji, takich jak:

 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (od MSSF 1 do MSSF 8)

 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (od MSR 1 do MSR 41)

 • Interpretacje wydane przez dawny Stały Komitet ds. Interpretacji (od SKI 7 do SKI 32) oraz obecny Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (od KIMSF 1 do KIMSF 18).


Wdra anie standard w
Wdrażanie standardów rachunkowości

 • Podstawowe założenia rachunkowości od 1973r. są stopniowo porządkowane, a wymóg ich stosowania rozszerzany na kolejne kraje i jednostki tak, aby umożliwić porównywalność sprawozdań finansowych różnych spółek.

 • W 2003r. wprowadzone zostało Rozporządzenie Komisji (WE) przyjmujące do stosowania określone Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Kolejne rozporządzenia wprowadziły kilka zmian, takich jak zastąpienie, zniesienie bądź dodanie standardów i interpretacji.

 • W rezultacie większość, choć wciąż nie wszystkie ze standardów i interpretacji, które opracowano, zostały zatwierdzone przez Komisję Wspólnot Europejskich i przyjęte do stosowania.


Organy kontrolne
Organy kontrolne rachunkowości

Organy sprawujące kontrolę nad funkcjonowaniem MSSF:

 • Dyrekcja Generalna Unii Europejskiej,

 • Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR, ang. IASB), wcześniej Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (KMSR, ang. IASC),

 • Międzynarodowa Federacja Księgowych (MFK, ang. IFAC),

 • Konsorcjum XBRL.


Obowi zek stosowania mssf w polsce
Obowiązek stosowania MSSF w Polsce rachunkowości

 • Nowelizacja z 2004r. Ustawy o rachunkowości wprowadziła, począwszy od roku obrotowego 2005, obowiązek stosowania MSSF przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych objął Polskie przedsiębiorstwa emitujące papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu oraz banki.

 • Od 2007r. obowiązek ten mają również emitenci jedynie papierów dłużnych dopuszczonych do obrotu publicznego lub obrotu na rynku któregokolwiek z członków Unii Europejskiej.


Mo liwo stosowania mssf w polsce
Możliwość stosowania MSSF w Polsce rachunkowości

 • Nowelizacja dopuszcza możliwość stosowania MSSF przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań przez emitentów papierów wartościowych, którzy dopiero starają się o ich dopuszczenie do obrotu publicznego oraz spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca przygotowuje skonsolidowane sprawozdania finansowe według MSSF.

 • Ponadto wprowadza możliwość stosowania MSSF przy sporządzaniu jednostkowych sprawozdań finansowych, w analogicznych sytuacjach, wymienionych do tej pory.


Mssf w polsce przypadki szczeg lne
MSSF w Polsce – przypadki szczególne rachunkowości

 • W przypadku braku w MSSF regulacji dotyczących danego zagadnienia, przedsiębiorstwa stosują zasady zawarte w Ustawie o rachunkowości oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie
R d a
Źródła rachunkowości

 • Gierusz J., Gościniak K., Zackiewicz B., „MSSF 1. Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy”, Wydawnictwo Difin Sp. z o.o., Warszawa 2007

 • Messner Z. (pod redakcją), „Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

 • Radosiński E., „Wprowadzenie do sprawozdawczości, analizy i informatyki finansowej”, Wrocław 2009

 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości

 • Ustawa z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. nr 152, poz. 1223 oraz nr 157, poz. 1241)