clil klil n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CLIL /klil/ PowerPoint Presentation
Download Presentation
CLIL /klil/

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

CLIL /klil/ - PowerPoint PPT Presentation


 • 269 Views
 • Uploaded on

CLIL /klil/. Content and Language Integrated Learning Metóda obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania. Predmety  vyučované metódou CLIL: v 1.-4.ročníku ZŠ: matematika, slovenský jazyk, prírodoveda, výchovné predmety. Prečo práve CLIL?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

CLIL /klil/


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. CLIL /klil/ Content and Language Integrated Learning Metóda obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania Predmety vyučované metódou CLIL: v 1.-4.ročníku ZŠ: matematika, slovenský jazyk, prírodoveda, výchovné predmety

  2. Prečo práve CLIL? • Mozog u detí funguje rôzne. • Malé deti si lepšie a ľahšie osvojujú jazyk, čo súvisí s prirodzenosťou prostredia okolo nich. • Hodina cudzieho jazyka, na ktorej žiaci prechádzajú zložitým procesom triedenia zvukov, štruktúr, gramatiky alebo slovnej zásoby, je len zriedkavo prirodzená. Hodina cudzieho jazyka je pre žiakov dôležitá, aby pochopili základné princípy jazyka. • Na hodine ANJ má učiteľ zriedka dostatok času, aby išiel nad rámec tejto dôležitej časti. • CLIL ponúka prirodzené situácie pre rozvoj jazyka. • Podporuje motiváciu a túžbu po učení sa jazykov. • Žiaci sa prestanú sústrediť na jazyk a začnú sa zameriavať na vyučovaný predmet.

  3. CLIL - duálne zamerané vzdelávanie • V rámci vyučovania sa vymedzí určitý čas na vyučovanie predmetov alebo špeciálnych modulov prostredníctvom cudzieho jazyka, • v CLIL-e je vyučovanie jazykov a iných predmetov navzájom prepojené, • vyučovacia hodina má teda dva ciele – jeden sa zameriava na predmet, tému alebo tematický celok a druhý na jazyk.

  4. Pilotný projekt • Na rozdiel od klasického zaužívaného modelu získavania vedomostí a zručností formou prístupu. • V popredí sú kľúčové komunikačné kompetencie: počúvanie, hovorenie, čítanie. • V úzadí zostáva písanie a výučba gramatiky.Poskytuje možnosť priblížiť sa forme učenia sa mater. jazyka. • Jazyk si dieťa osvojuje popri rôznych činnostiach a aktivitách. Bottom-up Top - down

  5. Ako vyzerá vyučovanie metódou CLIL? • Pri CLIL-e je materinský jazyk na prvom mieste. • Väčšina hodín vedených pomocou metódy CLIL zahŕňa používanie dvoch jazykov, materinského jazyka a cudzieho jazyka. • Hlavné a náročné informácie sú podané v materinskom jazyku • Vyučovacie aktivity prebiehajú v cudzom jazyku. • Minimálna doba použitia CJ 5% t. j. 3min.

  6. Štýly učenia v CLIL-e • Rešpektujú teóriu mnohonásobnej inteligencie • Linguistická • Hudobná • Logicko-matematická • Priestorová • Telesno – kinetická /TPR/ • Intrapersonálna • Interpersonálna • Naturalistická, existencionalistická • Zapájajú rôzne štýly učenia sa (nielen verbálny) • Vizuálny • Auditívny • Verbálny • Pohybový • Zmiešaný

  7. Techniky napomáhajúce porozumeniu • Na neverbálnej úrovni využitie: • • grafických prezentácií a symbolov, • • vizualizácie pojmov, • • názorných pomôcok a modelov, • • mimiky a gestikulácie, • • prvkov dramatizácie a spojenie s pohybom, • • využitie médií a počítača.

  8. Pre ... • V triedach s výukou CLIL sú vždy deti s rôznymi schopnosťami nie len v cudzom jazyku, ale aj v iných formách znalostí a zručností. • Jednou z kľúčových častí metodiky CLIL je požiadavka, aby deti počas vyučovania používali jazyk aktívne medzi sebou a tak sa navzájom učili. • Z metódy CLIL tak môžu profitovať všetky deti, nie len tie, o ktorých si myslíme, že sú „dobré v jazykoch“.

  9. Zhrnutia, ktoré podporujú zavedenie metódy CLIL • 1. Používanie aktivizujúcich učebných metód, aktívne zapojenie žiakov do vyučovacieho procesu. • 2. Zaradenie organizačných foriem, v ktorých žiaci spolupracujú a komunikujú. • 3. Orientácia na prehlbovanie vedomostí v odbornom predmete a zároveň zdokonaľovanie sa v cudzom jazyku, udržovanie rovnováhy v oboch predmetoch. • 4. Metódy, ktoré rešpektujú a zohľadňujú obmedzené jazykové kompetencie žiakov (aj učiteľov). • 5. Využitie škály nonverbálnych prostriedkov komunikácie a rôznych foriem prezentácie ( vizualizácia, modelovanie, využitie symbolických zápisov, grafických modelov....) • 6. Využívanie jazyka ako prostriedku osvojenia učiva. • 7. Dôraz na objasnenie a porozumenie obsahu vyučovacieho predmetu. • 8. Rozvíjanie posluchu s porozumením, čítania, písania a komunikačných kompetencií v cudzom jazyku v rámci určitého odborného predmetu. • 9. Zaujímavý, pútavý a praktický výber učiva a tomu zodpovedajúca voľba foriem edukácie. • 10. Veľká pozornosť je venovaná spätnej väzbe a monitorovaniu výsledkov.

  10. Príklady aktivít:Jednoduché numerické úlohy

  11. Jednoduché numerické úlohy

  12. Jednoduché úlohy – SJLpráca s textom

  13. Hádanky, hry, súťaže....

  14. Použitá literatúra Pokrivčáková a kol.: CLIL, plurilingvizmus a bilingválne vzdelávanie. 2. vydanie. Nitra: ASPA, 2008. CLIL Compendium. (2001). Retrieved February 2, 2003 from http://www.clilcompendium.com Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Promoting Language Learning and Linguistic Diversity: Action Plan 2004-2006. (2003). Retrieved November 24, 2003 from http://europa.eu.int/comm/education/doc/official/keydoc/actlang/act_lang_en.pdf • Kol. autorov. Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu – CLIL,Praha, • Výzkumný ústav pedagogický v Praze, červen 2011, 1. vydání,ISBN: 978-80-87000-85-4 • • Kol. autorov.Didaktická efektívnost metódy CLIL na prvom stupni ZŠ vo vyucovaní cudzích • jazykov, Bratislava, ŠPÚ, 2008 • • www.nicm.cz • • http://altergraf.cz/node/19 • • PALINSCAROVÁ, A. S; BROWNOVÁ, A. I. Interaktivní výuka, která podporuje • samostatné učení se z textu. 1986. Dostupný z WWW: • [http://www.kritickemysleni.cz/klisty.php?co=klisty • • KELLY, Keith. Integrating content and language - which language. 2009. Dostupný z • WWW: [http://www.macmillanenglish.com/webinar.aspx?id=47120 • PaedDr. Klára Vranaiová:Metóda CLIL – nový rozmer v edukačnomprocese a možnosti uplatňovania metódy naslovenských školách