slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ПРЕДСТАВЯНЕ НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН PowerPoint Presentation
Download Presentation
ПРЕДСТАВЯНЕ НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

ПРЕДСТАВЯНЕ НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН - PowerPoint PPT Presentation

khuong
128 Views
Download Presentation

ПРЕДСТАВЯНЕ НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ПЛОВДИВ ПРЕДСТАВЯНЕ НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН Васил Узунов – нач. сектор ПУРБ bd_plovdiv_plan@abv.bg Финансов механизъм на ЕИП, 25-26.06.2014, София

 2. УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ Управлението на водите в Република България се осъществява на национално и басейново ниво. Принципът на басейново управление се основата на естественото разположение на вододелите между водосборните области на една или няколко основни реки на територията на РБългария. В Република България са определени четири района за басейново управление, един от които е Източнобеломорски район. Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район: - е административен орган за управление на водите на басейново ниво; - е структура на Министерство на околната среда и водите; - е една от четирите басейнови дирекции за управление на водите в България; - провежда държавната политика за управление на водите на басейново ниво.

 3. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН • - площ - 35 230 км2 -32% • - население - 2 264 319 - 30% • 10 области и 90 общини • 1772 населени места - 4 основни речни басейна - международен басейн на р. Марица

 4. БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНИ, ФИНАНСОВИ И ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ” ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ” ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ” ОТДЕЛ „Планове за управление на водите” ОТДЕЛ „Разрешителни и регистри” ИРМ ПАЗАРДЖИК ИРМ ХАСКОВО ИРМ КЪРДЖАЛИ ИРМ СМОЛЯН ИРМ СТАРА ЗАГОРА ИРМ СЛИВЕН СЕКТОР „ПУРБ” СЕКТОР „ПУРН” СТРУКТУРА НА БДИБР Басейнов съвет – обществено-консултативен орган за подпомагане дейността на БДИБР. Представители на държавна и териториална администрация, водоползватели, НПО и научни среди.

 5. КОМПЕТЕНТНОСТИ НА БАСЕЙНОВАТА ДИРЕКЦИЯ Дирекция "Планове и разрешителни“ • Разработване, актуализиране, докладване и контрол изпълнението на Планове за управление на речните басейни и Програма от мерки (ПУРБ); • Разработване, актуализиране, докладване изпълнението на Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН); • Консултации с обществеността за ПУРБ и ПУРН; • Осъществяване на сътрудничество при трансграничното управление на водите. • оценка състоянието на количеството и качеството на водите; • контрол, оценка и анализ на данните от изпълнението на мониторинга на водите; • актуализация на наблюдаваните показатели, пунктове и програми за мониторинг. • Издаване на разрешителни за водовземане и/или ползване на водни обекти; • Определяне на естествени и разполагаеми ресурси на подземните водни тела; • Поддържане на регистри на издадените разрешителни.

 6. КОМПЕТЕНТНОСТИ НА БАСЕЙНОВАТА ДИРЕКЦИЯ Дирекция "Контрол“ • контрол на дейностите в речните легла; • контрол на състоянието и правилната експлоатация на водовземните и измервателни съоръжения; • контрол на изпълнение условията в издадените разрешителни; • контрол на количеството и качеството на водите; • контрол по заплащане таксите по Закона за водите; • реакция по сигнали и жалби за нарушения Закона на водите.

 7. План за управление на речните басейни(ПУРБ) • ПУРБ цели интегрирано управление на водите и свързаните с тях екосистеми на основата на речния басейн. • Програмата от мерки е основният инструмент за постигане на целите на Плана за речно басейново управление (ПУРБ) – постигане на добро състояние на водите.

 8. Прилагане на ПУРБ, ПУРН, Програмата от мерки МОСВ и неговите структури, БД ИБР Териториални администрации Научни институти МОН НПО Водоползватели МФ МВнР ПЛОВДИВ МИЕТ и неговите структури МЗХ и неговите структури МРРБ и неговите структури МЗ и неговите структури МВР и неговите структури ПАРТНЬОРСТВО

 9. Проблеми в управлението на водите(Първи ПУРБ) • Необходимост от редуциране на ефекта върху екосистемите от регулиране на оттока на реките чрез изградените язовири и различни водовземни съоръжения, изградените МВЕЦ. • Оценка на състоянието на водните тела без да са налични всички необходими данни и информация за оценка на степента на антропогенното въздействие. Идентифицирани са водни тела, непостигащи добро състояние, за които е необходимо провеждането на допълнителни проучвания за установяване на характера и степента на антропогенното въздействие, както и на конкретните източници на натоварване. • Важен индустриален сектор в Източнобеломорски район, свързан със замърсяването на водите, е рудодобивът и рудопреработката - стари замърсявания в миналото, както неработещи рудници, от които вероятно има несъбрани и непречистени води, причиняващи замърсяване на водите. Необходими са допълнителни обследвания на района, проучвания и мониторингови дейности за набелязване на подходящи мерки за решаването им.

 10. Примерни проектни предложения • Проучване на „горещи” точки на територията на ИБР (на води, седименти, биоакумулация в риби и др.) за оценка влиянието на замърсяване от индустриални източници (включително от миналото). • Идентифициране на причините за установени периодични наднормени стойности по показател активна реакция (алкално рН) в стоящи и течащи води на територията на ИБР. • Проучване за влиянието на рудодобивната дейност и разпространението на тежки метали в повърхностни и подземните води и почви • Определяне на критерии за застрояване на реките с МВЕЦ • Изследване на причините за възникване на еутрофикация във водни тела от категория „езеро” на територията на ИБР и разработване на методология за ограничаване на цъфтежите от планктонни водорасли.Проучване ефекта на въздействие върху състоянието на водните тела и процесите на еутрофикация при осъществяване на интензивно рибовъдство и предложение на технология за екологосъобразно рибовъдство. • Проучване разпространението на инвазивни биологични видове на територията на ИБР и тяхното въздействие върху екологичното състояние (потенциал) на водните тела и природозащитния статус на защитените зони по Натура 2000.

 11. БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО! Васил Узунов – нач. сектор ПУРБ bd_plovdiv_plan@abv.bg