html5-img
1 / 8

Munduari begira Une batez pentsa ezazu…

Munduari begira Une batez pentsa ezazu…. Lurrak esfera handi baten itxura du. Baina, jakina, ezin dugu gure planeta osoa eta dena batera irudikatu. Une batez pentsa ezazu munduko beste leku batean bizi zarela. Nola ikusi nahi zenuke mundua? Zurea erdigune gisa harturik, noski.

khoi
Download Presentation

Munduari begira Une batez pentsa ezazu…

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Munduari begira Une batez pentsa ezazu…

  2. Lurrak esfera handi baten itxura du. Baina, jakina, ezin dugu gure planeta osoa eta dena batera irudikatu. Une batez pentsa ezazu munduko beste leku batean bizi zarela. Nola ikusi nahi zenuke mundua? Zurea erdigune gisa harturik, noski.

  3. Baina, adibidez, Australian biziko bazina? Hau litzateke munduaren irudikapena Australiako biztanleen ikuspegitik…

  4. …baina honakoa Nepalen bizi direnen ikuspegia…

  5. …edo horrela ikusiko lukete japoniarrek…

  6. …eta gisa honetara alemaniarrek…

  7. …iparramerrikarrek horrelakoren bat hobetsiko luketen bitartean.

  8. Hauta itzazu ezagunak egiten zaizkizun mundu urruneko hainbat estatu edo hiri eta, une batez, pentsa ezazu han bizi zarela. • Joan zaitez Google Earth aplikaziora eta saia zaitez mundua haien begietatik ikusten. • Konpara ezazu ikuspegi hori normalean erabiltzen duzunarenkin eta deskriba itzazu bien arteko desberdintasunak. • Zer ikusten dut? • Zer ez dut ikusten? • Nola daude kokatuta kontinenteak eta estatuak?

More Related