สถิติสำหรับการวิจัย
Download
1 / 19

??????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 370 Views
 • Uploaded on

สถิติสำหรับการวิจัย. รศ.ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. สถิติสำหรับการวิจัย. สถิติมีความสำคัญคือ เป็นข้อมูล แสดงลักษณะการดำรงคงอยู่ของสถานะของข้อมูล ปรากกฏการณ์ สถานะภาพ ฯลฯ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '???????????????????' - khoi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5775100

สถิติสำหรับการวิจัย

รศ.ดร.โยธิน แสวงดี

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล


5775100
สถิติสำหรับการวิจัย

 • สถิติมีความสำคัญคือ เป็นข้อมูล แสดงลักษณะการดำรงคงอยู่ของสถานะของข้อมูล ปรากกฏการณ์ สถานะภาพ ฯลฯ

 • สถิติเชิงพรรณา ใช้พรรณา เช่น แสดงปรากฎการณ์ สถานะการณ์ สถานะภาพ ที่เป็นอยู่ หรือ ที่ผ่านมาในอดีต เช่น สำนักงานสถิติแห่งชาตินำเสนอข้อมูลสถานะการณ์ สถานะภาพ ปรากฎการณ์ ต่างๆ ทางด้านจำนวนประชากร โครงสร้างประชากรตามอายุ และเพศ โครงสร้างครอบครัว ครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวขยาย บริษัท ห้างหุ้นส่วนๆ ต่างๆ แสดงผลประกอบการ จำนวนงบลงทุน จำนวนวัสดุ อุปกรณ์ ความสูญเสียฯลฯ

 • สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ Mean Mode Median S.D. เป็นต้น


5775100
สถิติสำหรับการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติสถิติสำหรับการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ

 • ใช้มากสำหรับการวิจัยเชิงทดลอง

 • การวิจัยเพื่อการวัดและประเมินผล

 • การวิจัยดำเนินงาน

 • สาเหตุที่ต้องทำการพิสูจน์สมมุติฐานเพราะต้องการข้อค้นพบไปชี้นำนโยบาย เนื่องจากสามารถยืนยันได้อย่างแท้จริงว่าผ่านการทดลอง (ที่มีการควบคุม หรือ การขจัดปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องออกๆปแล้ว)


5775100
สมมุติฐานสถิติสำหรับการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ

 • Ho หรือ Null Hypothesis จะนิยมตั้งว่า ไม่แตกต่าง

 • ใช้สัญลักษณ์ =

 • Ha หรือ Alternative Hypothesis หรือ สมมุติฐานที่ต้องการพิสูจน์

 • ใช้สัญลักษณ์ว่า แตกต่าง เช่น ไม่เท่ากับ > หรือ < เป็นต้น

 • ส่วนใหญ่จะไม่นิยมเขียน จะทราบกันโดยนัยะว่าจะพิสูจน์อะไร แต่งานวิจัยเชิงทดลองทั้งสายวิทยาศาสตร์ และสายสังคมศาสตร์จะต้องเขียนใว้

 • สิ่งสำคัญคือ ตั้ง Ha ใว้อย่างไร ต้องพิสูจน์ ให้ได้เป็นจริงตามนั้น เพราะเป็นไปตามหลักปฏิฐานนิยม ไม่งั้นจะถือว่างานวิจัจล้มเหลว (เพราะไม่เป็นไปตามที่ตั้งใว้ในวัตถุประลงค์ที่ต้องการพิสูจน์)


T test
t-testสถิติสำหรับการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ

 • ใช้สำหรับทดสอบสมมุติฐาน เปรียบเทียบกันสองกลุ่ม เท่านั้น

 • หน่วยวัดของสิ่งที่จะเปรียบเทียบต้องเป็นคะแนนพฤติกรรม ฤทธิ์ ส่วนสูง น้ำหนัก ฯลฯ เพราะเน้นที่การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต

 • หลักเบื้องต้น จำนวนตัวอย่าง อย่างน้อย 30 ตัวอย่างขึ้นไป

 • แบ่งกลุ่มเปรียบออกเป็นสองกลุ่ม เช่น กลุ่มทดลอง กับกลุ่มเปรียบ

 • กลุ่ม เพศหญิง กับ กลุ่มเพศชาย

 • กลุ่มเมือง กับ กลุ่ม ชนบท

 • กลุ่มเข้าเรียน กับ กลุ่มไม่เข้าเรียน ฯลฯ

 • ประเด็นที่จะวัด (พฤติกรรม ฤทธิ์ ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าใช้จ่าย ฯลฯ) ต้องมีระดับการวัดเป็นอัตราส่วน หรือ เป็นช่วง


T test1
ประเภทของ สถิติสำหรับการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติt-test

 • One sample t-test ใช้สำหรับทดสอบสมมุติฐานเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน เช่น คะแนนภาษาอังกฤษ ของคนไทย เปรียเทียบกับ TOEFL ทดสอบกับค่าต่างๆ ที่มาตรฐานทางสังคมศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ

 • Independent-Samples t-test ใช้สำหรับทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต ของสองกลุ่มเปรียบเทียบ เช่น ชาย หญิง เมืองชนบท ทดลอง ควบคุม ฯลฯ

 • Paired-samples t-test ใช้เปรียบสัมฤทธิ์ผลการทดลองที่เป็นกิจกรรมดำเนินงาน ก่อนและหลัง ที่ติดตามคู่ นั้นๆ ตลอด สามารถพิสูจน์ว่ากิจกรรมทดลองส่งผลตรงต่อการเปลี่ยนแปลง ตามที่ตั้งใว้ในสมมุติฐาน


F test one way analysis of variance
F-test (One-Way Analysis of Variance)สถิติสำหรับการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ

 • ใช้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต ตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป

 • เป็นกลุ่มทดลอง 3 treatment หรือ ทดลอง 2 treatment กับ กลุ่ม ควบคุม 1 กลุ่มก็ได้

 • หรือ ในทางสังคมศาสตร์และทางวิทยาศาสตร์ จะใช้เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไปก็ได้

 • ข้อดีคือค้นหาความแตกต่าง ในแต่ละกลุ่ม

 • พฤติกรรมที่จะวัด ต้องเป็นคะแนน หรือมีระดับการวัดแบบอัตรส่วน หรือ แบบช่วง ทั้งสายวิทย์ และสายศิลป์

 • ข้อดี คือ Post-Hoc test ที่ใช้ทดสอบความแตกต่างรายคู่เปรียบเทียบได้


Multivariate analysis 1 ancova
Multivariate Analysis: สถิติสำหรับการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ(1) ANCOVA

 • หลัการเดียวกับ ANOVA แต่ใช้ Univariate เพราะใช้ตัวแปรตามตัวเดียว

 • แต่เปิดโอกาสให้มีการขจัดปัจจัยอื่นๆที่คาดว่ามีผลต่อพฤติกรรม หรือ ฤทธิ์ หรือ การสิ่งที่ศึกษานั้นๆ

 • CO ย่อมาจาก Covariance

 • ตัวแปรควบคุม Covariate Variable มักนิยมวัดด้วยปัจจัยที่มีระดับการวัดแบบอัตราส่วน แบบช่วง หากเป็นกลุ่มต้องจัดเป็นตัวแปร dummy variable (1,0 ตัวอย่างเช่น ในสายสังคมศาสตร์ เมือง = 1 ชนบท = 0 เป็นต้น แต่สายวิทยาศาสตร์ จะนิยมใช้อัตราส่วน)


2 manova
(2) MANOVAสถิติสำหรับการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ

 • หลักการเดียวกันกับ ANOVA แต่ใช้ Multivariate

 • เพราะมีตัวแปรตามได้หลายตัว แต่ละตัวต้องมีระดับการวัดแบบอัตราส่วน หรือ แบบช่วง เพราะต้องการวัดความแตกต่างที่ค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต

 • M ย่อมาจาก Multivariate ที่หมายถึงมีตัวแปรตามมากกว่า 1 ตัว

 • หลักคิดคือ ในแต่ละกลุ่มเปรียบเทียบ สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างใน พฤติกรรม ฤทธิ์ ฯลฯ ได้หลายตัวพร้อมกัน เช่น ในสายบริหารธุรกิจ มีการขนส่ง 3 แบบ และผลที่ต้องการวัดคือ มีความแตกต่างทั้ง ยอดขาย ยอดสึกหรอ เป็นต้น


3 mancova
(3) MANCOVAสถิติสำหรับการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ

 • เหมือน MANOVA

 • แต่เปิดโอกาสให้มีการขจัดปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อพฤติกรรมที่ต้องการวัด

 • ข้อดีคือได้ทราบผลการทดลองที่แน่ชัด หรือวัดได้แน่ชัดว่า ไม่เพียงมีผลต่อเพียงหนึ่งพฤกรรม แต่ยังวัดได้จากพฤติกรรมอื่นๆ อีก (ฤทธิ์ อื่นๆอีก)

 • มีการควบคุม ที่เป็นการขจัดปัจจัยอื่นๆได้ด้วย ระดับการวัดของปัจจัยควบคุม หรือ ตัวขจัดออกเหมือน ANCOVA


Chi squared test
Chi-squared Testสถิติสำหรับการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ

 • ทดสอบสมมุติฐานเมื่อเปรียบเทียบตัวแปรอิสระที่เป็นกลุ่ม กับตัวแปรตามที่เป็นกลุ่ม

 • จุดอ่อนคือจำนวนตัวอย่าง

 • จำนวมกลุ่มในตัวแปรตามและตัวแปรอิสระไม่ควรมากเกิน 5 กลุ่ม

 • ควรเป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือ ตามเกณฑ์ที่มีการกำหนดเป็นมาตรใว้ และมีการอ้างอิงใว้

 • จำนวน n ใน cell ควรมากว่า 5

 • วัดความแตกต่างว่า ในตัวแปรอิสระที่มีระดับการวัดเป็นกลุ่มที่แตกต่างกัน จะมีความแตกต่างกันในตัวแปรตามที่เป็นกลุ่มแตกต่างกัน

 • หากจะทดสอบถึงความสัมพันธ์ (Association) ต้องวัดที่ค่า Contingency Coefficient: C)


Pearson correlation
Pearson Correlationสถิติสำหรับการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ

 • ใช้ทดสอบสหสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัว

 • มีระดับการวัดแบบอัตราส่วนและแบบช่วง

 • มีค่าระหว่าง -1 ถึง 1

 • จะวัดออกมาเป็นร้อยละก็ได้

 • มีการตรวจสอบด้วยว่ามีสหสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติหรือไม่ โดยใช้ค่า t เป็นตัวยืนยัน

 • ใช้ทดสอบเมื่อต้องการขจัดปัจจัยอื่นๆออกไปด้วยก็ได้โดยใช้ Partial correlation

 • ประโยชน์ที่สำคัญคือใช้ตรวจสอบ Collinearity และ Multicollinearity ก่อนเข้า Multiple Regression

 • จุดตัด (Cut point 0.5 0.65 0.75)


5775100
สถิติสำหรับการพยากรณ์สถิติสำหรับการพยากรณ์

 • สถิติสำหรับการจัดกลุ่ม

 • Factors Analysis, Discriminant Analysis

 • Inferential Statistics

 • ใช้สำหรับการพยากรณ์ การประมาณค่า

 • เน้นการใช้สมการถดถอยรูปแบบต่างๆ

 • การพิจารณาเส้นทางความสัมพันธ์เพื่อเปรียบเทียบผลทางตรงกับผลทางอ้อม ผ่านตัวแปรแทรกกลาง PATH ANALYSIS

 • สมการโครงสร้าง (SEM)


Simple regression analysis
Simple Regression Analysisสถิติสำหรับการพยากรณ์

 • การทดถอยเชิงเดี่ยว

 • ทดสอบ Causal Relationships ต้องมีหลักการทางเชิงทฤษดีมาก่อน -Positivism

 • Cause----- Consequence

 • Cause--- Effect

 • ต้นเหตุ- ผลที่เกิดขึ้น

 • ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล ที่ทดสอบด้วยสมการเศรษฐมิติ (Basic Econometrics)

 • ทดสอบอิทธิพล หนึ่งตัวแปรอิสระ กับหนึ่งตัวแปรตาม


5775100

 • จำนวน สถิติสำหรับการพยากรณ์n ขั้นต่ำ คือ 30

 • ไม่เน้นการควบคุม หรือ ขจัดอิทธิพลของปัจจัยอื่นๆ แต่ต้องการตรวจาสอบ

 • True Direct Real Effect

 • ระดับการวัดของข้อมูล อัตราส่วน ช่วง ทั้งตัวแปรต้นเหตุ และตัวแปรตาม แต่ ต้นเหตุสามารถเป็น dummy variable ได้

 • ภาวะสมการสมรูป F, R-squared ยิ่งเข้าใกล้ 1 ยิ่งดี


Multiple regression analysis mra
Multiple Regression Analysis: MRAสถิติสำหรับการพยากรณ์

 • ข้อดีใช้ในการค้นหาปัจจัยตามกฏ Causal Relationships

 • บนฐานคิดของสมการเศรษฐมิติ

 • สามารถพิสูจน์และวิเคราะห์หลายตัวแปรอิสระได้พร้อมกัน บนฐานคิดที่ว่า when everything being equals หรือเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเท่าเทียมกัน

 • ระดับการวัดของข้อมูล ตัวแปรตามต้องเป็นอัตราส่วน ช่วง

 • ตัวแปรอิสระ หรือตัวต้นเหตุ ควรเป็นอัตราส่วน หรือ ช่วง dummy variable ได้

 • ต้องปฏิบัติตาม Basic assumption อย่างเคร่งครัด (เรียนรู้ตอนใช้ห้อง คอมพิวเตอร์)

 • PRF และ SRF

 • จำนวนตัวอย่างขั้นต่ำ 1 ต่อ 30

 • ภาวะสมการสมรูป

 • Constrained Model และ Unconstrained Model (F-Ratio test)

 • R-squared Change


Mra method
MRA: Methodสถิติสำหรับการพยากรณ์

 • Enter

 • Forward

 • Backward

 • Remove

 • Stepwise

 • เพื่ออะไร เมื่อใดใช้?

 • การสร้างตารางเพื่ออ่านและตีความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล


Logistic regression analysis
Logistic Regression Analysisสถิติสำหรับการพยากรณ์

 • วิเคราะห์โอกาสความน่าจะเป็นสูงสุด

 • Causal Relationship

 • ตัวแปรตามคือ การเกิดขึ้น การทำ การชื้อ การระบาด การใช้ การตัดสินใจ ฯลฯ ต้องเป็นตามกฏธรรมชาติ หรือ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

 • 1= เกิด 0= ไม่เกิด

 • Binomial คือ Bi = สอง nominal คือ กลุ่ม

 • Dichotomous outcome variable


5775100

 • ตัวแปรต้นเหตุ ต้องตามข้อตกลงเบื้องต้น

 • Non-linear probability model

 • Linear probability model

 • Chi-squared test, Model Chi-squared

 • Restricted Model และ Unrestricted Model

 • Log likelihood Ratio test: LR test

 • Adjusted Proportional Probabilities

 • สอนในห้อง computer การอ่านและการแปรผล การเขียนรายงาน


ad