tytut21 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TYTUT21 PowerPoint Presentation
Download Presentation
TYTUT21

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

TYTUT21 - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

TYTUT21. TUME II / Tilastollinen osuus Tunnusluvut Seppo Räsänen Savonia-amk Terveysala Kuopio Kevät 2008. Tunnusluvut…. Sijaintiluvut (kuvaavat tilastoaineiston keskimääräistä sijaintia) Moodi (tyyppiarvo) Mediaani Fraktiilit Keskiarvo

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TYTUT21' - kezia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tytut21

TYTUT21

TUME II / Tilastollinen osuus

Tunnusluvut

Seppo Räsänen

Savonia-amk

Terveysala Kuopio

Kevät 2008

tunnusluvut
Tunnusluvut…
 • Sijaintiluvut (kuvaavat tilastoaineiston keskimääräistä sijaintia)
  • Moodi (tyyppiarvo)
  • Mediaani
  • Fraktiilit
  • Keskiarvo
 • Hajontaluvut (kuvaavat havaintojen keskinäistä sijaintia)
  • Vaihteluväli
  • Kvartaaliväli
  • Keskihajonta (=standardipoikkeama)
  • Varianssi
  • Variaatiokerroin
 • Muita tunnuslukuja
  • Vinous
  • Huipukkuus
  • Keskiarvon luottamusväli
  • Keskivirhe
  • Jne..
 • Tunnuslukujen valinta riippuu aineistosta, tarvittavasta tulkinnasta ja tutkijan kokemuksesta
tunnusluvut1
Tunnusluvut…
 • Mitta-asteikolle soveliaat keskiluvut
tunnusluvut2
Tunnusluvut…
 • Mitta-asteikolle soveliaat hajontaluvut
tunnusluvut3
Tunnusluvut…
 • Moodi
  • Voidaan laskea nominaaliasteikolliselle (laatueroasteikollinen, luokiteltu) muuttujalle, esim. eduskuntamme puolueista moodin muodostaa SDP (eniten edustajia)
  • Moodi = tyypillinen arvo = arvo, joka esiintyy useimmin (tyyppiarvo)
  • Muuttuja voi olla useampi moodinen (esim. bimodaalinen)
  • Moodi saadaan selville frekvenssijakaumasta
  • Esim. Laske muuttujan x arvoista moodi.

2, 13, 14, 13, 2, 5, 34, 13, 44, 8, 22, 89,4

Useimmin esiintyy luku 13 eli Mo = 13

tunnusluvut4
Tunnusluvut…
 • Mediaani
  • Mediaani lasketaan muuttujan suuruusjärjestykseen määritetystä listasta
  • Mediaani on järjestetyn listan keskimmäinen alkio, jos on parillinen määrä tietoa, niin kyseeseen tulee kahden keskimmäisen arvon keskiarvo  mediaanin pienempien ja suurempien arvojen lukumäärä on sama.
  • Mediaanin laskentaan tarvitaan vähintään järjestysasteikollinen muuttuja
  • Esim. Laske muuttujan x arvoista mediaani. Järjestä luvut ensi suuruusjärjestykseen

2, 13, 14, 13, 2, 5, 34, 13, 44, 8, 22, 89,4 

2, 2, 4, 5, 8, 13, 13, 13, 14, 22, 34, 44, 89

Keskimmäinen luku on 13 eli Md = 13

tunnusluvut5
Tunnusluvut…
 • Keskiarvo
  • Lasketaan vain välimatka- ja suhdeasteikon luvuille

x = (x1 + x2 + x3 + … + xn) / n = ∑ (xi / n)

  • Jos erotellaan otoksesta ja perusjoukosta lasketut keskiarvot, niin x ja n viittaavat otokseen sekä μ ja N viittaavat perusjoukkoon
  • Keskiarvo lasketaan havainnoista, vaikka muuttuja olisikin lopullisessa julkaisussa luokiteltu
  • Keskiarvo on ”herkkä” poikkeaville luvuille, poikkeava arvo ”vetää” keskiarvoa puoleensa, esim. opiskelijoiden ikä olisi tyypillisesti välillä 20..24, mutta yksi opiskelija olisi 57-vuotias  keskiarvo on kasvaa tyypillistä arvoa isommaksi
  • Otoksen keskiarvoon tulee suhtautua varauksella, sillä otoksen valinta (sattuma) vaikuttaa keskiarvoon
  • Keskiarvo voidaan laskea Likert-luokitukselle, jos muuttujan arvot ovat jakautuneet normaalisti (tiedot ovat Gausin käyrällä, tarkastellaan vinouman (skewness) arvioinnin yhteydessä)
  • Painotetun keskiarvon laskenta on joskus tarpeellinen. Painotus tehdään jonkin asian suhteen, esim. naisten osuus koko valtakunnassa, kun tiedetään kunnittain asukasluvut ja naisten osuudet. Painotus tapahtuu asukasluvulla.
  • Esim. Laske muuttujan x arvoista keskiarvo.

2, 13, 14, 13, 2, 5, 34, 13, 44, 8, 22, 89,4

X = 263 / 13 ≈ 20

tunnusluvut6
Tunnusluvut…
 • Fraktiilit
  • Puolet (50%) havainnoista on pienempiä kuin mediaani, vastaavasti suurempia
  • Vastaavasti voidaan määrittää p% fraktiili
  • Esim.
   • Q1 = Alakvartiili, arvo, jota pienempiä on 25% muuttujan arvoista
   • Q2 = Mediaani, arvo, jota pienempiä on 50% muuttujan arvoista
   • Q3 = Yläkvartiili, arvo, jota pienempiä on 75% muuttujan arvoista
  • Esim. Laske muuttujan x arvoista alakvartiili. Järjestä luvut ensi suuruusjärjestykseen

2, 13, 14, 13, 2, 5, 34, 13, 44, 8, 22, 89,4 

2, 2, 4, 5, 8, 13, 13, 13, 14, 22, 34, 44, 89

Q1 = 5

boxplot-kuvio

tunnusluvut7
Tunnusluvut…
 • Vaihteluväli
  • Vaihteluväli ulottuu pienimmästä arvosta suurimpaan arvoon
  • Vaihteluvälin pituus on havaintoaineiston yhden muuttujan suurimman ja pienimmän arvon erotus
  • Havaintoaineiston arvot ovat vaihteluvälin sisällä, päätepisteet mukaan luettuna
  • Esim. EU-komissaarien iän vaihteluväli on (40v,66v) ja vaihteluvälin pituus on 26v
  • Vaihteluväli on siis helppo määrittää, mutta se ei ole välttämättä riittävä ainoana tunnuslukuna
 • Kvartiiliväli
  • Kvartiiliväli ulottuu alakvartiilista (Q1) yläkvartiiliin (Q3)
  • Ei ole yhtä herkkä poikkeaville arvoille kuin vaihteluväli
  • Kvartiiliväli voidaan ilmoittaa vasta lajitelluista arvoista
  • Kvartiiliväliin kuuluu 50% luvuista, neljännes jää sen alapuolelle ja neljännes jää yläpuolelle
  • Vastaavasti voidaan muodostaa väli, jonka ala- ja yläpuolelle jää vaikkapa 10% havaintoaineista (esim. lasten pituuden ja painon seuranta, ajatus on lähellä viitearvon laskentaa)
  • Kvartiilipoikkeama Q on puolet kvartiilivälin pituudesta Q=(Q3-Q1)/2
tunnusluvut8
Tunnusluvut…
 • Keskihajonta (”yksimielisyyden mitta”)
  • Vaihteluväli ja kvartiiliväli mittaa vain osaa havainnoista
  • Keskihajonta huomioi kaikki havaintoaineiston havaintoarvot
  • Keskihajonta = standardipoikkeama (standarddeviation, SD)
  • Keskihajonnan voi laskea vain välimatka- tai suhdeasteikon muuttujille
  • Otokselle keskihajonnan tunnus on s ja koko populaatiolle σ (sigma)
  • Koko populaatiolle (tai jos n>30) voidaan käyttää jakajana n-1 tilalla N (ei vaikuta tulokseen enää paljoakaan)
  • Homogeenisille arvoille keskihajonta on pieni ja vastaavasti heterogeeniselle aineistolle suuri
  • Keskihajonta kannattaa ilmoittaa raportissa keskiarvon yhteydessä
  • Hyvinkin erilaisilla jakaumilla voi olla likimain samat keskiarvo ja keskihajonta.
   • Tulkintoja tehtäessä on aina varmistettava myös jakauman muoto.
tunnusluvut9
Tunnusluvut…
 • Keskihajonta
  • Viitearvo lasketaan yleisesti kaavalla X ± 1,96*SD
tunnusluvut10
Tunnusluvut…
 • Keskihajonta

kaksi erilaista normaalijakaumaa

pieni keskihajonta

suuri keskihajonta

99,7%

99,7%

95,5%

95,5%

68,3%

68,3%

-3s

-2s

-1s

1s

2s

3s

-3s

3s

x

x

-2s

2s

Mo

Md

Mo

Md

-1s

1s

tunnusluvut11
Tunnusluvut…
 • Varianssi ja variaatiokerroin
  • Keskihajonnan neliö on varianssi (”kaavasta otetaan pois neliöjuuri”) eli varianssi on s2
  • Varianssi ei kuvaa niin hyvin hajontaa, sillä potenssiin korotuksen ansiosta vastaus ei ole enää samassa yksikössä
  • Jos esimerkiksi varianssi on 5 yksikköä ja havaintoarvojen suuruusluokka on 100 tai 10 000, niin varianssi on suhteellisesti isompi ensimmäiseen suuruusluokkaan nähden
  • Variaatiokerroin suhteuttaa varianssin havaintoarvojen suuruusluokkaan
  • Otokselle V=s/ ja populaatiolla V=σ/μ (sigma/myy)
  • Varitaatiokertoimen arvo on prosenttiluku eli kuinka paljon keskihajonta on keskiarvosta
tunnusluvut12
Tunnusluvut…
 • Vinous (skewness)
  • Keskihajonta mittaa muuttujan arvojen hajaantumista keskiarvon ympärille, mutta se ei huomioi hajaantumisen suuntaa  ”arvoja en enemmän keskiarvon tietyllä puolella, eikä tasaisesti molemmilla puolilla keskiarvoa”
  • Vinous kuvaa, miten tasaisesti arvot sijoittuvat keskiarvon molemmin puolin
  • Vinouden etumerkki kertoo suunnan ja itseisarvo kertoo suuruuden
  • Jos luvut ovat keskiarvon molemmin puolin tasaisesti, niin vinous on nolla
  • Positiivinen vinous kertoo, että jotkut arvot ovat poikkeuksellisen isoja
  • Negatiivinen vinous kertoo, että jotkut arvot ovat poikkeuksellisen pieniä
  • Jos |vinous|<0,2 ja jakauma ei ole useampi moodinen, niin jakauma voidaan olettaa normaalisti jakautuneeksi (muitakin menetelmiä jakauman normaalisuuden testaamiseen on olemassa)

Positiivinen vinous

Negatiivinen vinous

tunnusluvut13
Tunnusluvut…
 • Huipukkuus (kurtosis)
  • Huipukkuus kuvaa myöskin jakauman muotoa
  • Normaalijakauman huipukkuus on nolla
  • Huipukkuus kertoo jakauman terävyyden
  • Positiivinen huipukkuus kuvaa terävähuippuisesta jakaumasta ja negatiivinen kuvaa jakauman laakeudesta tai monihuippuisuudesta

A, positiivinen huipukkuus

B, normaali jakauma

C, negatiivinen huipukkuus

tunnusluvut14
Tunnusluvut…
 • Vinous ja huipukkuus
tunnusluvut15
Tunnusluvut…
 • Keskiarvon luottamusväli
  • Tunnuslukujen ilmoittamisen yhteydessä kuvataan, miten luotettavia kyseiset luvut ovat
  • Jos otoksesta lasketun keskiarvon perusteella ennustetaan (estimoidaan) perusjoukon keskiarvoa, ilmoitetaan keskiarvon luottamusväli
  • Luottamusväli kertoo millä välillä todellinen perusjoukon tunnusluvun arvo on tietyllä todennäköisyydellä
  • Luottamustaso kuvaa, mikä on tutkimuksen luotettavuus (riski kuvaa, millä todennäköisyydellä tulos tulee sattumasta)
  • Luottamustaso on yleensä 95% (0,05 on riskin osuus)
  • Esim. keskiarvo on 95%:n varmuudella välillä (175,9 cm, 178,8 cm)
  • z=virheeseen liittyvä normaalijakauman arvo (esim. 1,96), s=keskihajonta, n=otos
tunnusluvut16
Tunnusluvut…
 • Standartoidut muuttujat
  • Standardoidun muuttujan arvo ilmoittaa jokaiselle havainnolle sen, kuinka paljon ja mihin suuntaan havainto poikkeaa kaikkien havaintojen kaskiarvosta.
  • Poikkeaman suuruus suhteutetaan keskihajontaan eli standardoidun muuttujan etumerkki ilmoittaa, kummalla puolella keskiarvoa havainto sijaitsee.
   • miinusmerkki tarkoittaa sitä, että havainto on keskiarvotulosta pienempi
   • plusmerkki taas sitä, että havainto on keskiarvotulosta suurempi.
   • itse lukuarvo kertoo sen, kuinka monen keskihajonnan (mitan) päässä keskiarvosta havainto sijaitsee.
  • Standardoidun muuttujan käyttö antaa mm. mahdollisuuden verrata kahden eri mittaustuloksen poikkemaa keskiarvotuloksesta myös siinä tapauksessa, että on mitattu eri asioita ja on käytetty eri mitta-asteikkoa. (esim. vertailu, onko potilaan verenpaine vai sokeriarvo otokseen nähden huonompi)
 • Standardoidun muuttujan keskiarvo = 0 ja keskihajonta = 1 kaikissa tapauksissa.
 • SPSS:llästandartoidut muuttujat lasketaan seuraavasti:
  • Analyze / DescriptiveStatistics / Descriptives
  • valitse muuttujat (muuttujat, joita vertailet) Variables-listaan
  • laita rasti kohtaan ”Savestandardizedvalues as variables”
  •  nyt on uudet muuttujat, jotka kuvaavat standartoituja arvoja
 • Esim. jonkun muuttujan suhteen tiedetään keskiarvo, keskihajonta ja havaintoyksikön z, niin voidaan laskea ko. havaintoyksikön arvo. Z on kerroin eli kaava on xi=z*s+
tunnusluvut17
Tunnusluvut…
 • Harjoitus 1
  • Määritä palkkojen 1850 €, 1950 €, 2250 €, 1450 €, 1500 €, 1800 €, 1600 €, 2100 €, 1900 €, 1850 €, 2500 €, 1700 €, 2000 €, 2200 €, 1650 €, ja 2450 € moodi, mediaani keskiarvo.
  • Koearvosanat ilmoitetaan asteikolla A,B,C,D,E (E on ylin, A on alin). Määritä seuraavien arvosanojen moodi ja mediaani: A,B,A,C,D,E,D,A,B,C,D,A,C,D,E,B,A,E,D,C,A,D,C,B,B,C,B,C,A,B,C,E,B
tunnusluvut18
Tunnusluvut…
 • Harjoitus 2

Päättele puuttuvat kohdat. Kyseessä on arvosanojen

Jakautuminen hoitotyö-kurssilla. Arvosanat ovat 1…5

Testaa saamasi tulokset SPSS-ohjelmalla.

tunnusluvut19
Tunnusluvut…
 • Harjoitus 3
  • Laske ratsastukoulu-aineistolle jollekin jatkuvalle muuttujalle ja jollekin diskreetille muuttujalla
   • Vaihteluvälit
   • Keskiluvut (huomaa ero jatkuvan ja diskreetin muuttujan suhteen)
   • Fraktiilit
   • Hajontaluvut
   • Tarkastele Likert-asteikollisten muuttujien normaalijakaumaisuutta eli voiko ko. muuttujalle laskea esim. keskiarvoa (vinous, huipukkuus, diagrammin laatu)
   • Laske muuttujille keskihajonnat
   • Oletetaan, että kyseessä on otos, mikä on jonkin muuttujan keskiarvon luottamusväli
   • Mitä edellä kuvattujen tunnuslukujen valossa voisi päätellä?
   • Laske vaikkapa kilpailu-muuttujalle tunnuslukuja seuraavilla SPSS-ohjelman valikkotoiminnoille ja huomioi tulosten erot
    • Annalyze / Descriptive Statistics / Frequencies  painikkeen “Statistics” alta valitaan sopivat tunnusluvut
    • Analyze / Descriptive Statistics / Descriptives  painikkeen “Options” alta valitaan sopivat tunnusluvut
    • Analyze / Descriptive Statistics / Explore  painikkeen “Statistics” alta valitaan sopivat tunnusluvut (tällä valinnalla tulee suoraan kaikki tärkeät tunnusluvut)
   • Standartoidut muuttujat ”kilpailu” ja ”hevosen koulutus”  mitä voi tulkita yksittäisille havaintoyksiköille