slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
اسم جنس: Gerbera jomesonii اسم خانواده: Astaraceae گیاهی علفی دایمی بومی آفریقای جنوبی نوع گل آذین: کلاپرک دارای برگها PowerPoint Presentation
Download Presentation
اسم جنس: Gerbera jomesonii اسم خانواده: Astaraceae گیاهی علفی دایمی بومی آفریقای جنوبی نوع گل آذین: کلاپرک دارای برگها

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

اسم جنس: Gerbera jomesonii اسم خانواده: Astaraceae گیاهی علفی دایمی بومی آفریقای جنوبی نوع گل آذین: کلاپرک دارای برگها - PowerPoint PPT Presentation


 • 203 Views
 • Uploaded on

گیاه شناسی:. اسم جنس: Gerbera jomesonii اسم خانواده: Astaraceae گیاهی علفی دایمی بومی آفریقای جنوبی نوع گل آذین: کلاپرک دارای برگهای لوبدارعمیق پوشیده با کرک زمان اصلی گلدهی:اوایل تابستان تا اواخر پاییز نیازهای پرورش:مکان روشن که حداقل نیمی از روز آفتابگیر باشد، خاک نسبتا سبک و مرطوب .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'اسم جنس: Gerbera jomesonii اسم خانواده: Astaraceae گیاهی علفی دایمی بومی آفریقای جنوبی نوع گل آذین: کلاپرک دارای برگها' - kezia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

گیاه شناسی:

 • اسم جنس:Gerbera jomesonii
 • اسم خانواده:Astaraceae
 • گیاهی علفی دایمی
 • بومی آفریقای جنوبی
 • نوع گل آذین: کلاپرک
 • دارای برگهای لوبدارعمیق پوشیده با کرک
 • زمان اصلی گلدهی:اوایل تابستان تا اواخر پاییز
 • نیازهای پرورش:مکان روشن که حداقل نیمی از روز آفتابگیر باشد، خاک نسبتا سبک و مرطوب

www.Hortilover.net

slide3

علت تمایل به کشت و پرورش ژربرا:

 • پنجمین گل بریده جهان است
 • زیبایی و تنوع رنگ زیاد
 • عمر طولانی پس از برداشت
 • عملکرد زیاد
 • فاصله کوتاه بین دوره های برداشت

www.Hortilover.net

slide4

:Micropropagationریز ازدیادی

محاسن:

 • استفاده از ریز نمونه های مختلف نظیر نوک شاخه، کلاپرک، برگ
 • تکثیر در سطح وسیع
 • جلوگیری از انتقال بیماری های ویروسی

معایب:

 • ایجاد تنوع سوماکلونال بین زیرگروههای لاین والدین بسته به منبع ریز نمونه، ترکیب محیط کشت و شرایط کشت

www.Hortilover.net

slide5

مارکر ISSR و علت استفاده از آن:(Inter simple sequence repeat)

 • برای تشخیص صحت ژنتیکی استفاده میشود و تکنیکی بر اساس PCR است
 • تکنیک ساده، سریع بودن، تکثیر تعداد باندهای بیشتر و چند شکلی بالا
 • نیاز کم به مقدار DNA
 • علت تشخیص صحت ژنتیکی با استفاده از مارکر ISSR:

تولید یکنواختی و پایداری ژنتیکی قبل از گسترش ژربرا برای مقاصد اقتصادی

www.Hortilover.net

slide7
مواد و روشها:
 • مواد گیاهی و کشت درون شیشه ای

- استفاده از 3 منبع ریز نمونه شامل نوک شاخه، کلاپرک و برگ

- تهیه محیط کشت MS شامل BAP(10mg/l) و IAA(2mg/l)

 • استخراج DNA و شرایط تکثیر PCR

- استخراج ژنوم DNA از بافت جوان برگ از گیاهان کلون درون شیشه ای به وسیله استفاده از روش CTAB(ستیل تری متیل آمونیوم برماید)

- تعیین کیفیت و کمیت ژنوم DNA به وسیله کو-الکتروفورز

www.Hortilover.net

slide8

استفاده از 3 غلظت DNA(12.5,25,50ng/µl) و

Mm)*MgCl₂(1.5,2,2.5 و(0.5,0.75,1U)TaqDNAپلیمراز

برای انجام PCR

 • بررسی محصولات تولیدی PCR بوسیله الکتروفورز روی ژل آگار 1.4% و بافر همراه با اتیدیوم بروماید
 • آنالیز اطلاعات

- بررسی قطعات DNA در دامنه ای از سایزهای 100pb تا 2.5 Kb

- تیمار هر باند به وسیله یک مارکر

- منظم کردن باندها روی ژل آگار

www.Hortilover.net

slide9

نتایج و بحث:

 • آنالیز 45گیاه تولید شده از 3 منبع مختلف ریز نمونه شامل کلاپرک، نوک شاخه و برگ
 • گیاهانی که از نوک شاخه و کلاپرک گرفته شده بودند به طور مستقیم تولید شدند در حالی گیاهانی که از برگ گرفته شده بودند ابتدا تولید کالوس کردند یعنی به طور غیرمستقیم تولید شدند.
 • در PCR غلظت 25ng بهترین غلظت DNA بود.
 • از 3 غلظت Taq DNA پلیمراز 1Uباندهای ثابت و منظمی تولید کردند در حالی که غلظت های دیگر باندهای ضعیف تولید کردند.
 • در این آزمایش از 32 مارکر استفاده شده فقط 15 مارکر باندهای منظم و قابل تکرار تولید کردند.

www.Hortilover.net

slide10

دمای اتصال تدریجی (annealing) برای ISSR مارکر Ċ48.7 تا 55 در اختلاف بود.

 • توالی های تکراری ISSRشامل AC،TC،GA،AG،TGبود.
 • پرایمرهایی که بر اساس موتیف AGبودند باندهای بیشتر و واضح تری تولید کردند.
 • ISSR15 پرایمر 82باند مجزا در دامنه ای ازسایزهای 100pb

(ISSR 31) تا (ISSR-07) 2400pb تولید کردند.

 • تعداد باندها برای هر پرایمر مختلف از (ISSR14)3تا (ISSR 07)9در اختلاف بود

www.Hortilover.net

slide12

ISSR 15 همچنین یک باند غیر عادی 800pb در کلون 38نشان داد که نشان دهنده اینست که این گیاه از گیاه مادری فرق دارد تغییر در کلون 38ممکن است منجر به تکثیر ژنها و بی نظمی کروموزومها، موتاسیون نقطه ای وتغییر درمتیلاسیون DNA در طول کشت درون شیشه ای شود.

 • وجود یا فقدان تغییرات در مدت ازدیاد درون شیشه ای به منبع ریز نمونه و روش تولید بستگی دارد.

www.Hortilover.net

slide13

ریز نمونه ها برای تشخیص صحت کلونی هنگامی که با هم مقایسه شدند نشان دادند که ریز نمونه هایی که از کلاپرک و نوک شاخه گرفته شده بودند کلون هایی از نوع جور تولید کردند ولی کلونی که از برگ گرفته شده بود تغییر ژنتیکی ایجاد کرد.

 • اساس مریستمی سیستم ریز ازدیادی از نظر ژنتیکی از گیاهانی که در مرحله کالوس تولید می شوند پایدارتر هستند.
 • گیاهان تولید شده از جوانه های نا بجا اطراف جوانه های جانبی یا از دیگر بافتهای مریستمی توسعه یافته نشان داد که تمایل کمتری به تغییرات ژنتیکی دارد.(Rout et al,1998)

www.Hortilover.net

slide14

نتایج:

 • منبع ریز نمونه اثر مهمی روی پایداری و ثبات ژنتیکی ژربراهای ریز افزایی شده دارد.
 • کلاپرک و نوک شاخه می تواند گیاهانی از نوع جور تولید کند در حالی که گیاهان گرفته شده از برگ ها برخی تنوع سوماکلونالی را نشان دادند.

www.Hortilover.net

slide15

www.Hortilover.net

www.Hortilover.net