Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

195 Views Download Presentation
Download Presentation

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky PROJEKT CARARE A INFORMAČNÉ SYSTÉMY PAMIATKOVÉHO ÚRADU SR Praha 25. 10. 2012 RNDr. Ľuboslav Škoviera, luboslav.skoviera@pamiatky.gov.sk

 2. OBSAH • Úvodné predstavenie • Predstavenie PÚSR • Pamiatkový fond SR • AIS OP a jeho predchodcovia (SharePoint) • GIS OPF • Projekt CARARE na Slovensku • CARARE končí NP4 začína • (Nekončíme začíname s „digitalizáciou“.

 3. A. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky - 2002 Prešiel od revolúcie, ale aj pred ňou niekoľkými transformáciami. V súčasnosti má: 8 Krajských pamiatkových úradov, ktoré v 1. stupni rozhodujú samostatne. PÚ SR a KPÚ pôsobia celkom na 20 pracovískach

 4. Sídlami KPÚ je osem krajských miest Námestie Bardejova – lokalita zapísaná v Zozname SKD

 5. Spoločná história 1953 (1958-1993) spoločná história pamiatkovej ochrany s ČR. Zákon č. 7/1958 a č. 27/1987

 6. Spoločná história 1953 (1958-1993) spoločná história pamiatkovej ochrany s ČR. Zákony o ochrane pamiatok, alebo pamiatkovej starostlivosti z rokov 1958 a 1987 boli skoro rovnaké, asi sa líšili len jazykom. Ani po roku 1993 neprišlo k odchylnej praxi, až v roku 2002 schválila NR SR zákon, na základe ktorého sa Pamiatkový ústav pretransformoval na Pamiatkový úrad s rozhodovacími právomocami v oblasti ochrany pamiatkového fondu. Všetky pamiatky sa stali národnými kultúrnymi pamiatkami. Okrem nehnuteľných a hnuteľných pamiatok explicitne vymenúva ako súčasť pamiatkového fondu aj pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny.

 7. ZMENY Nová úprava zároveň podriadila proces vyhlasovania vecí za kultúrne pamiatky zákonu o správnom poriadku čo na jednej strane sťažilo tento proces, ale na druhej strane v rámci demokratizácie a bola daná možnosť vlastníkom vecí navrhovaných za pamiatky, odvolať sa voči rozhodnutiu. Poslednou zásadnou zmenou bola novela pamiatkového zákona z roku 2006, ktorá preniesla kompetenciu vyhlasovania vecí za kultúrne pamiatky z MK SR na Pamiatkový úrad. Po počiatočných ťažkostiach sa počet vyhlásených pamiatok viac ako zdvojnásobil. Ročne vyhlásime viac ako 100 nových NKP.

 8. Súčasnosť

 9. ZMENY Pamiatkový fond sa dopĺňa predovšetkým na základe revízie pamiatkového fondu, ktorú PÚ SR intenzívne vykonáva vyše 10 rokov. Hlavným cieľom je prehĺbiť poznanie o jestvujúcich pamiatkach, ale v rámci tejto revízie sa objavujú aj ďalšie objekty s pamiatkovými hodnotami. Ide predovšetkým o industrial, sakrálne pamiatky, ale aj pamiatky ľudovej architektúry.

 10. Okrem odlišností neváhame uplatňovať dobré myšlienky od českých kolegov. Za všetky prikladám túto publikáciu.

 11. B. Pamiatkový fond SR Ústredný zoznam pamiatkového fondu má štyri registre: • Register nehnuteľných NKP, • Register hnuteľných NKP • Register pamiatkových rezervácií • Register pamiatkových zón Ochranné pásma všetkých druhov, OP nie je pamiatkové územie.

 12. Pamiatkový fond Slovenskej republiky • 9.500 NhNKP / 14.500 PO • z 9.500 NKP je 7.800 zložených len z 1 objektu • 1.000 NKP je sústavou 2 PO • 700 je areálom z 3 až 63 objektov • 15.000 HKP /  32.500 PP 28 pamiatkových rezervácií 85 pamiatkových zón

 13. Pôvodný návrh mal až vyše 120 PZ

 14. Pamiatkový fond Slovenskej republiky • Okrem uvedených súčastí pamiatkového fondu evidujeme 5 lokalít zapísaných v Zozname svetového dedičstva (Spíš, BD, BŠ, Vlkolínec, Kostolíky karpat. oblúku). • a štyri lokality, resp. pamiatky s európskym rozmerom evidujeme v rámci európskeho kultúrneho dedičstva, sú to: - hrad Červený Kameň, - Mohyla Milana Rastislava Štefánika na Bradle, - najdlhšie a doteraz fungujúca mincovňa v celej Európe v Kremnici - a Veľkomoravský kostolík v Kopčanoch, ktorý je zároveň v spoločnej nominácií s ČR na zápis do SKD

 15. Predchodcovia AIS OP

 16. C. AIS OP Objektová skladba Druhá rovina - krycie listy Tretia rovina súčastí architektúry (výtvarné – nástenné maľby, vitráže, ďalšia výzdoba, prvky umeleckých remesiel,...) OBNOVA – ukončené akcie obnovy a reštaurovania (komplexná, čiastočná, autori všetkých stupňov až po HZ, materiály, hodnotenie kvality z dvoch hľadísk)

 17. D. Geografický informačný systém GIS OPF • Dáta konvertované z AIS OP • Problémy s mapami z katastra • Širší koncept MK SR – GIS kultúry • Národná infraštruktúra priestorových informácií • JČPJ • Odporúčania a nariadenia Európskej komisie

 18. MarIanka

 19. Visegrad

 20. E. Projekt CARARE na Slovensku a digitalizácia CARARE končí, NP4 začína (Nekončíme začíname s „digitalizáciou“. NP4 – Národný projekt – Digitálny pamiatkový fond Ako súčasť Operačného programu informatizácia spoločností - OPIS 2 • Rozšírenie svojho záväzku o ďalšie digitálne objekty • Nielen počet ale hlavne ďalšie techniky a formáty. • Rozšírenie svojho záväzku o ďalšie digitálne objekty • Nielen počet ale hlavne ďalšie techniky a formáty. • Potreba skúsených odborníkov na jednotlivé druhy pamiatok

 21. E. Časová zhoda 5 základných faktorov, ktoré dozreli v jednom čase: • Kvalifikovaní odborníci – školstvo, komerčné firmy • Prístroje a techniky digitalizácie. • Prostriedky z EÚ. • Spoločenská objednávka • Google, Facebook a ďalšie sociálne siete

 22. E. Personálne obsadenie 9+4 Udržateľnosť Plán 400+1600, TOP - kvalita Marketing kapacít Techniky a formáty • Fotografie • Elevačné zábery, UAV • Panorámy • Gigapixelové zábery • Laserové skenovanie do mračien bodov, z ktorých sa vygenerujú 3D modely • Geodetické zameranie – pôdorysy, rezy, rezopohľady, čelné a bočné pohľady, poschodia.

 23. E. Skvalitnenie dát nielen pre prezentácie na webe, ale hlavne pre odborníkov a prax. DO nie sú len 3D modely, ale metrické výkresy potrebné pri zámere obnovy. Detaily, napr.: drevené strechy.

 24. Príklad panorámy

 25. Vlastné pracovisko a digitalizácia outsoursingom

 26. Ďakujem za pozornosť www.pamiatky.gov.sk