slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A kirendeltség vezetési -szervezeti rendszere 2004.10.01 PowerPoint Presentation
Download Presentation
A kirendeltség vezetési -szervezeti rendszere 2004.10.01

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 58

A kirendeltség vezetési -szervezeti rendszere 2004.10.01 - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

A kirendeltség vezetési -szervezeti rendszere 2004.10.01. Dr. Kónya József ezredes Egyetemi docens tanszékvezető. Határőrségi vezetés-szervezés elmélet I/1.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

A kirendeltség vezetési -szervezeti rendszere 2004.10.01


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

A kirendeltség

vezetési -szervezeti rendszere

2004.10.01

Dr. Kónya József ezredes

Egyetemi docens

tanszékvezető

hat r rs gi vezet s szervez s elm let i 1
Határőrségi vezetés-szervezés elmélet I/1.
 • A Határőrség szervezeteinek rendszermodellje, működési céljai, feladatai, főbb tevékenységi folyamatai és a végrehajtás környezeti jellemzői.
 • A vezetési funkciók gyakorlásának határőrségi sajátosságai. A helyi és területi szervek vezetésének elvi és gyakorlati kérdései, a szakirányítás rendszere.
 • A kooperatív vezetési stílus. A vezető személyisége. A szervezetek innovációja. Az éves vezetési ciklusok.
 • A katonai vezetéselmélet alkalmazása az alkotmányos rend minősített állapotában.
a hat r rs g kirendelts geinek szervezete s vezet si rendszere
A Határőrség kirendeltségeinek szervezete és vezetési rendszere
 • A rendszermodell, cél és feladatrendszer
 • A Határőrség szervezeteinek rendszerkörnyezete
 • A határőrségi szervezetek belső tagozódása
 • A szervezeti szintek és a vezetés sajátosságai
a m k d si c lokat s feladatokat rint v ltoz sok

FUNKCIÓ

HATÁSKÖR

STRUKTURA

ELJÁRÁS,

MÓDSZER

CÉL

FELADAT

SZERVEZET

TEVÉKENYSÉG

A MŰKÖDÉSI CÉLOKAT ÉS FELADATOKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK
 • Törvények:
slide8

Együttes feladat

Honvédelmi jellegű célok és feladatok

Rendvédelmi jellegű célok és feladatok

slide9

FEGYVERES SZERVEK

FEGYVERES ERŐK

RENDVÉDELMI

SZERVEK

NEMZETBIZTONSÁGI

SZOLGÁLATOK

INFORMÁCIÓS HIVATAL

RENDŐRSÉG

MAGYAR

HONVÉDSÉG

O

K

F

POLGÁRI

VÉDELEM

NEMZETBIZTONSÁGI

HIVATAL

HATÁRŐRSÉG

KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL

TŰZOLTÓSÁG

KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL

VÁM és PÜ.

Elhelyezkedése a védelmi struktúrában

NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT

BÜNTETÉS VÉGREH.

korm nyprogram 2004 09 29
Kormányprogram 2004.09.29
 • A polgárok biztonságérzetének javítása érdekében „láthatóvá” tesszük a rendôrséget.
 • Budapesten megalakítjuk a City-rendôrséget, a nagyvárosokban elindítjuk a lakótelepi rendôrség-programot.
 • Folyamatosan fejlesztjük a rendôrség felszereléseit, eszközeit. A 2010-ig tartó rendôrségi fejlesztési program elsô lépéseként 2005-ben ezer új rendôrautóval erôsítjük a rendôrséget.
 • Intézkedéseket hozunk a közlekedési biztonság javítására. A rendôrség,
 • a határôrség, a vám- és pénzügyôrség, a katasztrófavédelem, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok összehangolt működésével és fejlesztésével megsokszorozzuk a rendvédelmi szervek cselekvôképességét.
korm nyprogram 2004 09 291
Kormányprogram 2004.09.29
 • 2006-ra alkalmassá tesszük a határôrséget arra, hogy Magyarország a schengeni térség teljes jogú tagjává váljon.
slide15

A Határrendészeti Kirendeltség alapvető feladata az illetékességi területén a hatáskörébe utalt rendészeti és a védelmi feladatok végrehajtása.

Ennek keretében:

 • őrzi az államhatárt, ellenőrzi a határforgalmat, végrehajtja a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott idegenrendészeti feladatokat,
 • közreműködik a külön törvényben meghatározott menekültügyi hatósági feladatok ellátásában,
 • végrehajtja a nemzetközi szerződésekben meghatározott kötelezettségeit,
 • szabálysértési ügyekben gyakorolja a számára jogszabályokban meghatározott jogköröket,
 • gondoskodik az államhatár rendjének fenntartásáról,
 • ellenőrzi a bejelentési kötelezettség és a Határőrség szakhatósági hozzájárulása alapján végezhető tevékenységeket,
 • gyűjti és értékeli azokat az információkat, amelyek a feladatai ellátásához szükségesek,
 • közreműködik a jogszabályban a Határőrség részére hatáskörbe utalt bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatok végrehajtásában,
 • elhárítja az erőszakos cselekményeket,
 • részt vesz a konfliktus helyzet és menekültügyi veszély kezelésében,
 • végrehajtja a rendkívüli állapot, szükségállapot és a veszélyhelyzet rendvédelmi feladatait.
slide16

Külső ( országon kívüli) környezet

- Az ország biztonságára ható folyamatok

- Határhelyzetet alakító folyamatok,

A határforgalmi folyamat

A határrenddel összefüggő folyamat

A jogellenes cselekményekből álló folyamat

A szuverenitást veszélyeztető cselekményekből álló folyamat

- Integrációs feladatok

Szomszédsági viszony

EU Határőrség

az el lj r ir ny t k rnyezet szolg lati s szakir ny t si hierarchia
Szolgálati utak

Szakirányítási rendszer

Az elöljáró irányító környezet/Szolgálati és szakirányítási hierarchia/

OPK

OPK

FŐIG

FŐO

Igazgató

O

IG

Kirendeltség vezető

IGH

Osztályvezető, helyettesek

O

KIRV

Szolg. CSV

OV,H

ALOV

ALOV

Részlegvezető

Járőrparancsnok

ALOV

ALOV

SZCSV

RV

slide18

A kirendeltség

humán alrendszere

Egyéni szinten:

Szubjektív adottságok, motivációk

Csoporthoz való viszony

Szervezeti szinten

Szervezeti kultúra

Szervezeten belüli konfliktusok

Hatalmi viszonyok

slide19

A kirendeltség

materiális javai

Ingatlanok

Ingó javak

Anyagok

Tárgyak

Technikai eszközök

Technikai berendezések

slide20

A kirendeltség

immateriális javai

Információs szféra

Szellemi javak

Pénzügyi eszközök

a kirendelts g szervezete
A kirendeltség szervezete

Kirendeltség

Kirendeltség. vez

Humán Kiem. Főea

TMFEKÖZA

Határrendészeti o

Hatósági H. szerv

OV

KFŐEA

Helyettes, főelőadó (hatósági) és segédelőadók (hatósági), szakértők.

Szolg. CS.

Logisztikai H. szerv

Szolg. CS.

Szolg. CS.

Szolg. CS.

Szolg. CS.

Helyettes, technikai tiszt, segédelőadók (logisztikai), gondnok, takarító.

a szolgálati részlegvezetők, főhatárrendészek, határrendészek, szakbeosztású főhatárrendészek és határrendészek, főútlevélkezelők, útlevélkezelők, járőrvezetők, járőrök.

a c lok teljes l se
A célok teljesülése
 • Az államhatáron jelentkező veszélyeztető hatások elhárítása,
 • Felfedett jogsértések száma, aránya (látencia?),
 • Határforgalom-ellenőrzéssel szemben támasztott követelmények teljesülése,
 • Hatósági jogkör törvényes gyakorlása,
 • Bűnmegelőzés állapota,
 • Készenlét más szolgálati feladatokra,
 • …… más….
slide23

Hatékonyság

 • . Erő-eszköz felhasználás optimális
 • . Mobil (alkalmazásban lévő) tartalékok vannak
 • . Költségtakarékos megoldások jellemzi
 • . Emberek, eszközök képességének felhasználása

. Biztonság,

. Önmegvalósítás

m k d si jellemz k
Működési jellemzők
 • A szervezeti megítélése (elöljáró, lakosság által)
 • A szervezet tagjainak morális állapota,
 • Az emberek kultúrált megjelenése, ápoltsága,
 • A technika karbantartottsága,
 • Az objektumok kultúráltsága,
 • Törvényesség és emberiesség az eljárások során,
 • Az emberek kreativitásának helyzete,
 • Kollektív szellem,
 • Devianciák visszaszorítása… és más…
slide25

Információs

Információs

folyamatok

folyamatok

A vezetési funkciók gyakorlásának folyamata

a kirendeltségen

Helyzetmegítélés,

Helyzetmegítélés,

Döntés-

Döntés-

probléma

probléma

Dőntés

Dőntés

előkészítés

előkészítés

felismerés

felismerés

RENDELKEZÉS,

RENDELKEZÉS,

KOORDINÁCIÓ

KOORDINÁCIÓ

ELLENŐRZÉS

ELLENŐRZÉS

IRÁNYÍTÁS

IRÁNYÍTÁS

SZERVEZÉS

SZERVEZÉS

TERVEZÉS

TERVEZÉS

slide26

Információs

Információs

folyamatok

folyamatok

slide27

Az információs ellentétek

Információs

Információs

folyamatok

folyamatok

slide28

Információs

Információs

folyamatok

folyamatok

A határhelyzet megítélése

Helyzetmegítélés,

Helyzetmegítélés,

Döntés-

Döntés-

probléma

probléma

Dőntés

Dőntés

előkészítés

előkészítés

felismerés

felismerés

RENDELKEZÉS,

RENDELKEZÉS,

KOORDINÁCIÓ

KOORDINÁCIÓ

ELLENŐRZÉS

ELLENŐRZÉS

IRÁNYÍTÁS

IRÁNYÍTÁS

SZERVEZÉS

SZERVEZÉS

TERVEZÉS

TERVEZÉS

slide29

A HATÁRHELYZET MEGÍTÉLÉSÉNEK GYAKORLATA

 • - a munkafolyamatba ágyazva,
 • - folyamatos adatgyűjtés
 • - tipizált redszerek
 • - a vezetési periódusokhoz igazodóan,
 • - szervezetek közötti kapcsolatok
 • - Induktív
 • ha a szervezet vagy a szakterület alacsonyabb szintjén felmerülő problémák vizsgálatát az egész szervezetre vagy a szakterület egészére kiterjesztik.
 • - Deduktív
 • ha a problémák a szervezet magasabb szintjén merültek fel, és megoldásuk igényli a szervezet vagy szakterület teljes mélységében a kialakult helyzet áttekintését.
slide30

Módszerek a kirendeltségen

 • - közvetlen informálódás,(megfigyelés, kommunikáció, , adatgyűjtés, adatok összevetése, személyes ellenőrzés…)
 • - referálásos módszer,( alárendelt vezetők, beosztottak)
 • - vezetői értekezlet,(Kik vegyenek részt?)
 • - írásbeli jelentés kérése,(Lehet ilyet?)
 • adatszolgáltatás módszere,(Statisztika, bürokrácia?)
slide31

Információs

Információs

folyamatok

folyamatok

Helyzetmegítélés,

Helyzetmegítélés,

Döntés-

Döntés-

probléma

probléma

Dőntés

Dőntés

előkészítés

előkészítés

felismerés

felismerés

RENDELKEZÉS,

RENDELKEZÉS,

KOORDINÁCIÓ

KOORDINÁCIÓ

ELLENŐRZÉS

ELLENŐRZÉS

IRÁNYÍTÁS

IRÁNYÍTÁS

SZERVEZÉS

SZERVEZÉS

TERVEZÉS

TERVEZÉS

Döntés előkészítés

slide32

A döntési alternatívák a kirendeltségen

 • (A döntés feltétele, hogy legalább két változat álljon a döntéshozó előtt)
 • Milyen lehetőségek adódnak?
   • adaptáló döntés,
   • (a helyi sajátosságoknak megfelelően…”
   • meghatározott alternatívák közötti döntés,
   • (vagy ezt, vagy azt…)
   • szabad hatáskörű döntés,
     • ( saját hatáskörének megfelelően…)
slide33

Információs

Információs

folyamatok

folyamatok

Helyzetmegítélés,

Helyzetmegítélés,

Döntés-

Döntés-

probléma

probléma

Dőntés

Dőntés

előkészítés

előkészítés

felismerés

felismerés

RENDELKEZÉS,

RENDELKEZÉS,

KOORDINÁCIÓ

KOORDINÁCIÓ

ELLENŐRZÉS

ELLENŐRZÉS

IRÁNYÍTÁS

IRÁNYÍTÁS

SZERVEZÉS

SZERVEZÉS

TERVEZÉS

TERVEZÉS

A döntés

slide34

A döntési helyzetek jellemzői szerint a kirendeltség vezető döntései lehetnek:

  • - bizonyosságra épített döntések,
  • (nincs alternatíva)
  • - kockázattal járó döntések,
  • (bizonytalan kimenetek)
  • - bizonytalanság helyzetében hozott döntésnek
  • (kockázat, rutin szerepe)
slide35

A döntés meghozatalának formáit tekintve a kirendeltségen született döntések:

  • - személyes döntések, (hatáskörrel rendelkező vezetők által)
  • - módszeres döntéséről, (vezetők bevonásával előkészítve)
  • - tudományos döntéséről, ( kiterjedt feladatok esetén)
  • - testületi döntések( érdekképviselet)
  • A formák kiválasztásánál meghatározó a szervezet működési rendje, a megoldásra váró probléma hordereje, a rendelkezésre álló idő, a vezető felkészültsége, személyisége, motiváltsága, valamint a vezetőtársaihoz és a szervezethez fűződő szociális viszonya.
slide36

A döntések kiterjedtségük alapján feloszthatóak:

  • - normatív döntésekre, (lesznek helyi szabályzók?)
  • - konkrét és egyedi döntések, (hogyan dokumentáljuk)
slide37

Információs

Információs

folyamatok

folyamatok

Helyzetmegítélés,

Helyzetmegítélés,

Döntés-

Döntés-

probléma

probléma

Dőntés

Dőntés

előkészítés

előkészítés

felismerés

felismerés

RENDELKEZÉS,

RENDELKEZÉS,

KOORDINÁCIÓ

KOORDINÁCIÓ

ELLENŐRZÉS

ELLENŐRZÉS

IRÁNYÍTÁS

IRÁNYÍTÁS

SZERVEZÉS

SZERVEZÉS

TERVEZÉS

TERVEZÉS

A koordinálás (együttműködés)

slide38

A koordinálás feladata

  • - az erőforrások tervben nem szabályozott összhangjának megteremtése, amely a szervezetszerű, az együttműködő és bevonható erőkre is kiterjed;
  • - a folyamatosan változó körülmények és feltételek miatt az erőforrások új összhangjának megteremtése.
slide39

A koordinálás iránya:

 • a szervezeten belüli viszonyokra (alárendelt szervezetekre, beosztottakra, más erőforrásokra),
   • Milyen mélységig, hogyan történik a technikai eszközök alkalmazásának koordinációja?
 • a szervezet és külső, (együttműködő és bevonható partnerei) kapcsolatai közötti viszonyokra terjedhet ki.
 • - Ki-kivel? A kirendeltség vezető kivel?
slide40

A koordinációs formák:

- írásos koordináció, (mit foglaljunk írásba?)

- koordinációs értekezlet, (milyen gyakran?)

- vezetői koordináció,

- együttműködési értekezlet vagy tárgyalás

- bizottsági ülések

slide41

Információs

Információs

folyamatok

folyamatok

Helyzetmegítélés,

Helyzetmegítélés,

Döntés-

Döntés-

probléma

probléma

Dőntés

Dőntés

előkészítés

előkészítés

felismerés

felismerés

RENDELKEZÉS,

RENDELKEZÉS,

KOORDINÁCIÓ

KOORDINÁCIÓ

ELLENŐRZÉS

ELLENŐRZÉS

IRÁNYÍTÁS

IRÁNYÍTÁS

SZERVEZÉS

SZERVEZÉS

TERVEZÉS

TERVEZÉS

slide42

A rendelkezések kiadása, tervezés

A rendelkezések az irányítás, a vezetés és a belső igazgatás jogszabálynak nem minősülő eszközei, amelyek kötelező feladatokat vagy végrehajtási szabályokat, hatáskörbe utalt személyzeti, szervezeti és egyéb döntéseket tartalmaznak az alárendeltek számára.

-A szóbeli rendelkezések

-Írásbeli rendelkezések

- A parancs (személyzeti ügyek írásban?)

- Az intézkedés (írásban?)

- A szabályzat (lesz kirendeltség szabályzat?)

- Az ügyrend (mikor készítjük el?)

- A munkaköri leírás (mindenkinek?)

slide43

A tervezés a kirendeltségen

Tartalmuk alapján a vezetési folyamatok szerinti bontásban beszélhetünk pénzügyi, mozgósítási, harckészültségi, határvédelmi, személyzeti (Mi legyen?)

 • Területi felosztásban lesznek-e alárendelt tervek?)

Célszerűségi alapon:

a stratégiai tervek, taktikai tervek, (Meddig látunk?)

Időtényezők alapján hosszú, közép és rövidtávú tervek készülhetnek

Rendeltetésük szerint:

alaptervekről, munkatervekről,

slide44

Információs

Információs

folyamatok

folyamatok

Helyzetmegítélés,

Helyzetmegítélés,

Döntés-

Döntés-

probléma

probléma

Dőntés

Dőntés

előkészítés

előkészítés

felismerés

felismerés

RENDELKEZÉS,

RENDELKEZÉS,

KOORDINÁCIÓ

KOORDINÁCIÓ

ELLENŐRZÉS

ELLENŐRZÉS

IRÁNYÍTÁS

IRÁNYÍTÁS

SZERVEZÉS

SZERVEZÉS

TERVEZÉS

TERVEZÉS

slide45

A szervezés

A szervezés olyan tevékenység, amely meghatározott cél érdekében az egyes munkafolyamatok és azok ellátására hivatott szervezetek létrehozására, fejlesztésére, működési rendjének kialakítására, az alkalmazott módszerek és eszközök összehangolására irányul.

Három tevékenységet foglal magába:

a folyamatok megszervezését, (kaptuk)

a szervezetek létrehozását, (létrehozták)

a munkaszervezést (saját hatáskör)

slide46

A folyamatszervezés

Fő folyamat

Alárendelt

1

Alárendelt

2

Rész

1.1.

slide47

- a feladatkört a szervezeti folyamatokra kell állítani és összehangolni;

 • - a szervezet illeszkedjen a környezethez, különösen azokhoz a szervezetekhez hasonlítson, amelyekkel gyakran együttműködik;
 • - legyen részletesen tagolt, de ne legyen bonyolult, sok alá- fölé rendeltségi kapcsolattal. Inkább a mellérendeltségi kapcsolatok legyenek a jellemzőek;
 • - a struktúra olyan legyen, hogy megadja az egyének szabadságát, de igazodjon felelőségükhöz és képességeikhez;
 • - a szervezeti és az egyéni célok kerüljenek összhangba;
 • - egyértelmű legyen a munkamegosztás;
 • - legyen rugalmasanátalakítható, rendelkezzen önfejlesztő képességgel.
slide48

Kiépítés menete

 • - tisztázni kell azokat a célokat, amelyeket a szervezetnek el kell érnie;
 • - meg kell határozni azokat a folyamatokat, amelyek a szervezet munkáját jelentik, és amelyekhez kapcsolódnak;
 • - ismerni kell azt a környezetet, ahol a szervezet működni fog, illetve azokat a szervezeteket, amelyekkel a szervezet kapcsolatba kerülhet;
 • - tisztázni kell a szervezet tagjainak aspirációit, vagyis fel kell deríteni azokat az érdekeket, amelyek a szervezet tagjait, vagy leendő tagjait motiválhatják a szervezetben végzett munka során.
slide49

A gyakorlati kiépítés tennivalói:

  • - a vezetési rendszer pontos meghatározása
  • - a döntési rendszer kialakítása
  • - információs rendszer kialakítása;
  • - a formális szervezeti struktúra meghatározása (lásd: előzőek);
  • - személyi kérdések eldöntése
  • - a szervezet kommunikációs rendszerének kialakítása
  • - az ösztönzési rendszer kialakítása, amely a szervezet teljes állományára vonatkozik és a munkateljesítményhez igazodik;
  • - az ellenőrzési rendszer kialakítása, amely ebben az esetben a szervezet elé állított célok helytállóságára, a szervezeti folyamatok valódiságára és a szervezet tagjainak teljesítményére vonatkozik, beleértve az egyéni aspirációk teljesülését is.
slide50

A munkaszervezés

 • - előfordulhatnak olyan feladatok, amelyek szükségessé teszik a korábbi munkarend átprogramozását, más személyek kijelölését vagy új eszközök felhasználását speciális szakértelmük, képességeik alapján;
 • - a munkarend összhangját megbonthatják váratlan megbetegedések, szociális problémák, a berendezésekben támadt üzemzavarok, a környezetben előforduló rendellenességek;
 • - a felsőbb irányítószerv által meghatározott feladatok prioritást élveznek,
 • - a szervezeti funkciók olyan eseményt produkálnak, amelyek a szervezeti kapacitások maximális igénybevételét igénylik
 • - a szervezet képviseletével járó kötelezettségek gyakran szükségessé tehetik a korábban megszervezett munka átszervezését,
slide51

Információs

Információs

folyamatok

folyamatok

Helyzetmegítélés,

Helyzetmegítélés,

Döntés-

Döntés-

probléma

probléma

Dőntés

Dőntés

előkészítés

előkészítés

felismerés

felismerés

RENDELKEZÉS,

RENDELKEZÉS,

KOORDINÁCIÓ

KOORDINÁCIÓ

ELLENŐRZÉS

ELLENŐRZÉS

IRÁNYÍTÁS

IRÁNYÍTÁS

SZERVEZÉS

SZERVEZÉS

TERVEZÉS

TERVEZÉS

slide52

Az irányítás

Nyílt hatású irányítási lánc

Vezérlés elvén alapuló irányítás

slide53

A szabályozások:

Zárt hatásláncú a szabályozás

A zavaró hatások kiküszöbölése (izolálás)

slide54

Információs

Információs

folyamatok

folyamatok

Helyzetmegítélés,

Helyzetmegítélés,

Döntés-

Döntés-

probléma

probléma

Dőntés

Dőntés

előkészítés

előkészítés

felismerés

felismerés

RENDELKEZÉS,

RENDELKEZÉS,

KOORDINÁCIÓ

KOORDINÁCIÓ

ELLENŐRZÉS

ELLENŐRZÉS

IRÁNYÍTÁS

IRÁNYÍTÁS

SZERVEZÉS

SZERVEZÉS

TERVEZÉS

TERVEZÉS

slide55

Az ellenőrzés megállapítja:

 • - a célkitűzések, feladatok meghatározásának helyességét;
 • - végrehajtásban elért eredményeket, vagyis a célkitűzések elérésének fokát;
 • - kimutatja az eltérések eredőjét, amelyeket szubjektív vagy objektív eredetű okokra vezet vissza;
 • - minősíti a kialakult állapotokat, amelynek során megerősítéssel, segítéssel, tanácsokkal lendíti át a végrehajtást a felmerült nehézségeken.
slide56

Az ellenőrzés célja:

 • a.) Az irányító szerv szempontjából:
  • - a kitűzött célok és feladatok helyességének megállapítása;
  • - a végrehajtásban résztvevők számára szükséges feltételek meglétének számbavétele;
  • - a célok és feladatok érthetőségének, a végrehajtók motiváltságának megismerése;
  • - a részfolyamatok vezetettségének, összhangjának megállapítása, a saját vezetői szervezet munkájáról történő tapasztalatszerzés;
  • - a szabályozottság minősítése, új szabályzás szükségességének megállapítása, az elavultak hatálytalanítása;
  • - prognózisok beválásának, a döntés előtt alkalmazott hipotézisek igazolása;
  • - más vezetési folyamatokra is kiterjeszthető, vagy más vezető szerv számára átadható tapasztalatok szerzése;
  • - az ismert elvek gyakorlat által történő bizonyítása, illetve a gyakorlati tapasztalatból levonható elvi következtetések megalkotása.
slide57

A SZOLGÁLAT ÉVES MEGSZERVEZÉSE

Az éves tevékenység megszervezése a határőrség vezető szervei olyan tipizált munkafolyamatának tekinthető, amely biztosítja a szolgálati tapasztalatok összefüggő feldolgozását, a szervezetre ható külső hatások előrejelzését, a tevékenység főbb irányaira vonatkozó döntések meghozatalát, a végrehajtás megszervezését és a szükséges feltételek kialakítását egy éves időtartamra.