Si osi omaga o le tusi
Download
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


  • 64 Views
  • Uploaded on

Si’osi’omaga o le Tusi Na tusia e Tanielu lenei tusi a o faaaunuua o ia i le malo faapauau o Papelonia , i le taimi o le tafeaga a le nuu o Le Atua.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kessie-best


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Si osi omaga o le tusi

Si’osi’omaga o le Tusi

Na tusia e Tanielulenei tusi a o faaaunuua o iai le malofaapauau o Papelonia, i le taimi o le tafeaga a le nuu o Le Atua.

Na faanaunau le perofeta o Tanieluiatatoumalamalama, e le gatainapulea e Le Atua meauma, a e Ana Ia foi ma le manumalo, faatasiai ma ilatouuma e usita’iiLonafinagalo. Na oo lava inataliaina e tupufaapaupau o Papelonia lea tulagafaamaoni.

A o e faitauinalenei tusi, manatunatuiauala o loo ta’ita’iinaai e Le Atua louolaga, atoafoi ma auala e tefaatoilaloinaai ‘au o le pogisa, pe a e filifili e temulimulii le finagalo o Le Alii. (NIV, 1978).


Si osi omaga o le tusi

Si’osi’omaga o le Tusi

2Peteru 1:19-21

“O loo iateitatoufoi le upu o le valoaga, e sililonamausali. E leleionaoutounaunauiai e pei o se lamepa e mumui le meapogisa, seiatafamaiata, seiaalua’efoi le FetuAoi o outouloto.

“Ia muaiiloaleneimea, ualeai se valoaga o i le Tusi o faamatalafuaina.

“Aua e le o le loto o tagatanatuumaiaivaloagaanamua, a o tagatapaia o Le Atua natalatalainamai, inauaosofiamai e le AgagaPaia,”


Si osi omaga o le tusi

TANIELU 10

O le tolu o tausaga o Kuresa le tupu o Peresia, safaaalimaiai le tasimeaiaTanielu, o le uaigoaiaPeletisara. E moni le upu, a e tele taua. Na iailoafoi le mea, ma nailoa le faaaliga.

2 O onapoia, o a’u o Tanielu, saoufaanoanoaaiivaiasosaatoatoa e tolu.

3 E leai se mealeleinaa’uaiai, e leaifoi se aano o manu, po o se uainanaooilo’ugutu. Na ou le uuai lava, uaooinamavaeatuvaiasosa e tolu.


Si osi omaga o le tusi

TANIELU 10

4 O le aso e luafulu ma le fa o le masinamuamua, saa’uiaii le auvai o le vaitafe tele o Hitekelu lea.

5Onaa’utepaa’e lea ma ouvaai, faautafoi, o le tasitagatauaofui le ielino, ma uafusilonasulugatitii le aurolelei o Upasa.


Si osi omaga o le tusi

TANIELU 10

6 O lonatinofoi, uapei o le tasesa lea, ma onafofogauatinomaipei o le uila, ma onamatauapei o lamepamumuia. O ona lima foi ma onavae, uapei o apamemeauafaapupulina. O le siufofoga o lanafetalaiga, uapei o le taalili o le vao o tagata e toatele.

7 A uana o a’u lava o Tanielunailoa le faaaliga. Aua o tagatasamatouiai, na le iloa e ilatou le faaaliga, a uaootiailatoui le tetemu tele lava. Na latousosolafoiualalafiaiilatou.


Si osi omaga o le tusi

TANIELU 10

8Uatuuatoatasi lava na o a’u. onaa’uiloa lea o lenamea tele nafaaalimai. onaleai lea o se toe malosiiatea’u,uamavaelo’umatagofie, uaoupulavale, ualeai lava se malosiua toe iatea’u.

9 A uaoulagona le siufofoga o lanaafioga. Uaoulagona le siufofoga o lanaafioga, onaoumoegaseai lea o a’uuafao, uafao lava i le eleele.


Si osi omaga o le tusi

TANIELU 10

10 Faautafoi, uapa’imaiiatea’u le lima, ma faatootuliiatea’uio’utulivae, ma o’ualofilima.

11 Onaiafaapeamai lea iatea’u, “Tanielu e, o le tagatauaalofateleina, ia e mafaufauiupuoutefaiatuaiiateoe, ma ia e tuiluga. Auauaauinamai nei a’uiateoe.” Uaumaonafetalaimaiiatea’u o nei upu, onaoutuai lea, uaougatete.


Si osi omaga o le tusi

TANIELU 10

12 Onafaapeamaiai lea o iaiatea’u, “Tanielu e, ‘aua e tefefe. Auatalu le uluai aso na e sauniailouloto e mafaufau ma faatigainaoe e oeiluma o lou Atua, safaafofogaina au upu, uaa’usaufoiona o au upu.

13 “A o le alii o le maloPeresia, naiateteemaiiatea’uipo e luafulu ma le tasi. Faautafoi, o Mekaeli, o le AliiSili o Ia, na Ia maliumai e fesoasoanimaiiatea’u, onanatuuafoia’ui le meafaatasi ma tupu o Peresia.


Si osi omaga o le tusi

TANIELU 10

14 “O lenei, uaa’usau e faailoaatuiateoemea e tutupuilounuuionapoamuli, aua e tuaionapo o le faaaliga.”

15 Uaiafetalaimainaupuiatea’u, onaoufaasaga lea o o’umatai le eleeele, uaou le magagana.


Si osi omaga o le tusi

TANIELU 10

16 Faautafoi, o le tasi e pei se tagatauapa’imaiio’ulaugutu.Onaoutautalaatu lea, uafaapeaatui le uatumaiio’uluma, “Le alii e, uaa’upuapuagatiaona o le faaaliga. Ualeai se malosiua toe iatea’u.

17 “Uamafaifaapefeai le auauna o lo’ualiionatautala ma lo’ualii? Aua o a’u, ualeai lava so’umalosi, ualeaifoi se manavaua toe iatea’u.”


Si osi omaga o le tusi

TANIELU 10

18 Ona toe pa’imai lea o le uatinomaipei se tagata , uaiafaamalosimaiiatea’u.

19 Uafaapeamai o ia, “O oe le tagatauaalofateleina, ‘aua e tefefe, ia e manuia,ia e faamalosi, ia e faamalosilava.” Uamavaemailanafetalaigaiatea’u, onaoumalosiai lea, ma a’ufaapeaatu, “Ina fetalaimaiialo’ualii, auaua e faamalosimaiiatea’u.”


Si osi omaga o le tusi

TANIELU 10

20 Onafaapeamaiai lea o ia, “Ua e iloaea le meauaousauaiiateoe?” O lenei, o le a a’utoe foi e tau ma le alii o Peresia. Faautafoi, a a’ualuatu, onasauai lea o le alii o Iavana.

21 “A e peitai, outefaaaliatuiateoe le meauatusiai le Tusi, e faamaoni. Ualeaifoi se tasi e fesoasoanimaiiatea’uinamea, uana o Mekalei lo outou Atua”


Matu toga

Matu? Toga?

A e peitai, outefaaaliatuiateoe le meauatusiai le Tusi e faamaoni. Ualeaifoi se tasi e fesoasoanimaiiatea’uinamea, uana o MEKAELI lo outouAlii” (Tanielu 10:21).