اَلتَّوَازُنُ
Download
1 / 24

اَلتَّوَازُنُ - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

اَلتَّوَازُنُ. Sikap terhadap Dua Hal. Tawazun ( keseimbangan ) sangat penting dalam kehidupan  tidak tawazun akan fatal akibatnya

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' اَلتَّوَازُنُ' - kesia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Sikap terhadap dua hal
SikapterhadapDua Hal

 • Tawazun (keseimbangan) sangatpentingdalamkehidupan tidaktawazunakan fatal akibatnya

 • Biasanyatawazunberkaitandenganmensikapiduaataubeberapaamal yang mestidilakukan agar sikapnyatepat (adil): memberikanhakkepada yang berhak


Tawazun di alam semesta
TawazundiAlamSemesta

 • Allah SWT menciptakanlangitdansemuaisinyadengantawazun

 • 55:7-9 ada 3 sikap:

  • Tawazun: وَوَضَعَ الْمِيزَانَ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ

  • Janganberlebihan: أَلا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ

  • Janganmengurangi: وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

 • Adaperintahdanlarangan agar tetapmenjagakeseimbangan (tawazun)

 • Bagaimanasikaptawazundalamdirimanusia?


Fitrah manusia
FitrahManusia

 • Allah SWT menciptakanmanusiadenganmembawafitrah (30:30 ) yang suci (ISLAM, TAUHID 7:172)

  كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

  Setiapbayidilahirkanatasdasarfitrah, makakeduaorangtuanyalah yang menjadikannyaYahudi, Nasrani, atauMajusi

  (HR MuttafaqAlaih)


Hanif
HANIF

 • Adanyafitrahinilah yang membuatmanusiamemilikikecenderungankepadakebaikanatau yang disebut HANIF

 • Makakecenderunganbaik (hanif) mestidipertahankan 30:30 perintahuntukperhatianterhadap DIEN YANG LURUS, yang akanmembawafitrahtetappadajalan yang lurus

 • Ingat! Bahanbaku yang telahdiberikan Allah itubaik, tapijikatidakdipeliharaakanrusak


Memelihara fitrah
MemeliharaFitrah

 • Agar fitrah yang hanifiniterpeliharadenganbaik, perlubersikap TAWAZUN terhadap 3 potensimanusia: jasad, akal, danruh

 • Manusiamenurut Islam terdiridari 3 unsur:

 • JASAD (physical being)

 • AKAL (intellectual being)

 • RUH (spiritual being)  Barat seringmelupakan yang ini


Makanan yang seimbang
Makanan yang Seimbang

 • Bagaimanasikaptawazunterhadapketigapotensiitu?

 • Memberimakanan(اَلْغِذَاءُ)ketiganyasecaratawazun

 • Seimbangatauadil: sesuaikeperluannya, bukanmestisama


Makanan jasad
اَلْغِذَاءُ اَلْجَسَدِيُّ (MakananJasad)

 • Makananjasad, yamakanan yang biasakitamakan: nasi, tahu, tempe, daging, sayur, susu, madu, air, dll

 • Kurangmakanan lemah, sakit, bahkanbisamati (kelaparan)

 • Allah SWT telahmenyediakanmakananuntukmanusiadenganduapatokan:

 • Halaldanbaik 2:168, 5:88, 8:69, 16:114

 • Tidakberlebihan 6:141, 7:31


Cenderung berlebihan
CenderungBerlebihan

 • Allah SWT hanyamelaranguntuktidakberlebihan, tapitidakadalaranganjangankekurangan

 • Karenakecenderunganmanusiadalammasalahiniadalahberlebihan, tidakada yang maukekurangan

 • Bahkantubuhmanusiaternyatadidisainoleh Allah, mampumenampunglemakhampirtanpabatas adamanusia yang berbobot 600 kg

 • Berlebihandisinijugaberartimemakanmakanan yang haramatautidakmembayarzakatnya (68:17-33) ataumengharamkanmakanan yang halal (66:1)


Bekerja
Bekerja

 • Agar mendapatkanmakanan mestibekerja: pekerjaan yang baik, bukanmencuri, menipu, dll

 • Makananhalaltapididapatdenganuang yang haramakanmasukkedalamtubuhsehinggatubuhadaunsurharamnya


Makanan akal
اَلْغِذَاءُ اَلْعَقْلِيُّ (Makanan Akal)

 • Makananakaladalah ILMU

 • Kurangilmu akalnyalemah, “kurus” (bodoh)

 • Sepertimakananjasad, ilmu pun mesti yang baiksehinggabermanfaat

 • Ilmu yang buruk: ilmusihir, ilmumencuri, dll


Ayat ayat yang pertama turun ilmu
Ayat-ayat yang PertamaTurun: ILMU

 • Adatigasurat yang pertamaturun

 • Al-’Alaq: 1-5  perintahmembaca (iqra’)

 • Al-Qalam ayat 1 Demi PENA danapa yang DITULIS

 • Al-Muzammil:1-19  perintahmembaca al-Qur’an denganperlahan (tartil)

 • Padamasakejayaan Islam, ilmupengetahuanberkembangdenganpesat


Hikmah
HIKMAH

 • Jikailmuituberkembangdenganbaik, makaakanmunculhikmah (sikapbijak)

 • 2:269 hikmah = kebaikan yang banyak

  • Hikmahadalahmemahami al-Qur’an

  • Hikmahadalahkesesuaianucapandanperbuatan (الإصابة في القول والفعل)

  • Hikmahadalahmengenal agama, memahaminya, danmengikutinya

  • Hikmahadalahpemahaman

  • Hikmahadalah rasa takut (al-khasyyah) kepada Allah, karenapangkalsegalasesuatuadalahtakutkepada Allah


Makanan ruh
اَلْغِذَاءُ اَلرُّوْحِيُّ (MakananRuh)

 • Makananruhadalahdzikrullah (ingatkepada Allah)

 • Inilahmakanan yang kurangmendapatkanperhatianmanusiapadaumumnya

 • “Lapar”-nyatidakterasa, padahalfenomenanyasudahmuncul: gelisah, tidakdapattidur

 • Padahalruhitu PENGENDALI dirikita


Tidak terkontrol
TidakTerkontrol

 • Akibatkelemahanruh, makakehidupanseseorangtidakakanterkontrol

  • Halaldanharamtidakdipedulikan

  • Orang lain susah pun tidakdipedulikan

  • Masyarakathancur, negarahancur, bahkanduniahancur pun tidakpeduli

  • Iaakanmementingkandirinyasendiri


Arahan allah
Arahan Allah

وَابْتَغِ فِيمَا آَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآَخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

Akhiratmesti DIKEJAR

Duniajangandilupakan

Mencaririzki yang halal

Beramaldiduniauntukakhirat

Lebihdiperhatikan

Ayatinitentang QARUN


Dzikrullah
Dzikrullah

 • 33:41 dzikir yang banyak (cirimu’min)

 • 4:142 dzikir yang sangatsedikit (cirimunafik)

 • “Akuterserahkepadapersangkaanhamba-Ku terhadap Ku, jikaiamenginat-Ku (baca: berdzikir) dalamdiri-Nya, akuakanmenyebutnyadalamdiri-Ku. Jikaiamengingat-Ku didalamsebuahjamaah, akuakanmenyebutnyadidalamjamaah yang lebihbaikdarimereka.” (HaditsQudsi, Muttafaqun ‘Alaihidarihadits Abu Hurairah)


Orang yang arif
Orang yang Arif

 • Dzikirdisinibukanlahsebatasdzikirucapan, tetapi

  • taubatitumerupakandzikir

  • tafakkuritudzikir

  • menuntutilmuitudzikir

  • mencarirezeki-jikaniatnyabaik-jigatermasukdzikir

  • dansegalasesuatu yang disanaadaupayataqarrubkepada Allah danandaselaluwaspadaakanpengawasan-Nyakepadaanda, makaituadalahdzikir.

 • Olehkarenaituorang yang arifadalahorang yang bisaberdikirdisetiapwaktudankesempatan


Adab berdzikir
AdabBerdzikir

 • Khusyu’, menghadirkanhatidanpikiranakanmakna-maknalafal yang terucap, berusahaterwarnaiolehnya, sertaberusahamenetapimaksuddantujuannya.

 • Merendahkansuarasebisamungkin, dengankonsentrasi yang penuhdaniradah yang sempurna, sehinggatidakmengganggu yang lain (Al-A’raf: 205)

 • Sesuaidenganjamaah (iramadansuaranya), jikakebetulandzikirnyaitubersamajamaah. Usahakan agar tidakmendahului, terlambat, ataumengunggulibacaanmereka

 • Bersihpakaiandantempat, memperhatikantepat-tempat yang terhormatdanwaktu-waktu yang sesuai

 • Mengakhiridenganpenuhkhusu’ danadab, menjauhikesalahandan main-main, yang halitubisamenghilangkanfaedahdanpengaruhdzikir.


Macam macam dzikir
Macam-macamDzikir

 • Al-Wazhifah

 • Wirid Qur’an

 • Doa-doasiangdanmalam

 • Doa-doa yang ma’tsurdalamberbagaikesempatan

 • WiridIkhwan: wiriddoadanwiridrabithah


Efek kekurangan makanan
EfekKekuranganMakanan

 • Terhadapjasad: laparataumati efekpribadi

 • Terhadapakal: bodoh

 • Terhadapruh: matihati

 • Secararincisudahdiuraikandalammadah “NAFSUL INSAN”

Efekjama’i


Ni mat lahir dan batin
Ni’matLahirdanBatin

 • Jikajasad, akal, danruhterpenuhikeperluannyadengantawazun, makaitulahni’mat yang sejati: lahirdanbatin (31:20)

 • Kehidupannyaakanstabil, tidakmudahtergoncang


اَلتَّوَازُنُ

اَلْجَسَدُ اَلْغِذَاءُ اَلْجَسَدِيُّ اَلطَّعَامُاَلْعَقْلُ اَلْغِذَاءُ اَلْعَقْلِيُّ اَلْعِلْمُاَلرُّوْحُ اَلْغِذَاءُ اَلرُّوْحِيُّ ذِكْرُ اللهِ

ظَاهِرَةٌبَاطِنَةٌ

اَلْنِّعْمَةُ

اَلْفِطْرَةُ اَلْحَنِيْفُ اَلتَّوَازُنُad