pozarz dowe organizacje praw cz owieka n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pozarządowe organizacje praw człowieka PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pozarządowe organizacje praw człowieka

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Pozarządowe organizacje praw człowieka - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

Pozarządowe organizacje praw człowieka. Monika Maciejewska. I. Prawa człowieka. Prawa człowieka - zespół praw i wolności, które przysługują każdemu człowiekowi bez względu na rasę, płeć, język, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie narodowe i społeczne, majątek itp. Prawa człowieka są:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Pozarządowe organizacje praw człowieka


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
i prawa cz owieka

I. Prawa człowieka

Prawa człowieka - zespół praw i wolności, które przysługują każdemu człowiekowi bez względu na rasę, płeć, język, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie narodowe i społeczne, majątek itp.

prawa cz owieka s
Prawa człowieka są:
 • powszechne – dotyczą każdego człowieka bez względu na wiek, płeć, stan majątkowy;
 • podstawowe – nie trzeba ich uzasadniać powołując się na inne prawa;
 • przyrodzone – każdy człowiek rodzi się obdarzony tymi prawami;
 • niezbywalne – człowiek nie może z nich zrezygnować;
 • nienaruszalne - nie można człowieka pozbawić jego praw.
p rawa obywatelskie i polityczne czyli prawa pierwszej generacji to min
Prawa obywatelskie i polityczne, czyli prawa pierwszej generacji, to min.:
 • prawo do życia;
 • prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego;
 • prawo do rzetelnego procesu sądowego;
 • prawo do prywatności;
 • prawo do swobodnego przemieszczania się;
 • wolność wyznania;
 • wolność od tortur.
p rawa gospodarcze spo eczne i kulturalne prawa drugiej generacji
Prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne - prawa drugiej generacji
 • prawo do pracy;
 • prawo do życia na godnym poziomie ;
 • prawo do opieki medycznej;
 • prawo do edukacji;
 • prawo do udziału w życiu kulturalnym.
prawa trzeciej generacji
Prawa trzeciej generacji

Rozwój cywilizacyjny spowodował powstanie praw trzeciej generacji, tzw. solidarnościowych. Są to: prawo do pokoju, prawo do rozwoju, prawo do zachowania środowiska naturalnego, prawo do komunikowania się, prawo do wspólnego dziedzictwa ludzkości oraz prawo do pomocy humanitarnej.

organy pa stwa czuwaj ce nad przestrzeganiem praw cz owieka
Organy państwa czuwające nad przestrzeganiem praw człowieka
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Trybunał Konstytucyjny
 • Naczelny Sąd Administracyjny
 • Sądy powszechne
 • Sąd Administracyjny
organizacje pozarz dowe i mi dzynarodowe
Organizacje pozarządowe i międzynarodowe
 • Amnesty International;
 • Komitet Helsiński i Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
 • Polska Akcja Humanitarna.
 • Polski Czerwony Krzyż
 • Fundacja SOS
 • Caritas Polska
amnesty international
Amnesty International
 • podejmowanie działalności propagującej prawa człowieka
 • prowadzenie i wspieranie działań mających na celu pomoc dla więźniów
 • prowadzenie kampanii uświadamiającej łamanie praw człowieka
 • prowadzenie akcji edukacyjne
 • przeciwstawianie się karze śmierci
 • walka o prawa człowieka do sprawiedliwego sądu
komitet helsi ski w polsce i helsi ska fundacja praw cz owieka
Komitet Helsiński w Polsce i Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • Komitet Helsiński prowadzi szeroką działalność oświatową związaną z upowszechnieniem idei wolności i prawa. Sporządza też tzw. raporty dotyczące przestrzegania praw człowieka w Polsce, wydaje biuletyn Prawa Człowieka, od 1988 jest członkem Międzynarodowej Helsińskiej Federacji Praw Człowieka z siedzibą w Wiedniu, współpracuje z rzecznikiem praw obywatelskich i Senacką Komisją Praw Człowieka
polska akcja humanitarna
Polska Akcja Humanitarna
 • Centrum Pomocy Uchodźcom działa od 1993 roku (ówcześnie jako Equi Libre) i jest organizacją udzielającą pomocy ludziom zmuszonym z przyczyn politycznych, religijnych i ekonomicznych do ucieczki z własnego kraju. Ci uchodźcy, którzy zostają na terytorium Polski otrzymują opiekę od organizacji. Wśród osób będących pod opieką są Bośniacy, Czeczeńcy, Rumuni, Białorusini i inni.Polska Akcja Humanitarna pomaga tym, którzy otrzymali status uchodźcy lub o niego się starają. Podejmowana pomoc ma postać poradnictwa prawnego oraz zapewnienia podstawowych środków do życia. Na terenie naszego kraju istnieją ośrodki specjalnie zorganizowane dla uchodźców
polski czerwony krzy
Polski Czerwony Krzyż
 • szkolenie drużyn sanitarnych
 • organizowanie honorowego krwiodawstwa
 • organizowanie kursów ratowniczych
 • szerzenie idei humanitaryzmu we współczesnym świecie
 • poszukiwanie osób zaginionych podczas wojny w ramach Biura Informacji i Poszukiwań
 • poszukiwanie osób represjonowanych przez system stalinowski
 • zapobieganie chorobom zakaźnym i cywilizacyjnym
 • uczestnictwo w międzynarodowych akcjach pomocy humanitarnej
 • udzielanie pomocy uchodźcom z różnych krajów.
fundacja sos
Fundacja SOS
 • Organizacja zajmuje się pomocą w ochronie życia poczętego i udzielaniem wsparcia dla matek samotnie wychowujących dzieci. Została założona w 1989 roku przez księdza Ryszarda Halwe. Formy pracy Fundacji są bardzo różnorodne np. zakładanie domów dla samotnych matek, edukacja, promocja życia, szkolenia przeznaczone dla młodzieży i studentów. Fundacja zajmuje się również opieką nad osobami zagrożonymi ubóstwem oraz wspieraniem szkół i ośrodków zdrowia w rejonach najbiedniejszych.
caritas polska
Caritas Polska
 • Caritas jest organizacją charytatywną Kościoła rzymskokatolickiego organizuje działania niosące pomoc osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, ubogim. Caritas udziela pomocy ofiarom wojen i kataklizmów na terenie Polski i poza jej granicami.
ii prawa dziecka

II. Prawa dziecka

„Mniej mówmy o obowiązkach dzieci, a więcej o ich prawach”

- Jan Jakub Rousseau,

„Emil, czyli o wychowaniu”

wybrane prawa i wolno ci dziecka
Wybrane prawa i wolności dziecka:
 • prawo do swobodnej wypowiedzi poglądów i ich poszanowania stosownie do wieku dziecka;
 • wolność od przemocy psychicznej lub fizycznej, wyzysku, nadużyć seksualnych, wszelkiego okrucieństwa;
 • prawo do odpowiedniego standardu życia;
 • prawo do wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy;
 • prawo do nauki, nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa i bezpłatna;
 • prawo do znajomości swoich praw.
iii prawa ucznia

III. Prawa ucznia

czyli uczeń też człowiek…

wybrane prawa ucznia
Wybrane prawa ucznia:

Uczeń ma prawo do:

 • swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły;
 • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
 • pomocy w przypadku trudności w nauce;
 • korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych.