doktorandsk t dium na pr rodovedeckej fakulte uk n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Doktorandské štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Doktorandské štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Doktorandské štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Doktorandské štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK' - kert


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
doktorandsk t dium na pr rodovedeckej fakulte uk

Doktorandské štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK

Doktorandské študijné programy ako študijné programy tretieho stupňa poskytované PriF UK sa zameriavajú na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy. Absolventi doktorandských študijných programov získavajú VŠ vzdelanie tretieho stupňa a udeľuje sa im akademický titul „doktor“ (philosophiae doctor“), v skratke „PhD“.

legislat vne prostredie
Legislatívne prostredie
 • Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vnútorný predpis UK č. 2/2008 - Smernica rektoraUK v Bratislave „Organizácia doktorandského štúdia na UK v Bratislave“ spolu s Vnútorným predpisom č. 16/2008 (Dodatok č. 1 k Vnútornému predpisu č. 2/2008)
 • Vnútorný predpis UK č. 14/2008 „Študijný poriadok UK v Bratislave“
slide3

Ďalšie,

najmä vnútorné predpisy a formuláre PriF UK: www.fns.uniba.sk,

link „Doktorandské štúdium“

kreditov syst m t dia
Kreditový systém štúdia

Princípy „Európskeho systému prenosu a akumulácie kreditov“ (ECTS)

 • K podaniu žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce musí v oboch formách štúdia doktorand naakumulovať:
kreditov syst m t dia1
Kreditový systém štúdia
 • Tabuľka číselných hodnôt kreditov – www.fns.uniba.sk,doktorandské štúdium, formuláre
 • Minimálna predpísaná štruktúra získaných kreditov: doktorand musí v priebehu štúdia získať minimálne 40 kreditov za študijno-pedagogickú časť a minimálne 40 kreditov za tvorivú činnosť v oblasti vedy.
n vrh minim lnych po iadaviek ok na publika n aktivity kon iacich doktorandov
Návrh minimálnych požiadaviek OK na publikačné aktivity končiacich doktorandov
 • autorstvo (spoluautorstvo) najmenej dvoch vedeckých publikácií, z ktorých aspoň jedna musí byť publikovaná (resp. prijatá do tlače) vo vedeckom časopise

alebo

 • autorstvo (spoluautorstvo) najmenej jednej vedeckej publikácie, publikovanej (resp. prijatej do tlače) v časopise evidovanom v CC
dizerta n sk ka
Dizertačná skúška
 • Podmienkou riadneho ukončenia štúdia je okrem získania predpísaného počtu kreditov aj vykonanie dizertačnej skúšky,
 • denní doktorandi sa na skúšku prihlasujú najneskôr do 18 mesiacov odo dňa zápisu,
 • externí doktorandi sa na skúšku prihlasujú najneskôr do 3 rokov odo dňa zápisu,
 • spolu s prihláškou sa podáva i písomná práca k dizertačnej skúške,
 • podmienkou podania prihlášky na dizertačnú skúšku je získanie 60 kreditov.
doklady o t diu
Doklady o štúdiu
 • platný preukaz študenta (validácia preukazu ISIC – 120,- Sk)
 • výkaz o štúdiu (index)
 • výkazy získaných kreditov
 • výpis výsledkov štúdia
individu lny tudijn pl n doktoranda
Individuálny študijný plán doktoranda
 • Vypracúva sa so školiteľom – do 25 dní odo dňa zápisu sa predloží odborovej komisii a po jej vyjadrení dekanovi
 • Odborová komisia: sleduje a hodnotí doktorandské štúdium na fakulte. Pre každý študijný odbor je samostatná odborová komisia
ro n hodnotenie doktoranda
Ročné hodnotenie doktoranda
 • vypracováva školiteľ a jeho súčasťou sú
 • podrobne vyplnené výkazy kreditov na predpísanom tlačive (stiahnúť z web stránky PriF UK) za každý semester AR zvlášť a opatrené príslušnými podpismi.
 • Odovzdáva sa spolu s predpísanými prílohami do 15. augusta 2009.
 • Do indexu sa prenášajú sumy kreditov za Ped. činnosť 1 a 2, Ved. činnosť 1 a 2 a Diz. prácu 1 a 2 (5 + 5 kreditov).
status doktoranda v dennej forme t dia tipendium zdravotn a soci lne poistenie
Status doktoranda v dennej forme štúdia, štipendium, zdravotné a sociálne poistenie

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

slide14

*o zvýšenie nárokovateľnej časti treba požiadať - schvaľuje komisia

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

slide15
Štipendium nepodlieha dani z príjmu,
 • vypláca sa mesačne (so spätnou platnosťou*) vo výplatných termínoch fakulty na účet doktoranda vedený v ktorejkoľvek banke,
 • odmeny sa vyplácajú polročne spolu so štipendiom za príslušný mesiac.

*Príklad: 12. októbra 2008 Vám na konto v banke pribudne štipendium za mesiac september 2008

slide16

Zdravotné poistenie platí za doktoranda v dennej forme štúdia štát.

Povinnosti doktoranda -registrácia v príslušnej zdravotnej poisťovni – do 8 dní od vzniku skutočnosti zaklada-júcej platiť poistenie za poistenca štátu !!!!

(najneskôr do 8.9.2008)

soci lne poistenie
Sociálne poistenie
 • Doktorand v dennej forme štúdia nie je sociálne poistený, môže sa poistiť dobrovoľne (nemocenské 4,4 %, dôchodkové 18% , invalidné poistenie 6%, rezervný fond solidarity 4,75% - z minimálneho vymeriavacieho základu, alebo zo základu, ktorý si doktorand určí sám.
ostatn
Ostatné
 • stravovanie – za podmienok ako študenti 1. a 2. stupňa
 • ubytovanie – každý doktorand PriF UK s trvalým pobytom mimo Bratislavy je ubytovaný(kl. 289, Mgr. Štubňa)
 • zľavy - doktorandi nemajú nárok na zľavy na ŽSR, SAD a MHD
valida n zn mky
Validačné známky
 • na ŠO – po predložení kópie dokladu o zaplatení 120,- Sk (ústrižok poštovej poukážky, výpis z účtu)

Údaje potrebné k úhrade 120,- Sk za validačnú známku ISIC:

Banka: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000082845/8180

V. symbol: 3333