avaluaci de sis d educaci prim ria 2010 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Avaluació de sis è d ’educació primària 2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Avaluació de sis è d ’educació primària 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Avaluació de sis è d ’educació primària 2010. Comissió d’Aplicació MVO 26 d’abril de 2010. 07/06/2014. Marc general de l’avaluació de sisè d ’educació primària. Objectius generals. • Avaluar el domini d’uns coneixements i competències bàsiques en finalitzar l’educació primària.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Avaluació de sis è d ’educació primària 2010' - kert


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
avaluaci de sis d educaci prim ria 2010
Avaluació de sisè d’educació primària 2010

Comissió d’Aplicació MVO

26 d’abrilde 2010

07/06/2014

marc general de l avaluaci de sis d educaci prim ria

Marc general de l’avaluació de sisè d’educació primària

Objectius generals

 • • Avaluar el domini d’uns coneixements i competències bàsiques en finalitzar l’educació primària.
 • • Disposar d’informació acurada sobre l’educació a Catalunya i sobre la marxa de cada centre educatiu.
 • Facilitar als centres la millora dels seus punts febles i la potenciació dels seus punts forts a partir de la major autonomia de centre que contempla la LEC.
 • Constituir un instrument per a la millora dels resultats de l’alumnat en el seu itinerari formatiu.
 • • Afavorir la transició de l’educació primària a l’educació secundària obligatòria.
novetats de l avaluaci de sis d educaci prim ria 2010

Novetats de l’avaluació de sisè d’educació primària 2010

Competència Lingüística 1

 • • La competència lingüística s’avalua en llengua catalana, llengua castellana, aranès i llenguaestrangera.
 • • S’aplicarà una prova en llengua anglesa o bé en llengua francesa, en aquells centres que han introduït a primària el francès com a primera llengua estrangera.
 • • Les proves de llengua estrangera contindran textos orals i textos escrits.
 • En el cas de la llengua catalana, llengua castellana i aranès s’introdueix la realització d’un dictat. Els resultats permetran tenir un millor coneixement del nivell d’ortografia de l’alumnat.
compet ncies avaluades i mbits compet ncia ling stica 2

Competències avaluades i àmbits:Competència lingüística 2

Àmbits avaluats en llengua catalana, llengua castellana i llengua aranesa

 • Comprensió lectora
  • Obtenció d’informació
  • Interpretació
 • Expressió escrita
  • Competència discursiva(coherència i adequació)
  • Competència lingüística (lèxic, morfosintaxi, ortografia)
  • Aspectes formals(cal·ligrafia, línies, marges)
 • L’ortografia en llengua catalana,llengua castellana i aranès s’avalua mitjançant la realització d’un dictat. Per a la seva realització s’escoltarà una gravació i l’alumnat haurà d’omplir uns espais buits. Caldrà tenir a cada aula un aparell de reproducció de CD.
compet ncies avaluades i mbits compet ncia ling stica 21

Competències avaluades i àmbits:Competència lingüística 2

Àmbits avaluats en llengües estrangeres

 • La prova de llengua estrangera avalua la comprensió oral i la comprensió lectora.
 • Incorpora dos textos orals i dos textos escrits.
 • • En la majoria de centres la prova es realitzarà en llengua anglesa. Només en elscentresque introdueixen, com a primera llengua estrangera el francès, la prova es realitzarà en llengua francesa.
 • La gravació dels textos orals es facilita en un CD, cosa que implica disposar a cada aula d’un aparell de reproducció de CD.
compet ncies avaluades i mbits compet ncia matem tica

Competències avaluades i àmbits:Competència matemàtica

 • Àmbits avaluats en competència matemàtica:
  • Continguts: - Numeració i càlcul
   • - Espai, forma i mesura
   • - Relacions i canvi
     • Processos: - Reproducció
     • - Connexió
     • - Reflexió
     • - Resolució de problemes
   • Novetats: L’avaluació del 2010 incorpora una reconfiguració de la prova i la millora d’alguns ítems, tot i mantenint la mateixa estructura.
estructura de la prova final

Estructura de la prova final

 • La provafinal està formada per quatre quaderns:
 • - Competència lingüística en llengua catalana
 • - Competència lingüística en llengua castellana
 • - Competència lingüística en llengua estrangera
 • - Competència matemàtica
 • L’alumnat de la Vall d’Aran també disposa d’un quadern d’aranès.
 • La prova es fa durant dos dies consecutius.
 • El temps previst per a la realització de cada quadern és de 45 minuts. Es recomana adaptar les sessions d’aplicació a l’horari de l’alumnat, respectant sempre el temps de pati.
 • És necessari que les aules disposin d’aparells que permetin l’audició dels textos orals de llengua estrangera i dels dictats de llengua catalana i castellana.
alumnat amb necessitats educatives espec fiques nee

Alumnat amb necessitats educatives específiques (NEE)

 • Es fan adaptacions de les proves per a l’alumnat amb:
 • - deficiències auditives
 • - deficiències visuals
 • Es faciliten proves específiques o els instruments o condicions necessaris per fer-les, com ara més temps, dimensions de la lletra...
 • La relació d’aquests alumnes, així com la de tot l’alumnat amb necessitats educatives específiques, estarà incorporada a l’aplicatiu.
 • Els directors/es dels centres validaran la informació i especificaran si el procés de correcció de les proves per als alumnes amb NEE és intern del centre o és el normalitzat extern. (Veure els criteris per a les exempcions que apareixen en el punt 5 de la Resolució de convocatòria)
 • Els presidents o presidentes de les comissions poden revisar aquestes dades.
aplicaci de la prova 2010

Aplicació de la prova 2010

 • La prova es fa els dies 5 i 6 de maig.
 • L’ordre d’administració dels quaderns és:
 • Primer dia:
 • Primera sessió: prova de competència lingüística en llengua
 • catalana
 • Segona sessió: prova de competència matemàtica
 • La prova d’aranès s’aplica a la Vall d’Aran en una tercera sessió.
 • Segon dia:
 • Primera sessió: prova de competència lingüística en llengua
 • castellana
 • Segona sessió: prova de competència en llengua estrangera
aplicaci de la prova 20101

Aplicació de la prova 2010

 • Es constitueixen comissions d’aplicació, tal i com es va fer a l’avaluació 2009. (Resolució EDU/835/2010. DOGC num.5597)
 • S’ha informat de la prova a les famílies mitjançant l’edició d’un díptic.
 • Els aplicadors/es, així com els correctors/es, seran professorat extern al centre.
 • S’elaboraran guies per a les comissions i els centres, guies de correcció i guies per a l’ús dels aplicatius informàtics.
 • S’introduiran avisos emergents en els aplicatius per facilitar el procés.
 • El correu electrònic serà, com en el 2009, un mitjà d’intercanvi informatiu.
 • La web del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu mantindrà sempre la informació actualitzada.
aplicaci de la prova 20102

Aplicació de la prova 2010

 • L’aplicador arribarà al centre al menys mitja hora abans de l’inici de l’activitat lectiva i es presentarà a la direcció.
 • La direcció del centre i l’aplicador/a extern/a obriran el paquet o paquets d’aquell dia i comprovaran que el contingut sigui correcte.
 • Es reuniran amb els mestres de suport a l’aplicació per acordar l’organització i repassar els criteris d’aplicació.
 • Si el centre té més d'un grup de sisè, aplicador/a coordinarà i supervisarà l’administració de la prova en les diferents aules, en les quals actuaran com administradors o administradores les persones designades.
 • El professorat que aplica la prova vetllarà perquè es realitzin els diferents exercicis i perquè les condicions en què l’alumnat fa la prova siguin adequades.
 • Abans de començar cal situar els alumnes de manera que es garanteixi que el treball es faci de forma estrictament individual.
aplicaci de la prova 20103

Aplicació de la prova 2010

 • Cal preparar un reproductor de CD a cada aula.
 • Cada alumne/a ha de tenir només el bolígraf per escriure.
 • Un cop repartits els quadernets s’ha de dir: “Ara obriu el quadern i us llegeixo les instruccions inicials”. Es llegeixen totes les instruccions amb l’èmfasi necessari i ja es pot iniciar la prova.
 • A l’hora d’escoltar el CD s’ha comptar que hi ha unes instruccions, després el dictat, cinc segons de pausa i es repeteix el dictat.
 • En el cas de la llengua estrangera: després de les instruccions el primer “listening”, un minut de pausa per respondre, la repetició del primer “listenig”, 30 segons de pausa per revisar les respostes, el segon “listening”, un minut de pausa per respondre, la repetició del segon “listenig”, 30 segons de pausa per revisar les respostes.
 • Si algun alumne/a fa alguna pregunta durant l'aplicació, s'ha de dir que torni a llegir la pregunta; si no se'n surt, se li pot llegir el text de l'activitat en veu alta, però no ajudar-lo a resoldre-la.
aplicaci de la prova 20104

Aplicació de la prova 2010

 • Finalitzada la realització de les proves de cada dia, els quaderns de correcció externa de les dues proves de cada grup d’alumnes es recolliran en un sobre i es complimentarà l’etiqueta corresponent.
 • Els quaderns sobrants i els de correcció interna queden al centre.
 • El director o la directora i l’aplicador/a extern/a han de revisar el contingut dels sobres, comptar el total de quaderns i tancar el
 • sobre signant a la solapa.
 • El director o directora del centre custodiarà aquests sobres amb les proves realitzades el primer dia.
 • Una vegada finalitzades totes les actuacions, se signarà l’acta d'aplicació on hauran quedat recollides totes les incidències i altres informacions.
 • L’aplicador/a també introduirà en l’aplicatiu totes les incidències: absències, assignació d’etiquetes contingents, etc.
aplicaci de la prova 20105

Aplicació de la prova 2010

 • El segon dia, una vegada fetes les proves i recollides en els sobres corresponents, es lliuraran al president o presidenta de la comissió, junt amb l’acta d'aplicació.
 • Els els correctors/es quan rebin els sobres els obrirant, faran el recompte dels quadernets i en signaran la conformitat.
 • Per garantir l'objectivitat en la correcció de les redaccions, la guia inclourà exemplificacions.
 • Els correctors/es mantindran en tot moment la màxima confidencialitat sobre el contingut i els resultats de les proves que els hagi correspost corregir.
 • La correcció es farà en horari de no permanència al centre i els resultats hauran d’estar introduïts a l’aplicació informàtica corresponent abans del dia 17 de maig. Es rebrà una remuneració complementària per aquest treball.
 • Els sobres amb els quadernets corregits es lliuraran al lloc que cada comissió estableixi.