1.1. Formål - PowerPoint PPT Presentation

kerryn
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1.1. Formål PowerPoint Presentation
Download Presentation
1.1. Formål

play fullscreen
1 / 33
Download Presentation
145 Views
Download Presentation

1.1. Formål

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Reglement for forebygging av rus i arbeidet og behandling av saker om rusmisbrukBodil Elise Gilje Tumyr. Bedriftssykepleier/HMS rådgiver.

 2. 1.1. Formål • Dette reglementet er et av flere virkemidler i forebygging av rusmiddelavhengighet og rusmiddelbruk relatert til arbeid. • Reglementet skal også sikre at arbeidstakere med rusmiddelproblemer får tilbud om bistand slik at ansettelsesforholdet kan fortsette.

 3. 1.2.Omfang • Reglementet er styrende for virksomhetens utfyllende bestemmelser innenfor rusforebyggende arbeid

 4. 1.3 Definisjoner • AKANstår for arbeidslivets kompetansesenter for alkoholisme og avhengighetsproblematikk • Rusmidleromfatter alkohol, narkotika og andre berusende og/eller bedøvende midler • AKAN kontakt er en oppnevnt ressursperson innen rusforebygging og personsaker på den enkelte skole, fylkeskommunale foretak og i sentraladministrasjonen • AKAN-gruppen håndterer personsaker. Den består som hovedregel av nærmeste leder, AKAN-kontakt, tillitsvalgt og fagpersonell fra HMS-tjenesten • AKAN-kontrakt er en gjensidig bindende avtale mellom Rogaland fylkeskommune og arbeidstaker

 5. Definisjoner, forts • AKAN-utvalger underutvalg av hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) i Rogaland fylkeskommune. AKAN-utvalget skal ikke befatte seg med personsaker • Arbeidstakeri disse retningslinjene henviser til ansatte i Rogaland fylkeskommune som bryter arbeidsreglementet - Rogaland fylkeskommune arbeidsreglement § 14, Misbruk av rusmiddel (omtales senere som arbeidsreglement)


 6. 2. Forebyggende og holdningsskapende arbeid • 2.1 Ansvarsområde og myndighet • Nærmeste leder har ansvar for at: • AKAN-kontakt, tillitsvalgt, medlemmer av AKAN-utvalget og annet nøkkelpersonell innen rusforebygging får opplæring i AKAN-arbeid • forebyggende og holdningskapende AKAN-arbeid blir satt på dagsorden • det er klare holdninger til hvordan arbeidstaker forholder seg til alkohol i tilknytning til aktivitet som relateres til arbeid; slik som kurs, tjenestereise, sosiale tiltak etc.

 7. Arbeidsmiljøutvalgene skal • ha fokus på og kunnskap om temaet ”arbeidsliv og rus” • godkjenne AKAN-kontakt etter oppnevning fra fagforeningene

 8. Den enkelte medarbeider skal • aktivt bidra til å opparbeide og bevare et rusfritt arbeidsmiljø • straks informere nærmeste leder dersom det er mistanke om brudd på arbeidsreglementets §14, misbruk av rusmidler

 9. AKAN-utvalget skal…… • drive forebyggende, holdningskapende og informativt AKAN-arbeid for samtlige virksomheter • være pådrivere og gi informasjon om AKAN arbeid innen virksomhetene • utarbeide handlingsplan og årsrapport for forebyggende og holdnings skapende arbeid innen virksomheten. Ha-planen skal godkjennes av og årsrapporten skal legges fram for hovedarbeidsmiljø utvalget (HAMU) • være et underutvalg av HAMU og skal være representert både fra arbeidsgiver – og arbeidstakersiden • selv oppnevne leder av AKAN- utvalget

 10. AMU på den enkelte skole skal • fungere som lokalt AKAN-utvalg • Fagforeningene skal • Oppnevne AKAN-kontakt • AKAN-kontakten skal • Koordinere og drive forebyggende, holdningskapende og informativt AKAN-arbeid på sin arbeidsplass

 11. Tillitsvalgt skal • straks varsle leder når en oppdager eller blir gjort oppmerksom på forhold på arbeidsplassen som kan være rusrelatert • bidra til å opparbeide og bevare et rusfritt arbeidsmiljø • søke råd hos AKAN-kontakten og/eller HMS-tjenesten i AKAN-spørsmål

 12. Fagpersonell fra HMS-tjenesten skal • drive informasjon og opplysningsarbeid om rusmidlers skaldevirkning på individ og miljø • bistå i opplæring av nøkkelpersonell i AKAN-arbeid • være arbeidstakers og arbeidsgivers rådgiver i forhold til rusforebyggende og holdningskapende arbeid • være konsultativt medlem i AKAN-utvalget

 13. 3. Håndtering av personsaker.

 14. 3.1. Ansvar og myndighet i forhold til personsaker • Nærmeste leder har ansvar for at: • reglementet blir fulgt • all dokumentasjon som omhandler saken oppbevares i egen mappe med adgang kun for nærmeste overordnede og AKAN kontakten • ansatte med mulig rusproblem som påvirker arbeidet snarest mulig blir innkalt til samtale • arbeidstaker med rusmiddelproblem får AKAN tilbud slik at ansettelsesforholdet kan fortsette.

 15. Den enkelte medarbeider skal: • straks informere nærmeste leder eller AKAN-kontakt dersom det foreligger tegn på rusbruk eller bakrus i arbeidstiden

 16. AKAN-kontakt skal: • delta i behandlingsopplegg i samarbeid med leder, tillitsvalgt og fagperson fra HMS – tjenesten.

 17. Tillitsvalgte skal • påse at arbeidstaker får den hjelp han/hun har krav på i henhold til reglementet • påse at arbeidstakere med rusproblem blir møtt på en saklig måte av ledere og medarbeidere • delta i AKAN - gruppen med mindre arbeidstakeren velger dette bort.

 18. Fagpersonell fra HMS-tjenesten skal: • delta i AKAN -gruppen • være bindeleddet mellom fastlegen og andre eventuelle behandlende instanser • bidra til gjennomføring av medisinske undersøkelser/vurderinger • i samarbeid med arbeidsplassen følge opp arbeidstaker i behandlingssituasjon • i samarbeid med arbeidsplassen følge opp arbeidstaker i kontraktperioden

 19. 3.2 Prosedyre • Reaksjonsgrunnlag • Ethvert brudd på Rogaland fylkeskommunes arbeidsreglement § 14, Misbruk av rusmiddel, gir grunnlag for reaksjon fra nærmeste leder.

 20. Reaksjon fra nærmeste leder til arbeidstakerved første brudd på arbeidsreglement. • 1.skriftlige advarsel. • Nærmeste leder…… • skriver avviksmelding. • ber arbeidstaker forlate arbeidsstedet umiddelbart, og innkaller til samtale neste dag • gir arbeidstaker skriftlig advarsel og orientering om Rogaland fylkeskommune sitt AKAN-tilbud. Advarselen skal være konkret, beskrivende og basert på fakta. (se vedlegg s.10) • informerer arbeidstakerom at tillitsvalgt kan involveres dersom arbeidstaker ønsker det

 21. 1. skriftlige advarsel, forts. • Nærmeste leder…. • informerer arbeidstaker om hva som videre kan skje dersom ny advarsel må gis • informerer AKAN-kontakten om at arbeidstaker er gitt advarsel • oppbevarer kopi av advarselen med begges underskrift i personalmappa • oppbevarer referat fra samtalen, med begges underskrift om at advarselen er gitt, i egen mappe opprettet kun for denne saken.

 22. Reaksjon fra nærmeste leder til arbeidstaker ved andre gangs brudd på arbeidsreglementet. • 2. skriftlig advarsel • Nærmeste leder….. • skriver avviksmelding • ber arbeidstaker forlate arbeidsstedet umiddelbart og innkaller til møte neste dag. • kopi av advarsel til tillitsvalgt, AKAN - kontakten og HMS - tjenesten. • informerer arbeidstaker om at dersom AKAN - tilbud ikke aksepteres vil forholdet bli behandlet som en personalsak med mulighet for oppsigelse eller avskjed

 23. 2.skriftlig advarsel,forts. • Nærmeste leder…. • er ansvarlig for at AKAN-gruppen kalles inn så snart som mulig der AKAN-kontrakten utarbeides i samarbeid med arbeidstaker, AKAN-kontakt, tillitsvalgt og fagperson fra HMS - tjenesten. (vedl.s 10) • AKAN-kontrakten er som hovedregel gyldig i 2 år med mulighet for forlengelse. Ved permisjon i kontraktperioden forlenges kontraktstiden tilsvarende permisjonens lengde.

 24. 2. skriftlig advarsel, forts. • Nærmeste leder…. • er ansvarlig for at arbeidstaker undertegner behandlingserklæring (vedlegg s.12) • er ansvarlig for at AKAN-kontrakten blir jevnlig evaluert og eventuelt justert for å sikre at kontrakten forløper etter intensjonen. Dette skal skje i samlet AKAN-gruppe.

 25. Reaksjon ved tredje gangs brudd på arbeidsreglement og inngått AKAN-kontrakt • 3. skriftlig advarsel. • Nærmeste leder…. • skriver avviksmelding • gir arbeidstaker skriftlig advarsel nr.3. • kopi av advarselen sendes til fylkesrådmann, tillitsvalgt, AKAN-kontakt og HMS-tjenesten • gir arbeidstaker mulighet til å forklare seg skriftlig til AKAN-gruppen om kontraktbruddet • innkaller til møte i AKAN-gruppen hvor AKAN-tilbudet vurderes å opphøre • informerer fylkesrådmann skriftlig om utfallet av møtet

 26. skriftlig advarsel, forts • Fylkesrådmannen • innkaller snarest nærmeste leder, AKAN kontakt, tillitsvalgte og fagperson fra HMS-tjenesten til møte der all dokumentasjon som omhandler saken framlegges, og AKAN-gruppen oppløses • behandler saken videre som personalsak der ansettelsesforholdet vurderes

 27. 3.3 Generelt • Alle impliserte i en personsak innen AKAN-tilbudet skriver under på en taushetserklæring og har forståelse for hva taushetserklæring innebærer • Det skrives referat i to eksemplarer fra hvert møte som skal godkjennes umiddelbart og som alle tilstedeværende skal underskrive • Et eksemplar av AKAN-kontrakten og referatene oppbevares under lås i egen mappe, kun tilgjengelig for AKAN-kontkakt og nærmeste leder. Eksemplar to av AKAN-kontrakten og referatene skal arbeidstaker ha. Under spesielle omstendigheter kan eksemplar to utelates, men da skal dette dokumenteres i AKAN-kontrakten eller i et av referatene • Når kontrakttiden er over, som hovedregel etter to år, makuleres papirene som omhandler saken. Arbeidstaker skal om mulig være tilstede under makuleringen

 28. 3.4 Referanser • Arbeidsmiljøloven §14-16 og §15-14 • Arbeidsreglement for Rogaland fylkeskommune

 29. 3.5 Vedlegg • Standardskjema ved advarsel • Krav til innhold i AKAN-kontrakt • Behandlingserklæring • Skjema for taushetserklæring • Samtykkeerklæring

 30. Behandlingskontrakt mellom Rogaland fylkeskommune og ……………………………  • .  …………………….er gjort kjent med Rogaland fylkeskommune sitt reglement for behandling av saker om rusmisbruk. • .  …………………… forplikter seg til å samarbeide med sin nærmeste overordnede, AKAN-kontakten og bedriftssykepleier om opplegget i denne kontrakten. Eventuelle endringer i kontrakten skal gjøres skriftlig og i forståelse/enighet med alle som har underskrevet denne kontrakten. • ……………………..er tillitsvalgt i saken. • .   ……………………..er fast lege. I dennes fravær regnes fastlegens stedsfortreder som fast lege.             

 31. kontrakt. forts • 5. Det forventes at denne kontrakten er forevist og diskutert med fast lege før første evalueringsmøte. Dersom……………eller nærmeste overordnede ønsker det, kan bedriftssykepleier være med til denne første konsultasjonen • 6. Ved fravær, uansett årsak, skal ………………….. selv gi direkte beskjed til nærmeste overordnede innen arbeidsdagens begynnelse. Dersom nærmeste overordnede ikke er til stede gis direkte beskjed til …………………………………. Den som mottar beskjeden skal fremlegge dokumentasjon. Denne fremgangsmåte gjelder også dersom arbeidssituasjonen må forlates i løpet av arbeidsdagen.

 32. kontrakt. forts • Sykmelding leveres personlig til arbeidsstedet første sykedag. Det er ikke anledning til å bruke egenmelding.  • Etter initiativ fra overordnede kan det rekvireres urinprøver, blodprøver og/eller test ved hjelp av alkometer. Dersom………………….. ikke vil avlegge prøve regnes det som positivt prøvesvar. • Denne kontrakten skal evalueres etter ca en måned fra d.d., eventuelt tidligere dersom en av de involverte ønsker det. De som signerer denne kontrakten skal da være til stede. Avvik fra dette skal avtales og nedfelles i referat fra møtet. Det foretas jevnlig evaluering med datofestet avtale fra gang til gang. Er det behov for møter utover dette, skjer innkallingen via AKAN-kontakten.

 33. kontrakt, forts. • Kontrakten gjelder fra d.d. og to år fremover med mulighet for forlengelse. • De som signerer kontrakten har underskrevet egen taushetserklæring for denne saken. • Brudd på kontrakten kan medføre avskjed. • Følgende personer var til stede ved underskrivelse av denne behandlingskontrakten: …………………………………………….. • Dato/Sted