slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
REFORMKONYHA PowerPoint Presentation
Download Presentation
REFORMKONYHA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

REFORMKONYHA - PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

REFORMKONYHA. - Avagy Reformáció És Ellenreformáció Magyarországon. Új ízek – új hit. mikor? - 16. sz eleje hol? - N-r-cs miért?  fényűző egyház, búcsúcédulák  gazdasági , politikai és társ.-i széttagoltság reformmozgalom – vallás = öntet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'REFORMKONYHA' - kerry-dean


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
reformkonyha

REFORMKONYHA

- Avagy Reformáció És Ellenreformáció Magyarországon

j zek j hit
Új ízek – új hit
 • mikor? - 16. sz eleje
 • hol?- N-r-cs
 • miért?

fényűző egyház, búcsúcédulák

gazdasági, politikai és társ.-i széttagoltság

 • reformmozgalom – vallás = öntet

 célja: a katolikus egyház megtisztítása

társ.-i, pol.-i gazd.-i átalakulás

kezdetek
Kezdetek
 • az első reformer/séf = Luther Marci
 • 1517.okt. 31. – Wittenberg – 95 tétel

 ellenzi: búcsúcédulák, egyházi pompa

 2 szín alatti áldozás, anyanyelvi igehirdetés, szekularizáció, 2 szentség

(úrvacsora!)

 • követői: evangélikusok
ir nyzatok
Irányzatok
 • Kálvin János – reformátusok

 predesztináció elve

 zsarnokölési elmélet

 • Zwingli Ulrik
 • Münzer Tamás – anabaptisták

elvetették a csecsemőkori keresztelést

 • Szervét Mihály – antitrinitáriusok

tagdták Krisztus isteni természetét és a szentlélek létezését

helvét ág

mai men
Mai menü

Előétel

Nyugat-Európa reformkonyhai specialitásai

Főfogások

Ízek a XVI. század hazai reformkonyhájából

Ellenreformkonyhai különlegességek

Desszert

Korunk zamata

az els illatok
Az első illatok
 • husziták
 • elsőként - lutheri irányzat

 népszerű - német ajkúak körében

(Felvidék, Szászföld)

- Habsburg Mária

 • német színezete miatt a magyarok eleinte elutasítják
 • 1520-as évek – eretnekként kezelik az új hit követőit  szigorú törvények
hozz val k
Hozzávalók…

A reformáció térhódításának okai:

 • mohácsi vész 1526. = fordulópont

 főpapság nagy része odaveszett

 szétesett az egyházszervezet (török)

 katolikus egyház morális hanyatlása

(egyházi hivatal = fizettség)

(1522. szentév – búcsúcetlik)

 • labilis politikai helyzet – 1541

 biztos pont a hit

lutheri ir nyzat
Lutheri irányzat
 • a főnemesség követi először
 • első prédikátorok –ferences szerzetesek

 Wittenbergben tanultak

 • konyhafőnök:

Dévai Bíró Mátyás = „magyar Luther”

- első reformátorok egyike

k lvini tanok
Kálvini tanok
 • 1540-es évek közepétől hódít

 Duna-Tisza-közén, Tiszántúlon terjed

 • hit-list(a) vezető lesz
 • népszerűségének kulcsa

 nem idegen

 nemzeti szabadság küzdelmének ideológiája

 feudális renddel szemben áll

 • Bullinger-párti magyarok
k lvini szak csok
Kálvini szakácsok
 • Kalmáncsehi Sánta Márton
 • Szegedi Kis István
 • Méliusz Juhász Péter

- a „kálvinista Róma” lelkésze, püspöke

 • Huszár Gál

- református püspök és nyomdász

t mogat k
Támogatók
 • jelentős szerepük volt
 • prédikátorok pártfogói
 • „finanszírozók”
 • családok: Perényi, Nádasdy, Török
egyh zszervezet i
Egyházszervezet I.
 • 1550-től indul meg
 • kezdetben nem tudatos
 • az udvar igyekszik meggátolni a kiépülést
 • evangélikus:

 1549. „ötvárosi hitvallás”

1551. első evangélikus püspökség  leétrejött a magyar lutheránus egyház

 Sztárai Mihály

egyh zszervezet ii
Egyházszervezet II.
 • református:

 MJP-nek köszönhető

 1562. Debrecen-Egervölgyi hitvallás

 1560-as évek végére kettéválik a két irányzat

1567. debreceni „alkotmányozó zsinat”

Ettől számítjuk a magyar református egyház létét!

anabaptista zek
Anabaptista ízek
 • 1520-as évektől - hamar igen népszerű
 • neves prédikátor = Fischer András
 • Törökszentmiklósi affér 1570.

- Karácsony György -„fekete ember”

- török kiűzése - fegyver nélkül 

erd ly
Erdély
 • lutheri tanok

 királyi udvarba és szászok között népszerű

 prédikátorok: Honterus János, Brassó

Heltai Gáspár, Kolozsvár

 1550-es évekre kész lett a szászok lutheri egyházszervezete

 • kálvini tanok

 1541 után terjedt el

erd ly 2 0
Erdély 2.0
 • 1557. tordai ogy. – szabad vallásgyak. I.
 • unitárius tanok

 különösen népszerűek – János Zsigmond

 Dávid Ferenc –prédikátor, egyházalapító

„az újítás megszállotja”

katolikus  lutheránus  református

 antitrinitárius

 • 1568. tordai ogy.– „négy bevett vallás”

 páratlan vallási tolerancia

a siker z loga
A siker záloga
 • birtokszerzés szekularizáció címén
 • töröknek kedvező megosztottság
 • hatalmi érdek  hitbéli meggyőződés (D.F.)
 • KIVÉTELEK:

- horvátok, székelyek, ruszinok, románok

reformáció határa

Keleti-Nyugati kereszténység határa

m ig bev lt receptek
Máig bevált receptek
 • kultúra terjesztője és továbbfejlesztője
 • eszme, ami egybentartotta az országot
 • 1590. első teljes bibliafordítás

 Károli Gáspár vizsolyi Bibliája

(Sylvester János – Újtestamentum)

 mérföldkő a magyar nyelvű irodalom számára

(Szenci Molnár Albert)

 • nyomdák & könyvbiznisz
 • fejlődő oktatás  kollégiumok
mai men1
Mai menü

Előétel

Nyugat-Európa reformkonyhai specialitásai

Főfogások

Ízek a XVI. század hazai reformkonyhájából

Ellenreformkonyhai különlegességek

Desszert

Korunk zamata

ellen reformkonyha
Ellen-reformkonyha
 • jelentése kettős

a) a katolikus egyház megtisztítása a világi elemektől

b) protestantizmus támadásai elleni védekezés

cél : hírnevének visszaállítása + hívek vissza-csábítása

Európában  16. sz. második fele

–elindítója a tridenti zsinat (1545-63)

 • Mo.-n 17. sz - Habsburg Rudolf

trónralépése

mi rt kell ellenreform
Miért kell ellenreform?
 • kevés egyházi személy – világi, dilettáns
 • kieső főpapi jövedelmek = gazd.
 • az udvar fokozatosan elveszítette támogatóit

= politika

 • első lépések:

 Oláh Miklós, esztergomi érsek

- reformzsinatok összehívása

SIKERTELEN!

- jezsuiták betelepítése!

f kukt k
Főkukták
 • jezsuiták:
    • Loyolai Szent Ignác alapította 1540.
    • „pápaság diplomatái”
    • vándormisszionáriusként járták az országot  cél: földesurak katolikus hitre való visszacsábítása

(cuis regio eius religio)

    • kezükbe vették az oktatást
    • Mária-kultusz elterjesztői
slide29
???
 • 1611. nagyszombati zsinat

= kidolgozzák a mo.-i ellenref. programját

 • 1600-as évek eleje – protestánsüldözés

= templomok vissza/elvétele

= vagyonelkobzás

 • hűtlenségi perek – protestáns főurak elítélése

 területek visszaszerzése

pp a konyhat nd r i
PP, a konyhatündér I.
 • református nemesi családba született 1570-ben
 • jezsuita iskolába járatták
 • 1583-banrekatolizált
 • Rómában, Krakkóban tanult
a titkos recept
A titkos recept
 • térítés személyes meggyőzéssel, megfelelő oktatással, hitvitákkal
 • sikerült összeegyeztetnie a katolikus hitet a nemzeti érdekkel

katolicizmus = központosítás

protestantizmus = rendiség

 • folyamatosan munkálkodott a rendi jogok védelmében (is)

 rekatolizálás ≠ hazaárulás

(Thurzók, Eszterházyak, Nádasdyak)

trendv lt s
Étrendváltás
 • rekatolzálás = politikai érdek is
 • előnyei:
    • hivatali cím
    • felemelkedés
    • török kiűzése (?)

a Hódoltságban nem terjedhetett!

pp a konyhat nd r ii
PP, a konyhatündér II.
 • 1616. esztergomi érsek
 • bécsi papnevelde
 • pozsonyi jezsuita kollégium
 • 1635. nagyszombati egyetem létrehozása

= első - mai napig fennálló - egyetemünk

 • kiadta prédikációit, készített hitvitázó iratokat
 • 1629. zsinat - papság erkölcsének javítása

(Pázmány – a kis huncut)

megalapítása

e r k s erd ly
E.R.K. és Erdély
 • nem változott az étrend
 • üldözetések, felségárulási perek fegyvert fogtak a protestantizmus és függetlenségük védelmében

Bocskai szabadságharc (1604-06)

 • 1606. bécsi béke – szabad vallásgyak. a protestánsoknak
 • Pázmány & Erdély: ~ Bocskai

- szuverenitása elengedhetetlen Mo. fennmaradása és a rendi jogok megtartása

zfokoz
?? - ízfokozó
 • 1600-as évek második fele
 • hitbéli különbségek  politikai feszültség
 • nyíltabban üldözték a protestánsokat egészen addig…
 • összefognak az üldözöttek az udvar ellen

(vez.: Thököly Imre)

 • 1681. soproni ogy. biztosította ismét a szabad vallásgyakorlatot!

Ellenreformáció eredménye:

 ismét többségben a katolikusok

slide37
??
 • nyomdák, iskolák alakultak
 • egyetem!!!
 • 1626. megszületett az első teljes katolikus bibliafordítás Káldi György tollából
 • barokk – a katolikus megújulás stílusa
 • irodalom – Zrínyi Miklós, PP hitvitái
mai men2
Mai menü

Előétel

Nyugat-Európa reformkonyhai specialitásai

Főfogások

Ízek a XVI. század hazai reformkonyhájából

Ellenreformkonyhai különlegességek

Desszert

Korunk zamata

utols morzs k
Utolsó morzsák
 • 18. század – az ellenreformáció lezárultával kialakul Mo. vallási térképe
 • ma:

 27 elismert egyház

I. Katolikus II. Református III. Evangélikus