slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Systémy zabezpe?enia a riadenia leteckej prevádzky II

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Systémy zabezpe?enia a riadenia leteckej prevádzky II - PowerPoint PPT Presentation


 • 224 Views
 • Uploaded on

Systémy zabezpečenia a riadenia leteckej prevádzky II. Technológie riadenia letovej prevádzky. http://web.tuke.sk/lf-klp/Fabry%20Lubomir/. Ing. Ľubomír FÁBRY, PhD. www.fabryatc.net. Ing. Ľubomír FÁBRY, PhD.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Systémy zabezpe?enia a riadenia leteckej prevádzky II' - keren


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Systémy zabezpečenia a riadenia leteckej prevádzky II

Technológie riadenia letovej prevádzky

http://web.tuke.sk/lf-klp/Fabry%20Lubomir/

Ing. Ľubomír FÁBRY, PhD.

www.fabryatc.net

Ing. Ľubomír FÁBRY, PhD.

slide3

K tomu, aby riadiaci letovej prevádzky (resp. Stanovište riadenia letovej prevádzky ACC) mohol zaisťovať činnosti vyplývajúce z funkcií ATC, t. j. poskytovať službu riadenia letovej prevádzky, musí:

 • dostávať informácie o zamýšľaných pohyboch každého lietadla alebo jeho
 • zmenách a platné informácie o skutočnom priebehu letu každého lietadla,
 • určovať z prijatých informácii vzájomné polohy známych lietadiel,
 • vydávať letové povolenia a informácie s cieľom zabrániť zrážkam lietadiel nim
 • riadených a urýchľovať a udržiavať usporiadaný tok letovej prevádzky,
 • ak je to nevyhnutné (ak sa dostane lietadlo do konfliktnej situácie, alebo pred
 • odovzdaním riadenia inému stanovišťu), koordinovať letové povolenia s inými
 • stanovišťami.
 • Činnosti pre zabezpečenie a riadenie letovej prevádzky prešli rozsiahlym
 • vývojom. Pre vlastnú činnosť riadiaceho je rozhodujúci spôsob obdržania
 • vyššie uvedených informácii. Spôsob obdržania informácii závisí
 • predovšetkým na uplatnenom stupni automatizácie.
slide4

Riadenie letovej prevádzky bez automatizácie

Vstupné informácie: Informácie o plánovanej letovej prevádzke poskytuje letový plán rozposielaný po sieti AFTN a príslušné správy k nemu. Prípadne sa používajú stále letové plány RPL. Informácia z letového plánu sa zobrazuje pomocou letových prúžkov, ktoré sa spracovávajú manuálne. Informácia o skutočnej vzdušnej situácii sa získava na základe hlásení posádok z paluby nad stanovenými bodmi.

Funkcie: Riadiaci vykonáva všetku prácu manuálne. Neexistuje celkové plánovanie nad rámec ACC, minimálne interakcie s prostredím okrem koordinácie na hraniciach.

Podstatné zlepšenie v informovanosti o skutočnej polohe prinieslo zavedenie radarov. Primárny radar zaistil možnosť takmer nepretržitého sledovania polohy. Zavedenie sekundárneho radaru umožnilo poznať mimo polohu i kód SSR konkrétneho lietadla (mód A) a údaj o tlakovej výške (mód C).

Tento systém je pružný, ale má malú kapacitu a nevyužíva dostupný vzdušný priestor v dôsledku izolácie riadiaceho v celkovom prostredí (chýba usporiadanie toku letovej prevádzky).

Pre zvýšenie produktivity musí byť zavedená automatizácia, pričom prínosy automatizácie musia byť dostatočne významné, aby vyvážili určitú nevyhnutnú stratu pružnosti.

slide5

Automatizácia spracovania letového plánu, alebo radarovej informácie

Funkcia: Čiastočný automatizovaný vstup, extrakcia a validácia údajov plánov a načasované tlačenie a distribúcia letových prúžkov. Zlepšenie rozhrania človek - stroj zobrazením radarovej informácie vrátane údajov o identifikácii lietadla.

Automatizácia sa používa hlavne pre vnútorné úlohy, ako je tlačenie letových prúžkov a spracovanie radarovej informácie. Úloha riadiaceho sa prakticky nezmenila, interakcia s prostredím sa zvýšila minimálne.

Systémy spracovania letového plánu a systémy automatického spracovania radarovej informácie môžu byť na jednom alebo viacerých počítačoch. Postupne sa presadila integrácia oboch základných procesov a prechod k distribuovanej architektúre systému.

Vstupné údaje v reálnom čase sú aktualizované radarovou informáciou. Existuje korelácia letového plánu a radarovej informácie. Prebieha výmena informácii medzi plánom radarovou informáciou. Monitorujú sa odchýlky od plánovanej trate. V systéme j e zavedená automatická časová aktualizácia. Systém obsahuj e kontrolné funkcie ako napr. signalizácia minimálnej výšky, kontrola radarových rozstupov, narušenie zakázaných a obmedzených priestorov a pod.

Prvá automatizácia spočívala v relatívne jednoduchých systémoch, ktoré zahŕňali buď automatické spracovanie letového plánu Flight Data Processing (FDP) alebo Radar Data Processing System (RDP). Existovali systémy oddelene pre FDP alebo RDP, prípadne sa medzi týmito systémami vymieňali minimálne informácie (napr. pridelený kód SSR a identifikácia lietadla podľa letového plánu).

Vstupná informácia bola obdobná ako u neautomatizovaných systémov.

Jedným z cieľov novej koncepcie ATC je integrovať riadiaceho letovej prevádzky do prostredia ATC. Tomu napomáha zámer postupne všetky ATC systémy v oblasti ECAC prepojiť priamym prenosom dát medzi počítačmi, čo vytvorí sieť ATC systémov (ATC systems network). K prenosu medzi počítačmi sa používajú špeciálne vytvorené správy (vytvorené pracovnou skupinou EUROCONTROL s názvom On-Line Data Interchange - OLDI), pre ktoré sa vžil názov správy OLDI.

Ďalej sa pripravuje systém Suported co-ordination (SYSCO), obsahujúci správy a postupy pre tichú koordináciu (koordinácia bez nutnosti telefónneho spojenia medzi odovzdávajúcim a preberajúcim riadiacim letovej prevádzky) medzi susednými strediskami. OLDI správy a postupy zlepšujú kvalitu dát a významne zvyšujú produktivitu riadiaceho znížením (takmer elimináciou) času stráveného telefonovaním so susedmi.

Tieto systémy teraz pracujú v situácii, kedy je v Európe vytvorené Centrálne stredisko usporiadania a riadenia toku letovej prevádzky -CFMU.

slide6

Integrácia lietadla a automatizovaných systémov ATC

Vývoj k týmto systémom bude pomalý a bude vyžadovať adekvátny výcvik riadiacich a ich kooperácie. Systém prevezme časť riadiacich úloh riadiaceho a ponúkne mu riešenie. Riadiaci sa rozhodne, či s návrhmi súhlasí, alebo nie. Časom môže nastať situácia, že riadiaci prevezme návrhy systému bez toho, aby sa obťažoval analyzovať situáciu.

Vysoká automatizácia sťažuje riadiacim vytvoriť si obraz o prevádzkovej situácii, čo im znemožňuje sa rýchlo a správne rozhodovať v prípade núdze. Ak sa vezmú tieto dva nebezpečné momenty do úvahy, môže sa dosiahnuť to, že pravdepodobnosť zlyhania systému bude prakticky nulová.

Funkcia: Presné štvorrozmerné plánovanie trajektórie letu, berúc do úvahy preferencie užívateľov. Presné monitorovanie dodržania trajektórie. Strednodobé vyhľadávanie a riešenie konfliktov. Automatické vysielanie a generácia letových povolení. Dynamické prideľovanie vzdušného priestoru pre civilných a voj enských užívateľov. Automatická a tichá koordinácia medzi susednými stanovišťami.

Prvé významné zníženie záťaže riadiaceho sa týkalo hlasovej komunikácie medzi susednými strediskami. To je nasledované znížením rádiokomunikácie medzi riadiacim a pilotom. Ďalej systém znižuje záťaž tým, že: zobrazuje len minimum potrebných informácií vždy, keď je to potrebné, ponúka riešenie konfliktov, generuje letové povolenia.

Cieľom na začiatku tohto tisícročia je Európsky systém ATM (EATMS). V tomto projekte systém preberá časť riadiacich úloh riadiaceho letovej prevádzky a z riadiaceho sa stáva manažér.

Rozširuje sa priamy prenos dát medzi lietadlami (palubný systém FMS) a systémy ATC. Toto je konečný krok smerom k plnej integrácii všetkých častí prostredia ATM. Priamy prenos dát lietadlo - systém ATC sa bude využívať smerom dolu k prenosu meteoinformácie, polohy lietadla, parametrov letu (typ, rýchlosť, kurz), zamýšľanej trati letu, žiadosti pilota a smerom nahor k vydávaniu letových povolení a iných informácií.

slide7

Časové vzťahy

 • Aktívne riadenie sa delí na:
 • plánovanie riadenia,
 • výkonné riadenie (napr. radarové).

Centralizované usporiadanie a riadenie toku leteckej prevádzky zasahuje do pasívneho a čiastočne aktívneho riadenia (v časti plánovanie riadenia). Na obr. sú znázornené časové vzťahy a súvisiace správy ATS.

 • Časové vzťahy môžeme posudzovať medzi lietadlom letiacim v pôsobnosti ACC a:
 • centralizovaným usporiadaním a riadením toku letovej prevádzky,
 • činnosti riadiaceho,
 • letovým plánom a príslušnými správami,
 • procesom spracovania letového plánu.
 • Riadiace činnosti súvisiace s konkrétnym letom môžeme rozdeliť do dvoch základných fáz:
 • pasívne riadenie,
 • aktívne riadenie.

Obr 1. Časové vzťahy aktívneho riadenia

Obr 2. Časové vzťahy ATFM a riadenie letu

ACT Aktivujúca správa Activation Message

CHG Správa o zmene

CNL Správa o zrušení Cancellation Message

DL A Správa o zdržaní Delay Message

EST Správa o vypočítanom čase preletu Estimate Message

FPL Správa podaného letového plánu Filed Flight

slide8

Ďakujem za pozornosť

Máte nejaké otázky ??