Download
realizmus v eur pe n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Realizmus v Európe PowerPoint Presentation
Download Presentation
Realizmus v Európe

Realizmus v Európe

137 Views Download Presentation
Download Presentation

Realizmus v Európe

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Honoré de Balzac Realizmus v Európe F.M. Dostojevskij L. N. Tolstoj

  2. Charakteristika realistickej literatúry • spisovatelia sa snažia skutočnosť, ľudské vzťahy, spoločnosť zobraziť objektívne • pozornosť sa obracia k obyčajnému, všednému životu • typickou postavou je obyčajný človek z akejkoľvek spoločenskej vrstvy • postavy sa v priebehu deja vyvíjajú, menia • realizmus pravdivo zobrazuje aj nedostatky spoločnosti a politické boje, často využíva iróniu a satiru • zo žánrov prevládajú epické žánre: poviedka, novela, román • dôraz sa kladie na drobnokresbu (detail, podrobný opis prostredia alebo postavy)

  3. FRANCÚZSKA LITERATÚRA HonorédeBalzac (1799-1850) • pochádzal z vidieckej rodiny, preto túžil preniknúť do aristokratických kruhov • na prianie rodičov vyštudoval právo, ale venoval sa písaniu a vydávaniu kníh • nemal šťastie ani v osobnom živote, ale krátko pred smrťou sa oženil s poľskou šľachtičnou EvelinouHanskou. • zakladateľ kritickorealistického románu vo francúzskej literatúre. Úmorná práca (musel splácať dlhy) mu podlomila zdravie a zapríčinila jeho predčasnú smrť. Otec Goriot • román o ľudskej bezcitnosti. Vychádza z presvedčenia, že človek nie je ani dobrý, ani zlý, spoločnosť ho kazí. • v úvode Balzac využil drobnokresbu – pri opise penziónu, v ktorom býva otec Goriot. • v románe vystupuje mnoho postáv, s ktorými sa stretneme aj v ďalších dielach (galejník a zločinec Vautrin, Rastignac).

  4. Krátky dej: Hlavnou postavou je bohatý obchodník – otec Goriot. Má dve dcéry. Jedná sa vydá za baróna, druhá za bankára. Aby sa výdajom dostali do vyšších kruhov, otec im dal celý svoj majetok a presťahoval sa do chudobného penziónu. Jeho dcéry sú však nevďačné a hanbia sa za neho. On nechce vidieť, ako ho zneužívajú (platí za ne dlhy), ani ich ľahostajnosť. Je zaslepený láskou k nim. Sám žije v chudobe a v biede. Goriot umiera sám, bez svojich dcér, ale už precitnutý a sklamaný z ich charakteru. Na smrteľnej posteli Rastignacovi povie: „Človek musí umrieť, aby poznal, čo sú deti.“ Tie neprídu ani na pohreb, pošlú len prázdne koče, aby sa previezli okolo. Zaujímavá je postava Rastignaca, ktorá sa počas deja mení. Úsilie dostať sa do vyšších kruhov zatieni jeho dobré predsavzatie. Román sa končí jeho výzvou spoločnosti: „A teraz uvidíme, kto z koho.“

  5. RUSKÁ LITERATÚRA FIODOR MICHAJLOVIČ DOSTOJEVSKIJ (1821-1881) • majster psychologického románu. • ako príslušníka proticárskeho sprisahania ho odsúdili na trest smrti, ktorý zmenili na nútené práce a vyhnanstvo na Sibíri. • najvýznamnejšie diela: Zločin a trest, Biedni ľudia, Idiot, Bratia Karamazovovci Zločin a trest • psychologický román o svedomí človeka • vznikol na základe autorových skúsenosti z väzenia Hlavný hrdina, študent RodionRaskoľníkov zastáva názor, že silný jedinec (vzorom mu je Napoleon) môže v záujme spoločenského dobra aj vraždiť. („Nezabil som človeka, ale princíp.“ Silný musí byť preto, aby dokázal niesť zodpovednosť za svoje činy. V takomto presvedčení zabije starú úžerníčku, ale aj jej sestru, ktorá sa stala náhodným svedkom vraždy. Práve pre druhú vraždu začne prežívať vnútorné muky, až z nich fyzicky ochorie. So svojím trápením sa zverí prostitútke Soni Marmeladovej, ktorú k prostitúcii dohnala zlá sociálna situácia. Soňa Raskoľníka presvedčí, aby sa priznal. Napokon s ním odchádza na nútené práce na Sibír. Pod vplyvom jej sebaobetajúcej lásky sa jeho duša obrodí, dá sa na cestu pokánia a prebudí sa v ňom viera v človeka.

  6. Lev NikolajevičTolstoj (1828-1910) • realistický spisovateľ. Stal sa zástancom a hlásateľom filozofie neprotivenia sa zlu a násiliu. Odsudzoval každé násilie, aj to obranné. • pokúsil sa otvoriť si školu, kde vyučoval deti roľníkov a sedliakov. Ich rodičia však nepripisovali vzdelaniu žiadny význam, preto ho považovali za čudného a vyhýbali sa mu. Diela: Anna Kareninová, Vojna a mier, Vzkriesenie Vojna a mier • román epopeja: román rieka, rozsiahly román s mnohými postavami, hlavným dejom a s dejovými odbočkami, ktoré sa v závere spoja do jedného celku. • ako prvý autor zobrazil dejiny ruskej spoločnosti a priblížil ich západným krajinám. • román epopeja o osudoch ruskej spoločnosti na pozadí európskych dejín. • dej sa odohráva na pozadí napoleonských vojen, zachytáva bitku pri Slavkove, výpravu do Ruska, bitku pri Borodine, vpád do Moskvy. • veľmi výstižne charakterizuje historické postavy: Napoleon, generál Kutuzov, cár Alexander a pod.

  7. Tolstoj v románe tvrdí, že hýbateľmi dejín nie sú významné osobnosti, ale ľud. Veľmi stručný dej: Autor vykresľuje osudy rodín Rostovovcov, Bolkonskovcov a Pierra Bezuchova. Andrej Bolkonský je aristokrat, ktorý veľmi túži po sláve. Pre slávu urobí všetko, nebojí sa smrti, teší sa z vojny, berie to ako príležitosť na to, ako sa stať slávnym. Zanedbáva svoju tehotnú ženu. Počas bitky pri Slavkove takmer príde o život. Prehodnotil svoje priority, odteraz sa chce venovať iba žene a dieťaťu. Keď príde domov, žena mu umiera pri pôrode. Stratil záujem o život. Ten mu pomohla oživiť mladá dospievajúca Nataša Rostovová, do ktorej sa zamiluje a ona mu lásku opätuje. Láska však netrvá dlho, Andrej je zranený a zomiera v náručí milovanej Nataše. Ďalšou významnou postavou je Pierre Bezuchov, ktorý bol Andrejov kamarát. Zdedí veľký majetok po otcovi a snaží sa zmeniť pomery v spoločnosti. Chce založiť školu, vzdelávať sedliakov. Táto postava prezentuje Tolstého myšlienky. Nemá rád násilie a do vojny ide iba zo zvedavosti. Dostane sa aj do blízkosti Napoleona, no nedokáže ho zabiť. Nakoniec sa dá dokopy s Natašou a vytvoria spolu vyrovnaný pár.

  8. Použitá literatúra SMIEŠKOVÁ, M.: Literatúra. Bratislava: Fragment, 2007. 164 s. ISBN 978-80-8089-065-0 www.maturitavpohode.webnode.sk