v kony z kladnej o etrovate skej starostlivosti tudentov sz v odbore zdravotn cky asistent l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Výkony základnej ošetrovateľskej starostlivosti študentov SZŠ v odbore zdravotnícky asistent PowerPoint Presentation
Download Presentation
Výkony základnej ošetrovateľskej starostlivosti študentov SZŠ v odbore zdravotnícky asistent

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Výkony základnej ošetrovateľskej starostlivosti študentov SZŠ v odbore zdravotnícky asistent - PowerPoint PPT Presentation


 • 466 Views
 • Uploaded on

Výkony základnej ošetrovateľskej starostlivosti študentov SZŠ v odbore zdravotnícky asistent. Stredná zdravotnícka škola Prešov, Sládkovičova 36. Učebná osnova predmetu Praktické cvičenia (PRC).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Výkony základnej ošetrovateľskej starostlivosti študentov SZŠ v odbore zdravotnícky asistent' - keran


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v kony z kladnej o etrovate skej starostlivosti tudentov sz v odbore zdravotn cky asistent

Výkony základnejošetrovateľskej starostlivostištudentov SZŠ v odborezdravotnícky asistent

Stredná zdravotnícka škola Prešov, Sládkovičova 36

u ebn osnova predmetu praktick cvi enia prc
Učebná osnova predmetu Praktické cvičenia (PRC)

Schválilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom SSZS 660/2001 dňa 9.5.2001, po dohode s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pod číslom 467/2001 – 42 dňa 2.5.2001 s účinnosťou od 1.9.2001.

slide3

Hlavné ciele predmetu:

 • preukázať schopnosť orientovať sa v zdravotníckom a sociálnom zariadení,
 • aplikovať vedomosti o dodržiavaní predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany,
 • preukázať praktickú schopnosť primerane komunikovať s chorým a v zdravotníckom tíme,
 • preukázať praktickú schopnosť starostlivosti o hygienu, vyprázdňovanie, stravovanie, bezpečné prostredie, dezinfekciu, sterilizáciu,
 • dokázať asistovať sestre pri aplikácii liečiv, odbere materiálu na vyšetrenie, ošetrovateľských výkonoch, základných postupoch prevencie imobility, zamestnávaní chorých a výchovnej starostlivosti o deti,
 • preukázať schopnosť vykonávať administratívne činnosti spojené s príjmom a prepustením chorého, písomnou agendou oddelenia a inventarizáciou,
 • preukázať praktickú schopnosť spracovať štatistické podklady, hlásenia, doklady o ošetrených a hospitalizovaných, zhromažďovať a triediť lekárske nálezy, výsledky vyšetrení, indexovať chorobopisy, pôrodopisy, matriky novorodencov, žiadaniek a sprievodných lístkov na vyšetrenie objednávok,
 • demonštrovať schopnosť pracovať s informačným systémom oddelenia.
starostlivos o prostredie
Starostlivosť o prostredie:
 • výmena posteľného prádla,
 • úprava postele chodiaceho pacienta,
 • úprava postele imobilného pacienta,
 • úprava detskej postieľky,
 • starostlivosť o prídavné zariadenie postele,
 • starostlivosť o pomôcky na operačnej sále, úrazovej sále, v ambulancii,
 • sterilizácia pomôcok v sterilizátore na oddelení (obväzový materiál, rukavice, nástroje, drény,
 • príprava pomôcok na sterilizáciu,
 • riedenie dezinfekčných prostriedkov,
 • mechanická očista pomôcok,
 • dezinfekcia pomôcok,
 • úprava postele a prostredia po prepustení/preložení pacienta,
 • hygienická starostlivosť o inkubátor.
hygienick starostlivos
Hygienická starostlivosť:
 • večerná toaleta imobilného pacienta,
 • celkový kúpeľ na posteli – imobilný pacient,
 • celkový kúpeľ dospelý – sprcha
 • celkový kúpeľ dospelý – vaňa,
 • kúpeľ batoľaťa,
 • kúpeľ dojčaťa,
 • umývanie vlasov na posteli,
 • starostlivosť o nechty pacienta,
 • prebaľovanie dojčaťa, záznam stolice
 • prebaľovanie batoľaťa, záznam stolice
 • základná ošetrovateľská starostlivosť o genitál dospelého,
 • úprava vlasov a česanie.
 • ranná toaleta dospelého,
 • večerná toaleta dospelého,
 • ranná toaleta batoľaťa,
 • večerná toaleta batoľaťa,
 • ranná toaleta dojčaťa,
 • večerná toaleta dojčaťa,
 • ranná toaleta imobilného pacienta,
 • odvšivovanie,
 • starostlivosť o DÚ – dospelý,
 • starostlivosť o DÚ – dojča,
 • starostlivosť o DÚ – batoľa
 • starostlivosť o umelý chrup,
 • starostlivosť o chorú DÚ
 • prevencia dekubitov,
 • prevencia itertriga,
tekutiny
Tekutiny:
 • bilancia tekutín, záznam
 • meranie TK + záznam do dokumentácie,
 • váženie pacienta,
 • príprava pomôcok na podanie infúzneho roztoku,
 • podávanie tekutín per os – pohár
 • podávanie tekutín per os
 • asistencia sestre/lekárovi pri podávaní tekutín i.v.,
 • podávanie tekutín do sondy ! s poverením sestry
stravovanie
Stravovanie:
 • objednávanie jedla na oddelenie,
 • objednávanie jedla novoprijatému pacientovi,
 • odhlásenie jedla prepustenému/preloženému pacientovi,
 • nahlásenie zmeny diéty,
 • asistencia pri delení jedla podľa diét,
 • roznášanie jedla chodiacim pacientom v jedálni, na izbe
 • kŕmenie dospelých, na lôžku
 • kŕmenie dojčiat/batoľat fľašou, záznam prijatej dávky
 • kŕmenie dojčiat/batoľat lyžicou, záznam prijatej dávky
 • podávanie stravy do sondy ! s poverením sestry.
 • starostlivosť o dutinu ústnu po jedle,
 • váženie dojčaťa + záznam,
 • sledovanie množstva prijatej potravy,
 • záznam o množstve prijatej potravy do dokumentácie,
 • sledovanie nauzey a zvracania,
 • záznam o nauzee a zvracaní do dokumentácie +informovanie sestry/lekára.
vylu ovanie
Vylučovanie:

MOČ:

 • pravidelné prebaľovanie batoľa/dojča,
 • pravidelné prebaľovanie imobilného pacienta,
 • zvýšená hygienická starostlivosť o genitál dojčaťa, batoľaťa, imobilného pacienta,
 • príprava pomôcok + asistencia sestre/lekárovi pri cievkovaní ženy,
 • príprava pomôcok + asistencia sestre/lekárovi pri cievkovaní muža,
 • výmena močového sáčka u dospelého,
 • meranie množstva moču + záznam do dokumentácie,
 • meranie hustoty moču + záznam do dokumentácie,
 • zber moča u batoliat/dojčiat do zberných sáčkov,
 • chemické vyšetrenie moču na hnis,
 • chemické vyšetrenie moču na bielkovinu,
 • vyšetrenie moču indikátorovími papierikmi,
 • práca s podložnou misou,
 • práca s močovou fľašou,
 • asistencia sestre o permanentný katéter,
vylu ovanie9
Vylučovanie:

STOLICA:

 • záznam frekvencie a kvality stolice do dokumentácie,
 • zvýšená hygienická starostlivosť u pacientov s inkontinenciou v oblasti genitálu,
 • pravidelné prebaľovanie dojča/batoľa,
 • pravidelné prebaľovanie inkontinentný hlásenie odchýlky množstva a kvality stolice od normálu sestre/lekárovi,
 • /imobilný pacient,
 • asistencia pri výmene kolostomického sáčku,
 • odber stolice na vyšetrenie ! s poverením sestry,
 • príprava pomôcok na podanie klyzmy,
 • asistencia sestre pri podávaní klyzmy,
 • podanie očistnej klyzmy ! s poverením sestry,
 • monitorovanie frekvencie a kvality stolice,
d chanie
Dýchanie:
 • čistenie odsávačky,
 • zloženie odsávačky – zabezpečenie jej funkčnosti,
 • asistencia pri aplikácii kyslíka,
 • aplikácia kyslíka kyslíkovými okuliarami ! s poverením sestry,
 • hygienická starostlivosť o tracheostómiu a jej okolie,
 • nácvik efektívneho vykašliavania
 • meranie dychu,
 • záznam hodnoty dychu do dokumentácie, u detí a dospelých,
 • asistencia sestre/lekárovi pri udržiavaní priechodnosti dýchacích ciest odsávačkou,
 • odsávanie sekrétu z DÚ – prevencia aspirácie,
 • práca s odsávačkou (čistenie, montáž),
starostlivos o rany prev zy
Starostlivosť o rany/preväzy:
 • príprava pomôcok na sterilizáciu,
 • sterilizácia pomôcok,
 • príprava sterilného preväzového materiálu,
 • sterilizácia preväzového/obväzového materiálu,
 • asistencia sestre /lekárovi pri ošetrovaní dekubotov.
 • ošetrovanie dekubitov ! s poverením sestry,
 • ošetrovanie zaparenín.
 • asistencia pri preväze aseptickej rany,
 • preväz septickej rany ! s poverením sestry
 • asistencia pri preväze septickej rany,
 • asistencia pri výmene drenáže,
 • meranie sekrétov z drenážnych fliaš, záznam,
 • príprava materiálu – všetkých druhov drenáže,
 • bandáž DK,
 • sledovanie operačnej rany po operácií
 • práca so sterilným materiálom,
 • práca so sterilnými nástrojmi,
odbery
Odbery:
 • poučenie pacienta o spôsobe odberu moča (Addis, clearence, K+C...)
 • príprava pomôcok + asistencia sestre/lekárovi pri odbere žalúdočného obsahu,
 • vypísanie žiadaniek na všetky druhy odberu biologického materiálu,
 • príprava skúmaviek na všetky druhy odberov,
 • zabezpečenie rýchleho odoslania biologického materiálu do príslušného laboratória
 • odber spúta ! s poverením sestry,
 • výter z nosa ! s poverením sestry,
 • výter z rekta ! s poverením sestry,
 • výter z ucha ! s poverením sestry,
 • výter z DÚ ! s poverením sestry,
 • ster z kože ! s poverením sestry,
 • odber moču - nesterilný ! s poverením sestry,
 • príprava pomôcok + asistencia sestre/lekárovi pri odbere krvi,
 • príprava pomôcok + asistencia sestre/lekárovi pri odbere sterilného moča,
meranie fyziologick ch funkci
Meranie fyziologických funkcií:
 • meranie telesnej teplota v axile,
 • meranie TT v rekte,
 • záznam TT do dokumentácie,
 • meranie TK,
 • záznam TK do dokumentácie,
 • meranie pulzu,
 • záznam pulzu do dokumentácie,
 • meranie dychu,
 • záznam dychu do dokumentácie
lie ba i
Liečba I:
 • príprava pomôcok + aplikácia tepla,
 • príprava pomôcok + aplikácia chladu,
 • príprava pomôcok + asistencia sestre pri príprave a podávaní liekov per os,
 • príprava pomôcok + asistencia sestre pri podávaní injekcií i.m., s.c., i.d.,
 • príprava pomôcok na prípravu infúzie,
 • príprava pomôcok na podanie transfúzie,
 • príprava pomôcok + aplikácia inzulínu perom aj striekačkou ! s poverením sestry,
 • príprava pomôcok + asistencia sestre pri podávaní liekov per rektum,
 • aplikácia liekov per rektum, ! s poverením sestry,
lie ba ii
Liečba II:
 • príprava pomôcok + asistencia sestre pri podávaní liekov na nosovú sliznicu,
 • aplikácia liekov na nosovú sliznicu, ! s poverením sestry,
 • príprava pomôcok + asistencia sestre pri aplikácií liekov do ucha,
 • aplikácia liekov do ucha, ! s poverením sestry,
 • príprava pomôcok + asistencia sestre pri aplikácií liekov do oka,
 • príprava pomôcok + asistencia sestre pri aplikácií liekov na kožu,
 • aplikácia liekov na kožu, ! s poverením sestry,
 • aplikácia liekov na kožu (oplachy, kúpele)
 • príprava pomôcok +asistencia sestre pri aplikácií liekov do sondy.
doprovod na odborn vy etrenie
Doprovod na odborné vyšetrenie:
 • zdravotnícky asistent môže sprevádzať pacientov na všetky druhy odborných vyšetrení, pokiaľ neide o pacienta s diagnózou, ktorá si vyžaduje prítomnosť sestry, alebo lekára.
 • študent SZŠ nesmie sprevádzať pacientov sanitným vozidlom mimo areál nemocnice
administrat vna innos
Administratívna činnosť:
 • administratívne činnosti spojené s príjmom,
 • administratívna činnosť spojená s prepustením,
 • administratívna činnosť spojená s preložením pacienta,
 • vypisovanie žiadaniek na odber biologického materiálu,
 • administratívna činnosť spojená s inventarizáciou, prácou s bielizňou, prácou so zdrav. materiálom
 • práca s počítačom,
 • triedenie výsledkov,
 • spracovanie štatistických podkladov,
 • indexovanie chorobopisov,
 • archivácia,
 • skartácia,
 • administratíva pri úmrtí pacienta.
starostlivos o imobiln ho pacienta
Starostlivosť o imobilného pacienta:
 • raná toaleta,
 • večerná toaleta,
 • celkový kúpeľ na posteli,
 • umývanie vlasov na posteli,
 • starostlivosť o DÚ,
 • starostlivosť o nechty,
 • zvýšená hygienická starostlivosť o oblasť genitálu
 • prevencia zápchy,
 • práca s jednorázovými pomôckami + triedenie odpadu,
 • odsávanie z DÚ,
 • základná aktívna rehabilitácia,
 • základná pasívna rehabilitácia
 • prevencia dekubitov,
 • polohovanie detí a dospelých,
 • masáž predilekčných miest,
 • príprava pomôcok +asistencia sestre/lekárovi pri preväze dekubitov,
 • kŕmenie pacienta,
 • zabezpečenie prijímania dostatočného množstva tekutín,
 • bilancia tekutín,
 • poklopová drenáž,
 • zamestnávanie pacienta,
 • aktivizácia pacienta,
starostlivos o zomieraj cich
Starostlivosť o zomierajúcich:
 • všetky aktivity ako pri imobilnom pacientovi,
 • zabezpečenie psychickej podpory,
 • aktívne a pasívne doprevádzanie umierajúceho
 • aktivizácia zomierajúceho,
 • zamestnávanie zomierajúceho,
 • podľa možnosti pomáhanie pacientovi vyrovnávať sa s danou situáciou,
 • v prípade záujmu duchovné zabezpečenie,
 • v rámci kompetencií a po dohovore s personálom spolupráca s príbuznými
starostlivos o m tve telo
Starostlivosť o mŕtve telo:
 • hygiena mŕtveho tela,
 • úprava mŕtveho tela,
 • označenie mŕtveho tela,
 • príprava potrebnej dokumentácií k obhliadke tela,
 • asistencia lekárovi pri obhliadke tela a konštatovaní smrti,
 • zabezpečenie sanitky na prevoz odd. patológie,
 • asistencia sestre/lekárovi pri informovaní príbuzných (príprava telegramu),
 • asistencia sestre pri zabezpečovaní pozostalosti,
 • hygienická starostlivosť o pomôcky, prostredie, pomocné zariadenie, steny....
 • príprava prostredia na príjem ďalšieho pacienta,
 • odhlásenie mŕtveho so stavu pacientov,
 • odhlásenie mŕtveho so stravy,
 • uzatvorenie dokumentácie,
 • vypísanie žiadaniek na sanitku.
zamestn vanie pacienta klienta
Zamestnávanie pacienta/klienta:
 • ZAMESTNÁVANIE DOSPELÝCH:
 • komunikácia
 • TV
 • rozhlas
 • knihy
 • časopisy
 • prechádzky
 • zabezpečenie návštevy
 • návšteva kaplnky
 • ZAMESTNÁVANIE DETÍ:
 • výtvarná výchova
 • hudobná výchova
 • telesná výchova (nácvik sedu, stoja, chôdze)
 • výchova k základným hygienickým návykom
 • výchova k zásadám správneho stolovania,
 • mravná a etická výchova
 • rečová výchova
vizita
Vizita:
 • LEKÁRSKA:
 • príprava pacientov na vizitu,
 • príprava prostredia na vizitu,
 • príprava dokumentácie na vizitu,
 • príprava pomôcok (podľa zvyklostí oddelenia)
 • plnenie príslušných ordinácií z vizity
 • aktívna účasť na vizite
 • SESTERSKÁ:
 • príprava pacientov na vizitu,
 • príprava prostredia na vizitu
 • príprava dokumentácie na vizitu,
 • asistencia pri vizite,
 • plnenie príslušných ordinácií z vizity
asistencia pri odborn ch vy etreniach
Asistencia pri odborných vyšetreniach:
 • asistencia pri EKG,
 • asistencia pri EEG,
 • asistencia pri ORL vyšetrení dojča/batoľa/predškolský vek,
 • asistencia pri endoskopických vyšetreniach,
 • asistencia pri očnom vyšetrení – vyšetrenie ostrosti zraku,
 • asistencia pri vyšetrení sluchu – orientačné vyšetrenie sluchovej ostrosti.
katetriz cia
Katetrizácia:
 • príprava pomôcok + asistencia sestre /lekárovi pri zavádzaní venózneho katétra,
 • príprava pomôcok + asistencia sestre/ lekárovi pri zavádzaní močového katétra žene
 • príprava pomôcok + asistencia sestre/ lekárovi pri zavádzaní močového katétra mužovi
 • príprava pomôcok + asistencia sestre/ lekárovi pri zavádzaní močového katétra dojča/batoľa,
 • príprava pomôcok + asistencia sestre pri zavádzaní rektálneho katétra,
 • príprava pomôcok + asistencia sestre/ lekárovi pri zavádzaní žalúdočnej sondy, výplachu žalúdka.
pr jem preklad prepustenie pacienta
Príjem / Preklad / Prepustenie pacienta:
 • príprava pacienta k prekladu, prepusteniu,
 • príprava prostredia na príjem chorého,
 • meranie TT,TK,D,P, hmotnosť, výška
 • založenie a vypísanie teplotnej tabuľky,
 • poskytnutie základných informácií o prevádzkovom poriadku oddelenia, pohybovom režime
 • oboznámiť pacienta s novým prostredím,
 • zoznámiť pacienta s pacientmi s ktorými bude na izbe,
 • zapísať/odpísať pacienta zo stavu pacientov,
 • objednať/odhlásiť stravu,
 • vypísanie žiadaniek a skúmaviek podľa ordinácie,
 • plnenie ordinácie lekára v rámci kompetencií,
 • objednanie sanitky,
 • doprovod pacienta na iné oddelenie.
pecifik gynekologicko p rodn ckeho oddelenia
Špecifiká Gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia:
 • sledovanie pôrodu,
 • asistencia sestre pri prvom ošetrení novorodenca,
 • základná príprava matky a dieťaťa k dojčeniu,
 • základná starostlivosť o ženu po pôrode – oplachovanie rodidiel,
 • práca na gynekologickej ambulancii,
 • indexovanie pôrodopisov,
 • zápis do matriky
 • asistencia sestre pri CTG vyšetrení rodičky,
 • asistencia pri gynekologickom vyšetrení detí a mladistvej,
 • asistencia pri gynekologickom vyšetrení ženy.
pohodlie a sp nok
Pohodlie a spánok:
 • zisťovanie informácií o kvalite spánku pacienta,
 • hlásenie zistených odchýlok sestre/lekárovi,
 • zabezpečenie tichého prostredia,
 • odstránenie všetkých rušivých elementov
 • zisťovanie informácií o druhu a intenzite bolesti,
 • hlásenie všetkých informácií týkajúcich sa bolesti sestre/lekárovi