programm tervishoiuteaduste v imekuse edendamine ter ve n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Programm Tervishoiuteaduste võimekuse edendamine Ter VE PowerPoint Presentation
Download Presentation
Programm Tervishoiuteaduste võimekuse edendamine Ter VE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Programm Tervishoiuteaduste võimekuse edendamine Ter VE - PowerPoint PPT Presentation


 • 182 Views
 • Uploaded on

Programm Tervishoiuteaduste võimekuse edendamine Ter VE. Assar Luha programmi TerVE juht SA Eesti Teadusagentuur. Epp Tohver programmi TerVE tegevjuht SA Eesti Teadusagentuur. Tartus 04.04.2012. A lusdokumendid.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Programm Tervishoiuteaduste võimekuse edendamine Ter VE' - kera


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
programm tervishoiuteaduste v imekuse edendamine ter ve

ProgrammTervishoiuteaduste võimekuse edendamineTerVE

Assar Luha

programmi TerVE juht

SA Eesti Teadusagentuur

Epp Tohver

programmi TerVE tegevjuht

SA Eesti Teadusagentuur

Tartus 04.04.2012

a lusdokumendid
Alusdokumendid
 • TerVE - on Eesti tervishoiu programmirakendusprogramm, kinnitatud haridus- ja teadusministri 1. novembri 2011 käskkirga nr 832 "Haridus- ja teadusministri 20.mai 2011. a käskkirja nr 477 "Programmi "Tervishoiuteaduste võimekuse edendamise programm TerVE" kinnitamine ja programmi elluviija volituste andmine" muutmine„.
 • Alameede „Tervishoiualase teadus- ja arendustegevuse toetamine” – määrus vastu võetud 19.04.2011.
terve eesm rgid
TerVE eesmärgid
 • Eesti tervishoiualase teadus- ja arendustegevuse võimekuse tugevdamine,
 • rahva terviseteadlikkuse tõstmine,
 • terviseteaduste mõju suurendamine elanike tervisele.
tervishoiuteaduste v imekuse edendamise programm terve
Tervishoiuteaduste võimekuse edendamise programm TerVE
 • Eelarve 5990152EUR:
  • ERF-ist 5 146 567 EUR;
  • riiklik finantseering 605 478 EUR;
  • partnerite omafinantseering (5%)

238 107 EUR.

 • Programmi abikõlblikkuse periood

1. aprill 2010 kuni 31. oktoober 2015.

programm terve
Programm TerVE
 • Programm - teadus- ja arendustegevuse ning sellele toetuvate rakenduste kogum, mis on vajalik valdkondlikul arengu- ja rakenduskaval põhinevate riiklikult prioriteetsete eesmärkide elluviimiseks.
 • Teadusasutuste, ülikoolide koostöö.
 • Keskmes teadustöö.
 • Arengukavade väljatöötamine.
programmi struktuur
Programmi struktuur

Rakendusasutus

Haridus- ja Teadusministeerium

Rakendusüksus

SA Archimedes

Elluviija

SA Eesti Teadusagentuur

Programmi nõukogu

Tegevus

1

partnerid

Tegevus

2

partnerid

Tegevus 3

partnerid

Tegevus 4

partnerid

Tegevus 5

partnerid

Registrite ja e-tervise ekspertgrupp

TTH nõukogu

partnerid
Partnerid
 • Partneriteks võivad olla:
  • avalik-õiguslikud teadus- ja arendusasutused,
  • ülikoolid,
  • eraõiguslikud juriidilised isikud.
 • Tingimus:
  • asutus on programmi tegevustega seotud valdkondades viimase korralise evalveerimise käigus positiivselt evalveeritud.
programmi terve tegevused
Programmi TerVE tegevused

Tegevus 1. Eluviisi ja selle muutmist, sealhulgas riskikäitumist kujundavate tegurite analüüs ja mõju hindamine.

Tegevus 2. Keskkonna riskitegurite mõju hindamine tervisele.

Tegevus 3. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhineva terviseinfo kogumise ja kasutamise võimaluste edasiarendamine.

Tegevus 4. Tervisetehnoloogiate hindamine.

Tegevus 5. Tervishoiualase T&A pikaajalise arengukava väljatöötamine ja avalikkuse teavitamine tervishoiu-valdkonnas tehtavast teadus- ja arendustööst.

tegevus 1
Tegevus 1

Eluviisi ja selle muutmist, sealhulgas riskikäitumist kujundavate tegurite analüüs ja mõju hindamine

Alategevus

1.1 Oluliste tervisemõjurite uuringud – negatiivset ja positiivset paikkondlikku tervisekäitumist kujundavad tegurid

Struktuuritoetus

1 179 290 EUR

Indikaatorid

2015. a valminud uuringute arv: 8

tegevuse 1 hetkeseis
Tegevuse 1 hetkeseis
 • Elluviimine kahes etapis:
  • Ideekavandite voor – laekus 12 ideekavandit, Sotsiaalministeeriumile esitati hindamiseks 11 ideekavandit, millest välja valiti 8.
  • Lõpptaotluste voor – toimub hindamine.
 • Abikõlblikkuse periood 1. juuni 2012 kuni 30. aprill 2015.
tegevus 2
Tegevus 2

Keskkonna riskitegurite mõju hindamine tervisele

Alategevused

2.1 Keskkonnast lähtuvate terviseriskide mõju uuringute läbiviimine

2.2 Keskkonnatervise alase teadus- ja arendustegevuse pikaajalise arengukava väljatöötamine

Struktuuritoetus

1 179 290 EUR

Indikaatorid

2015 valminud uuringute arv: 5

2015 valminud valdkonna arengukavade arv: 1

Taotlusvoor 13.06.2011-26.08.2011, esitati seitse taotlust.

tegevuse 2 hetkeseis
Tegevuse 2 hetkeseis

Keskkonnast lähtuvate terviseriskide mõju uuringute läbiviimiseks on sõlmitud 3 lepingut:

 • „Antibiootikumiresistentsuse levikuteed (ABRESIST)“ – TÜ, EMÜ.
 • „Esilekerkivate zoonooside epidemioloogia ja riskitegurid Eestis. Seire vajaduste selgitamine ja seiresüsteemide väljatöötamine (EKZE-SS)“ – EMÜ, TÜ.
 • „Zoonooside nakatumisrisk Eestis: puukidega ülekantavad haigustekitajad ja E-hepatiidiviiruse looduskollete ning endeemiliste piirkondade kaardistamine ja iseloomustamine (ZoonRisk) – TAI, EMÜ, TÜ.

Struktuuritoetusest lepingutega kaetud 1 130 548 eurot.

tegevus 3
Tegevus 3

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhineva terviseinfo kogumise ja kasutamise võimaluste edasiarendamine

Alategevused

3.1 Tervishoiu valdkonnaga seotud registrite arendamine

3.2 Uute e-terviseteenuste arendamine

Struktuuritoetus

994 400 EUR

Indikaatorid

2015 korrastatud registrite arv: 6

2015 uute e-terviseteenuste arv: 2

Taotlusvoor 13.06.2011-26.08.2011, esitati kolm taotlust.

tegevus 3 hetkeseis
Tegevus 3 hetkeseis

Partnerite ja teiste asjaomaste organisatsioonide esindajatest on moodustatud registrite ja e-tervise ekspertgrupp, kelle kaasabil kavandatakse edasist tegevust.

Registrite ja e-tervise ekspertgrupi koosolek toimub 11. aprillil.

tegevus 4
Tegevus 4

Tervisetehnoloogiate hindamine

Alategevused

4.1 Tervisetehnoloogiate hindamise teadmuskeskuse väljaarendamine ja institutsionaalse tugistruktuuri rajamine

4.2 Tervisetehnoloogiate hindamise toetamine

Struktuuritoetus

1 171 045 EUR

Indikaatorid

2015 TTH aruannete arv: 25

2015 TTH kompetentsikeskuste arv: 1

Taotlusvoor 13.06.2011-26.08.2011

Taotlusvooru esitati kolm taotlust.

tegevus 4 hetkeseis
Tegevus 4 hetkeseis

Taotluste hindamise, programmi TerVE nõukogu arvamuseja TTH nõukogu ettepaneku alusel on

SA Eesti Teadusagentuur juhatuse 15.03.2012 üldkäskkirja nr 1. 1-1.4 otsusega tegevuse 4 „Tervisetehnoloogiate hindamine“ elluviimisel

juhtpartner Tartu Ülikool,

koostööpartner Tallinna Tehnikaülikool.

Tegevuse 4 abikõlblikkuse periood 1.02.2012-31.05.2015.

tegevus 5
Tegevus 5

Tervishoiualase teadus- ja arendustegevuse pikaajalise arengukava väljatöötamine ja avalikkuse teavitamine tervishoiuvaldkonnas tehtavast teadus- ja arendustööst

Alategevused

5.1 Tervishoiualase teadus- ja arendustegevuse pikaajalise arengukava väljatöötamine

5.2 Avalikkuse teavitamine tervishoiuvaldkonnas tehtavast teadus- ja arendustööst

Struktuuritoetus

639 125 EUR

Indikaatorid

2015 valminud valdkonna arengukavade arv: 1

arengukavade koostamine tegevused 2 ja 5
Arengukavade koostamine – tegevused 2 ja 5

Tegevuse 2 alategevuse 2.2 Keskkonnatervise alase teadus- ja arendustegevuse pikaajalise arengukava väljatöötamine.

Tegevuse 5 alategevuse 5.1 Tervishoiualase teadus- ja arendustegevuse pikaajalise arengukava väljatöötamine.

2012. a teises kvartalis on moodustatud laiapõhjaline töögrupp, kuhu lisaks partneritele kaasatakse ministeeriumide ning teiste tervishoiuvaldkonna osapoolte esindajad, ja koostatud tööplaanid mõlema arengukava väljatöötamiseks.

tegevus 5 teavitamine
Tegevus 5 – TEAVITAMINE

Alategevus 5.2 Avalikkuse teavitamine tervishoiuvaldkonnas tehtavast teadus- ja arendustööst.

Tegevused on väljatöötamisel. 2012 selgitatakse välja, missugused on võimalused ja vajadused Eesti tervishoiualase T&A nähtavamaks muutmisel ning koostatakse vastav tegevuskava.

Rahastatavate projektide raames kavandatav teavitustöö toimub alategevuse 5.2 alt.

Programmi TerVE vahekonverents (2013 lõpus, nov/dets).

programmi terve tehnilised aspektid
Programmi TerVE tehnilised aspektid
 • Palgatasemed - töötasuna on aktsepteeritav asutuse keskmine töötasu samalaadse töö eest.
 • Välislähetused
 • Kooskõlastamise kohustus (selleks vajalik kutse, ettekanne, päevaplaan, osaleja poolt kaetavad võimalikud kulutused).
 • Välislähetused peavad olema projekti elluviimiseks vajalikud, seotud ainult projekti elluviimisega.
 • Euroopa Liidu riiki projekti tulemuste tutvustamiseks.
 • Kohustus pidada ettekanne.
 • Programm ei toeta konverentsiturismi! (Abikõlblikud on kulutused üks päev enne, kuni üks päev pärast konverentsi.)
 • Lähetusest tulles esitada: kuludokumendid, ettekanne, sh poster, memo.
vahepeal
... vahepeal

2013 programmi TerVE mõjukuse analüüs (elluviidavate tegevuste, rahastatavate projektide jms alusel)

projektide l petamine
Projektide lõpetamine
 • Projekti lõpparuande lisana saab olema kohustus projekti lõpuks esitada „teadusaruanne“
 • Teadusaruandest peaks tulema välja projekti integreeritud lõpptulemus.
 • Projektide teadusaruannetest peaks välja tulema teadlaste poolt vaadatuna sotsiaalmajanduslikud kitsaskohad, mida oleks vajalik käsitleda järgnevates programmdokumentides.
 • Teadusaruanneon teatud ajaperioodil läbiviidud konkreetsest uurimistööst ülevaate andmise vorm, mis on teadusartikli sarnane tõendus tehtud uurimuse kohta ja mis sisaldab uudset informatsiooni omas valdkonnas.
programmi l petamine
Programmi lõpetamine
 • Programmi TerVE lõppkonverents (2015): iga rahastatud projekti kohta ettekanne.
 • Auditoorium: teadlased, ametnikud, huvigrupid jm.