Ministerstwo Edukacji Narodowej
Download
1 / 61

Ministerstwo Edukacji Narodowej - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Ministerstwo Edukacji Narodowej. EDUKACJA SKUTECZNA PRZYJAZNA I NOWOCZESNA. szkoła wymagająca od ucznia. wprowadzanie do szkół nowoczesnych technologii. dobra opieka i wyposażenie szkół, szczególnie dla uczniów najmłodszych. wykorzystanie ich w procesie kształcenia

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ministerstwo Edukacji Narodowej' - keon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ministerstwo edukacji narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

EDUKACJA SKUTECZNA

PRZYJAZNA I NOWOCZESNA


Ministerstwo edukacji narodowej

szkoła wymagająca od ucznia

wprowadzanie do szkół nowoczesnych technologii

dobra opieka i wyposażenie szkół,

szczególnie dla uczniów najmłodszych

wykorzystanie ich w procesie kształcenia

i administrowania szkołą (e-szkoła)

szkoła gwarantująca konkretne rezultaty

stawianie wymagań w sposób przyjazny

program „szkoła bezpieczna i przyjazna”

zapewniający wsparcie wychowawczych i opiekuńczych

działań szkoły (zamiast „zera tolerancji”)

dla uczniów gimnazjów i szkół pogimnazjalnych

elektroniczne materiały edukacyjne, jak

e-podręczniki, e-lektury, e-encyklopedie

szkoła, którą rozliczamy z efektów kształcenia

Co to znaczy, że polska edukacja ma być skuteczna, przyjazna i nowoczesna?


Ministerstwo edukacji narodowej zamierza
Ministerstwo Edukacji Narodowej zamierza:

 • udoskonalić programy i egzaminy

 • zaufać samorządom i wesprzeć je w realizacji zadań

 • docenić nauczycieli i wzmocnić ich pozycję

 • uprościć prawo, zmniejszając biurokrację


Ministerstwo edukacji narodowej

Dyskusja publicznakwiecień – czerwiec 2008

 • 16 spotkań

 • ~ 7500 uczestników

  • samorządowcy

  • parlamentarzyści

  • dyrektorzy

  • nauczyciele

  • liderzy organizacji społecznych

Konferencje wojewódzkie


Stan aktualny
Stan aktualny

 • W wyniku szerokich konsultacji społecznych powstała nowa podstawa programowa

 • Rząd skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty

 • Zbierane są opinie dotyczące założeń projektu rozporządzenia o ramowych planach nauczania – również na www.reformaprogramowa.men.gov.pl


Konferencje powiatowe
Konferencje powiatowe

Wszyscy dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i liceów proszeni są o opinie o projektowanych rozwiązaniach organizacyjnych opisanych w poradnikach dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów


Przedszkole
Przedszkole

rozwijanie zdolności

wczesna diagnoza i wsparcie

wyrównywanie szans

współpraca z rodzicami

uspołecznienie


Dlaczego przedszkole
Dlaczego przedszkole?

 • Znacząca część możliwości intelektualnych kształtuje się w pierwszych latach życia.

 • Umiejętności wyniesione z przedszkola procentują w szkole.

 • Już w przedszkolu można postawić diagnozę co do potrzeby wyrównania ewentualnych deficytów dziecka i te deficyty zacząć wyrównywać. Najłatwiej jest wyrównywać szanse edukacyjne u dzieci najmłodszych.


Procent czterolatk w w przedszkolach w unii europejskiej
Procent czterolatków w przedszkolach w Unii Europejskiej

Źródło: Eurostat, 2005

POLSKA WIEŚ – 539 gmin bez przedszkoli


Ministerstwo edukacji narodowej

Co warto zrobić?czerwiec 2008

 • upowszechnić edukację przedszkolną dla dzieci w wieku 3-5 lat

 • zagwarantować każdemu pięciolatkowi roczną edukację przedszkolną, przygotowującą do nauki w szkole

 • wyrównywać szanse edukacyjne

 • dostosować formy wychowania przedszkolnego do potrzeb lokalnego środowiska

2008/09 - ROK PRZEDSZKOLAKA


Ministerstwo edukacji narodowej

Nowe formy edukacji przedszkolnejczerwiec 2008

Punkty przedszkolne

Zespoły wychowania

przedszkolnego

Gminne Centra

Edukacji Przedszkolnej

2008/09 - ROK PRZEDSZKOLAKA


Ministerstwo edukacji narodowej

Kto może prowadzić nowe formy edukacji przedszkolnej?

 • Niemal każdy:

 • samorząd gminy

 • organizacja pozarządowa (stowarzyszenie, fundacja)

 • związek wyznaniowy

 • pracodawca

 • osoba fizyczna

2008/09 - ROK PRZEDSZKOLAKA


Ministerstwo edukacji narodowej

Przedszkole bliżej dziecka?

 • Punkt lub zespół przedszkolny może powstać w:

 • świetlicy środowiskowej, remizie strażackiej, budynku parafialnym

 • domu kultury

 • prywatnym domu lub mieszkaniu

 • budynku szkoły lub przedszkola

 • innych, odpowiednio zaadaptowanych lokalach

2008/09 - ROK PRZEDSZKOLAKA


Ministerstwo edukacji narodowej

Jak założyć małe przedszkole??

 • uzyskanie opinii:

  • Straży Pożarnej,

  • Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

 • wpis do gminnego rejestru placówek oświatowych

 • aby otrzymać dofinansowanie - zgłoszenie do 30 września roku poprzedzającego rozpoczęcie działalności przewidywanej liczby wychowanków

2008/09 - ROK PRZEDSZKOLAKA


Ministerstwo edukacji narodowej

Wychowanie przedszkolne

Od 1 września 2009 roku – dziecko pięcioletnie będzie miało prawodo wychowania przedszkolnego.

Odmowa tego prawa następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Prawo do wychowania przedszkolnego jest realizowane w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego (zespół lub punkt przedszkolny).


Ministerstwo edukacji narodowej

Wychowanie przedszkolne

Zespoły i punkty przedszkolne powołane na podstawie ustawy o systemie oświaty podlegają nadzorowi pedagogicznemu.

Również w innych formach wychowania przedszkolnego będzie realizowana cała podstawa programowa wychowania przedszkolnego.


Ministerstwo edukacji narodowej
Diagnoza przedszkolna jest zadaniem wynikającym z podstawy programowej obowiązującej od roku szkolnego 2009/2010

 • Zadaniem nauczycieli przedszkoli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

 • Zadaniem nauczycieli przedszkoli jest także przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej w roku szkolnym poprzedzającym termin możliwego rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole.


Diagnoza przedszkolna
Diagnoza przedszkolna

Celem diagnozy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

 • rodzicom, aby poznali stan gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole i mogli je odpowiednio do potrzeb w osiąganiu tej gotowości wspomagać,

 • nauczycielom przedszkola przy opracowaniu i realizowaniu indywidualnego programu wspomagania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym możliwe rozpoczęcie nauki w szkole w okresie od stycznia do maja,

 • pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko w wypadku zaobserwowania przez nauczyciela przedszkola potrzeby pogłębionej diagnozy związanej z jakiegoś rodzaju specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dziecka.


Szko a podstawowa
Szkoła podstawowa

rozwijanie umiejętności

wyposażanie w wiedzę

rozbudzanie zainteresowań

indywidualizacja, zwiększanie szans edukacyjnych

dobra opieka

wsparcie wychowawcze


Dobra opieka dla pierwszak w
Dobra opieka dla pierwszaków

 • Skierowanie sześciolatków z obowiązkowych zerówek do klas pierwszych w szkołach będzie połączone z przeniesieniem do szkoły przedszkolnego standardu opieki nad nimi.

 • Wysokie standardy opieki nad małymi dziećmi powinny obowiązywać we wszystkich szkołach.

 • Dzięki temu rodzice będą mogli czuć się spokojni o bezpieczeństwo swojego dziecka.

 • Dobra opieka nad dziećmi, to również szansa dla ich rodziców czy opiekunów na podjęcie pracy.Roz o enie obni enia wieku szkolnego w czasie
Rozłożenie obniżenia wieku szkolnego w czasie

 • Rodzice dzieci urodzonych w latach 2003, 2004, 2005 będą mieli prawo wyboru, czy je posłać do szkoły jako sześcio- czy jako siedmiolatki.

 • Trzeba im doradzać, aby podejmowali tę decyzję do 15 kwietnia w oparciu o to, czy ich dzieci były objęte edukacją przedszkolną i dobrze sobie tam radziły.


Ministerstwo edukacji narodowej

Obniżenie wieku szkolnego

Wnioski rodzica o odroczenie lub przyspieszenie spełniania obowiązku szkolnego, składa się do dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, nie później niż do dnia 15 kwietnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko powinno lub może rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

Sześciolatek, który nie rozpocznie nauki w klasie I szkoły podstawowej podlega obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego zgodnie z nową podstawą programową.


G wne za o enia zmian programowych w szkole podstawowej
Główne założenia zmian programowych w szkole podstawowej

 • Dzieci siedmioletnie, zamiast powtarzać to, czego uczyły się rok wcześniej, będą kontynuować naukę w sposób dostosowany do wieku.

 • Przejście od edukacji przedszkolnej do nauczania początkowego będzie łagodne.

 • Nastąpi dostosowanie oferty szkoły do potrzeb edukacyjnych uczniów, zarówno tych wymagających wyrównywania szans, jak i tych o ponadprzeciętnych uzdolnieniach.


Gimnazjum
Gimnazjum

poszerzanie umiejętności

uporządkowanie wiedzy

rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań

posługiwanie się nowoczesnymi technologiami

określenie drogi dalszej edukacji


Absolwent gimnazjum
Absolwent gimnazjum

potrafi dokonać wyboru drogi dalszej edukacji

ma ukształtowane zainteresowania i system wartości

uczestniczy w projektach społecznych

zna dwa języki obce


Ministerstwo edukacji narodowej

ma wykształcenie ogólne, wspomagające wykonywanie wyuczonego zawodu

posiada umiejętności do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wielokrotnego przekwalifikowania, do kontynuowania nauki w liceum uzupełniającym

jest przygotowany do przechodzenia z jednej technologii produkcji na inną, bardziej nowoczesną

jest aktywnym obywatelem   

Absolwent zasadniczejszkoły zawodowej


Ministerstwo edukacji narodowej

jest przygotowany do zmian na rynku pracy wyuczonego zawodu

ma możliwość kontynuowania nauki na studiach

posiada wykształcenie, które jest bazą do uczenia się przez całe życie

jest aktywnym obywatelem

Absolwent technikum


Ministerstwo edukacji narodowej

j wyuczonego zawoduest przygotowany, do kontynuacji nauki w szkole wyższej

ukończył blok zajęć przyrodniczych lub humanistycznych, dopełniających wiedzę ogólną z dziedzin odległych od wybranego profilu kształcenia

ma umiejętność wybierania drogi dalszego kształcenia

jest aktywnym obywatelem

Absolwent liceum


Dlaczego potrzebne s zmiany programowe
Dlaczego potrzebne są zmiany programowe? wyuczonego zawodu

 • podniesienie jakości kształcenia – konieczne jest dopasowanie treści kształcenia do wymogów współczesności oraz do znacznie wyższego niż w przeszłości odsetka młodzieży aspirującej do uzyskania wykształcenia średniego, tak by doprowadzić do istotnej poprawy efektów kształcenia;

 • obniżenie wieku szkolnego – konieczne jest dostosowanie treści kształcenia do wieku uczniów;

 • zapewnienie ciągłości programowej pomiędzy etapami – lepsze efekty na koniec.


Wnioski z bada pisa
Wnioski z badań PISA wyuczonego zawodu

 • Spojrzenie na system edukacyjny z perspektywy efektów kształceniawymaga konsekwentnej kontynuacji

 • Słabością polskiej szkoły jest brak nacisku na rozwijanie przez szkołę bardziej złożonych umiejętności uczniów

 • Rozwijanie złożonych umiejętności wymaga zmian w programach szkolnych i metodach pracy z uczniem – od pierwszego dnia pobytu ucznia w szkole

 • Szkoła musi brać pod uwagę także potrzeby najsłabszych i najlepszych uczniów


Podstawa programowa zawieraj ca precyzyjnie okre lone wymagania
Podstawa programowa zawierająca precyzyjnie określone wymagania

 • Czas ucznia i nauczyciela może być lepiej wykorzystany.

 • Warto, aby nauczyciele mogli ufać sobie nawzajem, polegać na efektach pracy tych, którzy uczyli ich uczniów wcześniej i być w stanie uczyć tak, aby nauczyciele uczący ich uczniów w następnych latach mogli liczyć na efekty ich pracy.

 • Szkoła przyjaźnie wymagająca – to znaczy:

  • dająca wszystkim dzieciom równe szanse dostępu do edukacji;

  • zapewniająca uczniom i ich rodzicom poczucie bezpieczeństwa;

  • sprzyjająca rozwojowi indywidualnych zainteresowań uczniów;

  • klarownie i realistycznie formułująca wymagania, których spełnienie przyniesie satysfakcjonujące efekty kształcenia.


Ministerstwo edukacji narodowej

Płynny start szkolny wymagania

diagnoza dojrzałości dziecka i wsparcie decyzji rodziców

łagodne przejście od metodyki przedszkolnej do szkolnej

opieka świetlicowa jak w przedszkolu, przy

wsparciu nauczycieli plastyki, muzyki, wf …

Co nowego w podstawie programowejczerwiec 2008

Przedszkole

Szkoła podstawowa

Gimnazjum

Liceum,

technikum,…


Ministerstwo edukacji narodowej

zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne wymagania

wychowanie fizyczne z ofertą zajęć sportowych

lub rekreacyjnych do wyboru

od pierwszej klasy obowiązkowa nauka języka obcego

Co nowego w podstawie programowejczerwiec 2008

Przedszkole

Szkoła podstawowa

Gimnazjum

Liceum,

technikum,…


Ministerstwo edukacji narodowej

język polski, 2 języki obce, matematyka, wf wymagania

Rzetelne kształcenie ogólne z podstawowych

dziedzin akademickich

2-3 wybrane przedmioty maturalne

na poziomie rozszerzonym z dużą liczbą godzin

dwa języki obce, w tym jeden kontynuowany

blok zajęć przyrodniczych lub humanistycznych,

dopełniających wybór ucznia

do wyboru: zajęcia artystyczne, techniczne, sportowe

inne zajęcia do wyboru

nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

Co nowego w podstawie programowejczerwiec 2008

Przedszkole

Szkoła podstawowa

Gimnazjum

Liceum,

technikum,…


Ministerstwo edukacji narodowej

Pierwszy język obcy wymagania

Drugi język obcy

Pierwszy język obcy

Trzeci język

albo

Drugi język obcy

Nauczanie języków obcychczerwiec 2008

Przedszkole

Szkoła podstawowa

Gimnazjum

Liceum,

technikum,…

Pierwszy język obcy

Tak jest dziś:

Drugi język

Tak będzie:


Ministerstwo edukacji narodowej

Podstawowe założenia podstawy programowej wymagania

Najważniejsze umiejętności

czytanie – rozumiane jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, prowadzące do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa

myślenie matematyczne – umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki tam, gdzie wymagają tego potrzeby codziennego życia oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym

myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa


Ministerstwo edukacji narodowej

Podstawowe założenia podstawy programowej wymagania

 • Inne ważne umiejętności

 • komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych

 • sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami

 • informacyjnymi i komunikacyjnymi

 • wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji

 • rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się

 • pracy zespołowej


Ministerstwo edukacji narodowej

Podstawowe założenia podstawy programowej wymagania

Jednym z najważniejszych zadań szkoły jest kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów.

Wypełnianie tego zadania należy do obowiązków każdego nauczyciela.


Ministerstwo edukacji narodowej

Podstawowe założenia podstawy programowej wymagania

Każdy nauczyciel powinien poświęcić dużo uwagi edukacji medialnej, czyli wychowaniu uczniów do właściwego wykorzystania mediów.


Ministerstwo edukacji narodowej

Podstawowe założenia podstawy programowej wymagania

Szkoła powinna też poświęcić dużo uwagi efektywności kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych – zgodnie z priorytetami Strategii Lizbońskiej.

Kształcenie w tym zakresie jest kluczowe dla rozwoju cywilizacyjnego Polski oraz Europy.


Ministerstwo edukacji narodowej

Podstawowe założenia podstawy programowej wymagania

Ważnym zadaniem szkoły jest także edukacja zdrowotna, której celem jest rozwijanie u uczniów postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.


Ministerstwo edukacji narodowej

Podstawowe założenia podstawy programowej wymagania

Szkoła kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak:

uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, ciekawość poznawcza, przedsiębiorczość, kreatywność, gotowość do podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej, kultura osobista.

W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy

obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.

Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej

dyskryminacji.


Wsp praca z rodzicami
Współpraca z rodzicami wymagania

 • Szczególnie istotnym partnerem dla szkoły są rodzice, zainteresowani zagwarantowaniem swoim dzieciom dobrej edukacji w bezpiecznych i przyjaznych warunkach.

 • Jedni z rodziców entuzjastycznie odnoszą się do proponowanych zmian organizacyjno-programowych, inni wyrażają wątpliwości i obawy.

 • Rodzice muszą mieć gwarancję, że szkoła, do której posyłają swoje dziecko, jest odpowiednio przygotowana na jego przyjęcie.


Wsp praca z rodzicami1
Współpraca z rodzicami wymagania

 • Podstawowym i naturalnym środowiskiem wychowawczym dla każdego dziecka jest rodzina.

 • Rolą szkoły jest wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci.

 • Sposób zorganizowania edukacji i opieki w szkole powinien być wypracowany w oparciu o postulaty rodziców.

 • Swoje opinie i uwagi rodzice mogą i powinni przekazywać poprzez swoją aktywność w Radach Rodziców i Radach Szkół.

 • Dyrektorzy szkół podstawowych w związku z rozpoczęciem przyjmowania dzieci sześcioletnich do klas pierwszych powinni skonsultować z Radą Rodziców, jak podnieść jakość opieki nad najmłodszymi uczniami.


Kolejne etapy zmian programowych
Kolejne etapy zmian programowych wymagania

Dostosowane do nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego:

 • zmiany programowe i organizacyjne dotyczące kształcenia i opieki dzieci niepełnosprawnych;

 • zmiany programowe i organizacyjne dotyczące kształcenia polskich dzieci za granicą;

 • zmiany programowe i organizacyjne dotyczące kształcenia zawodowego – wdrożenie planowane od września 2012.


Kalendarz zmian programowych
Kalendarz zmian programowych wymagania

SP – szkoła podstawowa, L – liceum, T – technikum,

ZSZ – zasadnicza szkoła zawodowa, LU – liceum uzupełniające


Egzaminy
Egzaminy wymagania

 • Utrzymane dotychczasowe egzaminy po szkole podstawowej i gimnazjum.

 • Po gimnazjum obowiązkowy także język obcy.

 • Na maturze:

  • obowiązkowo: język polski, matematyka i język obcy (w zakresie podstawowym);

  • przedmioty do wyboru (ich lista i wymagania określone w porozumieniu z uczelniami wyższymi);

  • docelowo obowiązkowe zdawanie przynajmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.Ministerstwo edukacji narodowej

Dodatkowe środki planowane na 2009 r. wymaganiae

 • dotacja celowa dla samorządów na kształcenie sześciolatków w szkole

 • pomoc samorządom w przystosowaniu sal lekcyjnych dla małych dzieci i poprawieniu warunków opieki świetlicowej

 • zakup podręczników nie tylko dla najbiedniejszych uczniów z klas I-III szkół podstawowych, ale także dla klas gimnazjalnych zaczynających pracę według nowych programów


Ministerstwo edukacji narodowej

Obniżenie wieku szkolnego. Finanse wymagania

W celu zapewnienia wszystkim 6 – latkom rozpoczynającym naukę w szkole podstawowej warunków opieki i bezpieczeństwa porównywalnych do rozwiązań przyjętych w wychowaniu przedszkolnym, Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje program rządowy, realizowany przez lata: 2009, 2010, 2011.


Ministerstwo edukacji narodowej

 • Obniżenie wieku szkolnego. Finanse wymagania

 • W roku budżetowym 2009 r. przeznacza się środki finansowe w wysokości 347 000 tys. zł, w tym:

 • na doposażenie szkół w związku z przyjęciem 6-latków,

 • na rozszerzenie opieki świetlicowej,

 • na dotacje dla samorządów w związku ze wzrostem liczby uczniów.

 • Działania związane z realizacją wymienionych modułów w kolejnych latach będą charakteryzowały się elastycznością w alokacji środków w zależności od stwierdzonych potrzeb.


Ministerstwo edukacji narodowej

Obniżenie wieku szkolnego. Finanse wymagania

W związku z przyrostem liczby uczniów klasy pierwszej w każdym z ww. lat konieczne będzie przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji za okres 4 miesięcy (wrzesień – grudzień).

Ponieważ przewidywany roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej w roku 2008 wynosi 5 867 zł, koszty dotacji dla samorządów w 2009 r. z tytułu zwiększenia liczby uczniów klas pierwszych za 4 miesiące szkolnego szacuje się na 277 mln zł.


Ministerstwo edukacji narodowej

Obniżenie wieku szkolnego. Finanse wymagania

Środki finansowe będą przekazane do jst w postaci dotacji w wysokości proporcjonalnej do liczby dzieci sześcioletnich, które podjęły naukę w szkole.

Dane o liczbie dzieci będą zebrane z samorządów po 15 kwietnia 2009 r. i zweryfikowane na podstawie danych SIO wg stanu na 30 września 2009 r.


Ministerstwo edukacji narodowej

Obniżenie wieku szkolnego. Finanse wymagania

W ramach programu realizowane będą działania wspierające doposażenie szkół i zapewnianie dzieciom podejmującym naukę bezpiecznych warunków i opieki odpowiedniej do ich wieku.

Na wsparcie doposażenia szkół przeznaczy się w 2009 r. środki w wysokości ok. 50 mln zł.

Na dofinansowanie organizacji opieki świetlicowej dzieci sześcioletnich przewiduje się kwotę ok. 70 mln zł.


Ministerstwo edukacji narodowej

Obniżenie wieku szkolnego. Finanse wymagania

W kolejnych latach zakres dofinansowania będzie modyfikowany w zależności od dynamiki procesu realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci 6-letnie.

Modyfikacje zależeć będą od liczebności i zróżnicowania podejmowania realizacji nauki przez dzieci 6-letnie w różnych gminach kraju.


Ministerstwo edukacji narodowej

Obniżenie wieku szkolnego. Finanse wymagania

Wprowadzana zmiana polegająca na obniżeniu wieku szkolnego pozwoli ubiegać się o stypendia szkolne dla dzieci z rodzin ubogich, już w wieku sześciu lat.

Do tej pory rodziny tych dzieci, mimo, że były zobowiązane wysłać dziecko do realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego nie mogły uzyskać dodatkowego wsparcia finansowego związanego z edukacją dziecka.


Ministerstwo edukacji narodowej

Obniżenie wieku szkolnego. Finanse wymagania

W roku 2009 kontynuowany będzie program „Wyprawka szkolna”, który będzie zapewniał dofinansowanie do podręczników dla dzieci klas pierwszych szkół podstawowych do kwoty 150 zł.


Jakie zaplanowano dodatkowe dzia ania
Jakie zaplanowano dodatkowe działania? wymagania

Rok Przedszkolaka – promocja edukacji przedszkolnej

Poradniki organizacyjne dla szkół podstawowych, gimnazjów i liceów

Punkty informacyjne dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym w szkołach podstawowych

Szkolenia kaskadowe dla nauczycieli – diagnoza przedszkolna, diagnoza szkolna, doradztwo zawodowe

Konsultacje na konferencjach szkoleniowych dla dyrektorów – jak organizować szkołę nowocześnie, osiągać dobre efekty edukacyjne, zgodnie z wymogami nowej podstawy programowej, zbieranie opinii i uwag dotyczących projektowanych nowych ramowych planów nauczania


Ministerstwo edukacji narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej wymagania

EDUKACJA SKUTECZNA

PRZYJAZNA I NOWOCZESNA