politika zam stnanosti v r n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Politika zaměstnanosti v ČR PowerPoint Presentation
Download Presentation
Politika zaměstnanosti v ČR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Politika zaměstnanosti v ČR - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Politika zaměstnanosti v ČR. Štěpán Janega. Státní politika zaměstnanosti . Vymezena zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Usiluje o dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách produktivní využití zdrojů pracovních sil zabezpečení práva občanů na zaměstnání

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Politika zaměstnanosti v ČR' - keola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
st tn politika zam stnanosti
Státní politika zaměstnanosti
 • Vymezena zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • Usiluje o
  • dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách
  • produktivní využití zdrojů pracovních sil
  • zabezpečení práva občanů na zaměstnání
 • Vykonávána pomocí MPSV a Úřadů práce
 • Aktivní politika zaměstnanosti
 • Pasivní politika zaměstnanosti
innosti st tn politiky zam stnanosti
Činnosti státní politiky zaměstnanosti
 • Rozvoj infrastruktury trhu práce
   • Vytváření dostatečné sítě úřadů práce
 • Podpora vytváření nových pracovních míst a činností
   • Finanční podpora zaměstnavatelů k vytváření nových pracovních míst
 • Zvyšování adaptability pracovní síly
   • Rekvalifikační programy
 • Podílení se na zabezpečení životních podmínek těm, kteří se stali dočasně nezaměstnanými
   • Dávky a podpory v nezaměstnanosti
aktivn politika zam stnanosti
Aktivní politika zaměstnanosti
 • Základní nástroj pro boj s nezaměstnaností
 • Má kladné ekonomické dopady na státní rozpočet
 • Nástroje APZ
   • Rekvalifikace
   • Investiční pobídky
   • Veřejně prospěšné práce
   • Společensky účelná pracovní místa
   • Překlenovací příspěvek
   • Příspěvek na dopravu zaměstnanců
   • Příspěvek na zapracování
   • Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program

Zdroj: ČMKOS

aktivn politika zam stnanosti1
Aktivní politika zaměstnanosti
 • Rekvalifikace
   • Získání nové kvalifikace nebo rozšíření stávající kvalifikace uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání
   • Uskutečňuje se na základě dohody mezi úřadem práce a uchazečem o zaměstnání
 • Investiční pobídky
   • Jsou směrovány na stranu zaměstnavatelů, kteří jsou tímto nástrojem podporováni k vytváření nových pracovních míst
   • Zaměstnavatelé mohou využít získaných prostředků k přeškolování a rekvalifikaci stávajících zaměstnanců
   • Finanční podpora se v tomto případě může poskytnout pouze zaměstnavateli, který působí v oblasti s vyšší nebo stejnou mírou nezaměstnanosti jako je celorepublikový průměr
aktivn politika zam stnanosti2
Aktivní politika zaměstnanosti
 • Veřejně prospěšné práce
   • Časově omezené pracovní příležitosti (zejména údržba veřejných prostranství a budov
   • Pracovní pozice vytváří zaměstnavatel nejdéle na 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Jsou vytvářeny na základě dohody s úřadem práce, který na ně může zaměstnavateli poskytnout příspěvek
 • Společensky účelná pracovní místa
   • Pracovní místa, která zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s úřadem práce a obsazuje je uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem
   • Úřad práce může poskytnout příspěvek
aktivn politika zam stnanosti3
Aktivní politika zaměstnanosti
 • Překlenovací příspěvek
   • Úřad práce může poskytnout na základě dohody OSVČ, která přestala být uchazečem o zaměstnání.
   • Poskytován nejdéle po dobu 3 měsíců, v měsíční výši, která se rovná polovině částky životního minima
 • Příspěvek na dopravu zaměstnanců
   • Úřad práce může poskytnout zaměstnavateli příspěvek, pokud zaměstnavatel zabezpečuje každodenní dopravu svých zaměstnanců do zaměstnání a ze zaměstnání (pokud není prokazatelně provozována vůbec, nebo v nedostatečném rozsahu)
   • Maximální výše příspěvku činní 50% nákladů vynaložených na dopravu
aktivn politika zam stnanosti4
Aktivní politika zaměstnanosti
 • Příspěvek na zapracování
   • Úřad práce může poskytnout zaměstnavateli příspěvek, pokud přijímá do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, kterému je věnována ze strany Úřadu práce věnována zvýšená péče (tzv. znevýhodněné osoby)
   • Může být poskytován maximálně po dobu 3 měsíců v maximální výši poloviny minimální mzdy
 • Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program
   • Úřad práce může poskytnout zaměstnavateli příspěvek, pokud zaměstnavatel přechází na nový podnikatelský program
   • Příspěvek lze poskytovat na částečnou úhradu náhrady mzdy. Lze poskytovat maximálně po dobu 6 měsíců v maximální výši poloviny minimální mzdy
c le aktivn politiky zam stnanosti
Cíle aktivní politiky zaměstnanosti
 • Vytvoření rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po práci na trhu práce
   • Snaha o snižování nákladů na hledání zaměstnání a přizpůsobení pracovní síly požadavkům pracovního trhu
 • Přerozdělení nezaměstnanosti
   • Snížení nezaměstnanosti u nejvíc ohrožených skupin, např. tvorbou nových pracovních míst
 • Udržování nezaměstnaných v kontaktu s trhem práce
   • Tvorba dočasných pracovních míst (veřejně prospěšné práce)
pasivn politika zam stnanosti
Pasivní politika zaměstnanosti
 • Hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání
 • Nárok má každý občan ČR, který není
   • Zaměstnaný
   • Student
   • OSVČ
 • Hmotné zabezpečení náleží uchazeči o zaměstnání, který:
   • Nebyl do 7 dnů od zařazení do evidence ÚP umístěn na vhodné pracovní místo
   • Splňuje podmínku celkové doby zaměstnání alespoň 12ti měsíců v posledních třech letech
pasivn politika zam stnanosti1
Pasivní politika zaměstnanosti
 • Podpůrčí doba
  • Doba, po kterou má uchazeč nárok na podporu v nezaměstnanosti
   • Do 50 let věku – 6 měsíců
   • Od 50 do 55 let věku – 9 měsíců
   • Nad 55 let věku – 12 měsíců
  • Výše podpory se vypočítá procentní sazbou z předchozího příjmu
   • 1. – 3. měsíc – 50%
   • Zbývající podpůrčí doba – 45%
   • Při rekvalifikaci – 60%
  • Horní hranice podpory v nezaměstnanosti je 2,5 (2,8) násobek částky životního minima
v daje na politiku zam stnanosti
Výdaje na politiku zaměstnanosti

Zdroj: ČMKOS, v mld. Kč

p sp vek na politiku zam stnanosti
Příspěvek na politiku zaměstnanosti
 • Část odvodu pojistného na sociální zabezpečení
 • Určen na hmotné zabezpečení poskytované uchazečům o zaměstnání a další výdaje související se zabezpečováním práva na práci
 • Zaměstnanec: z vyměřovacího základu 8% je příspěvek na politiku zaměstnanosti 0,4%
 • Zaměstnavatel: vyměřovací základ 26%, z toho příspěvek na politiku zaměstnanosti 1,2%
 • OSVČ: vyměřovací základ 34%, příspěvek na politiku zaměstnanosti 1,6%
p sp vek na politiku zam stnanosti1
Příspěvek na politiku zaměstnanosti
 • Státní správa sociálního zabezpečení realizuje jeho výběr a kontroluje správnost jeho odvodu
 • Vybírán společně s pojistným, přičemž je SSSZ povinna jej účetně oddělit tak, aby mohl být v rámci státního rozpočtu sledován odděleně
 • Vymezen zákonem č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
n rodn lisabonsk program 2005 2008
Národní Lisabonský program 2005-2008
 • Národní program reforem v ČR v souladu s EU, s cílem koordinace kroků, vedoucích ke stimulaci růstu konkurenceschopnosti a zaměstnanosti členských zemí EU
 • Cílem je zvýšit do konce roku 2008 celkovou míru zaměstnanosti na 66,4%, míry zaměstnanosti žen na 57,6% a míry zaměstnanosti starších zaměstnanců (nad 55 let) na 47,5%