po izov n zemn ch pl n n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pořizování územních plánů PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pořizování územních plánů

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 15
Download Presentation

Pořizování územních plánů - PowerPoint PPT Presentation

109 Views
Download Presentation

Pořizování územních plánů

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pořizování územních plánů - Vybrané části z pořizovatelské praxe

 2. Širší vztahy v území • V zadání ÚPD (nových územních plánů) se vyskytují problémy s chybějícími záměry vyplývajícími z Politiky územního rozvoje ČR 2008 (také chybí vyhodnocení republikových priorit týkajících se předmětného území) • V zadání u změn ÚPD chybí informace proč nebude např. zpracováván výkres širších vztahů – viz nynější judikatura. Minimálně je třeba zdůvodnit, že změna nebude mít vliv na území sousedních obcí apod.

 3. V některých případech jsou v návrzích ÚP navrhována řešení, která svým významem a řešením zasahují do více správních území a nejsou se sousednímu obcemi, na kterých se tyto záměry také nalézají (v jejich platné ÚPD) projednány a nebývají ani koordinovány v rámci navazujícího území • V návrzích ÚPD se vyskytují problémy s chybějícími záměry vyplývajícími z Politiky územního rozvoje ČR 2008 např. koridor plynovodu VVTL DN500 a zejména souvislosti plynoucí z OB4

 4. § 43 odst. 3 SZ – „ÚP v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se ZÚR a PÚR – nelze např. koridor silnice I/XY nebo II/XY (ale i jinou technickou infrastrukturu) jen převzít s plnou šíří jako je tomu v ZÚR, projektant je povinen se problematikou zpřesnění zabývat a neodsouvat problém stranou (např. řešením jen koridoru úz.rezervy), podrobné informace o záměru jsou většinou k dispozici (viz VVTL plynovod, koridor dálnice, silnic I. tříd atd.)

 5. Proces pořizování • Nezbytnost spolupráce obcí s příslušným ÚÚP již při přípravě smlouvy; POŘIZOVATEL: odpovědnost za zákonnost celého procesu. Je oprávněn, ale zároveň povinen kontrolovat zpracovávané dílo. PROJEKTANT: povinen dodržovat SZ- dle § 159 odst. 1 zodpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace. OBEC: je odpovědná za obsah smlouvy o dílo a tím má ve svém zájmu dbát na kvalitu její přípravy. Pozn.: vazba na žadatele změny ÚP

 6. Stanovisko KÚ KHK: • Koordinované stanovisko – koordinátorem je odbor ÚP s SŘ, ale za jeho obsah odpovídají věcně příslušné odbory (stejně tak za vzájemný soulad obsahu těchto stanovisek) • Sdělení KÚ, odboru ÚP a SŘ, např. ke společnému jednání – jde o METODICKÉ sdělení, není vázáno na termín určený pro podání stanovisek • Stanovisko NOÚP

 7. Vyhotovení územního plánu zahrnujícího právní stav po vydání jeho změny ve smyslu § 55 odst. 4 SZ (u nových ÚP vydaných po 1.1.2007) zákon dále neříká, zda to má dělat autorizovaná osoba, zda se má postupovat dle § 165 atd. • Otevřenou otázkou zůstává, zda pořizovatel s ohledem na náročnost práce a finance je oprávněn „vyrobit“ situaci právního stavu dokumentace po vydání poslední změny „svými“ silami. • Tato otázka je v současnosti řešena metodickým dotazem na MMR. • Bylo by proti smyslu zákona nepostupovat podle § 165 SZ

 8. Úpravy ÚPSÚ nebo zóny,ÚPO a RP na ÚP dle ustanovení § 188 odst. 1 SZ – nelze v rámci úpravy měnit funkční využití ploch vymezené v původní ÚPD – viz problematika kdy se projektant snaží dodržet nový SZ a přitom mění funkci je lepší pořídit NOVÝ ÚP !! • Podobně je možno narazit na problém také při pořízení změny – viz dříve publikované rozsudky NSS (věcný nesmysl nebo postup, který je v rozporu s rozsudkem)

 9. V případě opakovaného společného jednání návrhu nebo u projednání zadání uvést informaci, že se jedná o opakované jednání (zdůvodnit v rámci zveřejnění tohoto oznámení důvody opakovaného projednání a uvést rozsah měněných částí ÚPD oproti předchozímu projednání) • Při opakovaném společném projednání návrhu (v případech kdy je doplňováno nějaké řešení – např. rozvojová plocha vždy dbát na soulad se zadáním)

 10. OBSAH • Vyhláška stanoví konečný výčet obsahu ÚPD, nelze nic dalšího přidávat (ubírat jen tehdy, když se některý vyjmenovaný jev v návrhu ÚP nevyskytuje) – termín „NAPŘÍKLAD“ znamená „příkladmo“, avšak dle metodiky MMR neumožňuje rozšířit smysl uvedeného pojmu – viz vyhláška č. 501/2006 Sb., pís. f) …. (například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách).. –

 11. nelze akceptovat ani když je to požadavek DO – např. stanovisko k zadání změny č. 1 ÚPO Velké Svatoňovice: „Do řešeného území by měly být navrhovány stavby, které svým materiálovým, hmotovým a barevným řešením vychází z venkovské zástavby (přízemní stavby s obytným podkrovím, s obdélníkovým půdorysem bez arkýřů a balkónů, zastřešením pomocí sedlových střech a sklonu střešních rovin v rozmezí 38 – 45 °, se strukturovanou střešní krytinou v odstínu matné hnědočervené, hnědé, šedé až černé barvy.“

 12. Případy vymezování územních rezervy (koridor) a zároveň jako VPS, nebo VPO s předkupním právem, nebo vyvlastněním s výčtem dotčených pozemků (zpravidla požadavek DO – ŘSD řešit koridor VPS) • Nelze navrhovat samovolně řešení, která svým významem zasahují do více správních území a nejsou se sousedními obcemi, na kterých se tyto záměry také nalézají (v jejich platné ÚPD) projednány ani koordinovány v rámci navazujícího území

 13. U ploch, pro které je podmínka zpracování územní studie chybí stanovení do jaké doby má být tato US zpracována – vyhláška č. 500/2006 Sb. odst. 2 písm. b) – je třeba stanovit údaj s určitým termínem, nikoli jen podmíněným • Podobný smysl má i písm. c) – RP a jeho Z A D Á N Í !! Nelze si oddělit povinnost od možnosti – viz případy kdy bylo vymezeno takové území v době kdy již RP existoval nebo bylo schváleno zadání.

 14. V grafické části ÚP se stále vyskytují problémy v souladu mezi např. hlavním výkresem a koordinačním

 15. INFORMACE K NOVELE SZ • Účinnost § 102 odst. 2 SZ – Vlastníku pozemku, jehož určení k zastavění bylo zrušeno na základě změny ÚP, RP nebo vydáním nového ÚP nebo RP náleží náhrada ve výši rozdílu mezi cenou stavebního pozemku a cenou pozemku, který není určen k zastavění • Podle § 198 SZ nabývá účinnosti k 1.1.2012 a novelou SZ se nestihne lhůta posunout