mysliveck sdru en podle ob ansk ho z kon ku n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Myslivecká sdružení podle občanského zákoníku

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Myslivecká sdružení podle občanského zákoníku - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Myslivecká sdružení podle občanského zákoníku. Jiří Kšica Jihomoravské sdružení pro přírodu a myslivost, o.p.s., Českomoravská myslivecká jednota, z.s.,. Nový občanský zákoník (NOZ). Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (3 081 §, zákon pro život inspirovaný životem)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Myslivecká sdružení podle občanského zákoníku' - kenyon


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mysliveck sdru en podle ob ansk ho z kon ku

Myslivecká sdružení podle občanského zákoníku

Jiří Kšica

Jihomoravské sdružení pro přírodu a myslivost, o.p.s.,

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.,

nov ob ansk z kon k noz
Nový občanský zákoník (NOZ)
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (3 081 §, zákon pro život inspirovaný životem)
 • Převratná změna (rekodifikace) soukromého práva po padesáti letech

- zrušení více jak 280 právních předpisů

 • Nová právní úprava spolkového práva

( 220 § z toho 90 § ryze spolky)

- zrušen z.č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,

noz podstatn zm ny
NOZ – podstatné změny
 • Občanské sdružení nahrazen pojmem SPOLEK
 • Právnická osoba korporátního typu
 • Každý spolek je jedinečnou entitou

- členstvím, orgány

noz nov p stup
NOZ – nový přístup
 • V oblasti právnických osob NOZ nenařizuje jediné správné řešení

- variabilita cest

 • Občanská sdružení – automatická transformace do právní formy spolku

(§ 3045/1 sdružení podle 83 se považují za spolky)

 • Spolek - závazek mezi členem a spolkem
spolek
Spolek
 • do 3 let přizpůsobit vnitřní předpisy, která odporují donucujícím ustanovením NOZ
 • tato ustanovení pozbývají závaznosti
 • upravit vnitřní dokumentaci do podoby, která bude spolku vyhovovat
 • nespadnout do dispozitivních ustanovení NOZ (neotálet, ale neukvapovat se)
 • do 2 let upravit odporující název ustanovení NOZ (spolek, zapsaný spolek, z.s.)
ve ejn rejst ky
Veřejné rejstříky
 • z.č. 304/2012 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
 • spolkový rejstřík vedený rejstříkovými soudy
 • návrhy na zápis pouze na předepsaných formulářích
 • ať je návrh podáván v listinné nebo elektronické podobě, musí být elektr. vyplněn na stránkách min. spravedlnosti
 • soudní poplatek
charakteristika spolku
Charakteristika spolku
 • alespoň tři osoby vedené společným zájmem mohou založit samosprávný a dobrovolný svazek členů a spolčovat se v něm
 • spolky mohou k uplatňování společného zájmu vytvořit nový spolek -svaz
dobrovolnost lenstv ru en
Dobrovolnost členství, ručení
 • Nikdo nesmí být nucen k účasti na spolku a nikomu nemůže být bráněno vystoupit
 • Členové spolku neručí za jeho dluhy

- princip oddělení majetku spolku od majetku jeho

členů ( § 52/2 ZoM x § 215/2 NOZ)

n zev spolku
Název spolku
 • Název musí obsahovat slova spoleknebo zapsaný spolek, postačí zkratka z.s.
 • „spolek” jako součást kmene názvu, tak nemusí být dodatečná identifikace
innost spolku zisk
Činnost spolku, zisk
 • Hlavní činnost

- uspokojování a ochrana zájmů, k jejichž

naplňování je spolek založen

 • Vedlejší hospodářská činnost

- podnikání nebo jiná výdělečná činnost

 • Zisk – pouze pro spolkovou činnost
stanovy spolku
Stanovy spolku
 • musí obsahovat

- název a sídlo spolku

- účel spolku

- práva a povinnosti členů

- určení statutárního orgánu

 • uloženy v sídle spolku
ve ejn prosp nost
Veřejná prospěšnost
 • Status veřejné prospěšnosti

- uvedení veřejné prospěšnosti v zakladatelském

jednání

-vlastní činností přispívat k veřejnému blahu

- na rozhodování mají vliv pouze bezúhonné osoby

- nabytí majetku z poctivých zdrojů

- hospodárné využívání svého jmění k obecnému

blahu

- zápis do veřejného rejstříku

pr va a povinnosti lena 212
Práva a povinnosti člena § 212
 • Přijetím členství přijímá člen zákonnou povinnostchovat se čestně a zachovávat vnitřní řád spolku
 • Spolek nesmí člena bezdůvodně zvýhodňovat nebo naopak
 • Musí šetřit jeho čl. práva i oprávněné zájmy
 • Zakazuje se zneužití hlasovacího práva k újmě celku
regresn n hrada 213
Regresní náhrada § 213
 • Poškodí-li člen spolku nebo člen jeho orgánu protiprávním činem tento spolek, je možné požadovat náhradu
druhy lenstv
Druhy členství
 • Členství různého druhu – vymezeno stanovami

(řádné, mimořádné, čestné, přidružené apod.)

 • Vymezit práva a povinnosti spojené s jednotlivými druhy členství
 • Omezit práva nebo rozšířit povinnosti lze jen za předem určených podmínek (contra spravedlivý důvod)
seznam len
Seznam členů
 • není obligatorní povinností
 • vede-li spolek seznam

- stanovy určí základní zásady

(způsob vedení, zapisované skutečnosti, veřejnost)

- práce s osobními údaji

lensk p sp vek
Členský příspěvek
 • Nezávazná povinnost
 • Stanovy – výše, splatnost a způsob hrazení
 • Rozdílnost podle jednotlivých druhů členství
 • Vymahatelné jako každý jiný závazek
 • Za nesplnění lze uložit sankci
z nik lenstv
Zánik členství
 • Vystoupením
 • Vyloučením – specifikace ve stanovách ( contr. § 239 až 242 NOZ)
 • Další způsoby uvedené ve stanovách nebo zákoně (např. pro neplacení příspěvků § 238, vzdělání, výkon specifických činností)
vylou en lena
Vyloučení člena
 • Základní úprava ve stanovách
 • Pouze z důvodů závažného porušení povinností
 • Nejdříve výzva k nápravě
 • Možnost člena se s návrhem na vyloučení seznámit a vyjádřit se k němu
 • Písemné rozhodnutí a doručení
 • Přezkoumání rozhodnutí (15 dnů k RozKom, do 3 měsíců/1 rok soud)
org ny spolku
Orgány spolku
 • Orgány spolku jsou statutární orgán a nejvyšší orgán, případně kontrolní komise, rozhodčí komise a další orgány určené ve stanovách.
 • Stanovy mohou orgány spolku pojmenovat libovolně, nevzbudí-li klamný dojem o jejich povaze.
statut rn org n
Statutární orgán
 • Stanovy určí, je-li statutární orgán kolektivní (výbor) nebo individuální (předseda).
 • Neurčí-li stanovy jinak, volí a odvolává členy statutárního orgánu nejvyšší orgán spolku
povinnosti lena volen ho org nu 159
Povinnosti člena voleného orgánu §159
 • Kdo přijme funkci se zavazuje, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí
 • Jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit, a nevyvodí z toho důsledky
funk n obdob
Funkční období
 • Neurčí-li stanovy jinak, je funkční období pětileté
 • Možnost kooptace náhradních členů
 • Opakované ustanovení
nejvy org n spolku
Nejvyšší orgán spolku
 • Stanovy určí, který orgán je nejvyšším orgánem spolku (čl.sch.)
 • Působnost tohoto orgánu (hlavní zaměření činnosti spolku, změna stanov, schvalovat výsledek hospodaření apod.)
 • Kombinace stat.org. a nejv.org. a jeho nečinnost delší než 1 měsíc – 1/5 členů shromáždění členů
lensk sch ze
Členská schůze
 • Obvykle svolává statutární orgán – ve stanovách četnost, podmínky, pravidla apod.
 • Svolání z podnětu 1/3 členů nebo kontrolní komise
 • Náhradní svolání pro 30 denní nečinnost
lh ty svol n
Lhůty svolání
 • Vhodným způsobem dle stanov nebo nejméně 30 dnů předem
 • Pozvánka - místo, čas, pořad jednání
 • Místo a čas, aby co nejméně omezovaly možnosti členů
 • Odvolání, odložení čl.sch. stejným způsobem jako svolání (méně než týden)
d l lensk sch ze
Dílčí členská schůze
 • Zasedání čl. schůze formou dílčí čl. schůze
 • Stanovy určí, o kterých záležitostech nelze takto rozhodovat
 • Stanovy určí období konání
 • Členové a hlasy se sčítají
shrom d n deleg t
Shromáždění delegátů
 • Působnost členské schůze plní shromáždění delegátů
 • Každý delegát musí být volen stejným počtem hlasů, není-li to možné, mohou stanovy určit rozumnou odchylku
n hradn zased n lensk sch ze
Náhradní zasedání členské schůze
 • Členská schůze není schopna se usnášet, může být svolána náhradní schůze ve lhůtě 15 dnů
 • Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání
 • Lze jednat jen o záležitostech zařazených na předchozí zasedání
 • Usnesení lze přijmout za účasti libovolného počtu členů
kontroln komise
Kontrolní komise
 • Kontrolní komise alespoň 3 členové
 • Dohlíží, zda jsou záležitosti spolku řádně vedeny a další působnost podle stanov
 • Neslučitelnost členství
 • Člen kontrolní komise může nahlížet do dokladů
rozhod komise
Rozhodčí komise
 • Sporné záležitosti patřící do spolkové samosprávy
 • Neurčí-li stanovy, tak spory o placení členských příspěvků a přezkoumání vyloučení člena
 • Členem jen bezúhonná osoba
 • Nepodjatost
 • Řízení upravuje zvláštní předpis
doporu en
Doporučení
 • Změnit ve stanovách ta ustanovení, která jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními NOZ
 • Stanovy upravit co nejdřív, ale vědět, co chceme – znát záměr
 • Přizpůsobit terminologii
 • Podnikání nebo jiná výdělečná činnost může být jen vedlejší činností
doporu en1
Doporučení
 • Možnost získat status veřejné prospěšnosti
 • Spolkové záležitosti patří pod ministerstvo spravedlnosti a rejstříkové pod příslušný soud
 • Orgány spolku mohou být pojmenovány libovolně
 • Soudní ochrana člena, ale i spolku