lua t ha nh ch nh
Download
Skip this Video
Download Presentation
LUAÄT HAØNH CHÍNH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

LUAÄT HAØNH CHÍNH - PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

LUAÄT HAØNH CHÍNH. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO. Moät soá ngaønh luaät trong heä thoáng phaùp luaät Vieät Nam-Khoa NN&PL Hoïc vieän CTQG Hoà Chí Minh-Nxb LLCT, Haø noäi, 2004; Ñeà cöông baøi giaûng Nhaø nöôùc vaø phaùp luaät -Khoa NN&PL Hoïc vieän CT KV II;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' LUAÄT HAØNH CHÍNH' - kenyon-anderson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ta i lie u tham kha o
TAØI LIEÄU THAM KHAÛO
 • Moät soá ngaønh luaät trong heä thoáng phaùp luaät Vieät Nam-Khoa NN&PL Hoïc vieän CTQG Hoà Chí Minh-Nxb LLCT, Haø noäi, 2004;
 • Ñeà cöông baøi giaûng Nhaø nöôùc vaø phaùp luaät -Khoa NN&PL Hoïc vieän CT KV II;
 • Giaùo trình Luaät Hieán phaùp - Tröôøng ÑH Luaät Haø Noäi-Nxb CAND, Haø noäi, 2004.
 • Phaùp leänh xöû lyù vi phaïm haønh chính 2002.
no i dung
NOÄI DUNG

I/- Nhöõng vaán ñeà chung veà Luaät Haønh chính

II/- Xöû lyù vi phaïm haønh chính

i nh ng va n e chung cu a lua t ha nh ch nh
I- Nhöõng vaán ñeà chung cuûa Luaät Haønh chính

1.1-Ñoái töôïng ñieàu chænh

1.2- Phöông phaùp ñieàu chænh

1.3- Heä thoáng Luaät Haønh chính

1.4- Ñònh nghóa Luaät Haønh chính

1 1 o i t ng ie u ch nh
1.1-Ñoái töôïng ñieàu chænh

Nhöõng QHXH phaùt sinh

trong hoaït ñoäng QLHCNN

Caùc QHQL

phaùt sinh

trong HÑ

CH-ÑH cuûa

CQHCNN

Caùc QHQL

hình thaønh

trong HÑ

noäi boä

caùc CQNN

Caùc QHQL hình

thaønh khi caù nhaân,

toå chöùc ñöôïc NN

trao quyeàn thöïc

hieän HÑQLHCNN

1 2 ph ng pha p ie u ch nh
1.2- Phöông phaùp ñieàu chænh

Phöông phaùp meänh leänh

Chuû theå

nhaân danh

nhaø nöôùc

Chuû theå

coøn laïi

Chỉ huy

Phục tùng

1 3 he tho ng lua t ha nh ch nh
1.3- Heä thoáng Luaät Haønh chính

Luaät

Haønh

chính

Phaàn

rieâng

Phaàn

chung

slide9
Nhöõng vaán ñeà chung cuûa
 • Luaät Haønh chính
 • - Nguyeân taéc, hình thöùc, phöông phaùp
 • QLHCNN
 • - Quyeát ñònh, thuû tuïc haønh chính.
 • - Cô quan haønh chính nhaø nöôùc.
 • - Xöû lyù vi phaïm haønh chính.
 • Quy cheá phaùp lyù haønh chính
 • cuûa caùn boä, coâng chöùc;
 • caùc toå chöùc xaõ hoäi vaø caù nhaân.
 • Baûo ñaûm phaùp cheá trong QLHCNN

Phaàn

chung

slide10
Phaàn rieâng

- Quaûn lyù taøi saûn cuûa Nhaø nöôùc

 • - Quaûn lyù nhaø nöôùc veà Haûi quan
 • - Quaûn lyù nhaø nöôùc veà daân soá vaø lao ñoäng
 • - Quaûn lyù nhaø nöôùc veà vaên hoaù
 • - Quaûn lyù nhaø nöôùc veà khoa hoïc coâng ngheä
 • - Quaûn lyù nhaø nöôùc veà hoaït ñoäng toân giaùo
 • Quaûn lyù nhaø nöôùc veà ñoái ngoaïi v.v..
1 4 nh ngh a lua t ha nh ch nh
1.4- Ñònh nghóa Luaät Haønh chính

Ngaønh

luaät

ñoäc laäp

trong

heä thoáng

phaùp luaät

Vieät nam

Goàm caùc

QPPL

ñieàu chænh

quan heä XH

phaùt sinh

trong lónh

vöïc quaûn lyù

HCNN

LUAÄT

HAØNH

CHÍNH

iv x ly vi pha m ha nh ch nh
IV- Xöû lyù vi phaïm haønh chính

4.1- Caùc nguyeân taéc xöû lyù VPHC

4.2- Caùc bieän phaùp xöû lyù VPHC

a- Xöû phaïm VPHC

b- Caùc bieän phaùp xöû lyù haønh chính khaùc

4 1 ca c nguye n ta c x ly vphc
4.1- Caùc nguyeân taéc xöû lyù VPHC

a. Nguyeân taéc xaùc ñònh thaåm quyeàn xöû lyù vi phaïm haønh chính

b. Nguyeân taéc veà thôøi hieäu xöû lyù vi phaïm haønh chính

c. Nguyeân taéc xöû lyù vi phaïm haønh chính

4 2 ca c bie n pha p x ly vphc
4.2- Caùc bieän phaùp xöû lyù VPHC

Xöû phaït vi phaïm

haønh chính

XÖÛ

LYÙ

VI

PHAÏM

HAØNH

CHÍNH

Caùc bieän phaùp xöû lyù

haønh chính khaùc

a x pha t vi pha m ha nh ch nh
a- Xöû phaït vi phaïm haønh chính

Caùc

hình

thöùc

xöû

phaït

Hình thöùc

xöû phaït chính

Xöû

phaït

vi

phaïm

haønh

chính

Hình thöùc

xöû phaït boå sung

Caùc bieän phaùp

khaéc phuïc haäu quaû

slide16
Hình thöùc xöû phaït chính

Phaït

tieàn

Truïc xuaát

(Coâng daân

Nöôùc ngoaøi)

Caûnh

caùo

slide17
Töôùc quyeàn

söû duïng giaáy pheùp,

chöùng chæ haønh ngheà

Hình thöùc xöû phaït boå sung

Tòch thu tang vaät,

phöông tieän ñöôïc söû duïng

ñeå vi phaïm haønh chính

Truïc xuaát (khi khoâng

aùp duïng laø hình thöùc

xöû phaït chính)

ca c bie n pha p kha c phu c ha u qua
Caùc bieän phaùp khaéc phuïc haäu quaû

1, Buoäc khoâi phuïc laïi tình traïng ban ñaàu ñaõ bò thay ñoåi do vi phaïm haønh chính gaây ra; buoäc thaùo dôõcoâng trình xaây döïng traùi pheùp.

2, Buoäc thöïc hieän caùc bieän phaùp khaéc phuïc tình traïng oâ nhieãm moâi tröôøng, laây lan dòch beänh do vi phaïm haønh chính gaây ra.

3, Buoäc ñöa ra khoûi laõnh thoå Vieät Nam hoaëc buoäc taùi xuaát haøng hoaù, vaät phaåm, phöông tieän

ca c bie n pha p kha c phu c ha u qua1
Caùc bieän phaùp khaéc phuïc haäu quaû

4, Buoäc tieâu huyû vaät phaåm gaây haïi cho con ngöôøi, vaät nuoâi vaø caây troàng, vaên hoaù phaåm ñoäc haïi.

5, Caùc bieän phaùp khaùc do Chính phuû quy ñònh.

slide20
b. Caùc bieän phaùp xöû lyù haønh chính khaùc

GD taïi

xaõ

phöôøng

thò traán

Ñöa

vaøo

tröôøng

GD

Ñöa

vaøo

cô sôû

GD

Ñöa

vaøo

cô sôû

chöõa

beänh

ad