html5-img
1 / 7

โครงงาน กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดีของร่างกาย

โครงงาน กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดีของร่างกาย. นำเสนอโดย กลุ่ม DIPNINN มีสมาชิก ดังนี้ ด . ญ . นภัส สร นัยเนตร เลขที่ 22 ด . ญ . กุล นิษฐ์ วิจิตวงศ์ทอง เลขที่ 5 ด . ญ . ธยานี จำรูญ พงษ์ เลขที่ 20 ด . ญ . แพรพิรุฬห์ บำรุง เลขที่35

kenton
Download Presentation

โครงงาน กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดีของร่างกาย

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. โครงงานกินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดีของร่างกายโครงงานกินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดีของร่างกาย • นำเสนอโดย • กลุ่ม DIPNINN มีสมาชิก ดังนี้ ด.ญ.นภัสสร นัยเนตร เลขที่ 22 • ด.ญ.กุลนิษฐ์ วิจิตวงศ์ทอง • เลขที่ 5 • ด.ญ.ธยานี จำรูญพงษ์ เลขที่ 20 • ด.ญ. แพรพิรุฬห์ บำรุง เลขที่35 • ด.ญ.อภิชญา กลิ่นเทศ เลขที่ 47 แบ่งหน้าที่ ได้ดังนี้ ด.ญ.นภัสสร นัยเนตร = หัวหน้ากลุ่ม ด.ญ. กุลนิษฐ์ วิจิตวงศ์ทอง = นำเสนอ ด.ญ.ธยานี จำรูญพงษ์=POWER POINT ด.ญ. แพรพิรุฬห์ บำรุง ป้ายนิทรรศการ ด.ญ.อภิชญา กลิ่นเทศ = รูปเล่ม ม.1/1

  2. บทที่ 1 • หลังจาผลสำรวจ ทำให้สามารถสรุปย่อๆ ได้ดั่งนี้ • กุลนิษฐ์ จัดอยู่ในเกณฑ์ ค่อนข้างผอม เพราะ ขาดสารอาหาร • ธยานี จัดอยู่ในเกณฑ์ ท้วม เพราะบริโภสารอาหารค่อนข้างมาก นภัสสร จัดอยู่ในเกณฑ์ สมส่วน เพราะ บริโภคสารอาหารที่อยู่ในเกณฑ์พอดี แพรพิรุฬห์ จัดอยู่ในเกณฑ์ ส่มส่วน เพราะ บริโภคสารอาหารที่มีประโยชน์ อภิชญา จัดอยู่ในเกณฑ์ ส่มส่วน เพราะ กินอาหารที่มีประโยชน์และหมั่นออกกำลังกาย

  3. บทที่ 2 • การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นสามารถแบ่งได้ดั่งนี้ • เพศหญิง ช่วงวัย 10-12หรืออาจจะไม่เพิ่มขึ้น • เพศชาย ช่วยวัย 12 ถึง 20 ปี • การเปลี่ยนแปลงของเพศชาย • นมแตกผาน รูปร่างสูงขึ้น เสียงแตกเป็นต้น • การเปลี่ยนแปลงของเพศหญิง • หน้าอกขยายใหญ่ เอวคอด มีสิวขึ้น เป็นต้น • การเปลี่ยนแปลงด้านด้านอารมณ์จิตใจ แบ่งเป็น 2 ประเภท • ความเข้าใจในตนเอง การเห็นคุณค่าในตัวเอง • การเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ อารมณ์ที่อ่อนไหวง่าย

  4. เเนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัยเเนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย • ด้านร่างกาย   เราต้องดูแลตนเอง • รักษาความสะอาดของร่างกายอยู่เสมอ •   กินอาหารที่มีประโยขน์ ให้ครบ3 มื้อเป็นต้น • ด้านจิตใจทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส  มองโลกในแง่ดี  พยายามอดกลั่นอารมณ์ที่ไม่พึงพอใจ •  ยอมรับสภาพความเป็นจริง ของตัวเองเป็นต้นการเจริญเติบโตที่สมวัย กินอาหารให้ครบ 3มื้อ เเละครบ 5หมู่ ดื่มนมวันละ1-2แก้ว แก้วละ200ซีซี  • และการออกกำลังกายก็สามารถช่วยได้ วิธีการดูแลน้ำหนักของวัยรุ่น วิธีการดูแลน้ำหนักของวัยรุ่น   ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงอย่างสม่ำเสมอ  ควรเข้ารับการตรวจร่างกายประจำปี เป็นต้น การดูแลสมรรถภาพและปรับปรุง สมรรถภาพร่างกายของตนเองให้ดีต้องขึ้นอยู่กับ ความถี่ของการฝึก ความเข้มของการฝึก ระยะเวลาในการฝึกและ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ในแต่ละกิจกรรม   ความต่อเนื่องของกิจกรรม  

  5. บทที่ 3 1.   ให้เพื่อนในกลุ่มทำตารางว่าในหนึ่งวันกินหรือทำอะไรไปบ้างและคำนวนว่าเสียเเคลอรี่ไปเท่าไร2.    ให้กินอาหารที่มีส่วนเพิ่มไขมันเเละกินนมเเละผลไม้ทุกๆวันหลังมื้ออาหารเย็นหรือหลังออกกำลังกายตอนเย็น3.  ช่างน้ำหนักเพื่อหาค่าความเปลี่ยนเเปลง4.  จดบันทึกทุกๆวันจนถึงวันที่  25  ม.ค.  56   เเล้วส่งให้หัวหน้ากลุ่มเพื่อมาคำนวนหาค่าความแตกต่างของน้ำหนักเก่าเเละใหม่5. ตรวจสอบงานทั้งหมดเเละเตรียมนำเสนอวันที่  31 ม.ค.   56 • สรุป เป็นตารางดังนี้

  6. บทที่ 4 • ผลการดำเนินงาน สรุปเป็นตารางด้านน้ำหนัก-ส่วนสูง ดังนี้

  7. สรุป • รูปภาพกินผัก โครงงานชิ้นนี้ทางกลุ่มก็ถือว่าสำเร็จไปได้โดยดีแต่มีบางคนที่มีผลแตกต่างน้อยแต่ทางกลุ่มก็ถือว่าทุกคนพยายามแล้ว เพราะการลดน้ำหนักหรือเพิ่มส่วนสูงต้องใช้เวลาและการสม่ำเสมอในการทำซึ่งผลที่ออกมาทางกลุ่มก็คิดว่าได้ผลดีอย่างมากค่ะ

More Related