slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Tietojohtamisen haasteita julkishallinnossa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Tietojohtamisen haasteita julkishallinnossa - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Tietojohtamisen haasteita julkishallinnossa. Pääjohtaja, dosentti, OTT Tuomas Pöysti/VTV 12.11.2010. Näkökulma.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tietojohtamisen haasteita julkishallinnossa' - kenny


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Tietojohtamisen haasteita julkishallinnossa

Pääjohtaja, dosentti, OTT Tuomas Pöysti/VTV 12.11.2010

n k kulma
Näkökulma
 • VTV perustuslaissa säädetty ylin kansallinen ulkoinen tarkastusviranomainen, joka tekee valtiontalouden tilintarkastusta, laillisuustarkastusta ja tuloksellisuustarkastusta sekä toimii vaali- ja puoluerahoituksen laillisuusvalvojana
 • VTV:n vuosikertomus eduskunnalle K 20/2010 vp.
  • julkisen sektorin konserniohjaus osana uutta Suomi –strategiaa
  • tietojohtamisella merkittävä rooli siinä
  • => HE 246/2010 vp. laiksi julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta vasta rakenteellinen alku, sisältö ja tiedon ja tietoprosessien johtaminen tarvitaan jatkossa mukaan entistä vahvemmin
 • VTV:n suorittaman ulkoisen tarkastuksen kohteena laajalti myös informaatiohallinto ja ICT-toiminta
  • esim. sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-hankkeet ja –arkkitehtuuri (valmistuu 2010 lopulla)
tietojohtamisen 5 haastetta julkishallinnossa
Tietojohtamisen 5 haastetta julkishallinnossa
 • 1. Tietojohtamisen antamia mahdollisuuksia ei ole vielä riittävästi hahmotettu
 • 2. Tietojohtaminen ei ole vielä tarvittavalla painoarvolla hallintopolitiikan asialistalla
 • 3. Tietojohtamista ei ole riittävästi ajanmukaisesti vastuutettu
 • 4. Julkisjohtajat eivät osaa riittävästi tietojohtamista, ICT-hallintaa ja informaatio-oikeuden perusteita
 • 5. Hallinnon rakenteet eivät vastaa informaatiohallinnon ja tietojohtamisen aikakauden tarpeita
tietojohtaminen suomen pirullisiin haasteisiin vastaamisessa
Tietojohtaminen Suomen pirullisiin haasteisiin vastaamisessa:

Kokonaisveroaste ja julkisten palveluiden kehitys

Lähde: Kinnunen ja Kostiainen: BoF Online 1/2010

miten tietojohtaminen auttaa n ihin vastaamisessa
Miten tietojohtaminen auttaa näihin vastaamisessa
 • Tietoperusteinen politiikka => vaikuttavuus ja tehokkuus
 • Tuloksellisempi palveluiden järjestäminen
  • vertailukehikko palveluiden kehittäjille ja kansalaisille
  • tuottavuus =>
  • prosessien tehokkuus
   • tieto liikkuu ja sitä voidaan tehokkaasti ilman tarpeettomia prosessointikustannuksia hyödyntää
   • uusi tapa tehdä työtä; kokousten määrä ja laatu
   • tiedosta ja tietovirrasta syntyvät innovaatiot
 • Vaikuttavammat palvelu-ja interventio- sekä muut toimintamuodot => tieto- ja näyttöperusteinen lähestymistapa
  • vaikuttavuus ja kustannustehokkuus
  • edellyttää tiedon ja tietojohtamisen viemistä palvelun arjen tasolle ja integrointia palvelua koskevaan päätöksentekoon
 • Vaikuttavampi kehittämispolitiikka
  • toistuvista kehittämishankkeista ratkaisuihin
mist puhumme kun puhumme julkisesta tietojohtamisesta
Mistä puhumme kun puhumme julkisesta tietojohtamisesta
 • Tietoprosessien, tietämyksen ja dokumenttien ja informaatioaineistojen tehokasta hallintaa sekä tässä ICT:n ja kognitiivisten apuvälineiden tehokasta hyödyntämistä
 • Uuden tiedon muodostamista monipuolisten informaatioaineiston muokkauksella ja analyysillä
 • Tiedon ja tietämyksen tehokasta jakamista ja hankkimista sekä aktiivista vuorovaikutusta verkoissa ja verkostoissa
 • Informaatio- ja tietopääoman ja informaatio- ja tietoverkkojen ja niissä hyödynnettävän ICT:n strategista johtamista
 • Uusi tietojohtaminen lähtee kansalaisen ja käyttäjän näkökulmista
 • Uusi tietojohtaminen hakee tuottavuutta toiminnan ja ICT:n yhdistävillä innovaatioilla sekä vaikuttavuutta paremmin kohdennetuilla ja paremmin purevilla toimenpiteillä
 • Julkinen tietojohtaminen: otetaan huomioon julkisen sektorin ja palvelun erityiset piirteet ja yhteiskunnalliset tehtävät
julkinen tietojohtaminen on laaja muuhun johtamiseen ja arjen toimintaan integroituva n k kulma
Julkinen tietojohtaminen on laaja muuhun johtamiseen ja arjen toimintaan integroituva näkökulma
 • Tietojohtaminen tarkoittaa periaatteita sekä tekniikoita, prosesseja ja käytäntöjä, joiden mukaan tiedon ja tietämyksen luominen, haku, levittäminen ja hyödyntäminen organisaatiossa, organisaatioiden välillä ja organisaation toiminta- ja yhteistyöverkostoissa on järjestetty
 • Julkinen tietojohtaminen tarkoittaa myös julkisen tieto- ja informaatiopääoman ja tietämyksen systemaattista johtamista, hallintaa ja mittaamista
 • Ei siis ole pelkästään tietohallintoa ja IT –järjestelmiä koskeva kysymys
julkisessa tietojohtamisessa
Julkisessa tietojohtamisessa
 • Rakennetaan toiminta- ja työympäristöä, jossa tieto välittyy tehokkaasti
 • Huolehditaan tiedon ja asioiden järjestelmällisestä dokumentaatiosta ja tiedon hyödynnettävyydestä
 • Käsitellään, hyödynnetään ja jaetaan dokumentoitua tietoa
 • Siirretään hiljaista tietoa ja tietämystä
 • Kehitetään ja luodaan tietoa ja osaamista tehokkaasti siirtäviä rakenteita
 • Hallitaan ja hyödynnetään monipuolisesti tietosisältöjä ja varantoja
tietojohtaminen ei ole tarvittavalla painoarvolla hallintopolitiikan asialistalla
Tietojohtaminen ei ole tarvittavalla painoarvolla hallintopolitiikan asialistalla
 • Julkisen hallinnon malli ja paradigma on muuttumassa
 • Uusi hallinto on informaatiohallintoa ja informaatiohallintaa
 • Informaatiohallinnon kehittämisessä tietojohtaminen on ratkaisevan tärkeässä asemassa
 • Tietojohtaminen on myös perusoikeuksien ja kansalaisuuden toteuttamista
 • Hallituksen esitys julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausta koskevaksi laiksi eli yhteentoimivuuslaiksi (HE 246/2010 vp.) on oikeansuuntainen avaus
  • laki antaa mahdollisuuksia myös tietojohtamisen kehittämiseen
  • lakiesityksen tarkoittama muutos sisältää myös riskejä
  • tietojohtaminen ei näy vielä lakiesityksessä
  • tietojohtamista ei ole vielä nostettu selkeästi asialistalle hallintopolitiikassa
  • => seuraavan hallitusohjelman jälkeen strateginen ICT –hallinta ja tietojohtaminen olisi perusteltua määritellä hallintopolitiikan keskiöön ja tärkeäksi kehittämiskohteeksi
informaatiohallinto
Informaatiohallinto
 • uuden hallinnon ja yhteiskunnallisen ongelmanratkaisun ja koordinaation malli
 • julkisen hallinnon perusmuotona on informaation käsittely, tuottaminen ja viestintä tietoverkoissa
  • tietoprosessit ovat keskiössä
 • irtautuu perinteisellä tavalla ymmärretystä paikasta ja organisaatiorakenteesta
 • perustuu verkko-ja verkosto-organisaatioon
 • riippuvuus tiedosta, tietojärjestelmistä ja tietoverkoista 24 h
 • perusoikeuksien toteutus siirtyy tietoverkkoihin
tietojohtamista ei ole riitt v n ajanmukaisesti vastuutettu
Tietojohtamista ei ole riittävän ajanmukaisesti vastuutettu
 • Yhteentoimivuuslaissa säädettäisiin myös tietoarkkitehtuurien suunnittelusta => osa tietojohtamista
 • Tuottavuusnousut tapahtuvat vain toiminta- ja informaatioprosessien kehittämisen kautta => yhteentoimivuuslain perusteella VM:n informaatio-ohjauksen kohteena
 • Valtioneuvoston ohjesääntö ja mininisteriöistä annetut valtioneuvoston asetukset eivät selkeästi määrittele eikä kukaan ole riittävän selvästi ottanut vastuuta tietojohtamisen kokonaisuudesta
  • => VNK ja VM ottavat yleisohjauksen
  • luodaan selkeä matriisi
  • tietojohtamisen strateginen ja kehittäminen ohjaus osaksi JulkIT –toimintaa ja VNK.n johdolla tapahtuvaa VN:n toiminnan johtamista
slide12
Julkisjohtajat eivät osaa riittävästi tietojohtamista, ICT-hallintaa ja informaatio-oikeuden perusteita
 • Uudessa hallinnossa välttämätön osa johtamisen osaamista
 • Käyttäjien, johdon ja järjestelmien / informaatiohallinnan ja prosessien kehittäjien yhteistyö ei toimi
 • Tietojohtamisesta ei tule eikä saa tulla uutta johtamisen erillisoppia vaan osa ammattitaitoa yleisjohdossa
 • Informaatio-oikeuden perusosaaminen kuuluu välttämättä myös julkisjohtajien perusammattitaitoon
hallinnon rakenteet eiv t vastaa informaatiohallinnon ja tietojohtamisen aikakauden tarpeita
Hallinnon rakenteet eivät vastaa informaatiohallinnon ja tietojohtamisen aikakauden tarpeita
 • Hallintomme rakenteet vastaavat 1900-luvun teollisuusyhteiskuntaa
 • => palvelukeskeinen, jälkiteollinen informaatioyhteiskunta on ihan muuta
 • Tietorakenteiden ja tietoprosessien merkittävyys ja niiden operatiivinen ylläpito
  • tietojohtamisvirasto
  • perustietovarantojen yhteisempi käsittely => perusrekisteri/perustietovarantolaki
   • osa ylläpitotehtävistä yhteisempään virastoon
hyvinvoiva tulevaisuuden suomi
Hyvinvoiva tulevaisuuden Suomi?
 • Tarvitsemme yhteisen Suomi –strategian
 • Vastaamalla näihin haasteisiin Suomi on 2020 -luvulla maailman johtava kansalaiskeskeinen tietoyhteiskunta ja informaatiohallinnon mallimaa - ennen kaikkea hyvinvoiva ja valistunut yhteiskunta!
ad