informace z monitorovac ho v boru oppi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informace z Monitorovacího výboru OPPI PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informace z Monitorovacího výboru OPPI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Informace z Monitorovacího výboru OPPI - PowerPoint PPT Presentation


 • 63 Views
 • Uploaded on

Informace z Monitorovacího výboru OPPI. vladimir.kebo @ vsb.cz dne 9. února 2007. Obecné informace.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Informace z Monitorovacího výboru OPPI' - kenny


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
informace z monitorovac ho v boru oppi

Informace z Monitorovacího výboru OPPI

vladimir.kebo@vsb.cz

dne 9. února 2007

obecn informace
Obecné informace
 • Dne 1. 1. 2007 začalo v rámci EU nové programovací období na léta 2007 – 2013, což pro ČR znamenalo vypracování nových OP. MPO zpracovalo nový Operační program Podnikání a inovace na léta 2007 – 2013. Tento OP byl schválen vládou ČR dne 15.11.2006. Dosud ale nezačala formální vyjednávání ČR s EK ohledně NSRR a OP. Přesto je ale možná uznatelnost výdajů dle dat upravených v jednotlivých OP.
obecn informace1
Obecné informace
 • Opatřením ministra průmyslu a obchodu č. 2/2007 ze dne 5. 2. 2007 byl v souladu s UV ČR č. 175/2006 a dle čl. 63 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, zřízen MV OPPI a vydán jeho Statut.
statut mv oppi
Statut MV OPPI
 • - členství v MV OPPI – členové s a bez hlasovacího práva
 • - způsob komunikace mezi členy a sekretariátem MV OPPI
 • - způsoby svolávání jednání, jeho četnost, způsob oznámení o svolání jednání, rozesílání podkladových dokumentů atd.
 • - formu jednání MV OPPI
 • - způsoby přijímání rozhodnutí – zejména konsensus, dále hlasování a procedura per rollam
 • - vyhotovení zápisu z každého jednání MV OPPI sekretariátem MV OPPI.
miroslav dan k mmr
Miroslav Daněk (MMR)
 • Neformálně byly všechny OP předloženy EK v listopadu 2006. Jedná se vesměs o verze schválené vládou ČR 15. 11. 2006. Pro předkládáni po oficiální linii je připraven počítačový systém. Dle usnesení vlády mají být operační programy předloženy do 5-ti měsíců od schválení Strategických obecných zásad, tj. do 5. 3. 2007 a vláda musí toto své rozhodnutí potvrdit znovu
e accountu lubo lukas k ci
E-accountu Luboš Lukasík (CI)
 • Snahou E-accountu je snížení náročnosti pro žadatele a zefektivnění celého procesu administrace. Budou existovat dva stupně žádosti – registrační a plná. Snahou je to, aby žadatel v době registrační žádosti předkládal pouze nezbytně nutné údaje. Vyplnění registrační žádosti do Rozvoje by byla otázka max. 2 hodin.
struktura v b rov ch krit ri programu rozvoj
Struktura výběrových kritérií programu ROZVOJ
 • ekonomické hodnocení žadatele
  • rating a ekonomické hodnocení žadatele
  • hodnocení růstového potenciálu
  • soulad se strategickými cíly
  • technická část I - zkušenosti a odbornéch předpoklady
  • technická část II - zpracována externím hodnotitelem
z v r
Závěr
 • MV OPPI schválil Jednací řád MV OPPI.
 • MV OPPI schválil výběrová kritéria pro programy MARKETING a ROZVOJ s doporučením na přehodnocení vah ve prospěch části IV, pokud k tomuto dospěje i pracovní komise.
 • MV OPPI vzal na vědomí informace o přípravě vyhlášení výzvy pro programy MARKETING ROZVOJ s tím, že u programu ROZVOJ se přiklání členové k návrhu na zkrácení lhůty do 30. 6. 2007 tak, abychom nekolidovali se zemědělci a nemuseli jsme otevírat problém obcí.
 • MV OPPI se usnáší na tom, že výběrová kritéria pro programy s plánovaným vyhlášením k 1. 5. 2007 by projednal a schválil na řádném zasedání, které by se uskutečnilo v dubnu.