Mgr lucie valouchov fakultn nemocnice plze 31 5 2014
Download
1 / 38

- PowerPoint PPT Presentation


 • 61 Views
 • Uploaded on

Mgr. Lucie Valouchová Fakultní nemocnice Plzeň 31. 5. 2014. Získané poškození mozku možnosti sociální pomoci. Osnova. Společenské aspekty postavení OZP Psychosociální aspekty života OZP Zdravotně postižení v právních normách Osoby se zdravotním postižením Invalidita

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kennan-riddle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mgr lucie valouchov fakultn nemocnice plze 31 5 2014

Mgr. Lucie Valouchová

Fakultní nemocnice Plzeň

31. 5. 2014

Získané poškození mozku

možnosti sociální pomoci


Osnova
Osnova

 • Společenské aspekty postavení OZP

 • Psychosociální aspekty života OZP

 • Zdravotně postižení v právních normách

 • Osoby se zdravotním postižením

 • Invalidita

 • Dávky pro osoby se zdravotním postižením

 • Sociální péče v ČR (terénní, pobytové služby)


Spole ensk aspekty postaven ozp
Společenské aspekty postavení OZP

 • lidé se zdravotním postižením (minorita) - přibližně 10 % obyvatel ČRvztah společnosti ke zdravotně postiženým = ukazatel základního směřování společnosti, jejích priorit, hodnotového systému atd.

 • zdravotní postižení - téměř automatický předpoklad zařazení nositele do oblasti sociální péče, charitativních a obdobných aktivit

 • OZP v obecném povědomí - převážně paternalistické vnímání - objekt péče či přímo sociálního zabezpečení (předsudky, neinformovanost, diskriminace)

 • disabilismus = paušálně předpojatý postoj vůči lidem s postižením

 • handicapující důsledky zdravotního postižení - 4 druhy předsudků:

  paternalisticko-podceňující - soucit spojený s charitativním přístupem (bezmocní)

  odmítavé - neužiteční, zatěžující, neproduktivní (nežádoucí až patologická jinakost)

  protektivně-paušalizující - adresáti mnoha diskutabilních, neoprávněných výhod

  idealizující (heroizující)- mravně lepší, hodni obdivu


Celkov po et ob an se zp
Celkový počet občanů se ZP

Zdroj: Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, 1998

Výsledky výběrového šetření ČSÚ zdravotně postižených osob, 2007


Suma faktor znev hodn n
Suma faktorů znevýhodnění

 • soubor znevýhodňujících (handicapujících) činitelů, které v individuální míře ovlivňují, resp. determinují kvalitu života člověka s postižením a které reflektují postoje společnosti k těm, kteří se vymykají běžným představám a nějak se odlišují od majoritou, resp. intaktními lidmi, obecně uznávané normy

POSTIŽENÍ

omezení a (nebo) ztráta

určitých funkcí

snížení schopností

omezení výkonnosti

zbrzdění celkového vývoje

ztížení podmínek pro celistvý a rovnoměrný psychický vývoj

a vytváření sociálních dovedností, ohrožení deprivačními vlivy

HANDICAP

redukce příležitostí

k uspokojování potřeb

individua a výkonu

běžných občanských

kompetencí, sociální izolace

redukce šancí při vzdělávání,pracovním uplatnění

PORUCHA

fyziologická a (nebo) anatomická anomálie

orgánová nebo funkční „vada“, vzhledová odlišnost


Psychosoci ln aspekty ivota ozp
Psychosociální aspekty života OZP

 • řada omezení, znevýhodnění, nesnází

 • redukce pohybových schopností, resp. možností lokomoce a její důsledky

 • uspokojování základních fyziologických potřeb, materiální zajištění včetně pracovního uplatnění, sebeobsluhy a samostatnosti

 • kvalita života - výkon a uplatňování občanských práv a svobod, navazování sociálních kontaktů/vytváření nových sociálních vztahů, překračování vlastní osamělosti, podpora zdraví a upevňování kondice, zábava a prožitek

  • individuálně zvýšená závislost na technických pomůckách či opatřeních

  • zřejmé/skryté ohrožení citovou a podnětovou, resp. informační deprivací

  • možné působení výkonové „činnostní“ deprivace

  • obtíže při zvládání procesu osamostatňování  nebezpečí sociální izolace

  • možné poruchy sebepojetí, např. zkreslené sebehodnocení

  • problematické utváření sociálních a interpersonálních kontaktů a vazeb

  • nejisté zvládání přirozených a běžných sociálních rolí, snížená sociabilita

  • možné oslabení vůle a motivace k seberozvoji i sociální adaptaci

  • případná emoční labilita, neadekvátní prožívání a neprožívání

 • obtížnější seberealizace, uplatnění na trhu práce - správné zhodnocení, rozvinutí těch schopností/dovedností, které nezanikly kvůli defektu/nemoci/úrazu


Zdravotn posti en v pr vn ch norm ch
Zdravotně postižení v právních normách

 • změna zdravotního stavu

  • krátkodobá

  • s dynamicky probíhajícími změnami vzhledem k příčině (nemoc, úraz)

  • dlouhodobá s poměrně ustáleným průběhem (invalidita)

 • invalidita (Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění)

 • dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav (Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře)

 • občan těžce zdravotně postižený (Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení)

 • osoba se zdravotním postižením (Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

 • občan závislý na péči (Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

   roztříštěnost, nesourodost definice nepříznivého zdr. stavu v české právní úpravě

 • mezinárodní definice funkčních schopností, invalidity a zdraví dle WHO

  tělesné funkce a struktury (biologické/mechanické funkce těla, stupeň postižení)

  aktivity a participace (učení a používání znalostí, dorozumívání, mobilita, péče o sebe,

  život doma, mezilidské interakce a vztahy; komunitní, občanský a sociální život)

 • holistické pojetí zdraví


Osoby se zdravotn m posti en m z kon 435 2004 sb o zam stnanosti
Osoby se zdravotním postižením Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

 • fyzickým osobám se zdrav. postižením se poskytuje  ochrana na trhu práce

 • osobami se zdravotním postižením (OZP) jsou fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními

  a) ve III. stupni (osoby s těžším zdravotním postižením), nebo

  b) v I. nebo II. stupni

  c) fyzické osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení posouzeny, že již nejsou invalidní, a to po dobu 12 měsíců ode dne tohoto posouzení

 • statut OZP osoba dokládá posudkem/potvrzením orgánu soc. zabezpečení

 • zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat OZP ve výši 4 % z celkového počtu svých zaměstnanců

 • plnění povinnosti zaměstnáváním v prac. poměru nebo tzv. náhradním plněním

  odebírání výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % OZP

  zadávání zakázek těmto zaměstnavatelům

  odvod do státního rozpočtu

  jejich vzájemná kombinace


Invalidita z kon 155 1995 sb o d chodov m poji t n
InvaliditaZákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

 • podmínky nároku - § 38

  pojištěnec má nárok na ID, jestliže nedosáhl věku 65 let a stal se

  • invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, pokud nesplnil ke dni vzniku invalidity podmínky nároku na řádný starobní důchod, popřípadě, byl-li přiznán předčasný trvale krácený starobní důchod, pokud nedosáhl důchodového věku, nebo

  • invalidním následkem pracovního úrazu

 • Invalidita - § 39

  pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %

  1 invalidita ve třech stupních v závislosti na % poklesu pracovní schopnosti

  stupně invalidity podle poklesu pracovní schopnosti:

  I. stupeň - pokles nejméně o 35 % a nejvýše o 49 %

  II. stupeň - pokles nejméně o 50 % a nejvýše o 69 %

  III. stupeň - pokles nejméně o 70 %Mgr lucie valouchov fakultn nemocnice plze 31 5 2014

 • potřebná doba pojištění činí u pojištěnce ve věku:

  nárok na příslušný stupeň invalidity X nárok na výplatu

  • do 20 let věku méně než jeden rok

  • od 20 do 22 let jeden rok

  • od 22 do 24 let dva roky

  • od 24 do 26 let tři roky

  • od 26 do 28 let čtyři roky

  • nad 28 let 5 roků z posledních 10 let před vznikem invalidity

  • nad 38 let 10 roků v posledních 20 letech před vznikem invalidity

 • určování poklesu pracovní schopnosti - vychází se ze zdravotního stavu doloženého výsledky funkčních vyšetření + v úvahu se bere:

  • zda jde o zdravotní postižení trvale ovlivňující pracovní schopnost

  • zda se jedná o stabilizovaný zdravotní stav

  • zda a jak je pojištěnec na své zdravotní postižení adaptován

  • schopnost rekvalifikace pojištěnce na jiný druh výdělečné činnosti, než dosud vykonával

  • schopnost využití zachované pracovní schopnosti v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 35% a nejvíce o 69%

  • v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70% též to, zda je pojištěnec schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek


Invalidita a v d le n innost
Invalidita a výdělečná činnost

 • výkon zaměstnání nemůže mít za důsledek odnětí ID

 • odnětí pouze po oduznání invalidity v rámci kontrolní LP

  % pokles pracovní schopnosti X souběh ID a příjmu z VČ bez dalších podmínek (charakter, rozsah činnosti, výše příjmu)

 • k oduznání invalidity dochází zejména v případech posudkově významného zlepšení zdrav. stavu anebo dlouhodobě příznivé stabilizace zdrav. stavu (kdy se předpokládá úspěšná adaptace na zdravotní postižení) spojené s obnovením výdělečné schopnosti ve stanoveném rozsahu

  • stabilizovaný zdravotní stav = stav, který se ustálil na úrovni, která umožňuje pojištěnci vykonávat VČ bez zhoršení zdrav. stavu vlivem takové činnosti; udržení stabilizace zdrav. stavu může být přitom podmíněno dodržováním určité léčby nebo pracovních omezení

  • adaptace na zdravotní postižení = jestliže pojištěnec nabyl, popřípadě znovu nabyl schopností a dovedností, které mu spolu se zachovanými tělesnými, smyslovými a duševními schopnostmi umožňují vykonávat VČ bez zhoršení zdrav. stavu vlivem takové činnosti

 • osobě může být  % vyčíslení poklesu schopnosti pracovní schopnosti, které odpovídá jejímu zdravotnímu stavu


D vky pro osoby se zdrav posti en m
Dávky pro osoby se zdrav. postižením

 • pomoc a podpora fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci

 • příspěvek na péči

 • peněžité dávky OZP určené ke zmírnění soc. důsledků zdravotního postižení a k podpoře jejich sociálního začleňování

 • příspěvek na mobilitu

 • příspěvek na zvláštní pomůcku

 • průkaz osoby se zdravotním postižením


P sp vek na p i z kon 108 2006 sb o soci ln ch slu b ch
Příspěvek na péčiZákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

 • osobám starším 1 roku věku, kteréz důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti

 • 4 stupně závislostina pomoci jiné osoby:

  stupeň I. = LEHKÁ

  stupeň II. = STŘEDNĚ TĚŽKÁ

  stupeň III. = TĚŽKÁ

  stupeň IV. = ÚPLNÁ

 • rozdílně stanoveny výše příspěvku pro děti do 18ti let a pro dospělé


Vymezen schopnost p loha 1 k vyhl ce 505 2006 sb kterou se prov d j n kter ustanoven z kona o ss
Vymezení schopností Příloha č. 1 k Vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o SS

 • mobilita

 • orientace

 • komunikace

 • stravování

 • oblékání a obouvání

 • tělesná hygiena

 • výkon fyziologické potřeby

 • péče o zdraví

 • osobní aktivity

 • péče o domácnost

 • žádost: kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR

 • sociální šetření - zjišťuje schopnost samostatného života osoby v přirozeném sociálním prostředí z hlediska zvládání zákl. životních potřeb

 • posouzení zdravotního stavu - lékařská posudková služba OSSZ skrze PL

   potřebné pomoci „nákupem“ sociálních služeb prostřednictvím registrovaného poskytovatele soc. služeb, osoby blízké, asistenta sociální péče


 • P sp vek na mobilitu z kon 329 2011 sb o poskytov n d vek osob m se zdravotn m posti en m
  Příspěvek na mobilituZákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

  • nárok má osoba starší 1 roku, která je držitelem průkazu OZP ZTP nebo ZTP/P, který byl přiznán podle předpisů účinných od 1.1.2014, opakovaně se v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována a nejsou jí poskytovány pobytové SS dle zákona o sociálních službách v domově pro OZP, DS, DZR nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péčenárok i u osoby, které jsou poskytovány pobytové služby, pokud splňuje ostatní podmínky pro přiznání

  • podmínky musí být splněny současně a, s výjimkou podmínky opakovaného dopravování za úhradu, musí být splněny po celý kalendářní měsíc

  • výše příspěvku na mobilitu činí 400,-Kč/kalendářní měsíc

  • žádost: kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR


  P sp vek na zvl tn pom cku z kon 329 2011 sb o poskytov n d vek osob m se zdravotn m posti en m
  Příspěvek na zvláštní pomůckuZákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

  • nárok má osoba s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým nebo těžkým zrakovým postiženímnebo těžkým/hlubokým mentálním postižením (retardace)

  • podmínkou pro poskytnutí příspěvku dále je, žea) osoba je starší 3 let (příspěvek na pořízení motorového vozidla, schodolezu, stropního zvedacího systému, schodišťové plošiny, schodišťové sedačky nebo na úpravu bytu), 15 let (příspěvek na pořízení vodicího psa), nebo 1 roku v ostatních případech

   b) zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci prac. uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím

   c) osoba může zvláštní pomůcku využívat/využívat ve svém sociálním prostředí

  • max. výše 350 000,-Kč, 400 000,-Kč na pořízení schodišťové plošiny a) cena pomůcky je ↓ než 24 000,-Kč a příjem osoby/osob společně posuzovaných je ↓ než 8násobek ŽM jednotlivce/společně posuzovaných osob; výše příspěvku se stanoví tak, aby spoluúčast osoby činila 10 % z předpokládané/již zaplacené ceny pomůcky, nejméně 1 000,-Kč

   b) cena pomůcky je ↑ než 24 000 Kč, spoluúčast osoby činí 10 % z předpokládané/již zaplacené ceny zvláštní pomůcky

  • příspěvek na pořízení motorového vozidla max. výše 200 000,-Kč


  Mgr lucie valouchov fakultn nemocnice plze 31 5 2014
  Průkaz osoby se zdravotním postiženímZákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

  • nárok má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdrav. stavu, kterépodstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra

  • TP (středně těžké funkční postižení pohyblivosti nebo orientace)

  • ZTP (těžké funkční postižení pohyblivosti nebo orientace)

  • ZTP/P (zvlášť těžké/úplné funkční postižení pohyblivosti/orientace s potřebou průvodce)

  • vazba nejrůznějších výhod na jednotlivé průkazy (TP, ZTP, ZTP/P):

   parkovací průkaz pro OZP a vyhrazení parkovacího místa

   daňové a poplatkové úlevy, sleva na telefon

   Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti

   Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

   Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

   Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

   Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

   Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

   Zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích  Osobn autonomie a sob sta nost
  Osobní autonomie a soběstačnost

  • jiný rozměr autonomie - "závislost" osoby na okolí

  • cestou k navrácení autonomie OZP je kompenzace částečné nebo úplné nesoběstačnosti a nabídka spolupráce ze strany společnosti

  • limitem života OZP v původním prostředí může být nedostatečná nabídka terénních a ambulantních služeb a mnohdy i nedostatečná informovanost o těchto způsobech zajištění služeb

  • v ČR tradiční pojetí poskytování péče nesoběstačným členům rodiny - formální (státní) služby až když neformální poskytovatelé chybí či péči nezvládají

  • potřeba utvářet dostatečnou nabídku služeb, které mohou rodinu doplnit či dočasně nahradit (podpora života v přirozeném prostředí)


  Soci ln p e v r
  Sociální péče v ČR

  • sociální služby jsou poskytovány lidem společensky znevýhodněným

  • cíl = podpora rozvoje/zachování stávající soběstačnosti, zlepšit kvalitu života, v max. možné míře uživatele začlenit do společnosti aj.

  • v ČR sociální služby (SS) součástí státního systému sociálního zabezpečení

  • SS poskytují organizace nebo jednotlivci, kteří mají k této činnosti oprávnění

  • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách definuje druhy SS sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence

  • Vyhláška č. 505/2006 Sb., k zákonu o SS stanovuje max. ceny za služby

  • formy poskytování SS: pobytové, ambulantní nebo terénní

  • výběr konkrétní služby či formy péče je daný mírou závislosti, resp. mírou soběstačnosti osoby včetně závislosti na aktuálním zdrav. stavu


  Ter nn slu by
  Terénní služby

  • domácí ošetřovatelská péče (home care)

   Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

   = zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacientana základě doporučení OL při propuštění z hospitalizace nebo registrujícího PL

   úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění

   nezbytné = stabilizovaný klinický stav, domácí prostředí musí umožňovat poskytovat péči, která předpokládá zapojení rodiny/jiného laického pečovatele

   péče 1-3x denně dle indikace OL/PL (a možností agentury HC)výkony: aplikace inzulinu, péče o permanentní katétry, ošetření stomií, prevence dekubitů, převazy, ošetřovatelská RHB apod.

  • pečovatelská služba

  • osobní asistence

  • tísňová péče


  Mgr lucie valouchov fakultn nemocnice plze 31 5 2014

  Pečovatelská služba § 40 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách§ 6 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o SS

  • terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

  • služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony:

   • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

   • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

   • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

   • pomoc při zajištění chodu domácnosti

   • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

  • maximální výše úhrady za poskytování PS činí:

   130,- Kč/hod., podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, 170,- Kč denně za poskytnutí celodenní stravy (min. 3 hl. jídla), 75,- Kč za oběd, 30,- Kč za dovoz, donášku jídla, 115,- Kč za nákup, 70,- Kč za kilogram prádla za úkon praní/žehlení


  Mgr lucie valouchov fakultn nemocnice plze 31 5 2014

  Osobní asistence§ 39 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách§ 5 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o SS

  • terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

  • služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje:

   • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

   • pomoc při osobní hygieně

   • pomoc při zajištění stravy

   • pomoc při zajištění chodu domácnosti

   • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

   • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

   • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

  • max. výše úhrady za poskytování OA činí:

   130,- Kč/hod., podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů


  Mgr lucie valouchov fakultn nemocnice plze 31 5 2014

  Tísňová péče§ 41 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách§ 7 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o SS

  • terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností

  • základní činnosti:

   • poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci

   • sociálně terapeutické činnosti

   • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

   • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

  • max. výše úhrady za poskytování TP se rovná skutečným nákladům na provoz technických komunikačních prostředků


  Pobytov slu by
  Pobytové služby

  • institucionální forma péče

  • odlehčovací služby

  • sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

  • domovy pro seniory

  • domovy se zvláštním režimem

  • domovy pro osoby se zdravotním postižením

  • stacionáře (denní, týdenní)

  • hospicová péče


  Mgr lucie valouchov fakultn nemocnice plze 31 5 2014

  Odlehčovací služby§ 44 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách§ 10 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o SS

  • terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek

   • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

   • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

   • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

   • poskytnutí ubytování v případě pobytové služby

   • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

   • sociálně terapeutické činnosti

   • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

   • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

  • max. výše úhrady za poskytování odlehčovacích služeb činí:

   130,- Kč/hod., podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, 170,-Kč denně za celodenní stravu/75,-Kč za oběd, 210,- Kč denně za ubytování


  Mgr lucie valouchov fakultn nemocnice plze 31 5 2014

  Sociální služby ve zdrav. zařízeních§ 52 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách§ 18 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o SS

  • pobytové SS poskytované osobám, které již nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdrav. stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdrav. zařízení lůžkové péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou/jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních SS/pobytových SS

   • poskytnutí ubytování

   • poskytnutí stravy

   • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

   • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

   • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

   • sociálně terapeutické činnosti

   • aktivizační činnosti

   • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

  • max. výše úhrady za poskytování SS ve zdrav. zařízeních lůžkové péče činí:210,- Kč denně celkem za ubytování včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování; 170,- Kč denně za celodenní stravu/75,- Kč za oběd, včetně provozních nákladů


  Mgr lucie valouchov fakultn nemocnice plze 31 5 2014

  Domovy pro seniory§ 49 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách§ 15 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o SS

  • DS poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

   • poskytnutí ubytování

   • poskytnutí stravy

   • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

   • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

   • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

   • sociálně terapeutické činnosti

   • aktivizační činnosti

   • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

  • max. výše úhrady za poskytování sociálních služeb v DS činí:210,- Kč denně celkem za ubytování včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování; 170,- Kč denně za celodenní stravu/75,- Kč za oběd, včetně provozních nákladů


  Mgr lucie valouchov fakultn nemocnice plze 31 5 2014

  Domovy se zvláštním režimem§ 50 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách§ 16 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o SS

  • DZR poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby; režim v těchto zařízeních při poskytování SS je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob

   • poskytnutí ubytování

   • poskytnutí stravy

   • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

   • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

   • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

   • sociálně terapeutické činnosti

   • aktivizační činnosti

   • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

  • max. výše úhrady za poskytování soc. služeb v DZR viz DS


  Mgr lucie valouchov fakultn nemocnice plze 31 5 2014

  Domovy pro osoby se zdrav. postižením§ 48 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách§ 14 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o SS

  • Domovy pro OZP poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

   • poskytnutí ubytování

   • poskytnutí stravy

   • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

   • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

   • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

   • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

   • sociálně terapeutické činnosti

   • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

  • max. výše úhrady za poskytování sociálních služeb v domově pro OZP činí:210,- Kč denně celkem za ubytování včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování; 170,- Kč denně za celodenní stravu/75,- Kč za oběd, včetně provozních nákladů


  Mgr lucie valouchov fakultn nemocnice plze 31 5 2014

  Denní stacionáře§ 46 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách§ 12 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o SS

  • Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

   • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

   • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

   • poskytnutí stravy

   • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

   • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

   • sociálně terapeutické činnosti

   • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

  • max. výše úhrady za poskytování sociálních služeb v denních stacionářích činí:130,- Kč/hod., podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, 170,-Kč denně za celodenní stravu/75,-Kč za oběd


  Mgr lucie valouchov fakultn nemocnice plze 31 5 2014

  Týdenní stacionáře§ 47 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách§ 13 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o SS

  • Týdenní stacionáře poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

   • poskytnutí ubytování

   • poskytnutí stravy

   • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

   • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

   • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

   • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

   • sociálně terapeutické činnosti

   • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

  • max. výše úhrady za poskytování sociálních služeb v týdenních stacionářích činí:210,- Kč denně celkem za ubytování včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování; 170,- Kč denně za celodenní stravu/75,- Kč za oběd, včetně provozních nákladů


  Mgr lucie valouchov fakultn nemocnice plze 31 5 2014

  Mgr. Lucie Valouchová

  zdravotně-sociální pracovnice

  Fakultní nemocnice Plzeň

  alej Svobody 80, 304 60 Plzeň - Lochotín (vchod F nebo D, 4. NP)

  Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň - Bory (Interní pavilon, přízemí)

  tel.: 377 103 236 (úterý, středa)

  tel.: 377 401 542 (pondělí, čtvrtek, pátek)

  email: VALOUCHOVAL@fnplzen.cz

  Děkuji za pozornost