slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
תקציב PowerPoint Presentation
Download Presentation
תקציב

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

תקציב - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

תקציב. משרד החינוך המנהל הפדגוגי מנהלת בתי הספר בניהול עצמי. התקציב מהו ?. מסגרת פעילות כספית לפרק זמן (שנת לימודים / שנת כספים) מכשיר לחלוקת משאבים וסדרי עדיפויות אומדן הכנסות והוצאות. משרד החינוך המנהל הפדגוגי מנהלת בתי הספר בניהול עצמי. תקציב ככלי ניהולי.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

תקציב


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

תקציב

משרד החינוך

המנהל הפדגוגי

מנהלת בתי הספר בניהול עצמי

slide2

משרד החינוך

המנהל הפדגוגי

מנהלת בתי הספר בניהול עצמי

התקציב מהו?
 • מסגרת פעילות כספית לפרק זמן (שנת לימודים / שנת כספים)
 • מכשיר לחלוקת משאבים וסדרי עדיפויות
 • אומדן הכנסות והוצאות
slide3

משרד החינוך

המנהל הפדגוגי

מנהלת בתי הספר בניהול עצמי

תקציב ככלי ניהולי
 • תקציב בית הספר מבטא את תכנית העבודה השנתית שלו.
 • התקציב יכלול את כל המקורות העומדים לרשות ביה"ס במונחים כספיים וסך ההוצאות יהיו מאוזנות ביחס לסך המקורות.
 • התקציב מבטיח שמירה על סך ההוצאות שיוצאות ושלא תהיה חריגה מהתכנון.
 • מאפשר תכנון לטווח קצר וארוך
slide4

משרד החינוך

המנהל הפדגוגי

מנהלת בתי הספר בניהול עצמי

תקציב ככלי ניהולי
 • התקציב הינו כלי לתכנון פעילויות בית הספר, ומאפשר דירוג ע"פ סדרי עדיפויות.
 • בית הספר רשאי לשמור עתודות לשנים הבאות כחלק מתוכנית רב שנתית.
 • התקציב ניתן לעדכון מדי שנה ע"פ מספר התלמידים בביה"ס, יחד עם זאת הגישה מעודדת חיסכון, התייעלות והפעלת שיקולים כלכליים לצד שיקולים חינוכיים.
 • כאשר יש לקחת בחשבון כי כל חסכון בגין התייעלות נשאר לטובת ביה"ס.
slide5
שיטות לבניית תקציב
 • על פי הגדרת צרכים ומטלות
 • על פי נתונים היסטוריים
 • שילוב שיטות לפי אופי הסעיף התקציבי
 • תקציב תוספתי / תקציב על בסיס אפס

משרד החינוך

המנהל הפדגוגי

מנהלת בתי הספר בניהול עצמי

slide6

משרד החינוך

המנהל הפדגוגי

מנהלת בתי הספר בניהול עצמי

כיצד מכינים הצעת תקציב
 • הגדרת צרכים
 • תכנון מקדים והצבת יעדים
 • אומדן הוצאה צפוי
 • הערכת מקורות הכנסה
slide7

משרד החינוך

המנהל הפדגוגי

מנהלת בתי הספר בניהול עצמי

כיצד מכינים הצעת תקציב
 • תקצוב הוצאות לפי אופי ההוצאה ויעודה
   • אופי ההוצאות
    • הוצאות קבועות - קשיחות
    • הוצאות משתנות - גמישות
   • יעוד ההוצאה
    • צרכים תפעוליים
    • צרכים פדגוגיים
slide8

משרד החינוך

המנהל הפדגוגי

מנהלת בתי הספר בניהול עצמי

כיצד מכינים הצעת תקציב
 • אומדן הכנסות לפי מקורות
   • רשות מקומית
   • משרד החינוך
   • הורים
   • הכנסות עצמיות ואחרות
slide9

משרד החינוך

המנהל הפדגוגי

מנהלת בתי הספר בניהול עצמי

מהי בקרה תקציבית?
 • כלי עזר לשמירה על מסגרת התקציב
 • מדידת ביצועים
 • בדיקת יחס בין תכנון לביצוע בפועל
 • תכנון לטווח קצר וארוך
slide10

משרד החינוך

המנהל הפדגוגי

מנהלת בתי הספר בניהול עצמי

כלים ליישום בקרה תקציבית
 • נהלי עבודה – ספר נהלים
 • תוכנת הנהלת חשבונות (דוח תקציב מול ביצוע)
 • פורמט לבניית תקציב (תכנון ועדכון)
 • אישור תכנית עבודה מקושרת תקציב בפני ועדה

מלווה (מול הרשות המקומית והפיקוח)

slide11

משרד החינוך

המנהל הפדגוגי

מנהלת בתי הספר בניהול עצמי

סיכום

במסגרת הניהול העצמי מועברת לבית הספר מידה ניכרת של אחריות וסמכות והוא נהנה מגמישות בשימוש במכלול המשאבים העומדים לרשותו.

בית הספר פועל כארגון בעל מוקד שליטה פנימי, המקבל החלטות לפי מטרותיו וסדר העדיפות שלו במסגרת המדיניות הממלכתית והצרכים המקומיים.

התקציב מהווה כלי עיקרי לראיה כוללת של כלל המשאבים העומדים לרשות בית הספר ולתכנון הקצאתם על פי סדרי העדיפויות והצרכים.