k rgepingeseadmed n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kõrgepingeseadmed PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kõrgepingeseadmed

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 16
kenley

Kõrgepingeseadmed - PowerPoint PPT Presentation

397 Views
Download Presentation
Kõrgepingeseadmed
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kõrgepingeseadmed Sissejuhatus

 2. Oppetöö vormid Loeng16tundi, prakiline töö (ülesanded, külastused) Kodusedülesandedarvatavastiüks, puudujatelerohkem Test paar tükki, puudujatele rohkem Eksam kas suuline või kirjalik ( 3 punkti + küsimused või testi vormis)

 3. Eesmärk • Peale õppeaine “Kõrgepingeseadmed” omandamiset üliõpilane tunneb: • - Kõrgepingeseadmete liigitust ja omadusi; • Kõrgepingeseadmete ehitust ja esitatavaid nõudmisi; • - Kõrgepingeseadmete paigaldamise tingimusi; • - Kõrgepingeseadmed paigaldamise viise ja kohti; • - Kõrgepingeseadmete käidu nõudeidpraktikas.

 4. Õppeaine lühikirjeldus • Elektrikaar. Elektrikaare tekkimise tingimused.. • Elektrikaar õli, vaakumis, gaasikeskkonnas • Elektrikare kustutamise võimalused. Vaakum- elegaas-, õhk-, õli- ja gaaslülitites. • Kõrgepingeseadmete eesmärk, liigitus. • Kommutasiooniseadmed, nendele esitatavad nõudmised. • Kõrgepinge lahklüliti, koormuslüliti. • Kõrgepingevõimsuslülitid. • Isolaatorid. • Mõõtetrafod • Reaktoridjalahendid • Rikkevoolukaitseviisidjaseadmed. • Liigpingekaitsmed.

 5. Eksamile pääsemise tingimused Kursus lõpeb kirjaliku eksamiga, mille osakaal üldhindes 60%. Eksamile lubatakse üliõpilane, kes on esitanud kõik kodused tööd ja need on saanud positiivse tulemuse, (teostanud kõik laboratoorsed tööd, esitanud nende kohta aruanded ja neid kaitsnud)saanud kontrolltööde sooritamise eest positiivse hinde. Loengutel osalemine 75% ulatuses ja 100% ulatuses, kontrolltööde teostamine ja koduse töö esitamine ja kaitsmine. Kui need tingimused on tätmata, siis eksami sooritamisele ei lubata. (Loengutel osalemise korral vähem kui 75% võib lubada eksamit sooritama lisa kontrolltööde sooritamisel headele tulemustele, iga kolme loengutunni puudumisel lisaks 1 töö) Lõpphinde kujunemine. Kahe kontrolltöö lahendamine ja koduse töö (laboratoorsete tööde teostamine) osakaal on kuni 40% üldhindest. Iga kontrolltöö annab kuni 10%, Kodune töö kuni 20% üldhindest.

 6. Seosed teiste ainetega Matemaatika Elektrotehnika IT, Keemia jne Kõrgepingeseadmed Elektrijaamad Elektriaparaadid Alajaamad Elektrimasinad Elektrivorgud Elekrtiliinid Enrgiasysteemid Elektriajamid JNE

 7. Elektrivarustus

 8. Elektrivarustuse elemendid Elektrijaam Põhivõrk Jaotusvõrk Tarbija G Alajaam Alajaam Alajaam Elektrivõrk Elektrivarustus

 9. (Eestis)

 10. Kirjandus. • Jaotusvõrgud. Mati Meldorf, Heiki Tammoja, Ülo Treufeld, Jako Kilter • TTÜ kirjastus 2007 • Основы теории электрических аппаратов • Под редакцией дтн Буткевича Г. В. • Mitmete valmistaja- ja müügifirmade kataloogid • ja reklaamprospektid (Siemens, Ensto, Elektroskandis, • SLO, jpt)

 11. Kommutatsiooniseadmed

 12. Võimsuslüliti

 13. Mõõteandurid (trafod)

 14. Isolaatorid Materjali järgi: Klaasisolaatorid Portselanisolaatorid Komposiit ehk polümeerisolaatorid Ehitusviisi järgi: Kandeisolaatorid: Läbiviikisolaatorid Rippisolaatorid Taldrik rippisolaatorid Tõmbeisolaatorid

 15. Voolu piiravad seadmed Üle pinget piiravad seadmed Loomade, lindude kaitsed Vaatleme veel rida protsesse (ülepinged, elektrikaar, äike, kaare kustutamine jne) Materjalide omadusi (kontaktmaterjalid, isultsioonimaterjalid jne)