hodnocen kvality ivota a udr itelnosti na rovni mikroregion n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hodnocení kvality života a udržitelnosti na úrovni mikroregionů PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hodnocení kvality života a udržitelnosti na úrovni mikroregionů

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Hodnocení kvality života a udržitelnosti na úrovni mikroregionů - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Hodnocení kvality života a udržitelnosti na úrovni mikroregionů. Doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Univerzita Pardubice Mgr. Michael Pondělíček Civitas per Populi. Nástroje udržitelného ÚP dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hodnocení kvality života a udržitelnosti na úrovni mikroregionů' - kenley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hodnocen kvality ivota a udr itelnosti na rovni mikroregion

Hodnocení kvality života a udržitelnosti na úrovni mikroregionů

Doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.

Univerzita Pardubice

Mgr. Michael Pondělíček

Civitas per Populi

n stroje udr iteln ho p dle z kona 183 2006 sb stavebn z kon
Nástroje udržitelného ÚPdle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)
 • rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ) jako součást územně analytických podkladů (UAP)
 • vyhodnocení udržitelného rozvoje území (VURÚ) jako součást územního a regulačního plánu
metodika hodnocen kvality ivota a udr iteln ho vyu it zem na mikro region ln rovni

Metodika hodnocení kvality života a udržitelného využití území na (mikro)regionální úrovni

komplexn anal za zem
SWOT analýza:- silné stránky- slabé stránky- příležitosti- hrozby

Oblasti hodnocení:

životní prostředí

sociální prostředí

ekonomická situace

Expertní tým:- environmentalista- sociální geograf- územní ekonom- územní plánovač- místní expert

Komplexní analýza území
vyhodnocen interakc mezi pil i ur
Vyhodnocení interakcímezi pilíři UR

Metodika DHV SAM

 • Environmentální x sociální (Env x S)
 • Environmentální x ekonomický (Env x Ek)
 • Sociální x environmentální (S x Ek)
 • Hodnoty hodnocení -2 až 2
   • -2 … výrazně negativní ovlivnění
   • -1 … mírně negativní ovlivnění
   • 0 … neutrální vazba interakce
   • +1 …mírně pozitivní ovlivnění
   • +2 … výrazně pozitivní vliv interakce
zpracov n v sledk komplexn swot anal zy
Zpracování výsledků komplexní SWOT analýzy
 • Agregace témat SWOT analýzy dle četnosti a dle závažnosti interakcí
 • Definování hlavních témat regionu:
 • Nedostatečné vybavenost území technickou infrastrukturou - vodovod, kanalizace s napojením na ČOV ► Vybavenost území dostatečnou a kapacitní technickou infrastrukturou v oblasti vodního hospodářství a odkanalizování území vč. napojení na ČOV
 • Vysoce kvalitní přírodní prostředí vč. zachovalého ÚSES ► Zachovalost krajinného rázu
hlavn t mata regionu
Hlavní témata regionu
 • Vybavenost území dostatečnou a kapacitní technickou infrastrukturou v oblasti vodního hospodářství a odkanalizování území vč. napojení na ČOV
 • Kvalita silnic III. třídy a místních komunikací
 • Disparita v dostupnosti území hromadnou dopravou
 • Dostupnost občanské vybavenosti pro všechny obyvatele regionu
 • Zachovalost krajinného rázu
 • Nevýhodné podmínky v oblasti zaměstnanosti a pracovních příležitostí v regionu vč. vývoje mezd
 • Gradient rozvoje turistického ruchu (rozvoj ekoturistiky, agroturistiky apod.)
 • Vývoj počtu obyvatel a jejich věková struktura
 • Absorpční kapacita regionu v oblasti získávání finančních zdrojů pro rozvoj obcí
 • Existence a další vznik brownfields
 • Kvalita a kapacita zásobení obcí energiemi
p vodn vznik indik tor rozvoje
Původní vznik indikátorů rozvoje
 • Myšlenka (environmentálních) indikátorů a jejich vývoje je velmi stará.
 • Vznikla při sledování hospodářského a společenského rozvoje pro potřeby rozvoje státu
 • První indikátory u nás byly sledovány již za C a K Rak.-Uherska, první republika navázala a Němci jimi byli posedlí.
indik tory p a rozvoje dnes
Indikátory ŽP a rozvoje dnes
 • TIMUR a sada ECI funkční od r.2002
 • Indikátory Strategií UR ČR od roku 2002 – probíhá aktualizace
 • Indikátory jednotlivých politik prostředí
 • Zákonem vyžádané indikátory v rámci EIA a SEA, případně změnách ÚP
 • Indikátory rozvoje měst v rámci ÚPD
 • Indikátory jako součást RURÚ v rámci ÚAP a ZÚR, případně státní
 • Srovnávací studie krajů v ČR pro MMR
 • Jednotlivé projekty s indikátory – Třeboňsko, Teplice, Soutok Moravy, Ústecko, atp.
skute n ivot indik tor rozvoje r st probl m
Skutečný život indikátorů rozvoje – růst problémů
 • Liší se zdroje a v oficiálních datech jsou značné disproporce v hodnocení území (ČSÚ x místní statistika a výpočty)
 • Často hodnoty jiné na více místech a zatížené bulharskou konstantou
 • Neodpovídají členěním aktuálnímu území
 • Dopočty nejsou přesné dle sídelních jednotek a organizace ÚP – čekání na SLBD
 • Údaje nejsou vždy srovnatelné se zahraničím!
 • Městské údaje se publikují jen pozitivní (100%)
 • Územní data nejsou dostupná všem a odevšud
 • Statistika není správně interpretována!
 • Indikátory jsou ohýbány vlivem politiky a požadavků
indik tory udr iteln ho rozvoje pro mikroregiony
Indikátory udržitelného rozvoje pro mikroregiony
 • Pro mikroregiony jako celky nejsou dostupná konzistentní data – dochází k překryvu a disproporcím
 • Geograficky nejednotné regiony nelze posoudit jako jeden celek (suma údajů neodpovídá skutečnosti rozvoje mikroregionu)
 • Mikroregiony jako takové nemají strukturu, která by data o rozvoji vykazovala nebo systematicky sbírala
 • Různé kraje jsou pro sledování udržitelného rozvoje různě dimenzovány zejména z hlediska podkladů (např. ZÚR, ÚP VÚC)
 • Data o mikroregionech, pokud nejsou vytvořena a aktuálně sbírána přímo správou mikroregionu, tak jsou ve chvíli sběru zastaralá a slouží jen k orientačnímu použití, nikoliv jako podklad pro další rozvoj
co to znamen do budoucna
Co to znamená do budoucna ?
 • Sjednocení evidence a dat – CENIA + ČSÚ + ostatní resorty, sběr dat na úrovni mikroregionů
 • Zjednodušení dat a indexů.
 • Publikace dat na netu okamžitě – v reálném čase
 • Omezení publikace „divokých“ indexů
 • Dostupnost dat a výpočtů v oficiální statistice a uvádění dat v přepočtu na 100 obyvatel
 • Pravidelná tvorba zpráv o rozvoji, ŽP a UR sídel a mikroregionů
 • Centrální publikace dat a vytvoření návodu pro sběr dat v mikroregionech
dal kroky
Další kroky
 • Světlo ve tmě – jednání o datech
 • Metodické návody a prezentace dat
 • Konsilium odborníků k datovým skladům
 • Hlavní rozcestník pro data o ŽP (CENIA)
 • Metodiky přesných měření (ECI)
 • Rozumný (!) postoj při interpretaci
 • Společenské otevřené hodnocení udržitelnosti a rozvoje
 • Navázání zpracování údajů na benefity a důsledky v plánování rozvoje…
d kujeme za pozornost

Děkujeme za pozornost

„Důležité je pochopit, protože co je pochopené, je i dobré.“ Prof. Jacques Bergier (atomový fyzik)

doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.

vladimira.silhankova@atlas.cz

Mgr. Michael Pondělíček

mpondelicek@gmail.com