Download
ziarah kubur n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ziarah Kubur PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ziarah Kubur

Ziarah Kubur

2254 Views Download Presentation
Download Presentation

Ziarah Kubur

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ZiarahKubur Hukumberziarahkubur; Laki-laki: Sepakatseluruhulamadiperbolehkanatausunnahuntukmenziarahikubur Wanita: Banyak yang memperbolehkandanadajuga yang melarangnya Abu HanifahrhmatauMazhabHanafi Dianjurkanuntukberziarahkuburbaikbagilaki-lakiatauwanita Dalilnya: AnjurandariRasul saw Abu Buraidahra, Rasul saw: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً Dahulu, akumelarang kalian untukberziarah, makaziarahilahsungguhdalamberziarahituadapengingat (kematian). (HR.AbuDaud)

  2. IbnuMas’udra: كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا؛ فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا، وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ Dahuluakumelarang kalian untukmenziarahikuburmakaziarahilah, sungguhdenganberziarahmenimbulkansifatzuhudterhadapduniadanmengingatkanakherat. (HR. IbnuMajah) Buraidahra, Rasul saw: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ Kami telahmelarang kalian untukmenziarahikubur-kuburmakaziarahilah, dandahuluakumelarang kalian daridaging-daginghewankurbanlebihdaritigahari, makasimpanlaholeh kalian sekehendak kalian..(HR.Muslim) Para ulamamengatakan: هذا الحديث مما صرح فيه بالناسخ والنسوخ جميعا قال العلماء يعرف نسخ الحديث تارة بنص كهذا وتارة بإخبار الصحابي ككان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار وتارة بالتاريخ إذا تعذر الجمع وتارة بالإجماع كقتل شارب الخمر في المرة الرابعة

  3. Haditsinidiantara yang menjelaskan di dalamnyaNasikhdanMansukhkesemuanya, berkataulama: Diketahui di-Naskh-nyasebuahhaditsterkadangdengantekssepertiriwayatini, terkadangdiketahuidenganberitadarisahabat, seperti yang paling terakhirdilakukanolehRasul saw meninggalkanwudhusebabapa-apa yang disentuhdenganapi, terkadangmelaluisejarahjikatidakmemungkinkanuntukdigabungdanterkadangdenganijma’ sepertimembunuhpeminumkhamr di kali yang ke-empat. Rasul saw danparasahabatnyaberziarah Abu Hurairahra: BilaRasul saw mendatangikubur, beliaumengucapkan: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا قَالُوا: أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْد ‘Keselamatanbagi kalian wahaipenghunirumah orang Mukmin, dan kami insya Allah akanmenyusul kalian’. Akuberharapkitadapatmelihatsaudara-saudarakita, merekaberkata: Bukankah kami inisaudaramu, wahaiRasul saw ?, beliaubersabda: Kalian adalahparasahabatkudansaudarakitaadalahmereka yang akandatangsetelahkita.. (HR.Muslim)

  4. Abu Hurairahra: زَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ، فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، وَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ Rasul saw berziarahkekuburibunya, danbeliaumenangisdanmenangisjugasiapa yang berada di sekitarnya, lalubeliaubersabda: Akutelahmemintaizinkepada Allah untukmemintakanampunanbaginyadanDiatidakmemberikanizinkepadaku, danakumemintaizinuntukmenziarahikuburnyamakaDiamemberikankepadakuizin, makaziarahilahkubur-kubursungguhdenganberziarahmengingatkankepada kalian akankematian. (HR.Nasai) Wanitaberziarah Anas bin Malik ra: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ: «اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي» قَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي، وَلَمْ تَعْرِفْهُ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ، فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ، فَقَالَ: إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى Nabi saw melewatiseorangwanita yang menangis di kuburan, makaberkata saw: “Bertakwakepada Allah dansabarlah”. Wanitaituberkata: Pergilahdariku, sungguh..

  5. kamutidaktertimpadenganmusibahkudankamutidakmerasakannya. Laludikatakankepadanya; BeliauituNabi saw. MakawanitaitumendatangipintuNabi saw daniatidakmenemuipenjaga di pintunya, laludiaberkata: Akutidakmengenalmu, makaNabi saw bersabda: Sungguhkesabaranitusaatterjadipertama kali. (HR.Muslim) Abu Hurairahra: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَّارَاتِ القُبُورِ. وَفِي البَاب عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ.: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ Rasul saw melaknatparawanita yang berziarahkubur (HR.Thurmudzidengansanad yang HasanShahih, dalamriwayat yang serupainijugadiriwayatkanolehIbnu Abbas ra) . وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُرَخِّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زِيَارَةِ القُبُورِ، فَلَمَّا رَخَّصَ دَخَلَ فِي رُخْصَتِهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ، وقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا كُرِهَ زِيَارَةُ القُبُورِ لِلنِّسَاءِ لِقِلَّةِ صَبْرِهِنَّ وَكَثْرَةِ جَزَعِهِنَّ SebagianulamamelihatriwayatinisebelumadanyapembolehanuntukberziarahdariNabi saw, tapisetelahdiizinkanmakatidakmengapabagilaki-lakidanwanita. Sebagianulamamengatakan: Makruhnyaberziarahbagiwanitadisebabkansedikitnyakesabarannya.

  6. Jumhur Dianjurkanatausunnahuntukberziarahkuburbagilaki-lakidanmakruhbagiwanita, berziarahkekubur orang kafirdiperbolehkan. Dimakruhkanbagiwanitakarenamerekasedikitkesabarannyadanmenambahkesedihannya, tidakdiharamkanbagiwanitauntukberziarahkarenaadariwayatUmmuAthiyyahra: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا Kami dilaranguntukmengikutijenazahdantidakmelarang kami denganazam. (HR.Muslim) Imam Malik rhmdanSyafiiyyah: Tata caranya: • Ziarahdianjurkandantidakadawaktu-waktutertentu, hanyasajahariJum’atlebihutamakarenakemuliaandansenggangnyaharitersebut. • Bagiwanitamuda yang cantikdapatmenimbulkanfitnahhukum haram • Makruhmakan-makan, minumdanbersendagurauataubanyaktertawa • Makruhmembaca al-Qur’an dengansuarakerasberlebihan • Menjadikansuatukeharusansehinggamenjadiadat di waktutertentu

  7. Tata Caranya: • Waktunya: Yang lebihutama di hariJum’at, Sabtu, SenindanKamis • Saatdihadapankuburanlebihbaikdalamkeadaanberdiribegitujugasaatmembacakando’abagimereka, sebagaimana yang telahdilakukanolehRasul saw saatberziarahkeBagi’. • Bacaannya: BaikbagipenziarahuntukmembacaSuratYasin, ataumembacaapa yang mudahdari al-Qur’an, surat al-Fatehahataulainnya, awalsurat al-Baqarahhingga al-Muflihhun, AyatKursi, AamanaRasul, surat Al-Mulk, surat at-Takatsur, al-Ikhlas..kemudiandiakhirdenganmembaca: اللهم اوصل ثواب ما قرأناه الى فلان او اليهم Ya Allah, sampaikanlahpahalaapa yang telah kami bacakepadafulanataumereka. • Baikbiladiadapatbersedekahdiniatkanpahalabagisaudara-saudaranya yang telahmeninggaldunia. • DianjurkanuntukmembacakansholawatuntukRasul saw, karenaberkatbeliaukitadikeluarkanoleh Allah swtdarikejahilanpadatauhid. • Membuka alas kaki saatmemasukipekuburan

  8. disunnahkanuntukmengucapkanSalam, membaca al-Qur’an dando’a • Saatmengucapkan Salam hendaknyamenghadapkearahwajahmayit (Kubur) IbnuAbbas ra: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُورِ المَدِينَةِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ القُبُورِ، يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَفُنَا، وَنَحْنُ بِالأَثَرِ Rasul saw melewatikuburpendudukMadinahmakabeliaumenghadapkanwajahnyakearahmereka, serayaberkata: “Keselamatanbagi kalian wahaipendudukkubur, semoga Allah memberikanampunankepada kami dan kalian, kalian adalahpendahulu kami dan kami akanmenyusul”. (HR.Thurmudzi) • Hendaknyabanyakmenziarahikubur orang-orang Sholehdanhendaknya orang yang sedangberziarahsepertidiaberhadapandengan orang yang hidup

  9. Abu Hurairahra, Rasul saw: مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ Tidakadaseseorang yang memberikansalamkepadakukecuali Allah swtmengembalikanruhkusehinggaakumenjawabsalamnya (HR.AbuDaud) Ibnu Umar radanAisyahra: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَارَ لَيْلًا SungguhNabi Muhammad saw berziarah di malamhari(HR.Ahmad)