slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
R2R

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

R2R - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

R2R. พัฒนางานประจำด้วยการวิจัย. ภูมิ ภักด์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์. กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. R2R. Slogan : R2R. การพัฒนาประสิทธิภาพงานประจำด้วยการวิจัย. พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร. งานเห็นผล คนเป็นสุข. การพัฒนางานที่ทำอยู่เป็นประจำ สู่งานวิจัย.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'R2R' - kendall-sutton


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

R2R

พัฒนางานประจำด้วยการวิจัย

ภูมิภักด์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

slide2

R2R

Slogan : R2R

การพัฒนาประสิทธิภาพงานประจำด้วยการวิจัย

พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร

งานเห็นผล คนเป็นสุข

การพัฒนางานที่ทำอยู่เป็นประจำ สู่งานวิจัย

สยบงานจำเจด้วยการวิจัย สู่โลกใหม่ของงานประจำ

slide3

3 ประเภทงานวิจัย (แบ่งตามเป้าหมาย)

 • การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
 • การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร (วิจัยสถาบัน) หรือ การวิจัยองค์การ
 • การวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงาน หรือการวิจัยหน้างาน (R to R, R2R – Routine to Research)
slide4

ประเภทของงานวิจัยสถาบันประเภทของงานวิจัยสถาบัน

 • งานวิจัยสถาบัน
 • มีทั้งระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย
 • กำหนดหัวข้อ (โดยคณะ หรือ มหาวิทยาลัย)
 • เปิดให้เสนอข้อเสนอโครงการ (บางหัวข้ออาจต้องจ้างทำ และอาจต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญภายนอก)
 • งาน R to R
 • ผู้วิจัยร่วมกับหน่วยงานกำหนดหัวข้อเอง (เครือข่ายร่วมกันคิด)
 • ผู้วิจัยต้องเป็นคนในหน่วยงาน
 • ปีต่อไปต้องเปลี่ยนคนทำ ให้ในที่สุดทุกคนสามารถทำได้
slide5
เป็นการศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการดำเนินงาน สภาพแวดล้อม และกระบวนการของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อประโยชน์ในการจัดหาข้อมูลสำหรับสนับสนุนการวางแผน การกำหนดนโยบาย และการตัดสินใจเรื่องต่างๆ โดยการใช้หลักการวิจัย (กระบวนการวิจัย)

การวิจัยสถาบัน/องค์กร

 • (Institutional Research, Administrative Research, Operational Research)
slide6
เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการองค์กร และสนับสนุนการตัดสินใจ นำไปใช้ในการวางแผน และการพัฒนาหน่วยงาน & องค์กร

การวิจัยสถาบัน/องค์กร

 • (Institutional Research, Administrative Research, Operational Research)
slide7

การพัฒนาประสิทธิภาพงานประจำด้วยการวิจัย (R2R)

ความหมายของ R2R

กระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการอย่าง เป็นระบบของผู้ปฏิบัติงานในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางาน โดยมีผลลัพธ์เป็นการพัฒนาตนเองและหน่วยงาน

slide8

ความหมายของ R2R

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิชกล่าวว่า

R 2 R คือ การใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือ ในการทำให้เกิดการสร้างความรู้เพื่อนำมาพัฒนางาน ทำให้คนที่ทำงานประจำมีโอกาสคิด ทดลอง และตั้งโจทย์ให้มีความชัดเจนขึ้น แล้วนำมาทดลองเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล นั่นคือใช้งานวิจัยมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาขีดความสามารถของคนทำงาน ผลิตผลงานเชิงวิจัยออกมาได้ แล้วป้อนกลับไป หรือนำไปใช้ พัฒนางานประจำให้ดีขึ้น”

slide9

ความหมายของ R2R

R2Rทำให้ความจำเจของงานประจำหายไป กลายเป็นความท้าทาย ความสนุกที่ได้คิดค้นวิธีการสร้างความรู้เล็กๆ ที่เป็นความรู้ใหม่ๆ ขึ้นมาทำประโยชน์ เกิดความภาคภูมิใจในงานที่ตัวเองทำ หรือจะเรียกว่า เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน (Human Resource Development: HRD) ก็ได้และที่สำคัญคืองานวิจัยประเภทนี้ ทำกันเป็นทีม Team Learning เกิดความสามัคคีได้

slide10
สรุปR2R เป็นการวิจัยงานประจำหรือหน้างานนำไปใช้ปรับปรุงหรือพัฒนางานประจํา& ทำต่อเนื่องจนเกิดเป็น R2R2R (Routine to Research to Routine)

การพัฒนาประสิทธิภาพงานประจำด้วยการวิจัย(R2R)

Routine to Research, R to R, R2R

slide11

ความเป็นมาของ R2R

 • นิยาม R2R โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
 • เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ สร้างความรู้ขึ้นมาพัฒนางานของตัวเอง
 • เปลี่ยนสถานะจากเดิมเป็นผู้เสพความรู้ เป็นผู้สร้างความรู้
slide12

ทำไมต้อง R 2 R ?

 • R 2 R จะเป็นการเปลี่ยนงานประจำเป็นบรรยากาศการเรียนรู้ทำให้คนรู้มากขึ้น
 • R 2 R เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยใน การแสดงความไม่รู้ของคนได้
 • R 2 R เป็นการพัฒนา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ผลิต เป็นผู้สร้างความรู้ แทนที่จะเป็นผู้เสพความรู้ และเป็นความรู้ที่ตกผลึกสู่การปฏิบัติงาน
slide13

ทำไมต้อง R 2 R ?

Routineเป็นอุปสรรคต่องานทั้งปวง

 • แบ่งงานกันทำเป็นส่วนๆ
 • เบื่อ: งานถูกลดคุณค่า
 • เป็นงานที่คนอื่นสั่งให้ทำ
 • ทำลายความคิดสร้างสรรค์
slide14

หลักการและแนวคิด R 2 R

(งานเห็นผล คนเป็นสุข)

 • งานประจำ
 • ซ้ำซาก จำเจ
 • ยุ่งยาก ซับซ้อน
 • น่าเบื่อ ฯลฯ

ปรับปรุง / พัฒนา

งาน / สิ่งใหม่ๆ

ที่เป็นประโยชน์ต่อตน

เพื่อนร่วมงาน และ

องค์กร

คิดสร้างสรรค์

คิดนอกกรอบ

+

เทคโนโลยี / นวัตกรรม

(แปลกใหม่)

 • ทบทวน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • กำหนดโจทย์
 • วิธีแก้ไข / พัฒนา
 • ทดลอง / ประเมิน
 • ปรับปรุง
 • ใช้งาน / ปรับปรุง
 • ประเมิน
slide15

เป้าหมายของ R2R

 • บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการพัฒนางานประจำไปสู่งานวิจัยเพิ่มขึ้นและกระจายอยู่ทุกหน่วยงาน
 • มีจำนวนผลงาน/นวัตกรรมที่เกิดจาก R2R เพื่อการแก้ปัญหาหรือการปรับปรุงการทำงานขององค์กรเพิ่มขึ้น
 • มีเครือข่ายบุคลากรด้าน R2R ทั้งในระดับคณะ/ หน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย
slide16

ลักษณะของ R2R

 • เริ่มจากปัญหา/คำถามวิจัยที่ได้จากหน้างานหรืองานประจำ
 • มีเป้าหมายชัดเจนว่า จะแก้ไขปัญหา พัฒนา หรือขยายผล
 • พิสูจน์หาคำตอบด้วยวิธีการที่น่าเชื่อถือ เพื่อใช้ข้อมูลในการตัดสินใจพัฒนาคน พัฒนางาน
slide17

ลักษณะของ R2R

 • ช่วยพัฒนาข้อมูล ฐานข้อมูลให้เกิดประโยชน์
 • ยืดหยุ่นในรูปแบบการวิจัย (ไม่มีรูปแบบตายตัว)
 • เปิดพื้นที่สำหรับแนวคิดใหม่ๆ ในการทำงาน
 • สร้างเสริมศักยภาพคนทำงาน
slide18

ลักษณะของ R2R

 • สามารถประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของงานได้
 • เป็นเครื่องมือที่ช่วยคนทำงานในการสร้างความรู้ และสามารถนำกลับมาช่วยงานประจำได้
 • ถ้าผลงานได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ก็จะเป็นผลลัพธ์ที่เพิ่มคุณค่า
slide19

องค์ประกอบของ R 2 R

 • โจทย์วิจัย ต้องมาจากงานประจำ เป็นการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานประจำ
 • ผู้ทำวิจัย ต้องเป็นผู้ทำงานประจำนั้นเอง
 • ผลลัพธ์ของการวิจัยต้องวัดผลที่เกิดต่อตัวผู้ปฏิบัติ ผู้รับผลงานหรือองค์กร
 • การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ผลการวิจัยต้องวนกลับไปสร้างคุณค่าให้กับงานได้
slide20

ผลลัพธ์ของ R2R

 • คุณภาพงานเพิ่มขึ้น เช่น การดูแลสวน / อาคารสถานที่ มีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น
 • คนทำงานประจำเก่งขึ้น (คิดเก่ง+สื่อสารให้คนอื่นฟังดีขึ้น) มีความสุขภาคภูมิใจ และก้าวหน้า
 • องค์กรบรรลุเป้าหมาย
 • รายงานผลการวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่
slide21

ตัวอย่าง R 2 R

 • การพัฒนาระบบการเบิกจ่ายและการตรวจสอบบัญชี
 • คงเหลือพัสดุ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • การพัฒนาระบบเครื่องแม่ข่ายที่ใช้จัดการเครื่องคอมพิวเตอร์
 • ในห้องปฏิบัติการ ภาควิชาคณิตศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • พัฒนากระบวนการรวมศูนย์การจัดหาพัสดุ "โครงการรวม
 • ซื้อ-กระจายส่ง“
 • การพัฒนาระบบการบันทึกปริมาณน้ำเข้าและและน้ำออก
 • จากร่างกาย
slide22

ตัวอย่าง R 2 R

 • ประดิษฐ์ชุดให้อาหารทางสายยางที่บ้าน
 • การประดิษฐ์เครื่องขัดไข่ไก่สด
 • อุปกรณ์ป้องกันโคเตะ
 • การประดิษฐ์ล้อยางรถจักยานยนต์แบบยางกึ่งลม
 • อุปกรณ์ลากจูงรถยนต์แบบพกพา
 • การประดิษฐ์ถังหมักปุ๋ยชีวภาพกึ่งอัตโนมัติ
 • การประดิษฐ์เปลสนามเคลื่อนที่สำหรับสัตว์ป่วย
slide23

ปัจจัยความสำเร็จของ R2R

1. ผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์ เป้าหมายและมียุทธศาสตร์ ที่มองเห็นสิ่งที่เป็นความสำเร็จของหน่วยงานหรือองค์กรได้อย่างชัดเจน และสามารถสื่อสารให้คนใน องค์กรรับรู้ได้ทั่วถึง

slide24

ปัจจัยความสำเร็จของ R2R

2. หัวหน้างาน ควรช่วยตั้งแต่การตั้งโจทย์ ให้ชัดเจน และแนะนำวิธีการทดลอง เก็บข้อมูลเป็นต้น หากทำไม่ได้ควรมีพี่เลี้ยงหรือทีมพี่เลี้ยง

3. ผู้ทำ R 2 R ควรทำเป็นทีม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ (KM) ไปในตัว

slide25

การวิเคราะห์

ข้อเสนอโครงการ

การวิเคราะห์

และพัฒนาข้อเสนอโครงการ R 2 R

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน &R2R

สำนักบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตุลาคม 2555

slide26

การวิเคราะห์โครงการ

ใช้หลักการวิเคราะห์จากผลไปสู่เหตุโดยการตั้งคำถาม เพื่อการหาคำตอบ และนำไปเขียน หรือจัดทำเป็นรายละเอียดของโครงการ

ดังนี้

slide27

การวิเคราะห์โครงการ

 •  ลักษณะงานของหน่วยงานหรืองานที่รับผิดชอบอยู่ เป็นอยู่
 • อย่างไร? มีกระบวนการหรือขั้นตอนในการดำเนินงานหรือ
 • ให้บริการอย่างไรและกับใคร? และผลการดำเนินงานที่ผ่าน
 • มาเป็นอย่างไรบ้าง?
 • มีปัญหาหรือข้อจำกัดใดบ้าง? และอย่างไร? เคยแก้ปัญหา
 • หรือปรับปรุงหรือไม่ และผลเป็นอย่างไร?
 • หากไม่ใช่ปัญหาหรือข้อจำกัด มีโอกาสหรือแนวโน้มที่จะทำ
 • ให้ดีกว่าเดิมอย่างไร?
slide28

การวิเคราะห์โครงการ

 • กรณีที่เป็นปัญหา หากไม่แก้ไข/ปรับปรุง จะส่งผลเสียอย่างไร?
 • และต่อใคร? กรณีที่ไม่ใช่ปัญหา หากทำแล้วจะส่งผลที่ดีขึ้น
 • อย่างไร ?
 • ปัญหา/ศักยภาพที่กล่าวมา มีใครเคยศึกษาและเสนอวิธีการ
 • ปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีกว่าเดิมอย่างไรบ้าง? (การ
 • ทบทวนผลการศึกษา หรือ การประดิษฐ์คิดค้นของผู้อื่น)
slide29

การวิเคราะห์โครงการ

 • จะมีแนวทางหรือแนวคิดในการแก้ปัญหา/ปรับปรุง/พัฒนา/ปัญหาหรือ
 • การใช้ศักยภาพเพื่อพัฒนางานของหน่วยงานหรือของตนอย่างไร จึง
 • จะทำให้แก้ปัญหา/ปรับปรุง/พัฒนาในปัญหาดังกล่าวได้ หรือมีแนวทาง
 • หรือแนวคิดที่สอดคล้องหรือแตกต่าง หรือต่อยอดจากผลงานของผู้อื่น
 • อย่างไร?
 • ดังนั้น โจทย์ที่ต้องการแก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนาในปัญหา หรือโอกาสนั้น
 • เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางหรือแนวคิดที่กำหนดคืออะไร? (โจทย์ที่
 • จะนำไปกำหนดวัตถุประสงค์ โดยอาจตั้งเป็นคำถาม เพื่อให้ง่ายต่อการ
 • นำไปกำหนดวัตถุประสงค์ และปรับเป็นชื่อเรื่อง)
 •  ทำแล้วจะได้อะไรและเกิดผลดีกว่าที่เป็นอยู่อย่างไร?
slide30

การวิเคราะห์โครงการ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

จะต้องทำอะไรบ้าง จึงจะแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง/พัฒนาตามโจทย์ที่กำหนดได้ ? (2 – 3 ข้อ) เช่น ศึกษา... ออกแบบ... สร้าง... ทดลอง... ประเมิน... เป็นต้น

ผลที่จะได้รับ

อธิบายเป็นข้อๆว่าการทำวิจัยครั้งนี้ทำแล้วจะได้อะไรบ้างและอย่างไร?(อิงจากวัตถุประสงค์)

slide31

การวิเคราะห์โครงการ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผลจากการวิจัยครั้งนี้จะสามารถนำไปแก้ไขปัญหา ปรับปรุงหรือพัฒนางานของหน่วยงานหรือของตนอย่างไร และใครคือผู้ได้รับประโยชน์

slide32

การวิเคราะห์โครงการ

กรอบแนวคิดหรือทฤษฎี

- ถ้ามี -

แสดงกรอบแนวคิด หรือทฤษฎีของการวิจัยให้เห็นความเชื่อมโยงกับปัญหาและโจทย์วิจัย (อธิบายในรูปของแผนภูมิ หรือค้นคว้าทฤษฎีมาอ้างอิงก็ได้)

slide33

การวิเคราะห์โครงการ

ขอบเขตการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้จะดำเนินการโดยมีขอบเขตด้านสาระเนื้อหา ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมายของการวิจัยหรืออื่นๆ รวมทั้งข้อจำกัด (ถ้ามี) อย่างไร

ระยะเวลาและสถานที่ทำวิจัย

ระบุเดือนปีที่เริ่มต้น-สิ้นสุด และสถานที่ที่ทำวิจัย

slide34

การวิเคราะห์โครงการ

วิธีการดำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้จะใช้วิธีการอย่างไร (ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) แหล่งข้อมูล ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง และการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง วิธีการเก็บข้อมูล และเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (ถ้ามี)

วิธีการดำเนินการวิจัย ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

slide35

การวิเคราะห์โครงการ

แผนการดำเนินงาน

แสดงกิจกรรม (ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) ช่วงเวลา และผู้รับผิดชอบในรูปของตาราง

แผนปฏิบัติการ

ในแต่ละกิจกรรมจะมีขั้นตอนหรือมีวิธีการอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มตัวอย่าง จำนวนที่ทำ ตัวชี้วัด ระยะเวลา สถานที่ ค่าใช้จ่ายและผู้รับผิดชอบ โดยควรจัดทำในรูปตาราง

slide36

ตัวอย่างตารางแผนปฏิบัติการตัวอย่างตารางแผนปฏิบัติการ

slide37

การวิเคราะห์โครงการ

 • • ค่าใช้จ่าย
 • นำค่าใช้จ่ายจากวิธีการและแผนงานมารวมเป็นหมวดรายจ่าย ดังนี้
 • ค่าตอบแทน (ค่าทำการนอกเวลา) =
 • ค่าใช้สอย (เช่น จ้างเหมา, ถ่ายเอกสาร เป็นต้น) =
 • ค่าวัสดุ (อะไรบ้าง) =
 • 4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ระบุ) =
 • รวม =
slide38

ฝากไว้

จากท่าน ว.วชิรเมธี

"คนสำราญ งานสัมฤทธิ์"

ไม่ใช่  "งานสัมฤทธิ์ แต่ชีวิตไม่สำราญ"  

"การทำงานประสานกับคุณภาพชีวิต

คือผลสัมฤทธิ์ของทางสายกลาง"

slide40

Thank you!

Contact Address:

Prof. Somchai Doe

Tel:

Email:

www.kku.ac.th