infocomp n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
InfoComp PowerPoint Presentation
Download Presentation
InfoComp

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

InfoComp - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

InfoComp. Ett samverkansprojekt mellan skola och bibliotek om informationskompetens och lärande. InfoComp. Gemensam kompetensutveckling för pedagoger och bibliotekspersonal i Sandvikens kommun

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'InfoComp' - kenda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
infocomp

InfoComp

Ett samverkansprojekt mellan skola och bibliotek om informationskompetens och lärande

infocomp1
InfoComp
 • Gemensam kompetensutveckling för pedagoger och bibliotekspersonal i Sandvikens kommun
 • En grupp pedagoger och bibliotekarier fungerar som ”piloter”, och planerar och genomför utbildningen tillsammans i par
 • Utbildningen sker 3 halvdagar vid 3 tillfällen
  • 3 grupper utbildas i varje period
  • 4 utbildningsperioder per år
 • Hittills har ca 400 pedagoger/biblioteksanställda gått InfoComp-utbildningen
kunskapsutbyte skola folkbibliotek
Kunskapsutbyteskola - folkbibliotek
 • En gemensam ny situation: ”Informationssamhället”
 • Att hjälpa eleverna skapa egen kunskap – ”lära hur man lär sig”
 • Eleverna behöver mer hjälp och stöd att söka, värdera och hantera stora mängder information – för pedagoger och bibliotekarier en mer handledande och analyserande roll
 • Hur kan vi arbeta med informationskompetens i skola och på bibliotek?
utg ngspunkt vi har mycket att l ra av varandra
Utgångspunkt: Vi har mycket att lära av varandra!
 • ”Medan lärare har en otydlig bild av informationssökning saknar
 • bibliotekarier många gånger ändamålsenliga kunskaper för att
 • genomföra undervisning med utgångspunkter i elevernas och
 • lärarnas behov.”
 • ”…den grundläggande frågan som bör ställas är dubbel: Hur kan
 • jag som lärare / bibliotekarie hjälpa elever att skapa mening ur
 • information och om informationssökning?”
 • ”Att introducera lärande grundat i en mångfald informationskällor
 • bryter med skolans tradition och innebär radikala förändringar för
 • såväl elever som lärare. Att forma en undervisning som hjälper
 • eleverna att lära sig om meningsfulla sammanhang i världen
 • kommer att kräva såväl tid som kreativitet och djärvhet av lärare
 • och bibliotekarier.”
 • (Limberg, Hultgren & Jarneving: Informationssökning och lärande:
 • en forskningsöversikt)
infocomp m l
InfoComp – mål
 • Kursdeltagarna ska uppmärksammas om vikten av att eleverna utvecklar informationskompetens som ett redskap för livslångt lärande
 • Kursdeltagarna ska kunna söka information ur tryckta och elektroniska informationskällor via biblioteket och på Internet
 • Kursdeltagarna ska utveckla sina kunskaper om att värdera och källkritiskt granska information
infocomp inneh ll
InfoComp – innehåll
 • Dag 1:
 • Presentation av projektet och fortbildningen
 • Genomgång av url och webbläsaren
 • Skillnaden mellan sökmotorer och ämneskataloger
 • Dag 2
 • Pedagogiskt samtal om informationskompetens och lärande
 • Söktjänster och sökstrategier
 • Dag 3
 • Källkritik på Internet/Att värdera information
 • Pedagogiskt samtal om att arbeta med informationskompetens i skolan
informationskompetens 2 teoretiska f rh llningss tt
Informationskompetens – 2 teoretiska förhållningssätt
 • Informationssökning kan ses som en färdighet
 • Behaviouristiskt
  • Information behaviour - attribut och färdigheter
  • Förmedling av kunskap, t ex från lärare till elev
 • Känna till sökstrategier och relevanta informationskällor, behärska en rad tekniker
 • Kontextoberoende
 • Tanken om ”den informationskompetente personen”
informationskompetens 2 teoretiska f rh llningss tt1
Informationskompetens – 2 teoretiska förhållningssätt
 • Informationssökning kan även ses som en process
 • Relationellt, dialog, samspel
 • Pedagogik och lärande – en del i inlärningsprocessen
 • Kontextbundet
 • Olika nivåer/erfarenheter av informationskompetens beroende av sammanhang
infocomp2
InfoComp
 • Fokus på förståelse av informationskompetens
 • IK ingen generell färdighet eller kunskap som kan tillämpas i vitt olika sammanhang eller läras en gång för alla
 • Att förstå och utveckla IK är en ständig resa – för elever, för lärare, för bibliotekarier…
 • Biblioteket och bibliotekarien som pedagogisk resurs för att hjälpa eleverna att utveckla IK
infocomp3
InfoComp
 • Vi vill sätta igång lärprocesser på skolor och bibliotek!
 • Tid och utrymme för läsning, reflektion och diskussion kring informationssökning, källkritik, medier och lärande
 • Ta upp frågor som rör vår syn på lärande, yrkesrollen och hur vårt arbete är organiserat
  • Den elevaktiva skolan
  • Informationssökning och lärande som process
  • Användarundervisning på bibliotek
infocomp4
InfoComp
 • Internet som informationskälla: kunskaper om webbverktyg, söktjänster, sökstrategier, att navigera på Internet
 • Värdering av information: källkritik på Internet, att värdera webbplatser och träfflistor, kritiskt förhållningssätt, värdegrundsfrågor, mediekritik
 • Omvärldsbevakning: framför allt läranderesurser på Internet, t ex Skoldatanätet, temasidor, artikelarkiv, nyhetsbrev
infocomp p plussidan
InfoComp – på plussidan
 • Förändrar eller påverkar syn på informationssökning, medier, bibliotek och pedagogiska arbetsmetoder
 • Bibliotekets roll har stärkts, folkbibliotekets skolservice utvecklats, uppbyggande av skolbibliotek har tagit fart
 • Informationskompetens ständigt under lupp och redo att omdefinieras
infocomp p plussidan1
InfoComp – på plussidan
 • Vi får ständig fortbildning och övning i att utbilda och handleda i informationssökning och källkritik
 • Bibliotekarierna lär sig planera utbildningar, visar mer självförtroende i rollen som handledare
 • Värdefulla inblickar i skola och biblioteksvärld, mindre fördomar/föreställningar om varandra
 • Växande efterfrågan på bibliotekarier som bollplank och bibliotek som resurs i skolan, i samverkan etc
infocomp p minussidan
InfoComp – på minussidan
 • Organisatoriska problem, främst förankring av projektet, samt en del maktspel och revirtänkande som ger begränsade förutsättningar
 • Pedagoger och bibliotekarier som ogärna reflekterar och problematiserar, samtalar om informationssökning och lärande – ”det finns en verklighet…”
 • Brist på kunskaper om skolbiblioteket som resurs, potential för skolutveckling – vi saknar goda exempel
vilka f ruts ttningar finns f r l rande och utveckling
Vilka förutsättningar finns för lärande och utveckling?

Kunskapssyn/Samhällssyn

Metoder

- PBL

- Problem-

orienterat

 • Storyline- Förmedling- Föreläsning- Distans
 • OSV!

Elevsyn

Pedagogroll/Lärarroll

Målbild:

 • Flexibelt lärande
 • Tematiskt arbetssätt
 • Ämnesövergripande

Elevroll

Organisation

-Schema

- Skolledarens roll

den elevaktiva skolan
Den elevaktiva skolan
 • ”Går barnen och ungdomarna till skolan för att få och
 • söka svar på frågor som de har eller är skolan i första
 • hand ett ställe dit de går för att få svar på frågor som
 • de aldrig ställt?”
 • (Hans-Åke Scherp, ”Om skolutveckling och
 • skolledarens roll”)
 • http://www.itis.gov.se/studiematerial/kopia/pdf/285.pdf
slide17

Ingång

Förberedelse till val

Utvärdering

Redovisning

Val

Bearbetning och planering

Planering

Genomförande

Elevinflytande i lärandet

Gunvor Selberg, Främja elevers lärande genom elevinflytande

slide18

Ingång

Förberedelse till val

Utvärdering

Redovisning

Val

Bearbetning och planering

Planering

Genomförande

Elevinflytande i lärandet

Hur ser det ut på din skola?

kontakt
Kontakt
 • Marcus Strand
 • Studiebibliotekarie
 • Sandvikens folkbibliotek
 • 026 – 24 16 12
 • marcus.strand@sandviken.se