Download
prosedur import n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prosedur import PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prosedur import

Prosedur import

173 Views Download Presentation
Download Presentation

Prosedur import

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Prosedur import Oleh:mohdfauzisamsudin

  2. Aktivitiygterlibatdalammengimportbarang

  3. SALURAN IMPORT • 1)Secaralangsung- berhubungterusdgnpengeksportdrluarnegaramenggunakanpos,kurier,telefon, danemel. • 2) Pejabatcawangan- kepunyaanpengeksport di dalamatauluarnegara.

  4. 3) Ejen import-pesananbarangmelaluiejenygkhususdlmmengimportbarang (komisen) • 4) Saudagar import- org tengahantarapengimportdanpengeksport

  5. 1)BUAT PESANAN • MembuatpesananInden•menghantarsuratpesanankepadapengeksport•pengimportdapatkansuratjaminankreditdaribank atasnamapengeksport•suratkreditdihantarbersamainden•pengimporttunggupengesahanpengeksport

  6. 2) TERIMA BIL MUATAN DAN JELASKAN BAYARAN • Pengimportkenatunggu BIL MUATAN+invoiseksport+suratjaminankredit+bilperintahbayarygakandihantarpengeksportsetelahbayarandibuat. • BIL MUATAN –DIKELUARKAN OLEH SYARIKAT PERKAPALAN KPD PENGEKSPORT SETELAH BARANG DIMASUKKAN KE DALAM KAPAL • BIL PERINTAH BAYAR-DIHANTAR PENGEKSPORT KPD PENGIMPORT UTK JELASKAN HUTANGNYA. • SURAT JAMINAN KREDIT-JAMINAN DARI PIHAK BANK YG MENJELASKAN BAHAWA PENGIMPORT AKAN MEMBAYAR HUTANGNYA.

  7. BIL MUATAN

  8. PATUHI AKTA KAWALAN PERTUKARAN WANG ASING 1953 • bayaran import memenuhiakta • bayarankeluarnegaramelebihi RM10 000 mestimendapatpersetujuanpihak • berkuasa • Borang KPW – membelimatawangasing • Borang KPW2-memindahkan matawang ringgit keluar Negara

  9. BarangTibadantuntutbarangsertabayardutikastam. • i.    bilmuatan, lessen import, sijilinsuransdaninvoiseksportdisediakan • ii.    pengimportuntukpihakkastam • iii.    barangtidakbercukai – pengimportisiborangkemasukanbarangpercuma • iv.    barangbercukai – borangkemasukanbarangbercukai • v.    kemasukanuntukkegunaandalamnegeri – bawakeluarbarangserta-merta • vi.    lepasbayardutikastam • vii.    kemasukanuntukpergudangan – menangguhbayarcukai – simpandalam • viii.    gudangberbon