de veegwet wat wordt er niet geregeld jan meijer n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De Veegwet: wat wordt er (niet) geregeld? Jan Meijer PowerPoint Presentation
Download Presentation
De Veegwet: wat wordt er (niet) geregeld? Jan Meijer

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

De Veegwet: wat wordt er (niet) geregeld? Jan Meijer - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Human Resource Services. De Veegwet: wat wordt er (niet) geregeld? Jan Meijer. Vereniging voor Pensioenrecht 11 december 2007 . Inhoud. Introductie Stand van zaken parlementaire behandeling Opsomming en bespreking aantal knelpunten Openstaande issues. Introductie .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'De Veegwet: wat wordt er (niet) geregeld? Jan Meijer' - kemp


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
inhoud
Inhoud
 • Introductie
 • Stand van zaken parlementaire behandeling
 • Opsomming en bespreking aantal knelpuntenOpenstaande issues
introductie
Introductie
 • Doel van de Veegwet is het repareren van technische onvolkomenheden in de Pensioenwet, de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling
 • Van de gelegenheid wordt tevens gebruik gemaakt om ook een aantal andere, meer beleidsmatige aanpassingen door te voeren
 • Input van regering (en toezichthouders) zelf, STAR, koepels en kamerleden
stand van zaken parlementaire behandeling van de veegwet
Stand van zaken parlementaire behandeling van de Veegwet
 • Het wetsvoorstel is op 3 oktober 2007 aan de Tweede Kamer aangeboden
 • Inmiddels zijn er al weer vier nota’s van wijzigingen verschenen en er liggen acht amendementen voor
 • De schriftelijke behandeling heeft in een tweetal rondes plaatsgevonden eindigend in de nota n.a.v. het nader verslag van 26 november 2007
 • Plenaire behandeling van het wetsvoorstel is op 29 november jl. aangevangen en wordt deze week afgerond: geen hamerstuk!
 • Afronding dit jaar ook door Eerste Kamer lijkt onmogelijk: uitstel inwerkingtreding aantal artikelen (wachttijd, premieachterstand en toeslagen)
knelpunten
Knelpunten
 • Buffervrijval
 • Wachttijd of drempelperiode
 • Partnerpensioen tijdens WW
 • Vaste meeverzekerde stijgingen
 • WGA-verzekeringen en Carenztijden
 • Medezeggenschap
 • Overige
buffervrijval
Buffervrijval
 • Kostendekkende premie ziet niet op premie voor reeds bestaande verplichtingen, maar op aangroei pensioenverplichtingen
 • Buffervrijval bij ingang van uitkeringen wordt als premiekorting gezien en is beperkt mogelijk conform eisen premiekortingsgrens in PW
 • Voldoende eigen vermogen + consistentie tussen gewekte verwachtingen over indexatie, wijze van financiering en realisatie
 • Relatie met continuïteitsanalyse: verduidelijking begrip in lagere regelgeving i.k.v. introductie indexatielabel
 • Regime van vóór invoering PW blijft tot 1 januari 2009 van toepassing om premieschokken te voorkomen
 • Maatwerk door DNB toegestaan door ontheffing met maximale duur van vijf jaar (redelijkheid vereiste premiestijgingen)
wachttijd of drempelperiode
Wachttijd of drempelperiode
 • Niet langer dan twee maanden voor OP
 • Leidt tot onoverkomelijke bezwaren (administratieve lastendruk) in uitzendbranche
 • Continuering bestaande wachttijd van zes maanden (in meer dan 26 weken als werknemer arbeid hebben verricht)
 • Ook problemen in andere sectoren: detailhandel, horeca en schoonmaakbranche? Nu geen wachttijd!
 • Alternatief: voorstel dat sociale partners bij CAO (of in de verplichtstelling?) een langere wachttijd kunnen afspreken met een maximum van zes maanden
partnerpensioen tijdens ww
Partnerpensioen tijdens WW
 • Dekking PP tijdens werkloosheid (WW of buitenlandse WW-uitkering): hoogte alsof op opbouwbasis overeengekomen
 • Voorkomen gunstigere positie t.o.v. deelnemers met PP op opbouwbasis
 • Samenloop met uitruil van OP in PP: rekening houden met omgeruilde PP
 • Samenloop met FVP-regeling: bijdrage gebruiken voor dekking
 • Uitstel tot 1 januari 2009?
 • Ook van toepassing op ANW-hiaatverzekeringen en vrijwillige verzekeringen
 • Toepassing bij beëindiging premieovereenkomsten
vaste meeverzekerde stijgingen
Vaste meeverzekerde stijgingen
 • Bij inkoop op pensioendatum van stijgende uitkering is geen sprake van toeslag
 • Verhoging nominale pensioenuitkering met vooraf vastgesteld percentage
 • Is toeslag in de zin van de PW met toepasselijkheid gelijke behandeling slapers en gepensioneerden
 • Overgangsperiode om regelingen aan te passen
 • Niet van toepassing op meeverzekerde stijgingen tot 1 januari 2008 + tijdens premievrije voortzetting na deze datum
 • “Grote fout in PW”!?
 • Mogelijkheid om onvoorwaardelijke indexaties actieven bij einde deelneming voorwaardelijk te maken: voorkomt onmiddellijke affinanciering tot aan datum pensioen
wga verzekeringen en carenztijden
WGA-verzekeringen en Carenztijden
 • Standpunt DNB: toepassen van anticumulatie van inkomsten en WIA-uitkering niet toegestaan: verzekering van werkloosheidsrisico
 • Bij AMvB worden nadere regels gesteld om aanvullingen op loonaanvullings- of vervolguitkeringen als ao-pensioen aan te merken (overgangstermijn 1 jaar)
 • Financiële prikkels uit WIA/WGA-systematiek moeten behouden blijven door meer gebruik maken van resterende verdiencapaciteit te belonen
 • Toename van inkomsten uit arbeid mag niet leiden tot afname van de uitkering
 • Maximale aanvulling mag samen met WGA-uitkering nooit meer dan de verloren gegane verdiencapaciteit
 • Carenztijden: opschorting dekking (uitsluitingsclausules) risicoverzekeringen
 • Vooruitlopend op kabinetsstandpunt evaluatie WMK: regering biedt één jaar ruimte aan Verbond en Breed Platform Verzekerden en Werk om belemmeringen in arbeidsgerelateerde verzekeringen weg te nemen
medezeggenschap
Medezeggenschap
 • Schriftelijke raadpleging kan achterwege blijven indien keuze reeds is gemaakt voor 28-2-2003 (tweede medezeggenschapsconvenant) met instemming pensioengerechtigden
 • Geen eisen aan evenredige zetelverdeling (minder dan evenredig) indien na raadpleging is gekozen voor deelnemersraad en handhaving bestaande bestuursparticipatie
 • Indien keuze is gemaakt voor bestuursdeelname blijft mogelijkheid van instelling deelnemersraad op verzoek bestaan
 • Ook keuzemogelijkheid bij bedrijfstakpensioenfondsen i.p.v. verplichte deelnemersraad?
overige
Overige
 • Afkoop kleine wezenpensioenen los van PP mogelijk
 • Afkoopwaarde kleine bedragen onder € 13 (bestaande gewezen deelnemers) niet uitkeren?
 • Expliciete keuze DGA voor PW, anders geen pensioen in de zin van PW
 • Inzetten sturingsmiddelen gedurende 3 jaar voordat gekort mag worden
 • Instemming partner alleen nodig voor overdracht van PP
 • Grensoverschrijdende activiteit pensioenfonds alleen bij ontvangen van bijdrage voor het uitvoeren van een pensioenregeling uit een andere lidstaat
 • Nieuwe regeling bij premieachterstand verzekeraars alleen bij premies verschuldigd na 1 januari 2008
openstaande issues
Openstaande issues
 • Komende evaluaties: medezeggenschapsconvenant + PFG-principes
 • Nog te realiseren maatregelen: indexatielabel + pensioenregister
 • Bijbetalingen bij individuele waardeoverdrachten
 • Exitvoorwaarden bij beëindiging contract: evenwichtige belangen-waarborging, maar geen recht op collectieve waardeoverdracht
 • Onttrekking kosten bij premieovereenkomsten en gelijke behandeling op grond van leeftijd
 • Brede maatschappelijke discussie over de vraag van wie de pensioengelden zijn n.a.v. de Optas-kwestie?
 • Hebben we nog iets gemist?