גמלאים ברשויות מקומיות "פורשים בכבוד" - PowerPoint PPT Presentation

kemal
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
גמלאים ברשויות מקומיות "פורשים בכבוד" PowerPoint Presentation
Download Presentation
גמלאים ברשויות מקומיות "פורשים בכבוד"

play fullscreen
1 / 30
Download Presentation
גמלאים ברשויות מקומיות "פורשים בכבוד"
183 Views
Download Presentation

גמלאים ברשויות מקומיות "פורשים בכבוד"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. גמלאים ברשויות מקומיות"פורשים בכבוד"

 2. תהליך הפרישה חודש לאחר הפרישה 01.05.2014 פרישה 31.03.2014 עדכון פנסיה בגובה מדד חתימה על 161 א מס הכנסה אישור ממס הכנסה על גובה מס תלוש פנסיה תלוש שכר 01.04.2014 ש.נ.+ נסיעות תלוש פנסיה מענק פרישה מדד ידוע ביום הפרישה לעומת מדד ידוע ב- 1.1.2015 טופס 161

 3. תהליך הפרישה • פרישה (למשל ב- 31.3.2014) • תלוש שכר (01.04.2014 עבור חודש מרץ) • טופס 161 הכולל את מענקי הפרישה • חתימה על 161 א – החלטה מה לעשות עם כספי הפיצויים • קבלת אישור ממס הכנסה על גובה הפטור וגובה המס שצריך לגבות ממענקי הפרישה • תלוש פנסיה + תלוש שכר הכולל גמר חשבון, שעות נוספות, ומענקי פרישה. • עובד שלא משלים את קבלת אישור ממס הכנסה – ניכוי מס על ידי העירייה.

 4. תהליך הפרישה - המשך • לאחר קבלת אישור ממס הכנסה, מעבירים את האישור לעירייה. • במידה והעברת האישור מתבצעת עד סוף שנה – העירייה מחשבת מחדש את המס. אחרת יש לפנות למס הכנסה לקבלת ההחזר. • בחודש יוני של כל שנה – משולמת ההבראה, אלא אם כן משולמת מידי חודש בחודשו • בחודש יולי של כל שנה – משולמת קצבת ביגוד, אלא אם כן משולמת מידי חודש בחודשו • בחודש ספטמבר של כל שנה – משולם מענק יובל בגובה של 60% מהקצבה. בתנאי שקיבלתם מענק יובל גם לפני הפרישה. • בתלוש הפנסיה של חודש ינואר בכל שנה, הפנסיה מתעדכנת במדד

 5. תהליך היעוץ • בדיקת תלוש שכר אחרון • בדיקת תלוש פנסיה ראשון • בדיקת חישוב מענקי הפרישה • בדיקת טופס 161 • בחינת בחירת העובד בהחלטתו על טופס 161 א • בדיקת ההחלטה, האם נכונה. • במידה וההחלטה נכונה - .... • במידה וההחלטה אינה נכונה – בחינת חלופות אחרות.

 6. חלופות למיסוי • תשלום מס על מענקי הפרישה • פטור על מענקי פרישה עד גובה התקרה • פריסת מס • רציפות זכויות לפנסיה • רצף פיצויים • ההחלטה הינה אישית ותלויה במצבו האישי של העובד (נשוי / גרוש / אלמן / רווק), מצב בריאות, כוונה להמשיך לעבוד או לא, גובה הקצבה, גובה מענקי הפרישה

 7. מענקי פרישה אפשריים • מענק פרישה לפי סעיף 22 • פדיון מחלה • חודשי הסתגלות / הודעה מוקדמת • מענק שנים עודפות • פדיון חופשה (לא מוגדר מענק)

 8. מענקי פרישה • מענק פרישה לפי סעיף 22 לחושמ"ג • פרישה לפנסיה בלבד • עד לגיל 60 • גובה מענק לפי הנמוך מבין: • 12 משכורות • חצי משכורת לכל שנת ותק • הפרש בקצבה היום לעומת הקצבה בגיל 60 כפול מקדם אקטוארי • דוגמא 1: שכר אחרון 8000 ₪, גיל פרישה 60. גובה מענק = 0 ₪. • דוגמא 2: שכר אחרון 8000 ₪, ותק 24 שנים, גיל פרישה 55. גובה מענק = 12 * 8000 ₪ = 96000 ₪.

 9. פדיון מחלה • קריטריונים לפיצוי עבור ימי מחלה בלתי מנוצלים, תקציבית וצוברת: • תשלום של 100% פיצוי בגיל 55 לעובד הפורש מתקציבית ובתנאי שנולד עד תאריך 1.1.1966 • עד 35% מפוטנציאל הימים – 8 ימים לכל 30 ימים • 36%-65% מפוטנציאל הימים – 6 ימים לכל 30 ימים • מעל 66% - לא זכאי לפדיון

 10. דוגמא לפדיון ימי מחלה • עובד עם 30 שנות ותק • שכר 6000 ₪ • יתרת ימי מחלה – 700 ימים • 30 שנות ותק X30 ימים בשנה = 900 ימי מחלה פוטנציאליים. • 700 ימים שנותרו מתוך 900 ימים פוטנציאליים > 65% , 8 ימים לכל 30 • מחלקים את יתרת הימים – 700 ימים ב- 30 ומכפילים ב- 8 = 186.67 ימים לפדיון. • מחלקים את 186.67 ימים ב- 25 ימי עבודה בחודש = 7.46 משכורות • מכפילים 7.46 משכורות כפול משכורת חודשית 6000 ₪ = 44,800 ₪.

 11. פיצויים בגין שנים עודפות • תשלום פיצויים בגין עודף שנים משולמים לעובדים שגילם 60 שנה ומעלה, ועבור תקופת שירות (המזכה לגמלאות) מעל ל 35 שנה במשרה מלאה על בסיס משכורת קובעת אחרונה. • התשלום פטור ממס בתנאי שסכום הפיצוי לא יעבור את תקרת השכר הנקבעת לצורך זיכוי על פי תקנות מס הכנסה מעת לעת.

 12. פגישת יעוץ • תיאום פגישה עם היועץ הפנסיוני מר דודי הרשברג בטלפון: 052-8021000 • מסמכים שיש להביא – • וואוצ'ר • תלוש שכר אחרון ערב הפרישה • תלוש פנסיה ראשון (הכולל את הפנסיה הראשונה + מענקי פרישה) • תלוש פנסיה שני – ללא מענקי פרישה • טופס 161 • טופס 161 א • אישור גובה המס שיש לנכות – טופס ממס הכנסה • דוחות (שנתיים / תקופתיים) מקופות הגמל (5+5), קרן השתלמות, קרן פנסיה (שעות נוספות). • פוליסות בריאות וביטוחים

 13. פנסיה תקציבית

 14. פנסיה תקציבית • מידי חודש מקבלים פנסיה מהעירייה • הפנסיה משולמת על רכיבי השכר הפנסיוניים שהיו ערב הפרישה • כל עובד זכאי לדרגת פרישה, למעט אם מקבל כיום דרגה חריגה (מעבר למתח הדרגות של התפקיד ומעבר לדרגה אישית, ככל שניתנה) ובתנאי שפרש מעל לגיל 60, המלצת מנהל • הבראה – משולמת מידי חודש או אחת לשנה (תלוי בכל עירייה) • ביגוד – כנ"ל • מענק יובל – משולם מידי חודש ספטמבר, רק אם העובד קיבל בשנה לפני הפרישה.

 15. הגדלת שרות (הגדלת אחוזי פנסיה) • שירות מחתרתי בחוץ לארץ. • היותו אסיר ציון. • היותו ניצול רדיפות הנאצים. • היותו הורה שכול או אלמנה כמשמעותם בחוק משפחות חיילים שנספו במערכות ישראל • טעמים רפואיים ומשפחתיים. • שירות סדיר בחוץ לארץ במלחמת העולם בצבאות בנות הברית. • בעל עיטור על"ה.

 16. עובד שהוא מניצול השואה - • עובד שהוא מניצול השואה, בתקופת מלחמת העולם השנייה, אשר נולד בין התאריכים 1.9.1939 ועד ליום 7.5.1945 ולא קיבל בעבר ואינו מקבל יום פיצוי מכל מקור שהוא, תוגדל קצבתו בשיעור כולל של 3% , וזאת בכפוף לתצהיר העובד על כך שלא קיבל יותר מ 5000 מרקים גרמניים כמענק חד - פעמי. • עובד שאיבד זכויותיו במקום עבודתו בחוץ לארץ עקב רדיפות, ולא קיבל כל הגדלה בשל הסיבות המוזכרות לעיל, ועקב היותו ניצול שואה תוגדל קצבתו בשיעור כולל של 3% כולל. • הורים שכולים, אלמנות צה"ל ונפגעי פעולות איבה - עובד שהוא הורה שכול, או אלמנת חלל צה"ל כמשמעותם בחוק משפחות חיילים שנפלו במערכות ישראל )תגמולים ושיקום(, התש"י 1950 , יומלץ על הגדלת הקצבה הכוללת לכדי 50% , ובלבד שלא תעלה על הכפלה מלאה של תקופת השירות הממשית במדינה. • אם מגיעה להורה שכול או אלמנה, לפני הגדלה, קצבה בשיעור של 45% ויותר על פי החוק תוגדל הקצבה ב 6% . האמור לעיל חל בהתאמה על נפגעי פעולות איבה. על כן תנתן תוספת של דרגת פרישה לכל דירוגים.

 17. הגדלה מטעמים רפואיים • החל מיום 1.4.2003 רשאי נציב שירות המדינה, לאשר הגדלת תקופת שירותו של עובד בגין מצב בריאותו שלו ו/או של בן/בת זוגתו, אם מתקיימים, במצטבר, שלושת התנאים כלהלן: • בעת פרישת העובד המבקש סובל ממצב בריאות לקוי, ליקוי שהתגלה לראשונה או נתגלתה - לראשונה החמרה משמעותית במצב בריאות קיים במשך השנה - שקדמה למועד פרישתו של העובד לגמלאות, אך לא פחות מ 6 חודשים ממועד הפרישה • בקשה להגדלה שירותו של עובד בגין ליקוי תידון באם בתקופת הליקוי בהשוואה לשנה שקדמה לגילוי הליקוי עומד המבקש לפחות באחד משני התנאים הבאים • בתקופת הליקוי נפגע כושר השתכרותו של המבקש, כך שמתקיים לפחות אחד משלושת התנאים הבאים • בתקופת הליקוי פחת ממוצע שכר עבודתו החודשי ברוטו של - המבקש ב 1/3 לפחות. • המבקש נעדר מעבודתו, בשל מחלה הקשורה בליקוי, ב 1/3 לפחות מתקופת הליקוי. • בתקופת הליקוי הופחת שיעור משרתו של המבקש, בשל הליקוי, ב 1/3 משרה לפחות. - • באם המבקש הוא בן/בת הזוג של העובד, תידון בקשתו באם בשנה שקדמה לתקופת הליקוי השתכר למחייתו ושכרו החודשי היה לפחות 1/3 משכר המינימום וכן עמד לפחות באחד משלושת התנאים לעיל. • בשל הליקוי נגרמו למבקש בתקופת הליקוי, הוצאות חודשיות קבועות, שאינן מכוסות על ידי ביטוח רפואי כלשהו, העולות על 10% משכר המינימום. • המבקש אינו מקבל תשלומים כלשהם, ממקור אחר בגין הליקוי. • ועדת הגמלאות בנציבות שירות המדינה, תמליץ בפני נציב שירות המדינה על הגדלת תקופת שירותו של עובד, בגין פגיעה בכושר ההשתכרות ו/או בגין ההוצאות, הנובעים

 18. תקרות הגדלות בגין בעיות רפואיות • עובד- ניתן להמליץ על לא יותר מ- 4% בשיעור קצבתו. • בן זוג - ניתן להמליץ על לא יותר מ 3% בשיעור קצבתו של העובד. • גם עובד וגם בן זוג - לא יותר מ 6% בשיעור קצבתו של העובד. • אם בשל הליקוי, הופנה עובד על ידי ועדת הגמלאות, ערב פרישתו, לוועדה הרפואית בלשכת הבריאות המחוזית, וזו קבעה לעובד שיעור נכות בהתחשב בשיעור הנכות שנקבע לעובד בעת קליטתו בשירות המדינה, ניתן להמליץ על הגדלת תקופת שירותו כך ששיעור קצבתו יוגדל עד ל 1% לכל 10% משיעור הנכות.

 19. תוספת השלמת ותק

 20. פנסיית שאירים • שאירים של נפטר לצורך תשלום גמלאות הם: • מי שהיתה אשתו בשעת מותו, לרבות מי שהיתה ידועה בציבור כאשתו וגרה עמו אותה שעה • מי שהיה בעלה בשעת מותה, לרבות מי שהיה ידוע בציבור כבעלה וגר עמה אותה שעה. • ילדו או ילדו החורג וילדו המאומץ שאינם עומדים ברשות עצמם, וכן נכדו שאינו עומד ברשות עצמו ושכל פרנסתו עליו • הוריו של הנפטר שאינם עומדים ברשות עצמם ושכל פרנסתם עליו, דינם כדין תלוי • בן משפחה אשר תלותו בנפטר היתה הסיבה להגדלת משכורתו או קצבתו של הנפטר לפני מות

 21. לבן הזוג, אם היה בן זוגו שלש שנים לפחות לפני פטירתו, או נולד להם ילד כל עוד לא נישא 60% מהקצבה, ובלבד שלא תעלה על 40% ממשכורתו הקובעת של הנפטר. • ליתומים, כל עוד אינם עומדים ברשות עצמם, ויש בן זוג הזכאי לקצבה 15% לכל יתום. • ליתומים, כל עוד אינם עומדים ברשות עצמם, ואין בן זוג הזכאי לקצבה 15% לכל יתום בתוספת 25% לכלל היתומים, אף אם אין יותר מיתום אחד. היינו, גם יתום בודד יקבל 40% מהקצבה. • לתלויים, כל עוד אינם עומדים ברשות עצמם, ואין אחרי הנפטר לא בן זוג ולא יתום הזכאים לקצבה 20% לכל אחד.

 22. קצבת זקנה בביטוח לאומי

 23. קצבת זקנה והשלמת הכנסההחל מ- 1.1.2014 *הערה: יש לוודא שלא משלמים פעמיים (קצבת זיקנה + הכנסה מעבודה) קצבת זקנה ליחיד + ותק מכסימלי (1,531 * 1.5 = 2,296.50 ₪)

 24. תנאים לקבלת פנסיית זקנה

 25. קצבת זקנה והשלמת הכנסההחל מ- 1.1.2014 • על קצבת הזקנה הבסיסית מתווספים הדברים הבאים: • תוספת ותק – מעבר ל- 10 השנים הראשונות, לכל שנת ותק 2% ולא יותר מ- 50%. 2,296.50 ש"ח • תוספת דחיית קצבה – למי שדחה את תחילת קבלת הקצבה לאחר גיל הפרישה על פי חוק גיל פרישה, מכל סיבה שהיא. תוספת 5% לכל שנת דחייה. על כל שנה תוספת של כ- 115 ₪. • תוספת תלויים – בן/בת זוג וילדים. לכל ילד זכאי – 475 ₪ עד ל- 2 ילדים. מועד תחילת זכאות לקצבה זקנה מגיל פרישה על פי חוק גיל פרישה, למעט אם ישנן הכנסות מעבודה: הכנסה שלא מעבודה בכל מקרה מגיל 70 זכאים לקצבת זיקנה גם אם עובדים

 26. תנאים לזכאות לתוספת השלמת הכנסה • סכום קצבת זקנה + הכנסה אחרת לא עולה על 2,803 ₪ ליחיד או 4,164 ₪ לזוג. כולל תוספת ותק, תוספת דחיה. דהיינו הכנסה של 506.5 ₪ ליחיד . • שהות של למעלה מחודש בחו"ל אינה מזכה בהשלמת הכנסה • חבר קיבוץ או מושב שיתופי אינו זכאי להשלמת הכנסה • בעלות על רכב בשווי מעל 40,760 ₪, למעט מקרים חריגים. • אין לך ואין לבן זוגך כל הכנסה מלבד קצבאות הביטוח הלאומי. או • הכנסה פנסיה שאינה עולה על 1,182 ₪ ליחיד או  1,863 ₪ לזוג. או • הכנסה מעבודה שאינה עולה על 1,818 ₪ ליחיד או  2,181₪ לזוג. או

 27. תנאים לזכאות לתוספת השלמת הכנסה • חיסכון בקופת גמל (לאחד מבני הזוג), הון או רכוש, וסכום כל ההכנסה מן המקורות האלה (כגון הכנסה מריבית או משכר דירה) ומקצבאות הביטוח הלאומי אינו עולה על שיעורי ההכנסה המינימאלית הרשומים למעלה (גם רכוש שאין ממנו הכנסה יובא בחשבון, חוץ מדירת המגורים). • פיקדון כספי בסכום שאינו עולה על 34,592ש"ח ליחיד ו- 51,888₪ לזוג - לא ישפיע על הזכאות להשלמת הכנסה. • דוגמא: • זוג קשישים בני 76 מתקיימים מקצבת זיקנה ובנוסף יש להם חשבון חיסכון ובו 80,000 ₪. הם אינם זכאים לתוספת השלמת הכנסה, אך מאחר שהם משתמשים בכסף מחשבון החיסכון שלהם לקיום היומיומי, כאשר ירד הסכום בחשבון החיסכון שלהם מתחת ל– 51,888 ש"ח, יהיו זכאים לתוספת השלמת הכנסה.

 28. הטבות ממוסדות שונים • רשויות מקומיות – • מקבלי קצבת זקנה ללא השלמת הכנסה - זכאים להנחה של 25% בארנונה על דירתם, עד 100 מ"ר מהדירה. אם יש להם הכנסות, יהיו זכאים להנחה עד 30% על-פי מבחן הכנסות. • מקבלי קצבת זקנה בתוספת השלמת הכנסה זכאים להנחה של 100% בארנונה על דירתם, עד 100 מ"ר מהדירה. • משרד התחבורה - אזרחים שהגיעו לגיל הפרישה זכאים להנחה בתחבורה הציבורית. ההנחה בשיעור 50% בכל סוגי הכרטיסים הקיימים • קופות חולים – הנחה על תרופות של 50% ופטור מאגרות רפואיות • חברת חשמל - תשלום מופחת בדירה המשמשת למגוריהם, בשיעור של 50% עד 400 קוט"ש.חברת בזק - הנחה על קו הטלפון הרשום על שמם והנמצא בדירה המשמשת למגוריהם.

 29. המלצות

 30. בריאות ואריכות חיים איכות חיים