slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
waarom de Bijbel Gods Woord is PowerPoint Presentation
Download Presentation
waarom de Bijbel Gods Woord is

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34
kelly-shelton

waarom de Bijbel Gods Woord is - PowerPoint PPT Presentation

114 Views
Download Presentation
waarom de Bijbel Gods Woord is
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. waarom de BijbelGods Woord is 7 sept. 2014 Zoetermeer

 2. 2Petrus 1 14 want ik weet, dat het afleggen van mijn tent spoedig komt, zoals ook onze Here Jezus Christus mij heeft doen weten.

 3. 2Petrus 1 14 want ik weet, dat het afleggen van mijn tent spoedig komt, zoals ook onze Here Jezus Christus mij heeft doen weten. > Johannes 21:18,19

 4. Johannes 21 • 18 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u (=Petrus): • (...) • wanneer gij eenmaal oud wordt, • zult gij uw handen uitstrekken • en een ander zal u omgorden • en u brengen, waar gij niet wilt. • 19 En dit zeide Hij om te kennen te geven, met welke dood hij God verheerlijken zou.

 5. 2Petrus 1 15 Maar ik zal mij beijveren, dat gij ook na mijn heengaan telkens weer aan deze dingen kunt denken. toekomende tijd!

 6. 2Petrus 1 15Maar ik zal mij beijveren, dat gij ook na mijn heengaan telkens weer aan deze dingen kunt denken. Gr. exodus

 7. 2Petrus 1 15Maar ik zal mij beijveren, dat gij ook na mijn heengaan telkens weer aan deze dingen kunt denken. Lett. herinnerd zult worden

 8. 2Petrus 1 15Maar ik zal mij beijveren, dat gij ook na mijn heengaan telkens weer aan deze dingen kunt denken. Lett. herinnerd zult worden = verzameling schriftelijk nalatenschap!

 9. 2Petrus 1 16Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Here Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigengeweest van zijn majesteit. wij = ooggetuigen, apostelen

 10. 2Petrus 1 16Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Here Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Gr. parousia > wederkomst (3:4)

 11. 2Petrus 1 16Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Here Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit.

 12. 2Petrus 1 16Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Here Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. lett. grootsheid (Gr, > mega)

 13. 2Petrus 1 17 Want Hij heeft van God, de Vader, eer en heerlijkheid ontvangen, toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem kwam: Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb. vergl. Hebr.2:9

 14. 2Petrus 1 17Want Hij heeft van God, de Vader, eer en heerlijkheid ontvangen, toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem kwam: Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb. 2x > bij zijn doop in de Jordaan& zijn verheerlijking op de berg* * Mat.3:17 & 17:5

 15. 2Petrus 1 17 Want Hij heeft van God, de Vader, eer en heerlijkheid ontvangen, toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem kwam: Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.

 16. 2Petrus 1 18 En deze stem hebben ook wij uit de hemel horen komen, toen wij met Hem op de heilige berg waren.

 17. 2Petrus 1 19En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven (als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat)in uw harten. lett. wij hebben

 18. 2Petrus 1 19En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven (als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat)in uw harten. lett. meer bevestigd, d.w.z. de profetieën (=voorzegging) zijn uitgekomen!

 19. 2Petrus 1 19En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven (als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat)in uw harten.

 20. 2Petrus 1 19En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven (als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat)in uw harten.

 21. 2Petrus 1 19En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven (als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat)in uw harten.

 22. 2Petrus 1 19En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven (als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat)in uw harten. en gij doet wel er acht op te geven (...) in uw harten

 23. 2Petrus 1 20 Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat;

 24. 2Petrus 1 20Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; St.Vert.: is van eigen uitlegging

 25. 2Petrus 1 21 want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.

 26. 2Petrus 1 21want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door deheilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken. zoals een schip door de wind; Hand.27:15,17,27

 27. 2Petrus 1 21want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.

 28. de Bijbel (biblia = bibliotheek) is Gods Woord omdat: het is opgetekend door (vele) ooggetuigen;

 29. de Bijbel (biblia = bibliotheek) is Gods Woord omdat: het is opgetekend door (vele) ooggetuigen; de Schriften gebundeld zijn door de aangewezen ooggetuigen;

 30. de Bijbel (biblia = bibliotheek) is Gods Woord omdat: het is opgetekend door (vele) ooggetuigen; de Schriften gebundeld zijn door de aangewezen ooggetuigen; de ooggetuigen bereid waren de marteldood te sterven;

 31. de Bijbel (biblia = bibliotheek) is Gods Woord omdat: het is opgetekend door (vele) ooggetuigen; de Schriften gebundeld zijn door de aangewezen ooggetuigen; de ooggetuigen bereid waren de marteldood te sterven; hun getuigenis de bevestiging is van de woorden van de profeten;

 32. de Bijbel (biblia = bibliotheek) is Gods Woord omdat: het is opgetekend door (vele) ooggetuigen; de Schriften gebundeld zijn door de aangewezen ooggetuigen; de ooggetuigen bereid waren de marteldood te sterven; hun getuigenis de bevestiging is van de woorden van de profeten; geen profetie van de Schrift op zichzelf staat maar uitgelegd wordt door andere profetie;

 33. de Bijbel (biblia = bibliotheek) is Gods Woord omdat: het is opgetekend door (vele) ooggetuigen; de Schriften gebundeld zijn door de aangewezen ooggetuigen; de ooggetuigen bereid waren de marteldood te sterven; hun getuigenis de bevestiging is van de woorden van de profeten; geen profetie van de Schrift op zichzelf staat maar uitgelegd wordt door andere profetie; de eenheid van de Schriften haar Goddelijke oorsprong bewijst.