Stavovsk povst n
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Stavovské povstání. Třicetiletá válka. Ženy v právním systému. V majetkových vztazích rovnoprávná V manželství podrobena moci muže Nemají přístup k úřadům Nemají politická práva „Muž ženu šlechtí, ale ona ne“ V trestním právu znevýhodněna (tzv. delikty pohlavní)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kelly-baird


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Stavovsk povst n

Stavovské povstání

Třicetiletá válka


Eny v pr vn m syst mu
Ženy v právním systému

 • V majetkových vztazích rovnoprávná

 • V manželství podrobena moci muže

 • Nemají přístup k úřadům

 • Nemají politická práva

 • „Muž ženu šlechtí, ale ona ne“

 • V trestním právu znevýhodněna (tzv. delikty pohlavní)

  • V některých případech ale zvýhodněny

  • Chráněna před ztrátou vdovského věna


Pr vo rodinn a man elsk
Právo rodinné a manželské

 • Založeno na právu kanonickém

 • Vznik manželství – přivolením před církví → nerozlučitelné

 • Manželské spory v kompetenci církevních soudů

 • Právo vyžaduje od ženy věrnost manželovi → stíháno soudem i svépomocí → právo manžela nevěrnou manželku i milence zabít

 • Manželky – postavení vychází z kanonického práva + podřízena moci muže


T icetilet v lka
Třicetiletá válka

 • stavovský princip X absolutistický princip

 • reformace X upevňování katolictví

 • Zápas o materiální statky, území, moc

  Habsburkové + katolická Liga v říši, papež, italská knížata a polsko-litevská říše

  X

  Protihabsburská koalice: Nizozemí, Francie, Anglie, protestantská Unie v říši, zčásti severské země, Benátsko, česká, slovenská i uherská opozice


Maty habsbursk
Matyáš Habsburský

 • 1611 – král český (1612 – císař římský)

 • Sídlo zpět do Vídně

 • Rekatolizační politika – porušování Majestátu

 • 1615 – čeština státním jazykem

 • 1617 – sněmy vystupují proti kandidatuře Ferdinanda Štýrského (slib dodržování Majestátu)


Esk stavovsk povst n 1618 1620
České stavovské povstání1618 - 1620

 • V celé Evropě sílí napětí mezi kat. a prot.

 • Vyhrocení sporů - kostel v Broumově a v Hrobech u Jáchymova

 • březen 1618 – sjezd protest. stavů→ stížnost císaři

 • 21.5.1618 – sjezd protestantské šlechty (panovníkem zakázán)→ delegace na Pražský hrad


Esk stavovsk povst n 1618 16201
České stavovské povstání1618 - 1620

 • 23.5.1618 – defenestrace prohabsburských místodržících

 • 25.5.1618 – vláda 30ti direktorů (Václav Vilém z Roupova)

  • Stejným dílem páni, rytíři, měšťané

 • Vyhnáni jezuité

 • Stavy organizují žoldnéřskou armádu (Jindřich Matyáš hrabě Thurn)

 • Morava pod vedením Karla st. ze Žerotína (moravský zemský hejtman) zůstává neutrální


Esk stavovsk povst n 1618 16202
České stavovské povstání1618 - 1620

 • 1619 - † Matyáš → Ferdinand II.

  • na Moravě do čela Ladislav Velen ze Žerotína → připojení Moravy k povstání

 • nadějě na zahraniční pomoc → přišla jen malá

 • 7/1619 - schválena nová ústava - konfederace rovnoprávných zemí

  • společné instituce

  • v čele volitelný panovník (jeho moc omezena stavy)

  • de facto potvrzen Majestát X nekatolíci upřednostňováni


Esk stavovsk povst n 1618 16203
České stavovské povstání1618 - 1620

 • Ferdinand II. sesazen → 8/1619 zvolen Fridrich Falcký - kalvínista, zeť anglického krále Jakuba I.

 • Podzim 1619 – Vídeň podruhé ohrožena česko-moravsko-rakouským vojskem → ohrožení z Polska → zpět do Čech

  • saský kurfiřt napadá Lužici

  • císařská vojska vtrhla do J a JZ Čech

  • Mansfeldova vojska uzavřela v Plzni s cís. armádou příměří


Esk stavovsk povst n 1618 16204
České stavovské povstání1618 - 1620

 • 8.11.1620 - b. na Bílé hoře (2 hodiny) - hlavně němečtí a uherští vojáci na straně českých stavů, ale odmítají riskovat - nedostali žold, velitelé prchají mezi prvními → - konečná porážka českých stavů

 • NIKDO NEDOBYL PRAHU - byla vydána bez boje

 • útěk krále, i velitelů - Anhlat, Hohenlohe, Thurn

 • pronásledování účastníků odboje

 • 21.6.1621 - poprava 27 předáků povstání - 3 páni, 7 rytířů a 17 měšťanů + další odsouzeni v nepřítomnosti


 • N sledky stavovsk ho povst n
  Následky stavovského povstání

  • zrušen Rudolfův Majestát

  • 1638 - všechny fakulty v Praze v rukách jezuitů

  • důsledky porážky zakotveny v tzv. Obnoveném zřízení zemském (1627)

   • dědičné právo na český trůn pro Habsburky

   • posílení pozice panovníka

   • povoleno jen katolické náboženství (ostatní vypovězeni – Komenský)

   • zemský sněm se může scházet jen z vůle panovníka

    • opět duchovenstvo

    • města dohromady - 1 hlas

   • němčina rovnoprávná s češtinou

   • Česká dvorská kancelář do Vídně


  Doba pob lohorsk
  Doba pobělohorská

  • Velký úbytek obyvatel (1/2)

  • Český stát zdrojem finančních prostř. a mužů do armády

  • Šlechta – cizí → zvyšuje roboty a poddanské platy → šlechtický velkostatek prosperuje → poddanská hospodářství upadají

  • Zdaněna jen poddanská půda (rustikál)

  • 1654 – berní rula – 1. soupis půdy


  Doba pob lohorsk1
  Doba pobělohorská

  • Připoutání poddaných k půdě + osobní závislost na vrchnosti

  • Morové epidemie

  • Násilná rekatolizace

  • 1680 – selské povstání → císařský robotní patent

  • 90. léta – povskání na Chodsku (Jan Sladký Kozina)

  • Oživení manufakturní výroby – dělníci – lepši postavní než rolníci


  T icetilet v lka1
  Třicetiletá válka

  • Válka česká (stavovské povstání)

  • Válka falcká

  • Válka dánská

  • Válka švédská

  • Válka francouzsko-švédská

  • Významná postava – Albrecht z Valdštejna

  • Konec naděje exulantů na návrat –Vestfálský mír – 1648


  P elom 17 a 18 stolet
  Přelom 17. a 18. století

  • Rozvoj manufakturní výroby – dělníci svobodní → roste jejich počet → podpora státu

  • Manufakturní výrobu přijala i část šlechty

  • Těžištěm zemědělství do pol. 18. stol. šlechtický velkostatek s robotním systémem

  • Dlouhodobě neudržitelné → zásahy státu

  • Násilná rekatolizace


  Osv censk absolutismus
  Osvícenský absolutismus

  • † Karel VI. → pragmatická sankce → 1713 - Marie Terezie

  • Prag. sankce – zpochybňována → 3 války o dědictví rakouské → hrozba rozdělení Českého státu

  • Oslabení habsburské monarchie → potřeba reforem

  • Centralizace úřadů → sjednocení právních norem


  Osv censk absolutismus cesta ke zm n
  Osvícenský absolutismus - cesta ke změně

  • 1775 – selská povstání – selské guberno – organizované = nebezpečné

  • 1775 – robotní patent – úprava roboty → snesitelnější

  • Raabova soustava - místo roboty peněžité dávky

  • Školská reforma – povinná škol. docházka

  • Tereziánský katastr – soupis půdy – berně na rustikálu, ale spravedlivější

  • Reformy motivované soupeřením se sílícím Pruskem


  Reformy josefa ii
  Reformy Josefa II.

  • 1764 – spoluvladařem Marie Terezie

  • Často spory s konzervativní matkou

  • Dokončil reformu armády

  • 1781 – toleranční patent

  • 1781 – zrušení nevolnictví (zachováno poddanství i robota)

  • 1789 – berní a urbariální patent

  • Němčina úředním jazykem – germanizace

  • Nástupcem Leopold II. → ruší berní a urbariální patent


  ad