th c ha nh nha n die n gi ng v t nu i n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
THỰC HAØNH: NHAÄN DIEÄN GIỐNG VẬT NUÔI PowerPoint Presentation
Download Presentation
THỰC HAØNH: NHAÄN DIEÄN GIỐNG VẬT NUÔI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

THỰC HAØNH: NHAÄN DIEÄN GIỐNG VẬT NUÔI - PowerPoint PPT Presentation


  • 165 Views
  • Uploaded on

THỰC HAØNH: NHAÄN DIEÄN GIỐNG VẬT NUÔI. MUÏC TIEÂU. Nhaän dieän ñeå phaân bieät moät soá gioáng vaät nuoâi phoå bieán trong nuôùc Quan saùt , nhaän dieän ñeå döï ñoaùn huôùng saûn xuaát caùc gioáng phoå bieán. Baøi thu hoaïch.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'THỰC HAØNH: NHAÄN DIEÄN GIỐNG VẬT NUÔI' - kellsie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mu c tie u
MUÏC TIEÂU
  • Nhaändieänñeåphaânbieätmoätsoágioángvaätnuoâiphoåbieántrongnuôùc
  • Quansaùt, nhaändieänñeådöïñoaùnhuôùngsaûnxuaátcaùcgioángphoåbieán
ba i thu hoa ch
Baøithuhoaïch
  • Choïn 1 caëp2 vaätnuoâicuøngloaïinhöngkhaùcgioángñeåphaânbieät2 gioángñoù

Vd: 2 con heogioáng Landrace vaøgioángBaxuyeân

  • Choïn 1 caëp2 vaätnuoâicuøngloaïicuønghuôùngñeådöïñoaùnhônkeùmveàhuôùngsaûnxuaát

VD: Landrace vôùi Yorkshire

slide4

Yeâucaàu

Teângioáng

PHAÂN BIEÄT

Boø A

KHAÙC GIOÁNG

Boø B

HEO C

CUØNG SSX

HEO D

slide6

SÖØNG

U VAI

MAØU LOÂNG

PHÂN BIỆT GIỐNG BÒ

YEÁM

h n ke m ve s c sa n xua t s a
HÔN KEÙM VEÀ SÖÙC SAÛN XUAÁT SÖÕA

HÌNH DAÙNG CÔ THEÅ

BOÄ PHAÄN TIEÁT SÖÕA

h n ke m ve s c sa n xua t th t
HÔN KEÙM VEÀ SÖÙC SAÛN XUAÁT THÒT

HÌNH DAÙNG CÔ THEÅ

THÒT VAI

THÒT MOÂNG

THÒT ÑUØI

h n ke m ve s c sa n xua t th t1
HÔN KEÙM VEÀ SÖÙC SAÛN XUAÁT THÒT

HÌNH DAÙNG CÔ THEÅ

THÒT VAI

THÒT MOÂNG

THÒT ÑUØI

h n ke m ve s c sa n xua t m
HÔN KEÙM VEÀ SÖÙC SAÛN XUAÁT MÔÕ

HÌNH DAÙNG CÔ THEÅ

NOÏNG

BỤNG