1 / 10

Õppekorraldusest

Õppekorraldusest. Loengud, seminarid, ISESEISEV TÖÖ Raamatud Pragi Sissejuhatus inimgeograafiasse Jauhiainen , Kulu Inimesed, ühiskonnad ja ruumid. Inimgeograafia Eestis Johnston et al The Dictionary of Human Geography 4th edition 2000, 5th 2009. Veel kirjandust.

kelli
Download Presentation

Õppekorraldusest

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Õppekorraldusest • Loengud, seminarid, • ISESEISEV TÖÖ • Raamatud • Pragi Sissejuhatus inimgeograafiasse • Jauhiainen, Kulu Inimesed, ühiskonnad ja ruumid. Inimgeograafia Eestis • Johnston et alTheDictionaryofHumanGeography 4th edition 2000, 5th 2009.

  2. Veel kirjandust • Knox, Marston 2004: Human Geography. Places and Regions in Global Context. New Jersey, Pearson Education • Cloke, Crang, Goodwin 2005 Introducing Human Geographies.

  3. Maastiku osaks: • Palang, H., H. Sooväli (toim) 2001: Maastik: loodus ja kultuur. Maastikukäsitlusi Eestis. Publicationes Instituti Geographici Universitatis Tartuensis, 91, 146 lk. • Palang, H. 2008: Kümme. Koos kogetud maastikud 1997-2007. Argo, Tallinn. 128 lk. • Peil T., H. Sooväli, H. Palang, T. Oja, Ü. Mander 2004: Estonian landscape study: contextual history. Belgeo, 2-3, pp. 231-244.

  4. Soovitan soojalt • Ian Thompson 2009: rethinkinglandscape. A criticalreader • John Wylie 2007: Landscapes • Tim Ingold 2001: theperceptionoftheenvironment • Chris Tilley 1994: thephenomenologyoflandscape • Cosgrove, Daniels 1988: theiconographyoflandscapes • Denis Cosgrove 1984: socialformation and thesymboliclandscape • Howard et al 2012: RoutledgeCompaniontoLandscapeResearch

  5. Ajakirjad • Annals of the Association of American Geographers • Progress in Human Geography • Cultural Geographies • GeoJournal • Futures • Urban Geography • Progress in Planning

  6. Ajakirjad • Environment and Planning A concentrates on spatial organisation and restructuring of cities and regions throughout the globe. • Environment and Planning B: Planning and Design was introduced to cover the area of method application and spatial problems in built environments, with specialisation in new approaches to generating and evaluating plans and policies. • Environment and Planning C: Government and Policy covers a broad range of policy questions, including those related to nonstate agents, private–public collaboration, and NGOs (nongovernmental organisations). • Environment and Planning D: Society and Space provides a forum for the discussion of the mutually constitutive relation between the social and the spatial. The journal editors are equally committed to the spatial aspects of political action and the abstractions of social theory.

  7. Veel ajakirju • Landscape and Urban Planning • Journal of Rural Studies • Journal of Historical Geography • Geoforum • Political Geography • Tijdschrift voor Economische Geographie • Landscape Research

  8. Grupitöö teemad • Kodu – kuidas ruumist saab koht ja kodu, koha/koduloomestrateegiad, maastiku kodustamine • Nõuka pärand maastikes – milles see ilmneb ja mis sellega peale hakata, kelle probleem see on? Üldse vana kaitse • Automaastikud – kuidas auto on muutnud/mõjutab maastiku mõistmist/kasutamist/toimimist • Globalisatsioon – maastike toimemehhanismide ühtlustumine, selle tagajärjed

  9. Grupitöö teemad II • Maa: küla vaadatuna linnast, maaline eluviis kui maamaastiku hoidja, maa kui eestluse kants? • Jätkusuutlikkus – mis üldse oleks jätkusuutlikkus maastiku kontekstis, kui muutus ja dünaamika on osa maastiku mõistest? • Valglinnastumine – helge tulevik või umbtee? Uued eeslinnad mõjutavad maakasutust, elustiile, transporti jne. Kuidas? Millised on kultuuri- ja rahvastikugeograafilised, aga ka keskkonnageograafilised protsessid nende muutuste taga? Kas pikemas ajalises perspektiivis on valglinnastumine positiivne või negatiivne? Kas Eesti kordab praegu Läänes toimunud eeslinnastumist – kas meil on kelleltki midagi õppida?

More Related